Document 165-2004-р, valid, current version — Revision on March 3, 2005, on the basis - 174-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 24 березня 2004 р. N 165-р
Київ

Деякі питання, пов'язані з виконанням
Державної програми підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2004 році
Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки ( v0005520-03 ), що
додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 165-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у 2004 році Державної програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки ( v0005520-03 )
------------------------------------------------------------------------- Зміст пункту | Захід | Відповідальні | Строк Програми | | за виконання | виконання виконання ------------------------------------------------------------------------- 1. Визначення рівня провести аналіз Головдержслужба квітень та потреб кадрового забезпечення МОН
забезпечення органів державної Мінекономіки
органів державної влади та органів МЗС
влади та органів місцевого інші центральні та
місцевого самоврядування місцеві органи
самоврядування фахівцями у сфері виконавчої влади за
фахівцями з питань європейської та участю органів
європейської та євроатлантичної місцевого
євроатлантичної інтеграції самоврядування
інтеграції
розробити - " - травень методичні
рекомендації щодо
визначення
органами державної
влади та органами
місцевого
самоврядування
потреби у фахівцях
у сфері
європейської та
євроатлантичної
інтеграції
визначити рівень - " - липень
та потребу органів
виконавчої влади
та органів
місцевого
самоврядування у
фахівцях у сфері
європейської та
євроатлантичної
інтеграції (на
2004 рік у межах
граничної
чисельності
відповідних
органів)
2. Визначення визначити МОН серпень структури та структуру та Мінекономіки
обсягів підготовки, обсяги підготовки, Головдержслужба
перепідготовки та перепідготовки та інші центральні та
підвищення підвищення місцеві органи
кваліфікації кваліфікації виконавчої влади за
фахівців з питань фахівців у сфері участю органів
європейської та європейської та місцевого
євроатлантичної євроатлантичної самоврядування,
інтеграції інтеграції Національної
відповідно до академії державного
поточних і управління при
перспективних Президентові
потреб органів України
державної влади та
органів місцевого
самоврядування
3. Розроблення вивчити та МОН протягом механізму і узагальнити досвід Головдержслужба року
критеріїв відбору організації Мінекономіки
вищих навчальних підготовки та МЗС
закладів та перепідготовки Мін'юст
закладів фахівців у сфері Міноборони за
післядипломної європейської та участю Національної
освіти, які євроатлантичної академії державного
забезпечуватимуть інтеграції (у управління при
підготовку, вищих навчальних Президентові
перепідготовку та закладах країн - України
підвищення членів ЄС та
кваліфікації країн - кандидатів
фахівців у сфері на вступ до ЄС)
європейської та
євроатлантичної розробити механізм - " - серпень інтеграції та критерії
відбору вищих
навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти
провести відбір - " - жовтень - вищих навчальних листопад закладів та
закладів
післядипломної
освіти
4. Створення кафедр підготувати та МОН жовтень європейської внести до Кабінету Головдержслужба
інтеграції у вищих Міністрів України Мінекономіки
навчальних пропозиції щодо МЗС
закладах. відкриття у вищих Мін'юст
Опрацювання питання навчальних Мінфін
щодо включення закладах окремих Міноборони
окремих спеціальностей у інші центральні
спеціальностей у сфері європейської органи виконавчої
сфері європейської та євроатлантичної влади, до сфери
та євроатлантичної інтеграції управління яких
інтеграції до належать вищі
переліку напрямів навчальні заклади,
та спеціальностей, за участю
за якими Національної
здійснюється академії державного
підготовка фахівців управління при
у вищих навчальних Президентові
закладах України
створити кафедри - " - протягом європейської та року
євроатлантичної
інтеграції у вищих
навчальних
закладах, які
відповідно до
наданої їм
ліцензії
забезпечуватимуть
виконання
освітньо-
професійних
програм вищої
освіти у сфері
європейської та
євроатлантичної
інтеграції
5. Визначення вивчити пропозиції
спеціалізацій у навчальних
межах напрямів та закладів та
спеціальностей, за визначити:
якими
здійснюватиметься перелік МОН червень підготовка, спеціалізацій у Мінекономіки
перепідготовка та межах існуючих Міноборони
підвищення напрямів та МЗС
кваліфікації спеціальностей, за Мін'юст
фахівців у сфері якими Головдержслужба за
європейської та здійснюватиметься участю Національної
євроатлантичної підготовка, академії державного
інтеграції, та перепідготовка та управління при
змісту навчання за підвищення Президентові
такими кваліфікації України
спеціалізаціями фахівців у сфері
європейської та
євроатлантичної
інтеграції
зміст навчання за -"- жовтень цими
спеціалізаціями
6. Формування визначити МОН грудень показників прогнозні обсяги Мінекономіки
державного державного МЗС
замовлення на замовлення на Мін'юст
підготовку, підготовку, Головдержслужба
перепідготовку та перепідготовку та Мінфін
підвищення підвищення Мінпраці
кваліфікації кваліфікації Міноборони
фахівців у сфері фахівців у сфері інші центральні та
європейської та європейської та місцеві органи
євроатлантичної євроатлантичної виконавчої влади за
інтеграції інтеграції на участю Національної
2005 рік академії державного
управління при
Президентові
України
7. Розроблення та визначити порядок МОН червень впровадження проходження мовної Головдержслужба
обов'язкових підготовки МЗС за участю
програм з вивчення державними Національної
офіційних мов службовцями, які академії державного
держав - членів ЄС займаються управління при
та НАТО для питаннями Президентові
державних європейської та України
службовців, які євроатлантичної
займаються інтеграції
питаннями
європейської та розробити та МОН грудень євроатлантичної впровадити Головдержслужба
інтеграції обов'язкові Мінекономіки
навчальні програми МЗС
з вивчення Мін'юст
офіційних мов Мінфін
держав - членів ЄС Міноборони
та НАТО для інші центральні та
державних місцеві органи
службовців, які виконавчої влади за
займаються участю Національної
питаннями академії державного
європейської та управління при
євроатлантичної Президентові
інтеграції України
(насамперед
англійської,
французької та
німецької мови)
8. Розроблення та розробити та МОН протягом впровадження впровадити Головдержслужба року
навчальних програм навчальні програми МЗС
підвищення підвищення Мінекономіки
кваліфікації кваліфікації Мін'юст
державних державних Міноборони
службовців та службовців та інші центральні та
посадових осіб посадових осіб місцеві органи
органів місцевого органів місцевого виконавчої влади,
самоврядування з самоврядування з до сфери управління
питань європейської питань яких належать
та євроатлантичної європейської та навчальні заклади,
інтеграції євроатлантичної за участю
інтеграції, Національної
забезпечити академії державного
актуалізацію їх управління при
змісту Президентові
України
9. Забезпечення вивчити потребу у МОН червень - перепідготовки та викладачах вищих Головдержслужба липень
підвищення навчальних МЗС
кваліфікації закладів і Мінекономіки
викладачів вищих закладів Міноборони
навчальних закладів післядипломної Мінфін за участю
і закладів освіти з питань Національної
післядипломної європейської та академії державного
освіти з питань євроатлантичної управління при
європейської та інтеграції та Президентові
євроатлантичної підготувати України
інтеграції пропозиції щодо їх
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації у
відповідних
навчальних
закладах України
та держав - членів
ЄС та НАТО
10. Забезпечення провести аналіз МОН листопад підготовки та наявних Головдержслужба
видання навчально- Мін'юст
навчально-методичних методичних Міноборони
посібників, посібників, МЗС
періодичних видань, збірників Мінекономіки
збірників нормативно-правових інші центральні та
нормативно- актів з питань місцеві органи
правових актів європейської та виконавчої влади за
з питань євроатлантичної участю органів
європейської та інтеграції місцевого
євроатлантичної самоврядування
інтеграції, Національної
комплектування ними академії державного
бібліотек вищих управління при
навчальних Президентові
закладів, органів України
державної влади та
органів місцевого підготувати - " - грудень самоврядування пропозиції щодо
видання необхідних
навчально-
методичних
посібників,
збірників
нормативно-правових
актів з питань
європейської та
євроатлантичної
інтеграції,
перекладу на
українську мову
іноземних
підручників,
посібників,
навчально-
методичної
літератури із
зазначеної
тематики та
комплектування
ними бібліотек
вищих навчальних
закладів, органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування
11. Сприяння забезпечити МОН протягом організації інформування МЗС року
навчання громадян громадян України Держкомтелерадіо
України в стосовно
навчальних закладах можливості
держав - членів ЄС, отримання освіти в
які здійснюють навчальних
підготовку фахівців закладах держав -
для роботи в членів ЄС
органах та
інституціях ЄС підготувати МОН вересень пропозиції щодо МЗС
навчання громадян Головдержслужба за
України в участю Національної
навчальних академії державного
закладах держав - управління при
членів ЄС, які Президентові
здійснюють України
підготовку
фахівців для
роботи в органах
та інституціях ЄС
12. Налагодження сприяти МОН протягом співробітництва між налагодженню МЗС року
вищими навчальними співробітництва Міноборони
закладами України і між вищими інші центральні
закладами держав - навчальними органи виконавчої
членів ЄС та НАТО, закладами України влади, до сфери
які здійснюють і закладами управління яких
підготовку фахівців держав - членів ЄС належать навчальні
з питань та НАТО, зокрема заклади
європейської та організації
євроатлантичної регулярних обмінів
інтеграції, з метою студентами,
вивчення досвіду, слухачами та
набутого у цій викладачами
сфері, організація
регулярних обмінів
студентами,
слухачами та
викладачами
13. Проведення та забезпечити МОН - " -
координація проведення та Національна
наукових досліджень координацію академія наук
з актуальних питань наукових Мінекономіки
європейської та досліджень з Міноборони
євроатлантичної актуальних питань інші центральні та
інтеграції, а також європейської та місцеві органи
наукових, євроатлантичної виконавчої влади за
науково-методичних інтеграції участю
конференцій, Національного
симпозіумів, інституту
семінарів із цих стратегічних
питань досліджень,
Національної
академії державного
управління при
Президентові
України
провести:
науково-практичну - " - II квартал конференцію
"Проблеми
європейської та
євроатлантичної
інтеграції:
освітній вимір" на
базі Полтавського
університету
споживчої
кооперації
наукову - " - - " -
конференцію
"Європейська
інтеграція та
Україна" на базі
Київського
національного
економічного
університету
наукову - " - III квартал конференцію
"Євроатлантична
інтеграція (НАТО)
та Україна" на
базі Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
14. Проведення визначити основні МОН протягом моніторингу показники, за Головдержслужба року
підготовки, якими проводиться Мінекономіки
перепідготовки та моніторинг МЗС
підвищення підготовки, Міноборони
кваліфікації перепідготовки та інші центральні та
фахівців у сфері підвищення місцеві органи
європейської та кваліфікації виконавчої влади за
євроатлантичної фахівців у сфері участю Національної
інтеграції європейської та академії державного
євроатлантичної управління при
інтеграції Президентові
України
15. Включення включити питання Мінекономіки - " -
питань європейської європейської МОН
інтеграції до інтеграції до Головдержслужба
навчальних програм навчальних програм Держпідприємництво
з перепідготовки з перепідготовки за участю
управлінських управлінських Національної
кадрів для сфери кадрів для сфери академії державного
підприємництва підприємництва за управління при
напрямами Президентові
"Економіка і України
підприємництво",
"Менеджмент"
16. Здійснення підготувати Мінекономіки - " -
заходів щодо пропозиції щодо інші органи
залучення в залучення виконавчої влади
установленому міжнародної
порядку міжнародної технічної
технічної допомоги, допомоги, у
у тому числі ЄС та тому числі
НАТО, їхніх держав - членів ЄС
держав - членів, та НАТО до
для виконання здійснення заходів
Програми щодо виконання
( v0005520-03 ) Програми і
( v0005520-03 )
розпочати
переговори з
донорами
17. Залучення до інформувати та МОН протягом реалізації заходів залучати Держкомтелерадіо року
із виконання громадські МЗС
Програми організації до Міноборони
( v0005520-03 ) участі у Головдержслужба
громадських здійсненні заходів інші органи
організацій щодо виконання виконавчої влади за
Програми участю органів
( v0005520-03 ) місцевого
самоврядування
( Склад міжвідомчої групи із забезпечення виконання Державної
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )on top