Document 163-XIV, first version — Adoption on October 6, 1998
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.292 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170):
частину першу статті 26 доповнити пунктом 51 такого змісту:
"51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у
комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з
комунальної у державну власність";
частину першу статті 43 доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) надання згоди на передачу об'єктів з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають
в управлінні районних, обласних рад, у державну власність".
2. Пункт 3 статті 15 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 24, ст. 272; 1993 р., N 7, ст. 52) після абзацу п'ятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну
власність майна, закріпленого за підприємством, об'єктів
соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів
підприємства".
У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий і восьмий вважати
відповідно абзацами сьомим, восьмим і дев'ятим.
3. Підпункт 3.2.10 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р.,
N 33, ст.224) викласти у такій редакції:
"3.2.10. безоплатної передачі об'єктів права державної
власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст або у їх спільну власність, а також об'єктів права
комунальної власності у державну власність, які перебувають на
балансі одних платників податку і передаються на баланс інших
платників податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у
межах їх повноважень".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1998 року
N 163-XIVon top