Document 1532-VIII, valid, current version — Adoption on September 20, 2016
( Last event — Entry into force, gone October 19, 2016. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 44, ст.746)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років".

2. У статті 25 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):

у частині першій:

в абзаці першому слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"сприяння належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, а також вжиття заходів із запобігання їх пошкодженню";

у частинах другій і третій слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі".

3. Статтю 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 21, ст. 133) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на договори оренди землі, укладені в установленому законом порядку до дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 вересня 2016 року
№ 1532-VIII
on top