Document 1453-III, valid, current version — Adoption on February 10, 2000
( Last event — Entry into force, gone March 21, 2000. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.101 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80) такі зміни:
 
     1. Доповнити Закон новою главою V-Б такого змісту:
 
"Глава V-Б
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА
 
     Стаття 36-7. Фізкультурно-спортивні товариства
 
     Фізкультурно-спортивне товариство - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, що створюється громадянами України з метою сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
 
     Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного статуту та відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів.
 
     Фізкультурно-спортивне товариство може мати місцевий або всеукраїнський статус.
 
     Стаття 36-8. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
 
     Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство є складовою частиною фізкультурно-спортивного руху України, діяльність якого поширюється на територію всієї України, має місцеві осередки у більшості її областей та первинні осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць області.
 
     Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство має розвинену структуру управління, мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, секції фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльність яких забезпечується кваліфікованими спеціалістами, має у власності спортивні споруди, підприємства та інше майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки.
 
     Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство співпрацює з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими громадськими організаціями на підставі угод, що укладаються між ними відповідно до закону.
 
     Стаття 36-9. Держава і всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства
 
     Держава в особі центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту може делегувати всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству повноваження щодо виконання державних завдань, програм з розвитку фізичної культури і спорту, організації і проведення відповідних спортивних заходів, згідно з укладеною двосторонньою угодою.
 
     Держава надає всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову та іншу підтримку за рахунок коштів державного бюджету, передбачених ним для статутних завдань, програм, спортивних заходів, а також для створення умов розвитку фізичної культури і спорту.
 
     Фінансова допомога всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, іншим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості може надаватися за рахунок інших не заборонених законом джерел".
 
     2. Статтю 3 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 3. Державне регулювання фізичної культури і спорту
 
     Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості".
 
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1453-IIIon top