Document 1460-VIII, valid, current version — Adoption on July 13, 2016

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 33, ст.580)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2017 року поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України".

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами зазначених парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
13 липня 2016 року
№ 1460-VIII
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 13 липня 2016 року № 1460-VIII

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України"

Учасники парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України", що відбулися 6 квітня 2016 року, наголошують, що Україна як держава, розташована в центрі Європи, з багатими природними ресурсами та самобутньою історико-культурною спадщиною має всі передумови для сталого розвитку економіки за рахунок надходжень від сфери туризму.

Потенційні туристичні можливості України безмежні, проте туристична галузь протягом тривалого часу відчуває на собі вплив таких негативних чинників:

відсутність державної політики у сфері туризму, стратегії і програми розвитку туризму та курортів;

багаторазова трансформація центрального органу виконавчої влади у сфері туризму;

бездіяльність Координаційної ради з питань туристичної діяльності, створеної при Кабінеті Міністрів України;

невиконання глави 16 "Туризм" Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р (далі - План заходів з імплементації Угоди про асоціацію);

нехтування міжнародним досвідом розвитку туризму;

територіальні втрати та воєнні дії на території України;

нестабільність у політичному та економічному житті.

Усі ці чинники негативно вплинули на потік іноземних туристів до України, який за останні роки зменшився удвічі. Як наслідок, відбулося значне скорочення питомої ваги туризму у структурі внутрішнього валового продукту України, у тому числі доходів від туристичних послуг та послуг готелів, туристичного збору, валютних надходжень, інвестицій у туристичну інфраструктуру, робочих місць.

На сьогодні через брак якісних маркетингових заходів у світовому інформаційному просторі майже відсутня об’єктивна та актуальна інформація про Україну, зокрема про різноманітність її туристичних ресурсів, а це, в свою чергу, шкодить туристичному іміджу України. У результаті Україна стрімко втрачає популярність як туристична держава, оскільки в уяві потенційних туристів складається враження про повномасштабну війну в державі, а вся країна сприймається виключно як гаряча точка.

Органи державної влади вживають певних заходів для підвищення авторитету України на міжнародній арені, формування позитивного іміджу України та просування національного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішніх ринках. Однак повна відсутність бюджетного фінансування, розпорошена державна система управління та недосконалість норм законодавства гальмують активізацію розвитку сфери туризму, а відсутність державної політики унеможливлює динамічний розвиток туристичної галузі.

Зважаючи на реалії сьогодення, учасники парламентських слухань переконані, що основна увага держави має бути зосереджена на подоланні наявних негативних тенденцій, створенні системних та комплексних передумов для розвитку сфери туризму як одного з пріоритетних напрямів економічного зростання та наповнення бюджетів усіх рівнів.

Ситуація, що склалася в державі, потребує рішучих кроків з  визначення державної політики у сфері туризму - однієї з пріоритетних складових комплексної державної політики - не в лозунгах, а в конкретних справах. Активізація розвитку пріоритетних для України в’їзного та внутрішнього туризму можлива лише шляхом податкового і фінансового стимулювання експорту туристичних послуг та вітчизняних туроператорів, які провадять ці види діяльності, а також об’єднання зусиль органів державної влади, представників туристичного бізнесу та інституцій громадянського суспільства для популяризації України у світі та просування бренд-меседжів "Україна - країна, приваблива для туризму".

Належний рівень міжгалузевої координації та міжрегіональної кооперації дасть змогу забезпечити раціональне використання туристичних ресурсів та досягти оптимізації витрат із державного і місцевих бюджетів на здійснення заходів у сфері туризму.

Враховуючи зазначене, учасники парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" рекомендують:

1. Президенту України ініціювати розгляд на засіданні Національної ради реформ питання щодо реформування сфери туризму і курортів відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015.

2. Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму (реєстр. № 2232а).

3. Кабінету Міністрів України:

1) при опрацюванні проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" забезпечити виділення згідно з бюджетним запитом додаткового фінансування Міністерству економічного розвитку і торгівлі України на реалізацію заходів у сфері туризму;

2) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів:

про заходи державної підтримки розвитку туристичної індустрії (щодо створення режиму сприяння для залучення інвестицій у розбудову туристичної індустрії);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення пільгової ставки податку на додану вартість для готелів та аналогічних засобів розміщення і звільнення операцій з експорту туристичних послуг від податку на додану вартість, а також зменшення ставки податку на прибуток туристичних операторів, що провадять діяльність у сфері в’їзного і внутрішнього туризму;

про медичний туризм;

3) невідкладно схвалити стратегію розвитку туризму та курортів України до 2026 року;

4) до 1 січня 2017 року затвердити державну цільову програму розвитку туризму та курортів на період до 2022 року;

5) при розробленні проектів закону про Державний бюджет України на 2017 рік та на наступні роки передбачати кошти для участі України, українських міст та областей у туристичних та інших виставках з метою промоції туристичного потенціалу;

6) до 1 січня 2017 року затвердити порядок створення і ліквідації  туристичних представництв України за кордоном;

7) до 1 вересня 2016 року розглянути питання щодо зміни назви Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою відображення функції з формування та реалізації державної політики у сфері туризму;

8) забезпечити ефективне функціонування Координаційної ради з питань туристичної діяльності, створеної при Кабінеті Міністрів України, з метою покращення координації дій органів виконавчої влади щодо формування і реалізації державної політики у сфері туризму;

9) активізувати роботу з підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір;

10) провести переговори з Європейською Комісією щодо формування пакета капітальних інвестицій у розвиток та модернізацію транспортної інфраструктури України;

11) вжити заходів для створення привабливого інвестиційного клімату в туристичній галузі шляхом:

впровадження механізмів економічного стимулювання розвитку туризму та рекреації, зокрема створення вільних туристичних зон з наданням податкових пільг потенційним інвесторам, пільгових довгострокових кредитів органам місцевого самоврядування для інвестиційної розбудови  об’єктів туристичної та курортної інфраструктури;

виділення грантових коштів на співфінансування інноваційних та ефективних проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національного та регіональних туристичних продуктів;

спрощення процедур та скорочення строків видачі дозвільних документів і погоджень на проектування та будівництво готелів, санаторно-курортних закладів, об’єктів відпочинкової та оздоровчої інфраструктури;

запровадження механізмів впливу на забудовників, які протягом тривалого часу не завершують будівництво об’єктів туристичної інфраструктури, не провели робіт з їх консервації;

залучення в туристичну галузь довгострокових низьковідсоткових кредитів з міжнародних джерел (Світовий банк, ЄБРР) та коштів міжнародної технічної допомоги;

12) розробити методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування з підготовки місцевих програм розвитку туризму та курортів;

13) доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:

з метою виконання глави 16 "Туризм" Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію, гармонізації законодавства України у сфері туризму із законодавством Європейського Союзу:

протягом 2016 року розробити та подати Кабінету Міністрів України:

проект нової редакції Закону України "Про туризм", що відповідатиме законодавству Європейського Союзу у сфері туризму та провідним світовим практикам щодо ведення бізнесу, забезпечить пріоритетність та стимулювання в’їзного і внутрішнього туризму, удосконалить механізми фінансового забезпечення відповідальності туроператора та турагента перед туристами, регулюватиме діяльність фахівців туристичного супроводу та саморегулівних організацій  та передбачатиме створення державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності;

проект постанови Кабінету Міністрів України про вдосконалення порядку встановлення категорії  об’єктам туристичної інфраструктури (з урахуванням досвіду провідних європейських країн);

проект постанови Кабінету Міністрів України про засади саморегулювання розвитку сфери туризму і курортів (як механізм реалізації положень статті 28 Закону України "Про туризм" шляхом делегування окремих функцій державних органів професійним неурядовим організаціям, зокрема щодо набуття статусу саморегулівної організації та визначення критеріїв відповідності зазначеному статусу);

до 1 січня 2018 року забезпечити виконання плану імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 року № 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне;

протягом 2016-2017 років внести необхідні зміни до державних стандартів України  в галузі туризму;

розглянути доцільність внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення ставки туристичного збору;

до 1 січня 2017 року спільно з Міністерством інформаційної політики України створити туристичний веб-портал "Visit Ukraine" з поданням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України;

протягом 2016-2017 років спільно з Державною службою статистики України впровадити рекомендовану Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO) систему сателітних рахунків у сфері туризму, яка дасть змогу визначати  реальний внесок туризму в соціально-економічний розвиток держави та окремих регіонів;

підготувати пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства  щодо об’єктів державної власності у сфері туризму і курортів;

вжити заходів щодо забезпечення підготовки Державного кадастру природних курортних територій України;

розробити спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України мережу маршрутів з відвідуванням об’єктів природно-заповідного фонду України міжнародного значення, у тому числі реєстр об’єктів з підвищеним туристичним потенціалом;

опрацювати спільно з Міністерством культури України питання щодо віднесення державних підприємств "Навчально-консультативний центр по туризму", "Науковий центр розвитку туризму" та Державної установи "Національна туристична організація" до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

підготувати спільно з Міністерством соціальної політики України перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

здійснити спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України аналіз нормативно-правових актів України та підготувати узгоджені пропозиції щодо вдосконалення регулювання діяльності власників агросадиб, які надають послуги у сфері сільського туризму;

здійснити спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України аналіз нормативно-правових актів України та підготувати узгоджені пропозиції щодо вдосконалення регулювання діяльності власників хостелів та гостьових квартир, які надають послуги з розміщення туристів без сплати податків і туристичного збору;

протягом 2016 року спільно із зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та місцевими органами виконавчої влади створити інтерактивну базу даних, що включатиме інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси України, придатні для використання у сфері туризму, у тому числі про об’єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендовані для відвідування туристами, з метою формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

розробити та затвердити в установленому порядку типове положення про структурний підрозділ з питань туризму та курортів місцевої державної адміністрації;

забезпечити підготовку каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів для представлення потенційним інвесторам;

розробити та затвердити в установленому порядку План заходів з розвитку пріоритетних видів туризму (історико-культурного, ділового, конгресного, медичного, спортивного, винного, гастрономічного тощо);

розглянути можливість запровадження податкових преференцій для туристичних підприємств, що надають послуги соціальним категоріям туристів (школярам, студентам, пенсіонерам, особам з обмеженими можливостями);

забезпечити розроблення національної мережі туристичних брендів України (області, райони та міста);

ініціювати проведення конкурсів молодіжних стартапів у сфері туризму із залученням інвесторів;

14) доручити Міністерству закордонних справ України:

до 1 вересня 2016 року внести зміни до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію в частині їх лібералізації та спрощення, а також зменшення строків отримання віз та їх вартості для громадян держав, що є цільовими туристичними ринками для України, зокрема Індії та Китаю;

ввести в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему ІТС "Віза" для централізованого оформлення закордонними дипломатичними установами України віз іноземцям для в’їзду в Україну;

забезпечити через дипломатичні установи України за кордоном представництво інтересів України у сфері туризму, поширення інформації для створення позитивного іміджу України як країни, безпечної для туризму;

15) доручити Міністерству освіти і науки України:

за участю зацікавлених сторін розробити стандарти вищої освіти за спеціальностями "Туризм", "Готельно-ресторанна справа" та інших, за якими здійснюється підготовка фахівців для сфери туризму за відповідними рівнями вищої освіти, з урахуванням пропозицій галузевих об’єднань організацій роботодавців у сфері туризму щодо професійних компетентностей (професійних стандартів) фахівців у сфері туризму та запровадити їх в освітню діяльність вищих навчальних закладів;

протягом 2016-2017 років спільно з Міністерством соціальної політики України гармонізувати кваліфікаційні вимоги та стандарти вищої освіти у вищих навчальних закладах, що забезпечують підготовку фахівців для сфери туризму, та стандарти професійної підготовки;

протягом 2016-2017 років вжити заходів для перегляду переліку професій галузі туризму та готельного господарства у Класифікаторі професій України на предмет їх відповідності стандартам ЄС та сучасним світовим практикам;

спільно з Міністерством культури України і Міністерством інфраструктури України організувати проведення, у тому числі з використанням ресурсів соціальних мереж, постійно діючої експедиції для школярів та студентів "Україна - моя Батьківщина";

16) доручити Міністерству інфраструктури України:

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України для затвердження прозору систему доступу авіаперевізників, у тому числі бюджетних, на український ринок;

переглянути спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України графік руху поїздів з урахуванням потреб розвитку внутрішнього туризму;

розробити концепцію збереження та розвитку вузькоколійних залізниць як важливих об’єктів туристичних маршрутів;

17) доручити Міністерству інформаційної політики України:

підготувати спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством закордонних справ України пропозиції щодо проведення масштабної промоційної кампанії туристичних можливостей України на світовому та внутрішньому ринках з детальним планом реалізації та обсягами фінансування;

забезпечити спільно з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України трансляцію промо-роликів, тематичних теле- і радіопередач щодо просування національного та регіонального туристичних продуктів, пропагування внутрішнього туризму в Україні;

вжити дієвих заходів до недопущення поширення в ЗМІ інформації, спрямованої на пропагування туристичних можливостей окупованої території Автономної Республіки Крим, що може сприйматися як пряме або непряме визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим;

18) доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України забезпечити проведення засідань міжвідомчої робочої групи з питань координації сільського туризму та туризму в сільській місцевості для підготовки пропозицій щодо внесення необхідних змін до законодавства у сфері сільського туризму;

19) доручити Міністерству культури України протягом 2016 року спільно із зацікавленими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади забезпечити інфраструктурне облаштування та інформаційне забезпечення об’єктів історико-культурної спадщини України;

20) доручити Міністерству екології та природних ресурсів України протягом 2016 року спільно із зацікавленими міністерствами і відомствами та місцевими органами виконавчої влади забезпечити інфраструктурне облаштування та інформаційне забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду України;

21) доручити Міністерству охорони здоров’я України вжити заходів для забезпечення підготовки Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України.

4. Національному банку України сприяти здійсненню безготівкових розрахунків на об’єктах з підвищеним туристичним потенціалом.

5. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в установленому порядку:

розробити та затвердити місцеві програми розвитку туризму та курортів,  забезпечити їх належне фінансування, у тому числі забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів, отриманих від сплати туристичного збору, на розбудову туристичної інфраструктури та просування регіонального туристичного продукту;

вжити заходів для утворення окремих структурних підрозділів з питань туризму та курортів в обласних та районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах місцевих рад;

опрацювати питання щодо обміну соціальною рекламою у сфері туризму між туристичними регіонами і містами;

посилити співпрацю з суб’єктами туристичної діяльності та їх профільними асоціаціями щодо належного представлення туристичних можливостей регіонів України на міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах.on top