Document 145-2013-р, valid, current version — Adoption on March 20, 2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 березня 2013 р. № 145-р
Київ

Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року

Затвердити Стратегію розвитку державної статистики на період до 2017 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 145-р

СТРАТЕГІЯ
розвитку державної статистики на період до 2017 року

Загальна частина

Якісна та своєчасна статистична інформація про економічне, соціальне та екологічне становище України та її регіонів необхідна для подальшого вдосконалення державного управління і прийняття виважених, науково обґрунтованих рішень щодо забезпечення сталого розвитку національної економіки та соціальної сфери, залучення широких верств населення до обговорення актуальних питань і завдань подальшого розвитку країни. У зв’язку з цим забезпечення доступності ключових статистичних даних для широкого загалу та прозорості статистичної методології є необхідною умовою для формування громадянського суспільства та подальшої міжнародної інтеграції нашої держави.

За результатами Адаптованої глобальної оцінки національної статистичної системи, проведеної представниками Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та Економічної комісії ООН для Європи, статистика України визнана такою, що значною мірою відповідає європейським вимогам, а інформація, що виробляється органами державної статистики, є продуктом високої якості у більшості галузей статистичного виробництва. Водночас з визнанням досягнень результати аналізу поточного стану розвитку державної статистики свідчать про наявність сфер, в яких у подальшому необхідно поліпшити стан статистичної діяльності.

За результатами оцінки міжнародних експертів інституційне середовище функціонування органів державної статистики у цілому відповідає статистичним стандартам, у тому числі фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог Євростату. Однак експертною групою рекомендовано гармонізувати законодавство у сфері статистики та суміжних з нею сферах із законодавством ЄС з метою створення єдиної правової бази для державних органів, уповноважених на складення статистичної інформації (далі - виробники статистичної інформації), та формування цілісної національної системи офіційної статистики із закріпленням за Держстатом координуючої ролі. Для оновлення законодавства необхідно врегулювати питання, пов’язані з доступом користувачів до статистичної інформації, забезпечити гарантії захисту її конфіденційності та реалізації права виробників статистичної інформації на безперешкодний доступ до визначених на законодавчому рівні джерел для її складення.

Для підвищення якості статистичної інформації необхідно також зміцнити партнерські відносини учасників процесу статистичного виробництва, що починається з визначення потреб користувачів статистичної інформації і завершується проведенням оцінки якості статистичних даних. На даний час існує потреба у встановленні постійно діючого зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації, респондентами державних статистичних спостережень, виробниками статистичної інформації, а також органами, що провадять діяльність, пов’язану із збиранням та використанням адміністративних даних (далі - постачальники адміністративних даних). Важливою умовою подальшого посилення взаємодії та розвитку співпраці є забезпечення балансу між рівнем задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, що передбачає застосування у ході поширення такої інформації новітніх інформаційних технологій, та рівнем оптимізації процесу статистичного виробництва, що здійснюється шляхом раціоналізації вибору джерел для складення статистичної інформації з наданням переваги адміністративним даним, організації взаємообміну даними між державними органами замість дублювання інформаційних потоків, а також шляхом впровадження вибіркових методів статистичних опитувань замість суцільних спостережень тощо.

Пріоритетним напрямом для подальшого поліпшення стану державної статистичної діяльності є вдосконалення системи навчання персоналу, що задіяний у статистичному виробництві, зокрема шляхом проведення навчання за відповідними програмами та курсами, а також правові, інфраструктурні та організаційні аспекти, пов’язані з підготовкою і проведенням таких заходів.

Статистичне виробництво в цілому повинне бути реорганізоване із застосуванням процесного підходу для впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими. Статистична методологія та процедури, що використовуються під час проведення державних статистичних спостережень, будуть приведені у відповідність із Компендіумом статистичних вимог Євростату за всіма підсистемами та галузями державної статистики. Дані, отримані за результатами державних статистичних спостережень, підлягатимуть оцінюванню за критеріями якості Європейської статистичної системи (ЄСС).

Зазначені пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності покладені в основу цієї Стратегії.

Мета Стратегії

Метою Стратегії є підвищення якості державної статистики шляхом розбудови цілісної ефективної національної системи офіційної статистики для приведення її у відповідність із стандартами ЄС у сфері статистики.

Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

поліпшення стану координації державної статистичної діяльності шляхом гармонізації законодавства у сфері державної статистики і суміжних з нею сферах з відповідними міжнародними стандартами та правовими нормами ЄС, сприяння розвитку співробітництва виробників статистичної інформації, посилення взаємодії з постачальниками адміністративних даних, забезпечення задоволення потреб користувачів статистичної інформації, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з респондентами;

удосконалення системи навчання персоналу шляхом розроблення нормативної бази та визначення методичних засад підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної статистики та інших державних органів, установ та організацій, які є виробниками статистичної інформації, створення інфраструктури для забезпечення фахового підвищення кваліфікації в органах державної статистики, запровадження нових форм і методів навчання;

інтеграція процесів статистичного виробництва шляхом застосування статистичних процедур на основі методології, класифікацій та реєстрів, які відповідають стандартам ЄС і міжнародним стандартам, впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими;

підвищення якості державної статистичної діяльності шляхом удосконалення управління процесами статистичного виробництва, вимірювання достатності їх ресурсного забезпечення та оцінювання ефективності його використання, запровадження звітування перед користувачами статистичної інформації щодо якості даних державних статистичних спостережень.

Координація роботи, проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією Стратегії

Реалізація Стратегії здійснюється згідно з наведеним у додатку планом дій, для забезпечення виконання якого щороку розробляються заходи, що є складовою частиною плану державних статистичних спостережень.

Координація роботи, проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням зазначеного плану дій покладається на Держстат.

Державні органи, установи та організації, відповідальні за виконання плану дій, надсилають щороку до 1 лютого Держстату звіт про результати виконання відповідних заходів для його узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Забезпечення реалізації Стратегії здійснюється шляхом залучення до виконання заходів працівників державних органів, установ, організацій та фахівців у сфері статистики.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть змогу:

підвищити якість статистичної інформації для подальшого вдосконалення системи державного управління та зростання довіри суспільства до офіційної статистики;

сформувати координовану Держстатом ефективно діючу національну систему офіційної статистики;

удосконалити законодавство, що регламентує державну статистичну діяльність;

забезпечити розвиток партнерських відносин між усіма учасниками процесу статистичного виробництва;

поліпшити доступ користувачів до статистичної інформації, оптимізувати звітне навантаження на респондентів, розширити сферу використання адміністративних даних у статистичних цілях;

удосконалити статистичні процедури на основі методології, класифікацій та реєстрів відповідно до європейських і міжнародних стандартів;

впровадити інтегровану інформаційно-аналітичну систему органів державної статистики;

розширити можливості для підвищення професійного рівня працівників органів державної статистики.Додаток
до Стратегії

ПЛАН ДІЙ
щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки


Гармонізація законодавства у сфері державної статистики та суміжних з нею сферах діяльності з відповідними міжнародними стандартами та правовими нормами ЄС, зокрема, з метою розбудови національної системи офіційної статистики

1.

Підготовка за участю уповноваженого дорадчого органу державних органів, уповноважених на складення статистичної інформації (далі - виробники статистичної інформації) пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері статистики з метою адаптації його до законодавства ЄС та внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України

Держстат
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міністерство доходів і зборів
Національний банк (за згодою)

2013

2.

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства у частині визначення повноважень Держстату стосовно координації національної системи офіційної статистики і розроблення багаторічних статистичних програм та плану державних статистичних спостережень на відповідний рік і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України

-“-

2013-2015

3.

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства у частині дотримання принципу конфіденційності у процесі забезпечення доступу до статистичної інформації та внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України

Держстат
Мінекономрозвитку

2013-2016

4.

Визначення альтернативних джерел збору даних, забезпечення можливості проведення оцінки якості даних, наданих постачальниками адміністративних даних, та безперешкодного доступу до джерел адміністративних даних для їх використання у статистичних цілях

Держстат
Міністерство доходів і зборів
інші заінтересовані державні органи, установи, організації

2013-2017


Сприяння подальшому розвитку співробітництва виробників статистичної інформації

5.

Залучення до роботи дорадчого органу виробників статистичної інформації респондентів державних статистичних спостережень та користувачів статистичної інформації

Держстат
Мінекономрозвитку
Мінфін
Міністерство доходів і зборів
Національний банк (за згодою)

2014

6.

Удосконалення статистики державних фінансів

Мінфін
Казначейство
Держстат

2013-2017

7.

Удосконалення статистики зовнішнього сектору

Національний банк (за згодою)
Держстат

2013-2015

8.

Удосконалення грошово-кредитної та фінансової статистики

Національний банк (за згодою)
Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

2013-2017

9.

Запровадження статистики продуктивності

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономрозвитку
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень
Мінекономрозвитку
Держстат

-“-


Забезпечення задоволення потреб користувачів статистичної інформації

10.

Запровадження системи зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації

Держстат

2013-2014

11.

Запровадження проведення інтерактивних опитувань користувачів статистичної інформації на веб-сайті Держстату

-“-

2013-2015


Посилення взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень та постачальниками адміністративних даних

12.

Запровадження збирання державної статистичної звітності за принципом “єдиного вікна”

Держстат

2013-2014

13.

Запровадження системи проведення моніторингу участі респондентів у державних статистичних спостереженнях, оцінки звітного навантаження на них та визначення параметрів його зменшення

-“-

-“-

14.

Запровадження системи зворотного зв’язку з респондентами

-“-

2013-2015

15.

Запровадження під час формування проектів планів державних статистичних спостережень на відповідний рік регулярної актуалізації угод (протоколів) взаємообміну інформаційними ресурсами між органами державної статистики та іншими державними органами, установами та організаціями

Держстат
інші заінтересовані державні органи, установи, організації

2013-2017


Удосконалення системи навчання працівників органів державної статистики

16.

Визначення основних напрямів розвитку системи підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної статистики

Держстат
Національна академія статистики, обліку та аудиту

2013

17.

Створення технічних умов для запровадження дистанційного навчання працівників територіальних органів державної статистики

Держстат

2014

18.

Розроблення методичного забезпечення процесу визначення потреб у підвищенні рівня професійної компетентності працівників органів державної статистики

-“-

2015

19.

Систематизація роботи кадрових служб органів державної статистики з питань організації підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної статистики

-“-

2016

20.

Утворення центру дистанційного навчання працівників органів державної статистики

Держстат
Національна академія статистики, обліку та аудиту

2014-2017

21.

Запровадження в органах державної статистики індивідуально спрямованого фахового навчання на робочих місцях

Держстат

2015-2016

22.

Впровадження мультимедійних засобів для підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики з актуальних фахових питань

Держстат
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2016-2017


Запровадження статистичних процедур на основі методології, класифікацій та реєстрів, гармонізованих із стандартами ЄС і міжнародними стандартами


Загальні організаційно-методологічні питання

23.

Впровадження вибіркових методів обстеження в усіх державних статистичних спостереженнях (крім спостережень у сфері статистики фінансів), респондентами яких є суб’єкти малого підприємництва

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2013-2017

24.

Забезпечення здійснення сезонних коригувань основних статистичних показників

Держстат

2014-2017

25.

Створення системи координованої економічної статистики

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

-“-

26.

Розроблення методологічних положень формування показників державної статистики підприємств з урахуванням даних про фізичних осіб - підприємців

Держстат

2013-2017

27.

Запровадження статистичного спостереження за демографією підприємств

-“-

2013-2015

28.

Забезпечення використання Реєстру статистичних одиниць як інструменту проведення державних статистичних спостережень

Держстат

2013-2017

29.

Запровадження галузевих статистичних класифікацій та номенклатур, що узгоджені з міжнародними

-“-

2013-2015


Переписи

30.

Підготовка і проведення Всеукраїнського перепису населення, обробка, узагальнення та поширення його результатів

Держстат
інші заінтересовані державні органи, установи та організації

2013-2017

31.

Підготовка і проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису, обробка, узагальнення та поширення його результатів

-“-

2013-2017


Система національних рахунків

32.

Запровадження міжнародного стандарту системи національних рахунків 2008 року (СНР-2008)

Держстат
Мінфін
Мінекономрозвитку
Казначейство
Нацкомфінпослуг (за згодою)
інші заінтересовані державні органи, установи та організації
Національний банк (за згодою)
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2013-2017


Статистика споживчих цін

33.

Запровадження проведення розрахунків індексу споживчих цін з урахуванням вагових коефіцієнтів, визначених за даними національних рахунків відповідно до стандартів ЄС

Держстат

2014-2016


Статистика цін виробників

34.

Запровадження проведення розрахунків індексів цін виробників окремо на продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринку

-“-

2015-2016

35.

Розроблення нових ресурсно-технологічних моделей для проведення розрахунків індексів цін на будівельно-монтажні роботи

Держстат
Мінрегіон

2013-2014


Структурні обстеження підприємств

36.

Запровадження структурних обстежень фінансових установ відповідно до вимог ЄС

Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

2013-2015


Статистика ділової активності підприємств

37.

Розроблення методологічних засад статистики ділової активності підприємств

Держстат

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2013-2017

38.

Запровадження проведення розрахунків індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

-“-

2014-2016


Статистика інновацій

39.

Впровадження інтегрованого обстеження інновацій за методологією Євростату

Держстат

2013-2016

40.

Гармонізація методологічного забезпечення статистики інновацій із стандартами ЄС та міжнародними стандартами

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

-“-


Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

41.

Запровадження основних положень шостого видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції Міжнародного валютного фонду і четвертого видання Стандартного визначення прямого іноземного інвестування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у спостереженні прямих іноземних інвестицій

Держстат

2014


Статистика промислового виробництва

42.

Проведення розрахунку індексу промислової продукції за основними промисловими групами

Держстат

2013-2014

43.

Проведення розрахунку індексів внутрішнього та зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості

-“-

2017


Статистика діяльності будівельних підприємств

44.

Проведення розрахунку індексу продукції будівництва

-“-

2013


Статистика сільського господарства

45.

Запровадження складення економічних рахунків сільського господарства

-“-

2013-2014

46.

Створення системи ключових показників статистики сільського, лісового та рибного господарства відповідно до вимог Глобальної стратегії удосконалення сільськогосподарської та сільської статистики, підготовленої Світовим банком разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН

-“-

2015-2017

47.

Запровадження проведення структурних спостережень у галузі сільського господарства

-“-

2016

48.

Розроблення методології типологізації виробників сільськогосподарської продукції

-“-

2017


Статистика рибного господарства

49.

Приведення у відповідність з міжнародними стандартами системи показників статистики рибного господарства

-“-

2013-2014


Статистика екології

50.

Запровадження методології статистичного обліку викидів парникових газів у атмосферне повітря для забезпечення виконання зобов’язань України за Кіотським протоколом

Держстат
Мінприроди

2014-2015

51.

Приведення статистичного обліку відходів у відповідність з міжнародними стандартами

Держстат
Мінприроди

2013-2014

52.

Запровадження системи екологічних рахунків

-“-

2013-2015

53.

Створення інформаційної системи екологічної статистики як складової частини національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища згідно з принципами європейської спільної системи екологічної інформації

-“-

2013-2017


Статистика лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду

54.

Удосконалення системи показників статистики лісового господарства для забезпечення виконання зобов’язань України за Кіотським протоколом

Держстат
Мін природи
Держлісагентство

2013-2014


Статистика зовнішньої торгівлі товарами

55.

Запровадження методології ведення обліку зовнішньої торгівлі товарами відповідно до Керівництва із статистики міжнародної торгівлі товарами Статистичного відділу ООН (2010)

Держстат
Міністерство доходів і зборів

-“-


Статистика зовнішньої торгівлі послугами

56.

Запровадження методології ведення обліку зовнішньої торгівлі послугами відповідно до Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами Статистичного відділу ООН (2010)

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

-“-


Статистика освіти

57.

Приведення системи показників освітніх рівнів у відповідність з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) перегляду 2011 року

Держстат

-“-


Статистика зайнятості населення

58.

Приведення методологічно-організаційного забезпечення вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності у відповідність із стандартами Міжнародної організації праці (МОП) та ЄС

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень
Національної академії наук

2013-2017


Статистика оплати праці та соціально-трудових відносин

59.

Приведення методологічних та організаційних положень щодо проведення обстежень підприємств з питань статистики оплати праці і вартості робочої сили у відповідність із стандартами ЄС

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук

2013-2017


Обстеження умов життя домогосподарств

60.

Впровадження розрахунків системи показників доходів домогосподарств за методологією, гармонізованою з вимогами ЄС

Держстат

2014

61.

Впровадження під час вимірювання показників життєвого рівня домогосподарств дооцінки доходів і витрат найбільш забезпеченого населення

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук

2014-2016


Статистика населення

62.

Розроблення методологічних положень щодо актуалізації даних про чисельність населення у міжпереписний період на основі даних перепису населення

Держстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2014-2017


Забезпечення розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики

63.

Впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими

Держстат

2013-2017

64.

Створення єдиного веб-порталу органів державної статистики

-“-

2013-2014

65.

Запровадження системи електронної звітності органів державної статистики

-“-

2013-2017

66.

Впровадження системи електронного документообігу в органах державної статистики

-“-

2013-2015


Забезпечення оцінювання якості даних державних статистичних спостережень за критеріями Європейської статистичної системи та оприлюднення результатів оцінювання для користувачів статистичної інформації

67.

Створення системи підготовки та публікації звітів про якість даних державних статистичних спостережень

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

2013-2017


Удосконалення управління процесами статистичного виробництва та оцінювання результатів державної статистичної діяльності

68.

Впровадження процесного підходу до планування, моніторингу, аудиту та оцінки якості державної статистичної діяльності

Держстат

2013-2016

69.

Запровадження комплексної оцінки ефективності здійснення контролю за якістю роботи фахівців з інтерв’ювання

-“-

2013


Підвищення якості вимірювання достатності рівня ресурсного забезпечення державної статистичної діяльності та оцінювання її ефективності

70.

Запровадження механізму визначення достатності рівня ресурсного забезпечення державної статистичної діяльності

-“-

2013-2017

71.

Удосконалення оцінювання ефективності державної статистичної діяльності

-“-

-“-
on top