Document 1401-VI, valid, current version — Adoption on May 21, 2009
( Last event — Entry into force, gone May 29, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оздоровлення та відпочинок дітей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.597 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" ( 375-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,
N 45, ст. 313) такі зміни:
1) абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції:
"діти, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти,
потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти,
батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на
диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання,
лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та
спортивні команди, а також діти працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села";
2) у статті 5:
у частині третій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"готує пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та
відпочинку дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, що
належать до сфери його управління";
абзац сьомий виключити;
доповнити частину після абзацу десятого новим абзацом такого
змісту:
"створює та веде Державний реєстр дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим;
3) абзац четвертий статті 6 викласти в такій редакції:
"підготовку пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення
та відпочинку дітей у закладах оздоровлення та відпочинку і
виділення коштів на утримання зазначених закладів відповідно до
законодавства";
4) абзац восьмий статті 7 доповнити словами "державної та
комунальної форми власності";
5) статтю 10 виключити;
6) у частині першій статті 13:
в абзаці п'ятому слова "може здійснюватися в" замінити
словами "може здійснюватися у відповідно визначених";
абзац шостий після слів "закладах оздоровлення та відпочинку"
доповнити словами "(спеціально пристосованих)";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Перебування разом з дітьми у закладах оздоровлення та
відпочинку осіб, зазначених в абзацах третьому, п'ятому і шостому
цієї частини, здійснюється за рахунок коштів таких осіб,
благодійної допомоги тощо";
7) в абзаці другому частини другої статті 14 слово "заклад"
замінити словом "табір";
8) статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей
Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих
умов для оздоровлення, - дітей з особливими фізичними та
психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах
оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального
догляду та створення спеціальних умов; дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, - дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та
безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з
багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному
обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів
дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та
спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій,
професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та
фізичних осіб, інших джерел.
При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та
відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і
матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується";
9) у частинах другій - четвертій статті 27 слово "дозволу"
замінити словом "згоди";
10) частину восьму статті 28 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1401-VIon top