Document 1484-96-п, current version — Adoption on December 11, 1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1996 р. N 1484
Київ
Про роботу Харківської обласної державної
адміністрації щодо дотримання законодавства України
про захист прав споживачів

Кабінет Міністрів України відзначає, що Харківська обласна
державна адміністрація останнім часом активізувала роботу щодо
захисту прав споживачів. В області створюються умови для вільного
вибору товарів, вживаються заходи щодо забезпечення певного рівня
споживання продуктів харчування за рахунок розвитку особистих
підсобних господарств. Водночас обласна державна адміністрація не змогла використати
всі надані їй законодавством важелі для захисту прав та інтересів
споживачів. Масового характеру в області набули обважування, обрахування,
обмірювання громадян. Кількість цих порушень за два останні роки
збільшилась майже на третину. Не забезпечується право споживачів на належну якість товарів
та послуг. Майже кожне підприємство (97 відсотків перевірених у
1996 році) порушує вимоги нормативних документів під час
виробництва товарів народного споживання. Близько половини з них
одержали приписи про заборону випуску продукції. З причин низької якості, фальсифікації та небезпеки для
здоров'я населення в підприємствах торгівлі області тільки в
поточному році бракувалася третина перевіреної кількості ковбасних
виробів, продукції з незбираного молока, половина консервованих
виробів та алкогольних напоїв. Негативно впливає на якість обслуговування населення значне
скорочення і перепрофілювання мережі підприємств торгівлі та
послуг. Велике незадоволення громадян викликає постійна (у 1,5-2
рази) перевантаженість транспортних засобів, а також систематичне
порушення графіків їх руху. Порушуються права споживачів у наданні їм житлово-комунальних
послуг. Санітарно-епідеміологічною службою допускаються серйозні
порушення порядку здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарних норм
щодо відповідності продуктів харчування вимогам безпеки для
здоров'я і життя населення. Обласна державна адміністрація не налагодила чіткої взаємодії
органів, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням
законодавства у сфері захисту прав споживачів.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати роботу Харківської обласної державної
адміністрації щодо дотримання законодавства про захист прав
споживачів недостатньою.
2. Голові Харківської обласної державної адміністрації
Дьоміну О.О.: забезпечити усунення виявлених перевіркою недоліків та
притягти винних посадових осіб до відповідальності, а також суворе
дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів; утворити оперативну групу із спеціалістів контролюючих
органів і забезпечити щоквартальні комплексні перевірки з питань
дотримання законодавства про захист прав споживачів; забезпечити безумовне виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 13 жовтня 1994 р. N 707 ( 707-94-п ) щодо
припинення виїзної та виносної торгівлі продовольчими товарами, а
також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р.
N 281 ( 281-96-п ) щодо упорядкування скупки скляної тари у
населення та її використання; провести роботу щодо створення на підприємствах роздрібної
торгівлі обмінних фондів товарів, які повинні надаватися у
тимчасове користування споживачам на час гарантійного ремонту
куплених ними товарів згідно із затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 ( 172-94-п )
переліком; організувати систематичне роз'яснення у засобах масової
інформації Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 )
та інформування населення про результати здійснюваного контролю за
дотриманням законодавства з цих питань. Про результати проведеної роботи доповісти Кабінетові
Міністрів України до 1 липня 1997 року.
3. Міністерству охорони здоров'я (Сердюк А.М.): здійснити до 1 травня 1997 р. ретельну комплексну перевірку
закладів санітарно-епідеміологічної служби Харківської та інших
областей півдня України, в процесі якої разом з органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування вжити заходів та
надати практичну допомогу щодо забезпечення надійного
санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарних норм
щодо відповідності продуктів харчування, особливо тих, що
завозяться за імпортом, вимогам безпеки для здоров'я і життя
населення. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України
у червні 1997 року; розглянути і вирішити питання щодо доцільності проведення
акредитації лабораторій обласної санітарно-епідеміологічної служби
на здійснення ними сертифікаційних випробувань товарів, які в
Україні згідно з чинним законодавством підлягають обов'язковій
сертифікації.
4. Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації, Міністерству охорони здоров'я, Державному комітетові
у справах захисту прав споживачів підготувати і внести у першому
кварталі 1997 року Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення системи сертифікації продукції.
5. Державному комітетові у справах захисту прав споживачів,
Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству, Міністерству транспорту, Міністерству зв'язку,
Міністерству охорони здоров'я у липні 1997 р. провести комплексну
перевірку виконання цієї постанови у Харківській області і про
результати доповісти Кабінетові Міністрів України.
6. Державному комітетові у справах захисту прав споживачів
разом із заінтересованими міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади підготувати пропозиції про внесення
доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
передбачивши адміністративну відповідальність за обман покупців і
замовників.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: комплексно перевірити у містах та інших населених пунктах
стан дотримання законодавства України про захист прав споживачів,
звернувши особливу увагу на забезпечення прав споживачів на
гарантований рівень споживання. За результатами перевірок вжити
заходів, спрямованих на виконання зазначеного законодавства у
повному обсязі; з метою поліпшення побутового обслуговування населення,
особливо в сільській місцевості, здійснити заходи щодо відновлення
мережі і налагодження роботи підприємств служби побуту та
збереження профілю їх діяльності.
8. Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
сільського господарства і продовольства, Державному комітетові по
харчовій промисловості, Міністерству рибного господарства,
Державному комітетові у справах захисту прав споживачів,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству юстиції підготувати та внести у першому півріччі 1997
року до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про
якість і безпеку харчових продуктів".
9. Голові Державного комітету у справах захисту прав
споживачів Сивоконю С.О. розробити та подати до 10 січня 1997 р.
на затвердження Кабінетові Міністрів України заходи щодо
підвищення ефективності діяльності державних органів у справах
захисту прав споживачів.
10. Взяти до відома, що Державний комітет у справах захисту
прав споживачів забезпечує реалізацію державної політики у сфері
захисту прав споживачів на всій території України, здійснює
керівництво дорученою сферою управління та несе відповідальність
за стан її розвитку. Рішення Комітету, видані у межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також суб'єктами господарювання.
11. Міністерству економіки разом з Державним комітетом у
справах захисту прав споживачів, Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі вивчити можливість застосування на
практиці індексу задоволеності споживачів та внести у лютому 1997
року до Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції.
12. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові у справах захисту прав споживачів, Міністерству
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державному комітетові
по стандартизації, метрології та сертифікації розглянути проект
загальних положень концепції національної споживчої політики та
внести у першому кварталі 1997 року до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо розроблення концепції національної споживчої
політики.
13. Державному комітетові у справах захисту прав споживачів,
Міністерству економіки, Державному комітетові по стандартизації,
метрології та сертифікації, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі за участю заінтересованих міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади проаналізувати доцільність та
внести у першому півріччі 1997 року Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо створення при Кабінеті Міністрів України державної
ради з питань споживчої політики.
14. Державному комітетові у справах захисту прав споживачів
(Сивоконь С.О.): забезпечити дійовий контроль за якістю та безпекою товарів
(робіт, послуг) за рахунок підвищення ефективності використання
власних лабораторій, а також за рахунок ширшого залучення до цієї
роботи лабораторій санітарно-епідеміологічних станцій; підвищити вимогливість до посадових осіб щодо якісної
підготовки позовів, що подаються до судів з метою захисту прав
споживачів; забезпечити суворе дотримання службовими особами
встановленого порядку відбору зразків товарів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки
їх якості; активізувати роботу щодо надання Державному комітетові по
стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальним
органам повідомлень про порушення вимог нормативних документів у
процесі виробництва товарів народного споживання для перевірки і
вжиття відповідних заходів.
15. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, підприємствам, установам, організаціям, які надають послуги
(виконують роботи) громадянам як споживачам, прискорити приведення
правил надання послуг (виконання робіт) у повну відповідність із
Законом України "Про захист прав споживачів".
16. Міністерству інформації (Кулик 3.В.) забезпечити
систематичне висвітлення роботи, пов'язаної з роз'ясненням
законодавства України про захист прав споживачів та інформуванням
населення про результати здійснюваного контролю за його
дотриманням.
17. Контроль за виконанням постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України В.В.Дурдинця.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.43on top