Про Національний аграрний університет
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on July 29, 1994158/94-ВР
Document 158/94-ВР, first version — Adoption on July 29, 1994
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Національний аграрний університет

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 38, ст.353 )

З метою підвищення ефективності використання потенціалу
освітніх і наукових установ сільськогосподарського профілю, а
також поліпшення підготовки спеціалістів, педагогічних і наукових
кадрів відповідно до вимог світового рівня Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Український державний аграрний університет
є Національним аграрним університетом із статусом самоврядного
(автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює
свою діяльність відповідно до статуту, що затверджується Кабінетом
Міністрів України, в функціональному управлінні якого він
знаходиться. Навчальні, науково-дослідні і учбово-виробничі установи,
організації, підприємства та інші відокремлені і невідокремлені
підрозділи цього університету входять до його складу і
функціонують як єдина навчально-наукова і господарська структура
(далі - Університет). В Університеті створюється за рахунок частини прибутку
підприємств, що входять до його складу, загальний фонд розвитку
матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури. На
підприємства Університету поширюється дія Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), їх статути затверджує
Університет.
2. Зупинити дію: а) пунктів 1, 5, 6 статті 3 Закону України "Про підприємства
в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 24, ст.272) щодо права зазначених в пункті 1 цієї Постанови
підприємств Університету об'єднувати на добровільних засадах свою
діяльність, виходити із складу Університету та приймати рішення
про їх ліквідацію; б) пункту 1 статті 38 Закону України "Про власність"
( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст.249)
щодо розпоряджання трудовими колективами підприємств Університету
частиною прибутку, яка передається на створення загального фонду
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури
Університету.
3. Надати Університету право створювати, ліквідовувати і
реорганізовувати у своєму складі структурні підрозділи, в тому
числі з правами юридичної особи, а також приймати до свого складу
у встановленому порядку існуючі навчальні, наукові установи,
організації та підприємства.
4. Університету разом з відповідними міністерствами і
відомствами протягом 1994/1995 навчального року розробити та у
встановленому порядку затвердити Положення про навчально-наукові
підрозділи Університету, що діють на базі їх науково-дослідних
інститутів і виробничих підприємств.
5. Органам державної виконавчої влади не передавати
закріплене за Університетом майно, що перебуває у
загальнодержавній власності, будь-яким органам, підприємствам,
установам, організаціям або іншим навчальним закладам. Установити, що Університет використовує закріплене за ним
майно з освітньою метою для виконання своїх статутних завдань без
зміни форми власності цього майна і утримує його за рахунок
виділених Університету коштів.
6. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та
технічної бази, рекомендувати Радам народних депутатів не
допускати вилучення земельних ділянок з земель, наданих йому в
користування.
7. Кабінету Міністрів України під час розробки проекту
Державного бюджету України передбачати, починаючи з 1995 року,
фінансування Університету окремим рядком за індивідуальними
нормативами, а також до 25 серпня 1994 року подати Верховній Раді
України пропозиції щодо надання Університету права спрямовувати
кошти, які перераховуються ним державі у вигляді податків, у фонд
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури
Університету, а також звільнення його від обов'язкового продажу
валютних надходжень.
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 липня 1994 року
N 158/94-ВРon top