Document 1460-III, first version — Adoption on February 17, 2000
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.103 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997
р., N 21, ст. 156) такі зміни:
підпункт 5.1.2 пункту 5.1 доповнити словами "вітчизняного
виробництва";
пункт 5.5 після слів і цифр "передбачені пунктами 5.1 та 5.3
цієї статті" доповнити словами і цифрами "за винятком підпункту
5.1.2 пункту 5.1".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1460-IIIon top