Document 142-94-п, invalid, current version — Loss of force on December 18, 1995, on the basis - 1022-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 1994 р. N 142
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1022 ( 1022-95-п ) від 18.12.95 )
Про затвердження Положення про управління
житлово-комунального господарства обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про управління житлово-комунального
господарства обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.35

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1994 р. N 142
ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального господарства
обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації
1. Управління житлово-комунального господарства обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації (далі -
управління) є місцевим органом державної виконавчої влади,
створюється Преставником Президента України в області, м.
Севастополі і входить до складу обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації за принципом безпосереднього
підпорядкування. Управління здійснює повноваження місцевої державної
адміністрації щодо реалізації державної політики комплексного
розвитку житлово-комунального господарства.
2. Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів
Держжитлокомунгоспу, розпоряджень Представника Президента України
в області, м.Севастополі, рішень обласної, Севастопольської
міської Ради народних депутатів.
3. Основними завданнями управління є: підготовка пропозицій щодо комплексного розвитку
житлово-комунального господарства області, м.Севастополя з метою
найповнішого задоволення потреб населення і народного господарства
в усіх видах житлових і комунальних послуг; розроблення проектів програм, спрямованих на поліпшення
якості житлово-комунальних послуг, участь у розроблені проектів
програм економічного і соціального розвитку області,
м.Севастополя, проектів місцевих екологічних програм; впровадження прогресивних форм і методів господарювання та
організації праці, формування й реалізація єдиної технічної та
економічної політики в житлово-комунальному господарстві області,
м.Севастополя; підготовка пропозицій щодо здійснення житлової реформи,
приватизації житла і об'єктів комунального призначення,
впровадження ринкових відносин; контроль за технічним станом і використанням житла і об'єктів
комунального господарства; забезпечення разом з відповідними органами державної
виконавчої влади дотримання вимог з охорони природи, екологічної
безпеки щодо санітарного стану населених пунктів, водопостачання
та водовідведення; створення системи заходів забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха,
аварій, катастроф, епідемій і ліквідації їх наслідків.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) вивчає стан житлово-комунального господарства, рівень
забезпеченості населення комунальними послугами, їх якість,
розробляє пропозиції до проектів програм економічного і
соціального розвитку територій, відповідних розділів місцевих
екологічних програм; 2) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію і послуги
житлово-комунального господарства та у разі потреби готує
пропозиції щодо їх зміни; 3) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів, розробленні проекту бюджету області, м.Севастополя і
змін до нього, готує пропозиції щодо розвитку житлово-комунального
господарства області, м. Севастополя; 4) сприяє розвиткові галузевої науки, проведенню
науково-технічних і нормативних досліджень і виконанню розробок з
проблем галузевого значення; 5) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального
господарства незалежно від форм власності; 6) готує пропозиції щодо розташування, спеціалізації та
розвитку підприємств, організацій і об'єктів житлово-комунального
господарства незалежно від форм власності, перевіряє хід виконання
рішень органів державної виконавчої влади, місцевого та
регіонального самоврядування з цих питань; 7) вносить пропозиції щодо розміщення державного замовлення
на випуск продукції для потреб житлово-комунального господарства
області, м.Севастополя; 8) сприяє розвиткові підприємництва й конкуренції, малого
бізнесу, демонополізації виробництва, впровадженню орендних
відносин, приватизації об'єктів житлово-комунального господарства,
що перебувають у комунальній власності; 9) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм
приватизації державного майна підприємств і організацій
житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній
власності; 10) проводить організаційну і методичну роботу з приватизації
державного житлового фонду, реєстрації та інвентаризації житлового
фонду й інженерних мереж житлово-комунального господарства
області, м.Севастополя; 11) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам
комунальної власності підприємств та інших об'єктів
житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для
надання житлово-комунальних послуг населенню; 12) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під
час проектування, фінансування, будівництва нових і реконструкції
діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює
контроль за їх будівництвом; 13) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики з питань праці і заробітної плати,
соціального захисту працівників житлово-комунального господарства; 14) здійснює заходи щодо поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства; 15) організовує разом з органами місцевого і регіонального
самоврядування роботу з атестації об'єктів, сертифікації
продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства; 16) разом з відповідними місцевими органами державної
виконавчої влади сприяє розвиткові зовнішньоекономічної
діяльності підприємств і організацій житлово-комунального
господарства; 17) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій
міст та інших населених пунктів; 18) подає методичну допомогу в організації правової роботи і
юридичного всеобучу на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства; 19) вносить пропозиції щодо удосконалення в галузі системи
обліку, звітності та державної статистики; 20) у межах наданих повноважень здійснює функції управління
майном підприємств і організацій житлово-комунального
господарства, що перебувають у комунальній власності області,
м.Севастополя.
5. Управління має право: вносити відповідній державній адміністрації пропозиції про
припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів
виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у
разі порушення вимог чинного законодавства, стандартів і технічних
умов щодо комунального забезпечення; залучати на договірних засадах підприємства, організації та
установи, вчених і спеціалістів до участі у розв'язанні проблем
розвитку житлово-комунального господарства, проведенні
консультацій та експертизи програм і проектів; здійснювати контроль за виконанням підприємствами,
організаціями та установами незалежно від форм власності, а також
громадянами нормативних актів з питань експлуатації та технічного
обслуговування житла й об'єктів комунального призначення,
благоустрою територій.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, організаціями і установами, розташованими на
території області, м.Севастополя.
7. Управління очолює начальник, який призначається
Представником Президента України в області, м.Севастополі. Начальник управління має заступників, які за його поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади Представником
Президента України в області, м.Севастополі.
8. Начальник управління: керує діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників начальника, керівників структурних підрозділів
управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а
також за роботу підприємств і організацій, що належать до сфери
відання управління; затверджує структуру, штатний розпис управління і кошторис
витрат на його утримання, а також положення про структурні
підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління; призначає на посади і звільняє з посад працівників
управління, визначає їхні обов'язки, пов'язані із здійсненням
повноважень відповідно до займаних посад; видає в межах компетенції управління накази, організовує і
контролює їх виконання; розпоряджається коштами управління у межах затвердженого
кошторису витрат.
9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може бути утворено колегію у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою та інших працівників управління. Склад
колегії затверджується Представником Президента України в області,
м.Севастополі. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.
10. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій
та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального
господарства області, м. Севастополя та вирішення інших питань в
управлінні можуть створюватися науково-технічна рада і відповідні
комісії з включенням до їх складу представників інших органів,
підприємств і організацій (за їхньою згодою). Склад науково-технічної ради, відповідних комісій і положення
про них затверджуються начальником управління.
11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання управління затверджуються Представником
Президента України в області, м.Севастополі у межах граничної
чисельності фонду оплати праці працівників та асигнувань на
утримання обласної та Севастопольської міської державної
адміністрації.
12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.on top