Document 1440-2004-п, valid, current version — Adoption on October 28, 2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )

1. У постанові:
1) У пункті 1:
абзац третій після слів "державну реєстрацію
нормативно-правових актів" доповнити словами "у разі потреби
вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію
та";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати
Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні
адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової
інформації";
2) у пункті 2:
в абзаці третьому слово "переглянути" замінити словами
"постійно переглядати";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"не допускати випадків направлення на виконання
нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та
не опубліковані в установленому законодавством порядку";
3) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади
несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї
постанови".
2. У Положенні ( 731-92-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 1:
доповнити пункт після слова "контролю" словами "які
виступають суб'єктами нормотворення";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у
проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції
( 254к/96-ВР ) та законодавству України, прийнятті рішення про
державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного
номера та занесенні до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти,
прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у
визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством
процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований
характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від
строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру
відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для
службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно",
"Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту";
3) абзац четвертий пункту 6 після слів "інших підрозділів"
доповнити словами "територіальних органів центральних органів
виконавчої влади";
4) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію
у п'ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках:
оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку
копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на
російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження,
рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення
(інструкції, порядку тощо) і додатків до них.
У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються
на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з
відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій
законодавством.
Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну
реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть
першим";
5) пункт 9 доповнити підпунктом "б-1" такого змісту:
"б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться
зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у
контрольному стані";
6) пункт 10 виключити;
7) абзац четвертий пункту 11 виключити;
8) доповнити Положення ( 731-92-п ) пунктом 11-1 такого
змісту:
"11-1. Нормативно-правовий акт може бути повернутий
реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на
прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його
прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта
на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.
У разі повернення нормативно-правового акта без державної
реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені
реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і
протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або
надати реєструючому органу копію документа про скасування такого
акта";
9) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам,
зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує
висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за
встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру
та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату
державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром
(додатки 1 і 2)";
10) у пункті 13:
в абзаці першому слова "може бути відмовлено" замінити словом
"відмовляється";
підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
"видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у
частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його
територіального органу)";
у підпункті "в" слова "якщо таке узгодження відповідно до
чинного законодавства є обов'язковим" виключити;
в останньому абзаці слово "відміну" замінити словом
"відмову";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк
направляється до реєструючого органу";
11) у пункті 14 слова "одна копія передається Українському
державному центру правової інформації Мін'юсту для створення банку
даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру,
друга залишається в реєструючому органі для обліку" виключити;
12) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
органи господарського управління і контролю направляють для
виконання нормативно-правові акти лише після їх державної
реєстрації та офіційного опублікування.
У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти
вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути
застосовані.
При направленні на виконання та опублікуванні
нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної
реєстрації акта є обов'язковим";
13) абзац другий пункту 16 після слова "акта" доповнити
словами "а також рішення про втрату нормативно-правовим актом
чинності";
14) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
"19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів
після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації,
а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим
органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги";
15) пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного
реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом
5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного
реєстру.
Копія відповідного розпорядчого документа направляється до
реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування
нормативно-правового акта".on top