Document 154/98-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 11, 2001, on the basis - 2210-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 12, ст.64 )
Про внесення змін до Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 21, ст. 296; 1995 р., N 13, ст. 85, N 28, ст. 202) такі
зміни:
1. У статті 1:
абзац четвертий замінити абзацами четвертим та п'ятим такого
змісту: "органи державної влади - міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних
паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої
влади; органи адміністративно-господарського управління та контролю
- об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські
організації при виконанні ними функцій управління та контролю в
межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи
органів місцевого самоврядування".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно
абзацами шостим - одинадцятим;
в абзаці восьмому слова "і порушення" замінити словами "або
порушення";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа,
яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання
товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або
фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами
господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або
декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами
господарювання визнаються також органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також органи
адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх
діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої
господарської діяльності";
доповнити статтю абзацами такого змісту: "інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на
будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки,
ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо),
фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові
записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове
відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші
публічно оголошені чи документовані відомості; контроль - вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на
господарську діяльність суб'єкта господарювання, який
здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування
всіма активами або їх значною частиною; праву, яке забезпечує
вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та
рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню
угод, які дають можливість визначати умови господарської
діяльності, давати обов'язкові для виконання вказівки або
виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради
чи правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта
господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із
зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; займанню більше
половини посад членів спостережної ради, правління, інших
наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами,
які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому
суб'єкті господарювання".
2. У пункті 4 статті 2 слова "в якому бере участь Україна"
замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною
Радою України".
3. У статті 4:
в абзацах третьому - п'ятому слова "з метою" замінити словами
"що призвели або можуть призвести до";
в абзацах сьомому та восьмому слово "призводить" замінити
словами "призвело або може призвести".
4. У статті 5:
назву та абзац перший статті викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Антиконкурентні узгоджені дії
Антиконкурентними узгодженими діями визнаються погоджені дії
(угоди), що призвели або можуть призвести до";
в абзаці третьому слова "розподіл" та "з метою" замінити
відповідно словами "розподілу" та "що призвели або можуть
призвести до".
5. У статті 6:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "з метою" замінити словами "що
призвели або можуть призвести до";
в абзацах четвертому та шостому слово "призводить" замінити
словами "призвело або може призвести";
пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Дискримінацією суб'єктів господарювання визнається також
укладення між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та органами адміністративно-господарського
управління та контролю, а також між цими органами та суб'єктами
господарювання угод, а також надання цими органами повноважень
фізичним чи юридичним особам для провадження дій, передбачених
пунктом 1 цієї статті".
6. Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Недобросовісна конкуренція
Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції
визначаються Законом України "Про захист від недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ).
7. Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Антимонопольний комітет України
Структура, компетенція, організація діяльності та
підзвітність Антимонопольного комітету України визначаються
Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).
8. У статті 13:
слова "службові" замінити словами "посадові";
доповнити статтю після слів "іншу інформацію" словами "в тому
числі інформацію з обмеженим доступом".
9. Статті 14 та 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям,
приєднанням), ліквідацією суб'єктів
господарювання
З метою запобігання монопольному становищу окремих суб'єктів
господарювання на ринку (монополізації товарних ринків) створення,
реорганізація (злиття, приєднання), ліквідація суб'єктів
господарювання, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих,
регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та органів
адміністративно-господарського управління та контролю в зазначені
об'єднання, вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в
об'єднання у випадках, передбачених законодавством, здійснюються
за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету України.
Стаття 15. Контроль за придбанням, передачею в оренду майна
Придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність,
одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), а
також активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів
суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, оренда
цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх
структурних підрозділів здійснюються суб'єктами господарювання у
випадках, передбачених законодавством, за умови одержання згоди на
це Антимонопольного комітету України".
10. У пункті 1 та в абзаці першому пункту 3 статті 16 слова
"постанову" та "постанова" замінити словом "рішення".
11. У статті 19:
у частині першій:
в абзаці другому цифри "4-7" замінити цифрами "4-6";
доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого
змісту: "створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію
суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства,
асоціації, концерну або іншого об'єднання підприємств), вступ
одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання,
придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність,
одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та
активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів
господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду
цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх
структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету
України, адміністративних колегій, державних уповноважених і
територіальних відділень Антимонопольного комітету України у
випадках, якщо законодавством передбачено необхідність одержання
такої згоди, - у розмірі до 5 відсотків виручки суб'єктів
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається
штраф".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у частині другій слова "в абзаці другому" замінити словами "в
абзацах другому та третьому частини першої", слова "в абзаці
третьому" замінити словами "в абзаці четвертому частини першої";
частину третю викласти в такій редакції: "Рішення про накладення штрафів у розмірах понад тисячу
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно
Антимонопольним комітетом, адміністративними колегіями на їх
засіданнях".
12. У статті 20:
у назві статті слова "службових осіб" замінити словами
"посадових осіб";
абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "Посадові особи органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів адміністративно-господарського
управління та контролю, підприємств, установ, організацій, а також
громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність згідно з
чинним законодавством за".
13. У статті 21 цифри "4, 5 і 7" замінити цифрами "4 і 5".
14. Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Відшкодування збитків
Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем,
антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів
господарювання органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та органами адміністративно-господарського
управління та контролю, підлягають відшкодуванню в порядку,
передбаченому цивільним законодавством України".
15. Назву розділу VI після слова "справ" доповнити словами
"та заяв".
16. Доповнити Закон статтями 23-1 та 23-2 такого змісту:
"Стаття 23-1. Розгляд заяв про надання згоди на створення,
реорганізацію та ліквідацію суб'єктів
господарювання
Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії,
державні уповноважені та територіальні відділення
Антимонопольного комітету України в межах своєї компетенції
розглядають заяви про надання згоди на створення, реорганізацію
(злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання (у тому
числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого
об'єднання підприємств), вступ одного або декількох суб'єктів
господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим
способом у власність, одержання в управління (користування)
часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних
майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних
підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів
суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів і за
результатом розгляду приймають рішення в порядку, передбаченому
законодавством.
Стаття 23-2. Збір за подання заяви про надання згоди на
створення, реорганізацію та ліквідацію
суб'єктів господарювання
За подання заяви про надання згоди на створення,
реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів
господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації,
концерну та іншого об'єднання підприємств), вступ одного або
декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи
набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в
управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна)
у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи
їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових
комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів
справляється збір. Суми зазначених зборів розподіляються у такому
співвідношенні: п'ятдесят відсотків сум зборів зараховуються до
Державного бюджету України, п'ятдесят відсотків - державному
органу на покриття витрат, понесених цим органом на розгляд заяви,
проведення експертизи тощо. Перелік зборів, їх розмір, строки і порядок сплати
визначаються Кабінетом Міністрів України".
17. У тексті Закону слова "органи влади і управління", "чинне
законодавство України", "чинне законодавство" у всіх відмінках
замінити відповідно словами "органи державної влади, органи
місцевого самоврядування та органи адміністративно-господарського
управління та контролю", "законодавство України", "законодавство"
у відповідних відмінках, слова "підприємець", "господарюючий
суб'єкт (підприємець)", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках
замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках,
слова "підприємці" (крім слова "підприємців" у абзаці шостому
статті 1), "господарюючі суб'єкти (підприємці)", "господарюючі
суб'єкти" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкти
господарювання" у відповідних відмінках.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 1998 року
N 154/98-ВРon top