Document 1645-VII, valid, current version — Revision on October 1, 2015, on the basis - 329-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39, ст.2014)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 329-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 27, ст.234}

З метою приведення функціонування газотранспортної системи України у відповідність з узятими Україною зобов’язаннями в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 49, ст. 301; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 44, ст. 458; 2013 р., № 7, ст. 65, № 41, ст. 550; 2014 р., № 20-21, ст. 717) доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:

"Обмеження, встановлені цією статтею, не поширюються на передачу в оренду державного майна у складі магістральних газопроводів та підземних сховищ газу, що входять до Єдиної газотранспортної системи України, підприємству або підприємствам на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України та/або оператора підземного сховища газу. Зазначена передача майна в оренду може здійснюватися виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави".

2. Статтю 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 8, ст. 67, № 41, ст. 551) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу майна, що перебуває в державній власності, у складі магістральних мереж та підземних сховищ газу в управління та/або концесію чи оренду на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здійснюється виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. Для здійснення функцій оператора підземного сховища газу на умовах, встановлених цією статтею, можуть передаватися лише підземні сховища газу (одне або декілька)".

У зв’язку з цим частини сьому - дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою.

3. У статті 44 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262):

1) частину третю викласти в такій редакції:

"Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а у передбачених законом випадках - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, за згодою Верховної Ради України";

2) частину четверту виключити;

3) у частинах сьомій і дев’ятій слова "державне підприємство" в усіх відмінках замінити словами "оператор Єдиної газотранспортної системи України" у відповідному відмінку.

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 329-VIII від 09.04.2015}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
№ 1645-VII
on top