Document 1403-VI, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
щодо застосування норм спеціального режиму
оподаткування для сільгосптоваровиробників
при реалізації власної продукції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.599 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:
1) в абзаці другому підпункту 7.2.4 пункту 7.2 статті 7 слова
та цифри "або пунктом 8-1.2 статті 8-1" виключити;
2) у статті 8-1:
абзац перший пункту 8-1.6 після слів "на власних або
орендованих виробничих потужностях" доповнити словами "а також на
давальницьких умовах";
підпункт "а" підпункту 8-1.15.2 пункту 8-1.15 доповнити
словами "а також їх обробка, переробка та/або консервація";
після підпункту 8-1.15.4 доповнити новим підпунктом 8-1.15.5
такого змісту:
"8-1.15.5. виробництво продукції на давальницьких умовах із
сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це
операція з поставки сільськогосподарської сировини замовником
(власником) - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та
прийнята останнім для переробки (обробки, збагачення чи
використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого
виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права
власності на таку продукцію".
У зв'язку з цим підпункти 8-1.15.5 та 8-1.15.6 вважати
відповідно підпунктами 8-1.15.6 та 8-1.15.7.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1403-VIon top