Document 1444-VI, first version — Adoption on June 4, 2009
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо підвищення ефективності використання
меліорованих земель
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.634 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 3 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41,
ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст.
554; 2009 р., N 25, ст. 312) доповнити абзацом двадцять другим
такого змісту:
"будівництво, реконструкція та експлуатація
внутрішньо-господарських меліоративних систем та окремих об'єктів
їх інженерної інфраструктури";
2) у Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):
статтю 28 після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами
"крім витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) і
експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури, які надані у концесію";
статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Дія цієї статті не поширюється на фінансування витрат на
проектування, будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт і
експлуатацію меліоративних систем, окремих об'єктів інженерної
інфраструктури, які надані у концесію";
3) абзац другий пункту 1 статті 1 Закону України "Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу" ( 3023-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 24, ст. 167) після слів "та кормовиробництві"
доповнити словами "зрошувальна та поливна техніка для
сільськогосподарського виробництва".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1444-VIon top