Document 1465/2003, current version — Adoption on December 19, 2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження щорічних премій
Президента України для молодих вчених 2003 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
Присудити щорічні премії Президента України для молодих
вчених 2003 року:
- за роботу "Топологія стійких відображень та їх ітерацій":
ВЛАСЕНКУ Ігорю Юрійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України
МАКСИМЕНКУ Сергію Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України
ПАНКОВУ Марку Олександровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
математики НАН України
ПОЛУЛЯХУ Євгену Олександровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
математики НАН України;
- за цикл наукових праць "Перетворення Помпейю та його
застосування"
ВОЛЧКОВУ Віталію Володимировичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Донецького національного
університету;
- за цикл робіт "Екстремальні задачі теорії наближення
функцій дійсної та комплексної змінної":
СЕРДЮКУ Анатолію Сергійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
САВЧУКУ Віктору Васильовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України;
- за цикл робіт "Методи моделювання динамічних процесів в
економіці, біології та медицині":
БИЦЮ Олексію Вікторовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
ПЕПЕЛЯЄВІЙ Тетяні Володимирівні - молодшому науковому
співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України;
- за комплекс програм "Вентиляція шахт"
КРАВЧЕНКО Наталії Михайлівні - науковому співробітникові
Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної
безпеки "Респіратор";
- за цикл робіт "Функціональний аналіз: топологічні аспекти
та застосування у математичній фізиці та механіці":
БАНАХУ Тарасу Онуфрійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Львівського національного університету імені
Івана Франка
ГРИНІВУ Ростиславу Олеговичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я.С. Підстригача НАН України;
- за цикл робіт "Нове обладнання, технології та матеріали для
відновлення деталей сільськогосподарської техніки":
ВЛАСОВЦЮ Віталію Михайловичу - кандидатові технічних наук,
старшому викладачеві Харківського державного технічного
університету сільського господарства
ІВАЩЕНКУ Сергію Григоровичу - старшому викладачеві
Харківського державного технічного університету сільського
господарства
НАУМЕНКУ Артему Олександровичу - аспірантові Харківського
державного технічного університету сільського господарства
САЙЧУКУ Олександру Васильовичу - старшому лаборантові
Харківського державного технічного університету сільського
господарства;
- за цикл робіт "Нові ефекти у двофазних розчинах квантових
кристалів ізотопів гелію при наднизьких температурах":
ПЕНЗЄВУ Андрію Олександровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
ПОЛЄВУ Андрію Володимировичу - кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України
СИРНИКОВУ Євгену Володимировичу - аспірантові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України;
- за цикл наукових робіт "Дослідження фоторефрактивного
ефекту в кристалах Sn(2)P(2)S(6) та розробка методів підвищення
ефективності нелінійних взаємодій у ближньому інфрачервоному
діапазоні спектра"
ШУМЕЛЮКУ Олександру Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізики НАН України;
- за роботу "Ретроспективна дозиметрія та радіаційні
характеристики мінералів та біомінералів"
ЩЕРБИНІ Олегу Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України;
- за цикл наукових праць "Методи та результати дослідження
міцності та довговічності елементів конструкцій з тріщинами":
ЗАДВОРНОМУ Євгенію Олександровичу - кандидатові технічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем
міцності імені Г.С. Писаренка НАН України
КОНОНУЧЕНКУ Олегу Васильовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності
імені Г.С. Писаренка НАН України
РАДЧЕНКУ Сергію Анатолійовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка
НАН України;
- за цикл наукових робіт "Розробка актуальних проблем
сучасного матеріалознавства: хаос у сцинтиляторах та
мультиенергетична радіографія"
НАЙДЬОНОВУ Сергію Вячеславовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України;
- за роботу "Нейрогормональні модулятори в лікуванні
хронічної серцевої недостатності"
КОРЖУ Олексію Миколайовичу - докторові медичних наук,
доцентові Національного фармацевтичного університету;
- за цикл наукових праць "Мітохондріальні хвороби: проблеми
діагностики, лікування і профілактики":
ГРЕЧАНІНІЙ Юлії Борисівні - асистентові кафедри Харківського
державного медичного університету
ГРИГОРОВУ Сергію Миколайовичу - аспірантові Харківського
державного медичного університету
МІНКОВУ Олексію Ігоровичу - лікареві Одеського державного
медичного університету
ГУСАР Владиславі Анатоліївні - лаборантові Харківського
міжобласного центру клінічної генетики та пренатальної
діагностики;
- за роботу "Алгоритми діагностики і інтенсивної терапії при
захворюваннях і травмах головного мозку в екстремальній медицині":
НАЛАПКУ Юрію Івановичу - кандидатові медичних наук, доцентові
Луганського державного медичного університету
ДОКАШЕНКУ Дмитру Анатолійовичу - асистентові кафедри
Луганського державного медичного університету;
- за наукову працю "Вплив лактульози на секреторну функцію
шлунка - теоретичні та прикладні аспекти"
ФАЛАЛЄЄВІЙ Тетяні Михайлівні - аспірантові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
- за цикл статей "Клінічна та параклінічна оцінка стану
фетоплацентарного комплексу у вагітних, які мешкають у великому
промисловому центрі, при наявності акушерської та
екстрагенітальної патології"
БАРКОВСЬКОМУ Дмитру Євгеновичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Запорізького державного медичного університету;
- за роботу "Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень
ротаторної манжети плеча"
ДОЛГОПОЛОВУ Олексію Вікторовичу - кандидатові медичних наук,
лікареві Інституту травматології та ортопедії;
- за роботу "Гравічутливість рослин на клітинному і
молекулярному рівнях":
АДАМЧУК-ЧАЛІЙ Надії Іванівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного
НАН України
СОБОЛЬ Маргариті Анатоліївні - кандидатові біологічних наук,
інженерові Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
АРТЕМЕНКО Ользі Анатоліївні - молодшому науковому
співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН
України;
- за наукову працю "Формування банку генетичних ресурсів
зернових культур та використання їх в селекційних програмах":
ГОЛІКУ Олегу Вікторовичу - кандидатові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва
ЗАДОРОЖНІЙ Ользі Анатоліївні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені
В.Я. Юр'єва
ОВСЯННІКОВІЙ Наталії Станіславівні - молодшому науковому
співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва;
- за наукову працю "Токсикологічний пресинг на прісноводні
малакоценози":
КИРИЧУК Галині Євгеніївні - кандидатові біологічних наук,
завідувачу кафедри Житомирського державного педагогічного
університету імені Івана Франка
ЯНОВИЧ Ларисі Миколаївні - кандидатові біологічних наук,
заступникові декана Житомирського державного педагогічного
університету імені Івана Франка;
- за цикл робіт "Біопрепарати як фактор біоорганічного
землеробства":
КАМЕНЄВІЙ Ірині Олексіївні - кандидатові
сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Південного
філіалу Інституту сільськогосподарської мікробіології
ПАТИЦІ Тетяні Іванівні - кандидатові сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітникові Інституту
сільськогосподарської мікробіології
КОПИЛОВУ Євгенію Павловичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту сільськогосподарської
мікробіології;
- за монографію "Споживчий ринок: становлення та розвиток"
АЗАРЯН Олені Михайлівні - докторові економічних наук,
завідувачу кафедри Донецького державного університету економіки і
торгівлі імені М. Туган-Барановського;
- за монографію "Кримінальна відповідальність за легалізацію
(відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним
шляхом: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства"
БЕНІЦЬКОМУ Андрію Сергійовичу - кандидатові юридичних наук,
доцентові кафедри Луганської академії внутрішніх справ МВС імені
10-річчя незалежності України;
- за монографію "Етимологічне гніздо з коренем *ver- у
праслов'янській мові"
ІЛІАДІ Олександру Івановичу - кандидатові філологічних наук,
науковому співробітникові Інституту української мови НАН України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 грудня 2003 року
N 1465/2003on top