Document 1414-IV, first version — Adoption on February 3, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою стимулювання концесійної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.254 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 15 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273) доповнити частиною
п'ятою такого змісту:
"5. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного
договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у
концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього
майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у
зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено
(побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не
менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації".
2. У Законі України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48,
ст. 362):
1) у статті 3:
а) у частині п'ятій слова "у тому числі" виключити;
б) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного
договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у
концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього
майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у
зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено
(побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю
не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації";
2) у частині четвертій статті 7:
а) в абзаці першому слово "дев'яноста" замінити словами
"сорока п'яти";
б) в абзаці другому слово "п'ятнадцять" замінити словом
"десять";
3) у статті 8:
а) абзаци четвертий - дев'ятий частини другої виключити;
б) частину третю і четверту викласти у такій редакції:
"3. Концесієдавець або уповноважений ним орган за зверненням
претендента подає додаткову інформацію про умови концесійної
діяльності щодо:
умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
концесійної діяльності;
обсягу робіт, які повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером;
обсягу товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання,
надання) яких гарантує концесіонер;
обсягу відомостей про концесіонера;
основних обов'язків концесіонера;
фінансових та інших гарантій концесієдавця;
особливих вимог з питань охорони навколишнього природного
середовища та охорони праці.
Концесієдавець або уповноважений ним орган подає також іншу
інформацію, яка необхідна претенденту для участі у концесійному
конкурсі.
4. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються
протягом шістдесяти днів з дня оголошення конкурсу, а в разі
надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних
доріг - протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу";
в) абзац шостий частини п'ятої виключити;
4) у статті 10:
а) в абзаці дев'ятому частини першої слова "технологій,
техніки" виключити;
б) у частині третій слова "або акт про надання земельної
ділянки у користування додаються" замінити словом "додається";
5) частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва
або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі
вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації
об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після
введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного
договору".
3. У частині першій статті 7 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7,
ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313;
2004 р., N 2, ст. 6):
1) пункт 35, внесений до частини першої статті 7 Законом
України від 19 червня 2003 року N 980-IV ( 980-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6), вважати
пунктом 35-1;
2) доповнити пунктом 40 такого змісту:
"40) страхування майна, переданого у концесію".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1414-IVon top