Document 1415-VI, valid, current version — Adoption on June 2, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 20, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.601 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 12 Закону України "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33,
ст. 485) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Курсанти, які звільняються зі служби з підстав,
визначених пунктами 6, 8 і 9 частини другої цієї статті, а також
особи начальницького складу, які звільняються зі служби із
зазначених підстав протягом п'яти років після закінчення вищого
навчального закладу, у тому числі вищого військового навчального
закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального
закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після
закінчення якого були прийняті на службу осіб начальницького
складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, відшкодовують Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації України, іншим центральним органам виконавчої
влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати,
пов'язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно
до порядку та умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У
разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке
відшкодування здійснюється у судовому порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2009 року
N 1415-VIon top