Document 16/96-рп, current version — Adoption on January 22, 1996

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку Доповіді Президента України
"Економічний і соціальний розвиток України
в 1995 році"

1. Утворити робочу групу з підготовки Доповіді Президента
України "Економічний і соціальний розвиток України в 1995 році". Затвердити склад робочої групи (додається). 2. Дозволити робочій групі залучати до роботи відповідальних
працівників міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, фахівців
народного господарства, провідних учених. Керівникові робочої групи дозволити вносити зміни і
доповнення до складу робочої групи. 3. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України, Фондом державного майна України, Антимонопольним
комітетом України, відповідними міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади за напрямами, що
були визначені розділами річної Доповіді Президента України
Верховній Раді України "Економіка України в 1994 році", а також з
урахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів
України зробити аналіз економічного і соціального розвитку держави
в 1995 році та прогноз на 1996 рік. Подати до 9 лютого 1996 року зведені аналітичні та
статистичні матеріали до Адміністрації Президента України.
Координацію та контроль за підготовкою цих документів покласти на
віце-Прем'єр-міністра України Р.Шпека. 4. Робочій групі подати до 28 лютого 1996 року проект
Доповіді Президента України "Економічний і соціальний розвиток
України в 1995 році".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 січня 1996 року
N 16/96-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 22 січня 1996 року N 16/96-рп
СКЛАД
робочої групи з підготовки Доповіді Президента
України "Економічний і соціальний розвиток України
в 1995 році"

КУЗНЄЦОВ - Перший помічник Президента України -
Володимир Олексійович Керівник групи помічників та рефе-
рентів Президента України, керівник
робочої групи
ЛИТВИЦЬКИЙ - Помічник Президента України, заступ-
Валерій Олексійович ник керівника робочої групи
БЕРШЕДА - завідувач відділу стратегічного пла-
Євген Романович нування та координації політики на-
ціональної безпеки Ради національної
безпеки при Президентові України
БЕСЄДІН - виконуючий обов'язки директора нау-
Василь Федорович ково-дослідного економічного інсти-
туту Міністерства економіки України
БОРОДЮК - директор Інституту Росії НАН України
Володимир Михайлович
ВАСИЛИК - науковий консультант Президента Ук-
Остап Дмитрович раїни з питань фінансової політики
ВЕЛИКИЙ - директор Державного науково-дослід-
Анатолій Павлович ного інституту інформатизації та мо-
делювання економіки Національного
агентства з питань інформатизації
при Президентові України
ВОРОТІНА - професор Київського національного
Людмила Іванівна університету імені Тараса Шевченка
ГАБ - державний експерт відділу інформа-
Валентин Іванович ційно-аналітичного забезпечення ро-
боти Ради національної безпеки при
Президентові України
ГЕЄЦЬ - завідувач відділу Інституту економі-
Валерій Михайлович ки НАН України
ГРИГОРЕНКО - перший заступник Голови Фонду дер-
Євген Миколайович жавного майна України
ГРИНЬОВ - Радник Президента України з питань
Володимир Борисович регіональної політики
ДОЛИШНИЙ - керівник Львівського відділення Інс-
Мар'ян Іванович титуту економіки НАН України
ІВАНЧЕНКО - заступник Міністра статистики Украї-
Ігор Андрійович ни
КАРАСИК - Радник Президента України з питань
Юрій Михайлович агропромислової політики
КВАСНЮК - науковий консультант Президента Ук-
Борис Євгенович раїни з питань структурної політики
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ - директор Науково-дослідного інститу-
Юрій Петрович ту соціально-економічних проблем
міста
ЛИТВИН - заступник Глави Адміністрації Прези-
Володимир Михайлович дента України
ЛУКІНОВ - директор Інституту економіки НАН Ук-
Іван Іларіонович раїни
ЛУК'ЯНЕНКО - завідувач кафедри міжнародної еконо-
Дмитро Григорович міки Київського державного економіч-
ного університету
МЕССЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК - директор Інституту аграрної економі-
Віктор Якович ки Української аграрної академії на-
ук
МОЗГОВИЙ - Голова Державної комісії з цінних
Олег Миколайович паперів та фондового ринку
НОВІКОВ - науковий консультант Президента
Валерій Миколайович України з питань соціальної політики
ПАВЛЕНКО - ректор Київського державного
Анатолій Федорович економічного університету
ПАХОМОВ - директор Інституту світової
Юрій Миколайович економіки і міжнародних відносин НАН
України
ПЕРШИН - начальник Головного управління з
Володимир Леонідович питань економічної реформи Кабінету
Міністрів України
ПЕТРАШКО - Керівник Управління з питань
Петро Геннадійович економіки Адміністрації Президента
України
ПИРОЖКОВ - директор Національного інституту
Сергій Іванович стратегічних досліджень
ПОДОЛЄВ - перший заступник Міністра зовнішніх
Ігор Валентинович економічних зв'язків і торгівлі
України
ПОПОВ - Помічник Президента України
Олег Якович
РИЖОВ - Помічник Президента України
Володимир Леонідович
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра економіки
Василь Васильович України
СИВОКОНЬ - Керівник Управління з питань
Станіслав Олександрович територій Адміністрації Президента
України
СИВУЛЬСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів
Микола Іванович України
СТЕЛЬМАХ - перший заступник Голови Правління
Володимир Семенович Національного банку України
ТИГИПКО - голова правління акціонерного банку
Сергій Леонідович "Приватбанк"
ФІЛІПЕНКО - завідувач кафедри міжнародних
Антон Сергійович економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка
ЧЕРЕВАНЬ - ректор Міжнародного інституту
Володимир Павлович ринкових відносин та підприємництва
ЧЕРНИХ - перший заступник Керівника
Ігор В'ячеславович Управління з питань економіки
Адміністрації Президента України
ЧЕРНЯК - завідувач відділу Інституту
Володимир Кирилович економіки НАН України
ШЕПА - науковий консультант Президента
Василь Васильович України з питань аграрної політики.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКon top