Document 1613-2004-п, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2015, on the basis - 682-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2004 р. N 1613
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 231
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня
1995 р. N 231 ( 231-95-п ) "Про затвердження Правил оформлення і
видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і
проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та
вилучення" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 12, ст. 752) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1613
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1995 р. N 231
( 231-95-п )

1. У назві та тексті постанови слова "паспортів", "проїзних
документів" замінити відповідно словами "паспорта", "проїзного
документа".
2. У Правилах, затверджених зазначеною постановою:
1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:
"які постійно проживають за кордоном, - МЗС, дипломатичними
представництвами та консульськими установами України; які
перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні,
стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за
кордоном, - дипломатичними представництвами та консульськими
установами України";
2) у пункті 4:
в абзаці першому слова і цифри "а у разі постійного
проживання за кордоном - 16-річного віку" виключити;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"У разі постійного проживання за кордоном, перебування у
довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні,
працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за
кордоном можуть звертатися із заявою про оформлення паспорта
громадяни України, які досягли 16-річного віку. Оформлення
паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку,
здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання
батьків або їх законних представників у разі потреби самостійного
виїзду таких осіб за кордон".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Дипломатичними представництвами, консульськими установами
України та МЗС паспорти громадянам України, які не досягли 16
років, оформляються на строк до 5 років";
4) у пункті 10:
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
"заява-анкета встановленого МЗС зразка";
абзац дев'ятнадцятий доповнити словами "перебування у
довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні,
працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за
кордоном";
абзац двадцять третій після слів "паспорт/проїзний документ"
доповнити словами "а у разі зміни особою імені або прізвища -
відповідний документ компетентного органу щодо підтвердження цієї
зміни";
5) абзац другий пункту 17 після слів "самостійного виїзду
дитини" доповнити словами "яка постійно проживає в Україні";
6) пункт 21 після слів "За видачу" доповнити словами і
цифрами "паспорта особі, яка не досягла 16 років".on top