Document 1394-2002-п, previous version — Revision on October 19, 2012, on the basis - 930-2012-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2002 р. N 1394
Київ
Про виконання завдань, що випливають з послань
Президента України до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2002-2011 роки"
та "Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2001 році"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 499 ( 499-2004-п ) від 14.04.2004
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004
N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити розроблені міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади заходи, які спрямовані на виконання
завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної
Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
( n0001100-02 ) та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у
2001 році" ( n0002100-02 ).

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007 }

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
врахувати заходи під час розроблення планів своєї діяльності на
2003 та подальші роки.
2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготувати
до 1 січня 2003 р. пропозиції щодо запровадження з 1 січня 2004 р.
у практику роботи цих органів системи стратегічного планування та
до 1 квітня 2003 р. визначити його методологію.
3. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції розробити
до 1 лютого 2003 р. проект методики проведення аналізу впливу
законодавчих та інших нормативно-правових актів на
соціально-економічний розвиток держави (із фінансовою оцінкою
зокрема) та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2002 р. N 1394
ЗАХОДИ
щодо виконання завдань, які випливають з
послань Президента України до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2001 році"
( У тексті заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінено
словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Завдання, що випливає| Зміст заходу | Механізм | Термін | Виконавці | Очікуваний з послань Президента | | реалізації заходу | виконання | | результат України | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Підвищення ефективності державного управління
1. Удосконалення врегулювання на 1) проект Адміністративно- 2003 рік Мін'юст реалізація нормативно- законодавчому рівні процедурного кодексу Головдержслужба громадянами своїх правової процедури розгляду України Мінфін прав і свобод, їх бази з питань позасудового захисту Мінекономіки охорона та захист діяльності прав і свобод фізичних у разі порушення органів та юридичних осіб виконавчої влади

2) сприяння прийняттю 2002 рік Мін'юст визначення Закону України Головдержслужба основних завдань, "Про Кабінет принципів Міністрів України" діяльності Кабінету Міністрів України, його складу і порядку формування, повноважень у здійсненні виконавчої влади та порядку взаємодії з іншими гілками влади. Прискорення розроблення інших законів, що регулюють діяльність системи органів виконавчої влади
проекти Законів України:
3) Про міністерства та у три- Мін'юст визначення інші центральні органи місячний інші завдань та виконавчої влади термін центральні компетенції після органи центральних прийняття виконавчої органів Закону влади виконавчої України влади під "Про час формування Кабінет та реалізації Міністрів державної України" політики у відповідних сферах державного управління
4) Про управлінські 2003 рік Мін'юст визначення послуги Мінекономіки переліку Мінфін державних Головдерж- (управлін- служба ських) послуг, які надаються органами виконавчої влади фізичним та юридичним особам, та механізму їх надання
5) Про державний контроль у три- Мін'юст створення у сфері діяльності місячний Мінфін ефективної системи органів виконавчої термін Мінекономіки державного влади після Мінпраці контролю у сфері прийняття Головдержслужба діяльності органів Закону виконавчої влади України та їх посадових "Про осіб, що мініс- сприятиме, зокрема, терства посиленню боротьби та інші з корупцією центральні органи виконавчої влади"

2. Розвиток здійснення заходів, 1) проект Указу Президента 2003 рік Головдерж- подальше системи спрямованих на України "Про заходи служба реформування державної оновлення та щодо реалізації Українська системи служби і прискорення Стратегії реформування Академія державної вдосконалення формування системи державної державного служби механізму її управлінської еліти служби в Україні на управління при кадрового 2003 рік" Президентові забезпечення України
запровадження прозорої -"- 2003 рік Головдержслужба формування процедури підбору стабільної кадрів на керівні високо- посади та посилення професійної вимогливості до системи ділових, професійних державної та моральних якостей служби кандидатів на ці
посади
здійснення комплексу проект Указу Президента 2003 рік Головдержслужба підвищення заходів, спрямованих України "Про заходи прозорості на обмеження щодо реалізації діяльності корупційних діянь в Стратегії реформування органів органах державної системи державної державної влади служби в Україні на влади та 2003 рік" відпові- дальності посадових осіб. Зменшення кількості проявів корупції
розроблення проектів 2) проекти відповідних 2003-2005 Головдержслужба підвищення нормативно-правових нормативно-правових роки престижу актів з питань актів державної підвищення престижу служби та державної служби та посилення забезпечення соціальної соціального захисту захищеності державних службовців, державних яких звільнено за службовців станом здоров'я

3. Підвищення запровадження 1) проведення публічних 2002-2004 центральні забезпечення рівня публічних консультацій дебатів з питань роки органи громадської публічності з питань економічної економічної та виконавчої підтримки урядової та соціальної соціальної політики. влади реалізації політики політики. Створення та підтримка державної Інформаційний супровід діяльності політики діяльності центральних дорадчо-консультативних органів виконавчої рад при центральних
влади органах виконавчої
влади. Розповсюдження інформації про
соціально-економічну ситуацію у державі,
законодавчу, нормативну базу тощо через засоби масової інформації та власні веб-сайти у
мережі Інтернет
4. Законодавче реалізація положень 1) проекти Законів України 2002-2003 Мін'юст запровадження забезпечення Закону України "Про щодо внесення змін до роки інші належних судово- судоустрій України" деяких законодавчих заінтересовані гарантій правової ( 3018-14 ) актів у зв'язку з центральні захисту прав реформи, приведенням їх у органи і законних визначення відповідність із виконавчої інтересів етапів Законом України "Про влади людини і проведення судоустрій України" за участю громадянина реформи Верховного справедливим, судової Суду, Вищого незалежним, системи і господарського неупередженим забезпечення суду, і доступним виконання Генеральної судом, намічених прокуратури формування заходів суддівського корпусу, здатного кваліфіковано та на професійній основі здійснювати правосуддя, створення сприятливих умов для забезпечення діяльності суддів
1.1.1. Ринок праці
5. Проведення забезпечення 1) проекти законодавчих 2002-2004 Мінпраці поліпшення політики підвищення та інших нормативно- роки Мінекономіки ситуації продуктивної ефективності правових актів з Держ- у сфері зайнятості використання, питань зайнятості підприємництво зайнятості населення конкуренто- населення інші населення спроможності та заінтересовані поліпшення центральні професійно- органи кваліфікаційних виконавчої характеристик влади робочої Рада сили міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
забезпечення 2) затвердження 2002-2011 Мінпраці приведення розроблення, міжгалузевих та роки інші нормативів перегляду, доповнення галузевих норм часу, заінтересовані праці у норм часу, виробітку, виробітку, центральні відповідність обслуговування, обслуговування та органи з технічним нормативів чисельності нормативів чисельності виконавчої рівнем відповідно до влади виробництва сучасного рівня Рада міністрів техніки, технології Автономної виробництва і праці, Республіки тиражування цих норм і Крим обласні, нормативів для Київська та підприємств, установ Севастопольська та організацій міські незалежно від форми держ- власності і адміністрації господарювання за їх
замовленням
1.1.2. Грошові доходи та заробітна плата
6. Ліквідація забезпечення виконання 1) здійснення постійного 2002 рік Мінпраці підвищення рівня заборгованості Указу Президента державного контролю за Мінфін доходів населення з виплати України від 7 травня додержанням інші центральні та зняття заробітної 2001 р. N 292 законодавства про органи соціальної плати та ( 292/2001 ) "Про працю, зокрема з оплати виконавчої напруги в соціальних невідкладні заходи праці на підприємствах, влади трудових виплат, щодо прискорення в установах і Рада колективах недопущення її погашення організаціях усіх форм міністрів виникнення в заборгованості із власності Автономної подальшому заробітної плати" Республіки Крим обласні, Київська та Севасто- польська міські держ- адміністрації
7. Динамічне забезпечення 1) проект Закону України разом з Мінпраці підвищення рівня зростання поступового наближення "Про встановлення проектом Мінфін забезпечення реальних розміру мінімальної розміру мінімальної Держав- Мінекономіки державних грошових заробітної плати та заробітної плати на ного Мін'юст соціальних доходів державних соціальних 2003 рік" бюджету разом з гарантій населення гарантій до рівня України об'еднаннями прожиткового мінімуму на 2003 профспілок та рік роботодавців
удосконалення діючого 2) проекти Законів України 2003 рік Мінпраці забезпечення механізму індексації "Про внесення змін до Мінфін підтримки грошових доходів Закону України "Про Мінекономіки купівельної населення індексацію грошових Мін'юст спроможності доходів населення" та Держкомстат населення в умовах "Про затвердження подорожчання прожиткового мінімуму споживчих товарів на 2003 рік" і послуг
запровадження 3) проект Закону України 2003 рік Мінпраці посилення мінімальної щодо запровадження Мінфін соціального погодинної погодинної оплати праці Мінекономіки захисту заробітної Мін'юст працівників плати як
гарантії в
оплаті праці
працівників
8. Зменшення забезпечення зменшення 1) виконання заходів щодо 2011 рік Мінпраці підвищення рівня розшарування частки працівників, реалізації Концепції Мінфін життя населення населення за які отримують дальшого реформування Держкомстат та зменшення рівнем доходів заробітну плату, нижчу оплати праці в Україні інші центральні масштабів від установленого для органи бідності працездатної особи виконавчої прожиткового мінімуму влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні (міські) держ- адміністрації
9. Створення умов реалізація Стратегії 1) здійснення щорічних 2002-2009 Мінпраці зменшення для формування подолання бідності заходів з виконання роки Мінфін масштабів середнього ( 637/2001 ) Комплексної програми МОЗ бідності та класу забезпечення реалізації МОН формування Стратегії подолання Мінсім'ядіти- середнього класу бідності ( 1712-2001-п ) молодь Держбуд Держжитло- комунгосп Держкомстат Пенсійний фонд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
1.1.3. Соціальний захист та пенсійна реформа
10. Створення спрощення механізмів 1) постанова Кабінету 2002 рік Мінпраці підвищення фінансово реєстрації платників Міністрів України щодо Мінфін ефективності стабільної страхових внесків на спрощення механізмів Мінекономіки системи системи загальнообов'язкове реєстрації платників Мін'юст державного загально- державне соціальне страхових внесків Пенсійний фонд соціального обов'язкового страхування та Держпідприємни- страхування державного пенсійне забезпечення цтво соціального фізичними особами - разом з страхування суб'єктами цільовими підприємницької страховими діяльності, які не фондами, мають найманих об'єднаннями працівників профспілок та роботодавців
11. Проведення створення рівних умов 1) сприяння прийняттю 2002 рік Пенсійний фонд удосконалення пенсійної у сплаті обов'язкових Закону України "Про Мінпраці системи реформи платежів до Пенсійного деякі питання сплати Мінфін обчислення пенсії фонду збору на обов'язкове Мінекономіки платникам державне пенсійне Держпідприємни- фіксованого страхування" цтво податку; Мін'юст розширення бази сплати внесків до Пенсійного фонду за рахунок справляння їх не тільки з нарахованої заробітної плати, а й з інших видів доходів населення та більш повного залучення до сплати страхового збору членів колективних та інших сільсько- господарських підприємств, сільсько- господарських кооперативів та фермерських господарств, а також осіб, які надають в оренду земельні частки (паї), майнові паї (крім пенсіонерів)
створення трирівневої 2) сприяння прийняттю 2002-2003 Мінпраці створення пенсійної системи Закону України "Про роки Мінфін правової бази для загальнообов'язкове Мінекономіки побудови державне пенсійне Державна багаторівневої страхування" комісія з пенсійної цінних паперів системи, 3) проект Закону України та фондового підвищення "Про недержавне ринку Мін'юст пенсій, пенсійне забезпечення" формування національної системи пенсійних накопичень
підвищення середнього 4) постанова Кабінету 2002 рік Кабінет подальше розміру пенсій не Міністрів України щодо Міністрів наближення менше ніж на підвищення пенсій Мінпраці мінімального 12 відсотків Пенсійний фонд розміру пенсії до прожиткового мінімуму
створення 5) проекти нормативно- 2002-2004 Мінекономіки активізація механізму захисту правових актів роки Мін'юст кредитування за майнових прав та щодо створення Мінфін рахунок пенсійних інтересів інвесторів, механізмів захисту Мінпраці коштів та пенсійних коштів від майнових прав та Пенсійний фонд посилення їх ризиків втрати і інтересів інвесторів, Державна захисту від знецінення пенсійних коштів від комісія з ризиків втрати і ризиків втрати і цінних паперів знецінення знецінення та фондового ринку Антимонопольний комітет
встановлення вимог до 6) проекти нормативно- 2002-2003 Державна створення інвестування активів правових актів щодо роки комісія з ефективної пенсійних фондів встановлення вимог до цінних паперів системи інвестування активів та фондового зберігання пенсійних фондів ринку пенсійних вкладів Мінекономіки та управління Мінфін активами Мін'юст пенсійних фондів Мінпраці Пенсійний фонд
розроблення механізму 7) проекти нормативно- 2003-2005 Мінекономіки створення оцінки інвестиційного правових актів щодо роки Мінфін ефективної потенціалу пенсійних оцінки інвестиційного Державна системи оцінки фондів потенціалу пенсійних комісія з інвестиційного фондів цінних паперів потенціалу та фондового пенсійних фондів ринку Пенсійний фонд
удосконалення 8) проекти нормативно- 2003-2010 Державна забезпечення нормативно-правової правових актів щодо роки комісія з функціонування бази інвестиційної інвестиційної цінних паперів пенсійних фондів діяльності пенсійних діяльності пенсійних та фондового у правовому полі, фондів фондів ринку створення системи Мінекономіки ефективного контролю за їх інвестиційною діяльністю, захист заощаджень громадян на їх пенсійних рахунках
розроблення механізму 9) проекти нормативно- протягом Державна визначення взаємодії учасників правових актів щодо року комісія з напрямів пенсійних фондів механізмів взаємодії після цінних паперів інвестування (застрахованих осіб), учасників пенсійних прийняття та фондового пенсійних коштів, банків, небанківських фондів (застрахованих Законів ринку захист їх від установ і держави в осіб), банків, України Мінфін ризиків втрати і частині здійснення небанківських установ і "Про Мінекономіки знецінення інвестування пенсійних держави в частині загально- Мінпраці коштів здійснення інвестування обов'яз- Пенсійний фонд пенсійних коштів кове пенсійне страху- вання" та "Про недержавне пенсійне забез- печення"
розроблення механізму 10) проекти нормативно- протягом Державна зниження ризиків участі пенсійних правових актів щодо року комісія з втрати коштів фондів в управлінні участі пенсійних фондів після цінних паперів пенсійних фондів емітентами акцій, в в управлінні емітентами прийняття та фондового в які вкладені пенсійні акцій, в які вкладені Законів ринку активи пенсійні активи України Пенсійний "Про фонд загально- Мінфін обов'яз- Мінпраці кове Мінекономіки пенсійне Ліга страхових страху- організацій вання" (за згодою) та "Про недержавне пенсійне забез- печення"
розроблення вимог щодо 11) проекти нормативно- 2003 рік Державна забезпечення прав діяльності компаній з правових актів щодо комісія з та інтересів управління активами вимог до компаній з цінних паперів учасників пенсійних фондів, управління активами та фондового пенсійних фондів зберігачів, пенсійних фондів, ринку реєстраторів зберігачів, Пенсійний фонд реєстраторів Мінекономіки
12. Удосконалення запровадження надання 1) постанова Кабінету 2005 рік Мінпраці удосконалення системи надання населенню житлових Міністрів України щодо інші системи адресної адресної субсидій готівкою надання населенню центральні підтримки державної житлових субсидій органи малозабезпечених соціальної готівкою виконавчої сімей, збільшення допомоги та влади грошових доходів створення населення дієвої системи надання соціальної допомоги
запровадження 2) проект Закону України 2003 рік Мінпраці підвищення диференційованого "Про внесення змін до Мінфін ефективності підходу до надання деяких Законів України Мінекономіки соціальної державної соціальної з питань надання Мін'юст допомоги, надання допомоги допомоги пріоритету сім'ям малозабезпеченим малозабезпеченим з дітьми у системі сім'ям сім'ям" адресної державної підтримки малозабезпечених верств населення
проведення переобліку 3) формування реєстру протягом Мінпраці ґрунтовна оцінка громадян, які отримувачів пільг 2002 року інші існуючої в країні користуються заінтересовані системи пільг, пільгами, щодо їх центральні визначення права на органи обсягів витрат по пільги за категоріями виконавчої пільгах та та видами пільг влади Рада здійснення міністрів контролю за Автономної використанням Республіки Крим бюджетних коштів обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністра- ції
13. Посилення створення механізмів 1) проект Закону України 2002 рік Мінпраці збільшення соціального ратифікації Конвенції "Про ратифікацію Мінфін залучення захисту людей з Міжнародної Конвенції Міжнародної Мінекономіки інвалідів до особливими організації праці організації праці N 159 МЗС суспільної та потребами N 159 про професійну Мін'юст професійної ( 993_065 ) реабілітацію та діяльності у зайнятість інвалідів" відповідності з індивідуальними особливостями та інтересами
1.1.4. Здоров'я населення
14. Поліпшення запровадження 1) реалізація 2002-2011 МОЗ забезпечення стану здоров'я цільового методу 17 затверджених роки Мінекономіки доступної якісної населення на фінансування охорони цільових програм Мінфін медичної допомоги основі здоров'я забезпечення доступності якісної медичної допомоги
розроблення цільових 2) проекти відповідних 2003 рік МОЗ зменшення рівня програм щодо лікування нормативно-правових Мінекономіки захворюваності на хворих на гострий актів Мінфін гострий інфаркт інфаркт, гемофілію, міокарда, апластичну анемію та гемофілію, Державної комплексної апластичну програми розвитку анемію. трансплантації в Забезпечення Україні на період до доступної та 2006 року якісної спеціалізованої медичної допомоги хворим, які потребують пересадки органів та тканин
оцінення стану 3) проведення моніторингу 2002-2011 МОЗ удосконалення здоров'я населення та рейтингової оцінки роки організації роботи України стану здоров'я закладів охорони населення, роботи здоров'я закладів охорони
здоров'я в регіонах
України
забезпечення розвитку 4) постанова Кабінету 2003-2004 МОЗ наповнення вітчизняного Міністрів України про роки Мінекономіки внутрішнього виробництва медичного Програму розвитку Мінфін ринку лікарськими устаткування, медичної промисловості засобами і підвищення якості та України на виробами збільшення питомої 2004-2010 роки медичного ваги вітчизняних призначення лікарських засобів вітчизняного виробництва та їх здешевлення
створення правових, 5) проект Закону України 2003 рік МОЗ організаційно- економічних та "Про внесення змін і правове організаційних умов доповнень до Основ врегулювання надання медичних законодавства України надання медичних послуг про охорону здоров'я" послуг населенню
реформування надання 6) постанова Кабінету 2002-2004 МОЗ поступове первинної медичної Міністрів України "Про роки доведення обсягу допомоги на засадах внесення деяких змін та фінансування сімейної медицини, доповнень до постанови первинної передусім в сільській Кабінету Міністрів медико-санітарної місцевості України від 17 вересня допомоги до 1996 р. N 1138" 20-40 відсотків асигнувань на охорону здоров'я
7) створення у населених 2002-2011 МОЗ пріоритетне пунктах з чисельністю роки забезпечення понад 1000 жителів профілактики амбулаторій загальної захворювань та практики - сімейної впровадження медицини та засад здорового реорганізація сільських способу життя лікарських амбулаторій шляхом розвитку та ФАПів в амбулаторії системи загальної практики - загальної сімейної медицини практики - сімейної медицини
переорієнтування 8) проект державної 2003 рік МОЗ зниження кількості державної служби програми "Профілактика захворювань, охорони здоров'я на захворювань, пов'язаних пов'язаних із запобігання із йодною недостатністю йодною недостат- захворюванням, та дефіцитом інших ністю та дефіцитом насамперед інфекційним мікронутрієнтів на інших мікро- 2003-2005 роки" нутрієнтів
9) комплексні заходи щодо 2003 рік МОЗ зниження пошире- профілактики хвороб, що ності хвороб, передаються статевим що передаються шляхом статевим шляхом
10) проект Програми 2003 рік МОЗ зниження імунопрофілактики захворюваності на населення на період інфекції до 2006 року
удосконалення 11) проект Закону України 2002 рік МОЗ поліпшення механізмів санітарно- "Про санітарно- Держстандарт контролю за якістю епідемічного контролю епідеміологічну Мінагрополітики продуктів та експертизу" виробів зального споживання, зменшення ризиків для здоров'я населення через недопущення виробництва, ввезення та реалізації небезпечної для здоров'я продукції
15. Вироблення та розроблення механізму 1) проекти підзаконних після МОЗ впровадження зага- запровадження впровадження нормативно-правових прийняття льнообов'язкового механізмів загальнообов'язкового актів Закону державного соціа- багатоканаль- державного соціального України льного медичного ності фінансу- медичного страхування "Про страхування як вання медичної загально- одного із каналів галузі обов'яз- фінансування кове галузі охорони державне здоров'я соціальне медичне страху- вання"
урегулювання надання 2) постанова Кабінету 2002 рік МОЗ урегулювання платних медичних Міністрів України надання медичних послуг населенню "Про внесення деяких послуг населенню змін та доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1138"
визначення 3) проект Програми 2002 рік МОЗ визначення гарантованого рівня державних гарантій переліку видів безоплатного медичного надання громадянам безоплатної обслуговування України безоплатної медичної допомоги, медичної допомоги які надаються в державних та кому- нальних закладах охорони здоров'я
розширення мережі 4) затвердження порядку 2002 рік Мінпраці створення і центрів раннього створення мережі МОЗ функціонування втручання і медико- регіональних центрів Рада міністрів мережі центрів соціальної реабілі- професійної Автономної професійної тації дітей-інвалідів, реабілітації інвалідів Республіки Крим реабілітації центрів професійної, обласні, інвалідів медичної та соціальної Київська та реабілітації осіб з Севастопольська обмеженими фізичними міські держ- можливостями адміністрації
1.1.5. Освіта
16. Запровадження удосконалення системи 1) запровадження у вищих 2002-2005 МОН підготовка фахів- системи безпе- підготовки, перепідго- навчальних закладах роки ців з питань рервної освіти товки та підвищення курсу з основ інтелек- інтелектуальної та освіти кваліфікації фахівців туальної власності. власності. протягом життя з питань інтелектуаль- Розроблення та видання Забезпечення на основі ної власності згідно з навчальних посібників органів державної зв'язку між вимогами Всесвітньої та підручників з основ влади професіона- загальною організації інтелек- і проблем інтелектуаль- лами в сфері середньою, туальної власності, ної власності та комер- інтелектуальної професійно- розроблення освітньо- ціалізації технологій. власності. технічною і професійних програм Підготовка, підвищення Розповсюдження вищою освітою, підготовки та підви- кваліфікації та стажу- серед широких оптимізація щення кваліфікації вання викладачів з верств населення системи спеціалістів та курсу основ інтелекту- знань про перепідготовки фахівців-юристів з альної власності. інтелектуальну та підвищення цих питань Підготовка за державним власність кваліфікації, замовленням фахівців з створення питань інтелектуальної інтегрованих власності для органів навчальних державної влади та планів і навчальних закладів, програм закладів науки,
культури державної
форми власності в
акредитованих вищих
навчальних закладах
України
розроблення методоло- 2) накази МОН щодо системи 2003-2004 МОН створення гічних засад побудови безперервної освіти та роки ефективної системи в Україні системи освіти дорослих безперервної безперервної освіти освіти та освіти та освіти дорослих дорослих, підвищення якості освітніх послуг
17. Розроблення та запровадження 1) проведення ліцензування 2003-2005 МОН надання громадянам реалізація ефективних механізмів та акредитації з роки України права мати широкомасш- забезпечення якості урахуванням державних рівні можливості табної освіти стандартів, внутріш- щодо отримання довготермінової нього ринку праці та якісної освіти, стратегії завдань входження незалежно від їх модернізації національної освіти до матеріального та всієї системи єдиного європейського соціального освіти, освітнього простору статусу наближення її якості до стандартів ЄС, потреб внутріш- нього розвитку держави та суспільства, ринкової економіки
забезпечення переходу 2) удосконалення мережі 2002-2013 МОН збільшення до нової структури, загальноосвітніх роки місцеві органи освітнього потен- змісту та 12-річного навчальних закладів виконавчої ціалу населення, терміну здобуття через створення влади розширення доступу повної загальної різнопрофільних ліцеїв, до якісної освіти середньої освіти у тому числі
реорганізація частини професійно-технічних училищ у професійні
ліцеї
3) розроблення та запро- 2002-2012 МОН підвищення якості вадження нового змісту роки Академія загальноосвітньої загальної середньої педагогічних підготовки молоді освіти. Підготовка та наук видання нового
покоління підручників
4) оновлення навчально- 2002-2006 МОН створення умов для технічної бази освіти, роки Мінекономіки високої конкурен- у тому числі її Мінпромполітики тоспроможності комп'ютеризація Держкомзв'язку української освіти місцеві органи у єдиному європей- виконавчої ському освітньому влади просторі
5) удосконалення системи 2002-2010 МОН забезпечення підготовки педагогічних роки педагогічними кадрів кадрами всіх нав- чальних закладів
забезпечення рівного 6) запровадження програми 2003-2005 МОН забезпечення доступу до освіти "Шкільний автобус" роки Мінекономіки реалізації Мінпромполітики конституційного місцеві органи права на здобуття виконавчої повної загальної влади середньої освіти
18. Подальше створення умов для 1) розроблення відповідних 2002-2005 МОН забезпечення реформування розширення доступу нормативних актів роки відповідності вищої освіти і молоді до здобуття якості вищої сприяння її безоплатної вищої освіти входженню до освіти. європейським єдиного Сприяння підвищенню вимогам європейського якості підготовки освітнього фахівців та простору забезпеченню їх
працевлаштування.
Удосконалення
принципів розподілу
державного замовлення
з урахуванням
потреб регіонів.
Удосконалення багато-
канальної системи
фінансування підго-
товки фахівців з
вищою освітою.
Удосконалення
механізму надання
пільгових довготер-
мінових кредитів на
навчання
забезпечення глибокого 2) підготовка та вересень- МОН усвідомлення гро- вивчення основних проведення у навчальних листопад мадянами стратегії положень послань закладах спеціальних 2002 року економічного і Президента України до занять, круглих соціального Верховної Ради України столів, бесід тощо розвитку України у вищих, професійно- на перспективу та технічних та здійснення загальноосвітніх практичних кроків навчальних закладах до її реалізації
1.1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство
19. Створення умов урегулювання економіч- 1) сприяння прийняттю 2002 рік Держжитло- збереження права для забезпе- них та інших відносин нової редакції комунгосп громадян на житло, чення населення у житловій сфері на Житлового кодексу Держстандарт здійснення житлом основі законодавства України Мінекономіки контролю за його Мінфін використанням та Мін'юст належним утриман- ням, впровадження конкуренції у сфе- рі обслуговування житлового фонду та переходу на дого- вірні відносини у питаннях виконання робіт та надання послуг
2) постанова Кабінету у три- Держжитло- удосконалення Міністрів України "Про місячний комунгосп правової бази щодо затвердження Правил термін Мінекономіки утримання, утримання будинків та після Мінфін технічного прибудинкових прийняття Мін'юст обслуговування та територій" Житлового Держстандарт ремонту житлових кодексу будинків
здійснення державної
підтримки будівництва
житла для:
молодих сімей 3) передбачення у проектах 2003-2011 Мінсім'ядіти- прискорення державного бюджету на роки молодь вирішення житлової відповідний рік коштів Державний фонд проблеми молодих на кредитування сприяння сімей, покращання молодіжного житлового молодіжному демографічної будівництва житловому ситуації та будівництву активізація Мінфін житлового Мінекономіки будівництва
4) проект Закону України 2003 рік Держбуд визначення "Про державне Мінсім'ядіти- законодавчої норми фінансування та цільове молодь щодо фінансової довгострокове Мінекономіки участі державного кредитування Мінфін та місцевих бюдже- будівництва житла" Мін'юст тів у пільговому житловому кредиту- ванні сімей, які мають двох і більше дітей, та інших верств населення, що потребують підтримки з боку держави
сільських забудовників 5) передбачення у проектах 2002-2006 Мінагрополітики розширення за програмою "Власний державного бюджету на роки Мінфін можливостей дім" відповідний рік коштів Мінекономіки інвестування для надання індивідуального довготермінових житлового кредитів індивідуальним будівництва на забудовникам на селі за селі, сприяння програмою "Власний дім" забезпеченню сільського населення житлом
запровадження нових 6) акумулювання коштів, 2002-2006 холдингова розширення обсягів механізмів залучення залучених від фізичних роки компанія житлового коштів населення у та юридичних осіб, у "Київміськбуд" будівництва житлове будівництво фондах банківського Мінекономіки управління з подальшим Держбуд спрямуванням їх на Мінфін кредитування Мінпраці будівництва житла Пенсійний фонд
забезпечення впровад- 7) постанова Кабінету у три- Держбуд розширення обсягів ження іпотечного Міністрів України про місячний Мінфін житлового кредитування у розвиток іпотечного термін Мінекономіки будівництва житловому будівництві кредитування житлового після Держкомзем будівництва прийняття НБУ (за згодою) Закону Державна України податкова "Про адміністрація іпотеку" Мін'юст
забезпечення будівни- 8) проекти Державного 2002-2006 Міноборони розв'язання проб- цтва житла для бюджету України на роки Мінфін леми забезпечення військовослужбовців відповідний рік Мінекономіки житлом військово- службовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, службових осіб митних органів та членів їх сімей
забезпечення розроб- 9) щорічні регіональні 2002-2004 Рада міністрів уведення в експ- лення та реалізації програми розвитку роки Автономної луатацію протягом щорічних регіональних житлового будівництва Республіки Крим 2000-2004 років програм будівництва обласні, 44 млн. кв. метрів житла на 2002-2004 Київська та загальної площі роки Севастопольська житла, зниження міські держ- соціальної напруги адміністрації у суспільстві
20. Здійснення забезпечення формува- 1) постанова Кабінету 2002 рік Держжитло- зниження виваженої ціно- ння економічно Міністрів України про комунгосп нераціональних вої політики у обґрунтованих тарифів розроблення Порядку витрат і втрат, сфері надання на послуги централізо- ціноутворення на пос- стимулювання житлово-комуна- ваного теплопостачання луги централізованого процесу оновлення льних послуг теплопостачання технічної бази підприємств теплопостачання
забезпечення приведен- 2) постанова Кабінету 2002 рік Держжитло- удосконалення ня нормативно-правових Міністрів України "Про комунгосп тарифної політики актів у відповідність встановлення диферен- Мінпаливенерго у водопровідно- із Законом України ційованих тарифів на НКРЕ каналізаційному "Про питну воду та електроенергію" Мінекономіки господарстві питне водопостачання" Мінфін ( 2918-14 ) Держпідприєм- ництво Мін'юст
урегулювання повнова- 3) проект Закону України 2003 рік Мінекономіки приведення рівня жень органів вико- "Про внесення змін до Мінфін тарифів до навчої влади в частині Законів України "Про Держжитло- економічно встановлення тарифів місцеве самоврядування комунгосп обґрунтованих норм на житлово-комунальні в Україні", "Про дер- Мін'юст послуги жавні адміністрації", "Про ціни і
ціноутворення"
21. Підвищення формування дієвих 1) проект Закону України 2003 рік Держжитло- поліпшення якості механізмів управління "Про теплопостачання комунгосп теплопостачання житлово- сферою виробництва, населених пунктів Мінекономіки населених пунктів комунальних передачі та викорис- України" Мінпаливенерго послуг тання теплової енергії Мін'юст Держкоменерго- збереження Антимонопольний комітет Держпідприєм- ництво Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
інформування заінтере- 2) проект Національної 2003 рік Держжитло- підвищення якості сованих органів доповіді про якість комунгосп послуг виконавчої влади та питної води та стан Рада міністрів водопостачання місцевого самовряду- питного водопостачання Автономної вання, підприємств, в Україні (відповідно Республіки Крим організацій та до вимог ООН) обласні, громадян про стан Київська та питного водопостачан- Севастопольська ня та водовідведення міські держ- адміністрації
упорядкування надання 3) проект Закону України 2002 рік Держжитло- поліпшення пільг громадянам за "Про внесення змін та комунгосп фінансового стану професійною ознакою з визнання такими, що Мінекономіки підприємств квартирної плати, втратили чинність, Мінфін житлово-комуналь- плати за комунальні деяких законодавчих МВС ного господарства послуги та паливо актів України щодо Міноборони і малозабезпечених надання пільг окремим Мінпраці верств населення категоріям працюючих Державна громадян за професійною податкова ознакою з квартирної адміністрація плати, плати за комуна- Мін'юст льні послуги та паливо"

забезпечення гарантій 4) проект наказу 2002 рік Держжитло- поліпшення під час надання Держжитлокомунгоспу про комунгосп фінансового стану житлово-комунальних затвердження Методики підприємств послуг для соціально визначення державних житлово-комуналь- незахищених верств соціальних нормативів ного господарства населення споживання житлово- і малозабезпечених комунальних послуг верств населення
оснащення наявного 5) постанова Кабінету 2002 рік Держжитло- забезпечення прав житлового фонду Міністрів України "Про комунгосп споживачів засобами обліку та продовження терміну Мінекономіки оплачувати фак- регулювання споживання виконання Програми Мінфін тично спожиті води і теплової поетапного оснащення Держкоменерго- послуги, а не енергії наявного житлового збереження розраховані за фонду засобами обліку Рада міністрів нормативним та регулювання спожи- Автономної методом вання води і теплової Республіки Крим енергії до 2007 року" обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
6) постанова Кабінету 2002 рік Держжитло- підвищення Міністрів України "Про комунгосп надійності роботи внесення змін і Мінпаливенерго підприємств доповнень до "Порядку НКРЕ водопровідно- постачання електричної Держпідприєм- каналізаційного енергії споживачам". ництво господарства, Порядок затверджений Мін'юст надання якісних і постановою Кабінету безпечних послуг з Міністрів України від водопостачання та 9 квітня 2002 р. N 475 водовідведення ( 475-2002-п,
441-99-п )
7) постанова Кабінету 2002 рік Держжитло- забезпечення Міністрів України комунгосп раціонального ви- "Про затвердження МОЗ користання питної порядку розроблення та Держводгосп води, стабілізація затвердження нормативів Держстандарт цін і тарифів на питного водопостачання" Мінпромполітики житлово-комунальні Мінагрополітики послуги Держпідприєм- ництво Мін'юст
забезпечення розвитку 8) проект Закону України 2003 рік Держжитло- врегулювання міського наземного "Про міський наземний комунгосп питань функціону- електричного електричний транспорт" Мінекономіки вання міського транспорту Мінфін наземного Мінпромполітики електротранспорту. Мін'юст Збільшення обсягів та покращення якості пасажирсь- ких перевезень. Підтримка вітчиз- няних виробників трамваїв і тролейбусів
подолання збитковості 9) сприяння прийняттю 2002 рік Мінекономіки запровадження підприємств житлово- Закону України "Про Мінфін єдиного порядку комунального господар- упорядкування надання Мінпраці користування ства, забезпечення громадянам пільг з Мінпаливенерго пільгами, стабільного і достат- квартирної плати, Держжитло- визначення джерел нього поточного плати за комунальні комунгосп їх фінансування фінансування виробни- послуги та паливо" Мін'юст цтва житлово-
комунальних послуг
забезпечення розвитку 10) проекти Державного 2002-2006 Держжитло- поліпшення якості водопровідно-каналіза- бюджету (щодо переліку роки комунгосп питної води. ційного господарства найважливіших об'єктів Рада міністрів Підвищення водопостачання та водо- Автономної надійності роботи, відведення з обсягами Республіки Крим покращення фінансування для вклю- обласні, технічного стану і чення їх до переліку Київська та рівня експлуатації об'єктів, що фінансую- Севастопольська водопровідно-кана- ться за рахунок міські держ- лізаційних систем державних централізо- адміністрації ваних вкладень)
1.1.7. Культура
22. Забезпечення проведення театральної 1) проект Закону України 2003 рік Мінкультури формування нор- випереджаючого реформи "Про театри та мативно-правової розвитку театральну справу" бази, необхідної культури 2) проект положення про для розвитку державний театр в театральної справи Україні
3) проекти нормативних
документів з проведення комплексного експери- менту з основ реформи театральної справи
удосконалення правових 4) проект Закону України 2003-2004 Мінкультури формування ціліс- відносин у галузі "Про внесення змін до роки ної, сприятливої культури і мистецтва Закону України "Про для розвитку охорону культурної культури правової спадщини" бази, яка відпо- 5) проект Закону України відатиме світовим "Про внесення змін до вимогам Закону України "Про
музеї та музейну
справу"
6) проект Закону України "Про внесення змін до основ законодавства
України про культуру"
сприяння розвитку 7) забезпечення бібліотек 2002-2005 Мінкультури поліпшення книговидання та попов- мінімальною кількістю роки Держкомінформ комплектування нення бібліотечних періодичних видань, бібліотек новими фондів вітчизняної та друкованими зарубіжної книжкової виданнями, продукції, проведення збільшення наукових досліджень, кількості читачів щорічного моніторингу з проблем книговидання, книгорозповсюдження та поповнення бібліотечних фондів
розширення співробіт- 8) розширення та удоскона- постійно Мінкультури інтеграція України ництва з іншими лення договірно- МЗС в світовий країнами у галузі правової бази з культурний простір культури іноземними державами в галузі культури
забезпечення підтримки 9) проведення мистецьких щороку Мінкультури підвищення культур національних заходів, спрямованих на Держкомнац- ефективності меншин підтримку і розвиток міграції діяльності держави культур національних Рада міністрів щодо гармонізації меншин України в рамках Автономної міжетнічних від- проекту "Україна - Республіки Крим носин, задоволення відкритий світ", серії обласні, нагальних потреб у культурологічних акцій Київська та цій сфері (симпозіумів, семіна- Севастопольська рів, конференцій тощо), міські держ- спрямованих на вивчення адміністрації та аналіз стану розвит- ку етнічних культур в Україні в контексті
"Культура етносів
України та української діаспори як складова української культури". Створення мережі цент- рів національних куль- тур в обласних центрах, окремих регіонах та
місцях компактного
проживання національних меншин
забезпечення науково- 10) відкриття культурно- 2002-2006 Мінкультури створення умов для освітнього співробіт- інформаційних центрів роки Держкомнац- задоволення потреб ництва, інформаційно- за кордоном, в місцях міграції закордонних видавничої діяльності компактного проживання українців та культурно-мистець- українців
ких взаємин із закор-
донними українцями
11) створення культуроло- 2003-2011 Мінкультури забезпечення гічно-мистецького роки широкого доступу телепроекту "Week-end" глядачів до куль- з українською діаспорою турних ініціатив української діаспори
12) створення радіопередач 2003-2011 Мінкультури забезпечення роки доступу до куль- турних надбань українського народу
забезпечення будівни- 13) проекти Державного щороку Мінкультури розширення та цтва, технічного пере- бюджету Мінекономіки підтримка належ- оснащення, проведення Мінфін ного технічного капітальних ремонтів і разом з іншими стану системи реставрації об'єктів центральними закладів культури культури і мистецтва органами і мистецтва виконавчої влади
забезпечення охорони 14) забезпечення діяльності 2003-2011 Мінкультури реалізація держав- пам'яток історії та Державної служби роки ної політики щодо культури охорони культурної охорони культурної спадщини спадщини, забезпе- чення контролю за проведенням робіт на пам'ятках та в зонах охорони пам'яток історії та культури
забезпечення подаль- 15) сприяння прийняттю 2002 рік Мінкультури створення умов для шого розвитку націо- Закону України "Про розвитку націона- нальної кінематографії державу програму льного кіномисте- розвитку національної цтва в ринкових кіноіндустрії на умовах, відновлен- період до 2005 року" ня його ролі в соціальній і духовній сфері українського суспільства
упровадження нових 16) сприяння прийняттю 2002 рік Мінкультури залучення частини економічних механізмів Законів України "Про коштів, отриманих господарювання в внесення змін до Закону від розповсюдження галузі кінематографії України "Про кінемато- і демонстрування графію", "Про збір на іноземних фільмів, розвиток національної на фінансування кінематографії" виробництва націо- нальних фільмів, вирішення інших проблем національ- ної кінематографії
утворення та забезпе- 17) постанова Кабінету 2002-2003 Мінкультури забезпечення чення діяльності Міністрів України "Про роки широкого доступу телевізійного каналу утворення та забезпе- до мистецьких і "Культура" чення діяльності дер- культурних над- жавного телевізійного бань, проведення каналу "Культура" ефективної куль- турної політики держави
забезпечення розвитку 18) проекти Державного 2003-2005 Мінкультури забезпечення музейної справи бюджету роки Рада міністрів збереження Автономної музейного фонду та Республіки Крим розвитку музейної обласні, справи Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
1.1.8. Інформаційна політика
23. Забезпечення розроблення стратегії 1) проект Концепції 2002-2003 Держкомінформ побудова і розви- конституційних інформаційної національної інформа- роки Мінкультури ток інформаційного прав громадян політики України ційної політики Мін'юст суспільства, на інформацію Держкомзв'язку створення умов для та свободу МОН реалізації конс- слова, створен- Держкомархів титуційних прав ня умов для СБУ громадян на входження Національна інформацію та України у сві- рада з питань свободу слова товий інформа- телебачення і ційний простір радіомовлення Національна академія наук разом з Національною спілкою журналістів
систематизація законо- 2) проект Інформаційного 2003-2006 Держкомінформ кодифікація давства в інформацій- кодексу України роки Держкомзв'язку законодавства, що ній сфері (після Національна регулює інформа- затверд- академія наук ційну сферу, ження МОН приведення його Концепції Мінекономіки до світових і національ- Мін'юст європейських ної інфор- СБУ стандартів маційної Національна політики) рада з питань телебачення і радіомовлення разом з Націо- нальною спілкою журналістів
продовження роботи з 3) сприяння ратифікації 2002-2011 Держкомінформ створення умов адаптації законодав- Європейської конвенції роки НКАУ для входження ства України в інфор- "Про транскордонне (після ра- МЗС України в європей- маційній сфері до мовлення" тифікації Мінекономіки ський телерадіо- законодавства ЄС 4) проекти Законів України Конвенції Мінфін інформаційний "Про телебачення і Верховною Мін'юст простір радіомовлення" та "Про Радою Держстандарт інформаційні агентства" України) 5) прийняття і впроваджен- ня понад 220 стандартів
1.1.9. Інформатизація суспільства
24. Формувати та формування нормативно- 1) пропозиції щодо 2005 рік Мінекономіки проект реалізовувати правової бази законодавчого Мінфін відповідного державну інформатизації врегулювання Державна нормативно- політику з суспільства здійснення комісія з правового акта активної торговельних цінних паперів (у разі розбудови операцій та фондового доцільності) інформаційного з використанням ринку суспільства новітніх Держкомзв'язку інформаційно- Держспожив- телекомунікаційних стандарт технологій СБУ
2) проект довго- 2004 рік Держкомзв'язку прискорення строкової Держспожив- процесів розвитку державної стандарт інформаційного програми Мінекономіки суспільства "Електронна СБУ Україна" МОН МВС Мінфін
розроблення 3) створення 2002- МОН створення сучасної комп'ютерної регіональних 2003 інформаційної інформаційної вузлів комп'ю- роки мережі в галузі мережі в галузі терної інформа- освіти, науки і освіти, науки і ційної мережі в культури" культури галузі освіти,
науки і
культури
( Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 499 ( 499-2004-п ) від
14.04.2004 )
25. Розбудова створення системи 1) розроблення технічного 2002 рік Держкомзв'язку підвищення якості інформаційного інформаційно- проекту першої черги Мінекономіки управлінських суспільства аналітичного інтегрованої Мінфін послуг та шляхом розвитку забезпечення органів інформаційно- СБУ забезпечення інформаційних державної влади та аналітичної прозорості технологій та органів місцевого системи органів діяльності інфраструктури самоврядування державної влади Адміністрації теле- Президента комунікацій, України, доступу до Верховної Ради національних України, Кабінету інформаційних Міністрів України ресурсів та центральних та ресурсів місцевих органів глобальних виконавчої влади комп'ютерних мереж
забезпечення розвитку 2) розроблення Концепції 2002 рік Держкомзв'язку розширення сфери національного сегмента національного реєстру СБУ послуг, що мережі Інтернет українських Національна надаються через інформаційних ресурсів академія наук мережу Інтернет, та збільшення чисельності користувачів
1.1.10. Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери
26. Розширення впровадження 1) постанова Кабінету 2003 рік Держтурадмініс- підвищення доступу ефективної системи Міністрів України щодо трація економічної населення до категоризації та передачі функцій Держстандарт ефективності якісного обов'язкової Центрального органу Мінфін туристичної і відпочинку сертифікації закладів системи сертифікації Мінекономіки курортно- розміщення туристів та туристичних послуг від рекреаційної пунктів сервісу УкрСЕПРО сфери Держтурадміністрації 2003 рік Держтурадмініс- залучення стимулювання розвитку 2) постанова Кабінету трація незайнятого перспективних видів Міністрів України про Мінагрополітики населення та туризму, зокрема прийняття Програми Держпідприємни- зменшення рівня сільського розвитку сільського цтво безробіття, туризму в Україні Мінекономіки створення умов для Мінпраці розвитку малого Мінекоресурсів підприємництва у сільській місцевості
27. Створення запровадження 1) підготовка пропозицій 2003 рік МЗС збільшення конкуренто- безвізового в'їзду в щодо запровадження СБУ кількості спроможного Україну туристів з безвізового режиму МВС іноземних туристів на міжнародному економічно розвинених в'їзду на територію Адміністрація та валютних ринку країн, що не є України для громадян Держприкор- надходжень до національного потенційними країн - членів донслужби бюджетів всіх туристичного постачальниками Європейського Союзу, Держтур- рівнів продукту мігрантів Швейцарської адміністрація Конфедерації, США,
Канади та Японії
створення 2) укладення міжурядових і 2002-2007 Держтурадмініс- забезпечення договірно-правової міжвідомчих Угод про роки трація присутності бази міжнародного співробітництво в МЗС українського співробітництва галузі туризму та турпродукту на України в рамках забезпечення міжнародному членства у міжнародних співробітництва в ринку, організаціях та рамках членства підвищення об'єднаннях України у міжнародних економічної (ВТО,ОЧЕС,ЦЄІ,ГУУАМ, організаціях ефективності СНД) та об'єднаннях. національної Запровадження туристичної комплексної програми галузі, посилення залучення іноземних міжнародного туристів "Запрошуємо в авторитету Україну", проведення України. Створення щорічного міжнародного позитивного іміджу туристичного салону України серед "Україна" та світової забезпечення громадськості, представлення підвищення туристичного потенціалу ефективності України єдиним просування національним стендом на українського закордонних туристичних турпродукту на виставках міжнародному ринку, продуктивності роботи національної індустрії туризму
сприяння залученню 3) проект Закону України 2002 рік Держтур- підвищення коштів вітчизняних та "Про внесення змін до адміністрація економічної іноземних інвесторів, частини другої статті 3 Мінекономіки ефективності кредитних ресурсів у Закону України "Про Рада міністрів туристичної і туристичну і концесії" Автономної курортно- курортно-рекреаційну республіки Крим рекреаційної сферу обласні, сфери, створення Київська та додаткових робочих Севастопольська місць; міські підвищення держ- ефективності адміністрації використання інфраструктури, збільшення обсягів інвестицій в галузь на 50 відсотків
здійснення поетапної 4) проект Закону України 2003-2004 Держтур- підвищення приватизації "Про внесення змін до роки адміністрація ефективності рекреаційних закладів, Закону України "Про МОЗ використання що перебувають у курорти" Фонд державного інфраструктури державній власності, в майна туристичної і управлінні центральних Мінфін курортно- та місцевих органів Мінекоресурсів рекреаційної сфери виконавчої влади (крім Мінекономіки спеціалізованих
лікувальних закладів)
28. Здійснення доповнення 1) доповнення 2003 рік МОН забезпечення заходів щодо Класифікатора професій Класифікатора професій Мінпраці кваліфікованими удосконалення ДКООЗ-95 професіями у ДКООЗ-95 професіями у Держтур- кадрами та подальшого туристичній галузі туристичній галузі адміністрація підприємств розвитку туристичної і системи курортно- освіти для рекреаціної підготовки сфери спеціалістів туристичної галузі
1.1.11. Державна політика стосовно сім'ї та молоді
29. Створення умов забезпечення підтримки 1) забезпечення проведення 2002-2005 Мінсім'ядіти- зниження рівня для всебічного підприємництва і Всеукраїнської акції роки молодь безробіття серед та гармонійного самозайнятості "Молодіжні трудові Рада міністрів молоді, збільшення розвитку людини населення, розширення загони" Автономної частки молодіжного практики громадських Республіки Крим підприємництва в робіт обласні, економіці країни Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
2) забезпечення діяльності 2002-2005 Мінсім'ядіти- розширення мережі консультаційних пунктів роки молодь молодіжних центрів з питань розвитку Рада міністрів праці, бізнес- підприємництва Автономної центрів та бізнес- і самозайнятості Республіки Крим інкубаторів молоді, проведення обласні, інформаційно- Київська та просвітницьких Севастопольська та консультаційних міські заходів держ- адміністрації
створення умов для 3) проект Закону України 2002-2005 Мінсім'ядіти- підвищення ролі реалізації рівних прав "Про державні гарантії роки молодь жінок у і можливостей жінок і рівних прав і МОН суспільстві. чоловіків можливостей жінок і МОЗ Дотримання рівних чоловіків" Мін'юст прав і можливостей Мінпраці жінок і чоловіків Мінфін Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
стимулювання розвитку 4) створення умов для 2002-2011 Мінсім'ядіти- збільшення частини сімейних форм забезпечення належного роки молодь дітей-сиріт і виховання дітей-сиріт функціонування дитячих МОН дітей, позбавлених і дітей, позбавлених будинків сімейного типу МОЗ батьківського батьківського та прийомних сімей, Мінпраці піклування, піклування розширення їх мережі, Мінфін що будуть створення нових форм Рада міністрів виховуватися у сімейного виховання Автономної сім'ї, поліпшення дітей-сиріт і дітей, Республіки Крим їх соціального позбавлених обласні, захисту батьківського Київська та піклування Севастопольська міські держ- адміністрації
30. Забезпечення забезпечення 1) розроблення та 2002-2011 Мінсім'ядіти- підвищення захисту соціальної підтримки реалізація державної роки молодь добробуту сімей з материнства і сімей з дітьми, програми підтримки Мінпраці дітьми, посилення дитинства особливо тих, що молодих сімей Мінфін їх соціального проживають у сільській Мінекономіки захисту місцевості Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
створення системи 2) провадження 2002-2011 Мінсім'ядіти- зниження рівня інформування населення широкомасштабної роки молодь дитячої та з питань безпечного інформаційно- МОЗ материнської материнства, просвітницької МОН захворюваності. відповідального діяльності через засоби Держкомінформ Підвищення батьківства, масової інформації, Рада міністрів відповідальності збереження поширення соціальної Автономної батьків, репродуктивного реклами; розширення республіки Крим авторитету

здоров'я, утвердження мережі спеціалізованих обласні, сім'ї в здорового способу соціальних служб, Київська та суспільстві. життя сприяння їх діяльності Севастопольська Запобігання міські поширенню держадмі- захворювань, що ністрації за передаються участю статевим шляхом громадських організацій
створення 3) технічне та програмне 2003 рік Мінсім'ядіти- своєчасне Всеукраїнської забезпечення служб у молодь виявлення комп'ютерної бази справах неповнолітніх МВС неблагополучних даних про дітей, які МОН за сімей, організація проживають в підтримки їх соціального неблагополучних сім'ях ЮНІСЕФ Рада супроводу міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації за участю громадських організацій
розширення мережі 4) забезпечення діяльності 2002-2005 Мінсім'ядіти- забезпечення спеціалізованих служб, консультаційних роки молодь Рада профілактичної центрів соціальних пунктів, підготовка міністрів роботи з служб для сім'ї, фахівців. Реалізація Автономної неблагополучними дітей та молоді програми "Соціальний Республіки Крим сім'ями, створення супровід обласні, умов для неблагополучних сімей" Київська та нормального Севастопольська розвитку міські дітей в таких держ- сім'ях адміністрації за участю громадських організацій
приведення мережі 5) проекти змін до Законів 2003-2005 Мінсім'ядіти- зменшення загальноосвітніх України щодо роки молодь кількості навчальних закладів оптимізації мережі МОН бездоглядних соціальної спеціалізованих МВС дітей, вилучення з- реабілітації у закладів соціального Мінфін під кримінального відповідність з захисту дітей, Мін'юст впливу асоціальних реальними потребами. підвищення ефективності Рада міністрів прошарків Перепрофілювання їх роботи Автономної населення дітей з вивільнених Республіки Крим девіантною загальноосвітніх обласні, поведінкою навчальних закладів Київська та соціальної Севастопольська реабілітації у центри, міські заклади соціально- держ- психологічної адміністрації допомоги дітям і підліткам з девіантною
поведінкою. Відкриття
у кожному обласному
центрі, містах
обласного
підпорядкування з
населенням понад
100 тис. чоловік
закладів, центрів для
таких дітей і
підлітків. Розширення
мережі притулків для
неповнолітніх

31. Проведення здійснення заходів 1) внесення змін до 2002-2006 Мінсім'ядіти- підвищення рівня реформ, щодо заохочення та законодавства України роки молодь народжуваності у спрямованих на підтримки материнства, щодо пільгового Мінпраці країні. Формування стабілізацію народжуваності в кредитування сімей з Мінекономіки громадського демографічної Україні дітьми, збільшення Мінфін престижу ситуації тривалості відпусток МОЗ материнства. при вагітності та Держбуд Забезпечення пологах, запровадження Мін'юст разом з соціально- скороченого робочого Фондом економічного тижня жінкам, що мають соціального захисту сімей двох і більше дітей страхування з віком до 14 років тощо. тимчасової Проведення моніторингу втрати та інформування з працездатності питань функціонування та планування сім'ї
( Розділ 1.1.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
1.1.12. Фізична культура і спорт
32. Створення умов забезпечення 1) Положення про літні щороку Рада міністрів активізація для занять проведення комплексних комплексні спортивні протягом Автономної фізкультурно- фізичною спортивних заходів заходи України на 2002-2011 Республіки Крим спортивної культурою та 2002-2011 років: 2001-2003 роки, років за обласні, роботи в усіх спортом III-V літніх Положення про зимові винятком Київська та ланках системи спортивних ігор комплексні спортивні років Севастопольська фізичного молоді 2002, 2006, заходи України на проведення міські виховання 2010 років; 2003-2005 роки, Олім- держ- населення, II-IV Всеукраїнських відповідні положення пійських адміністрації масового спорту і літніх спортивних про комплексні ігор Держкомспорт спорту вищих ігор 2003, 2007, спортивні змагання на МОН досягнень. 2011 років; 2006-2011 роки Мінсім'ядіти- Підвищення якості IV-V Юнацьких літніх молодь роботи спортивних спортивних ігор Міноборони шкіл з підготовки 2005, 2009 років; МВС спортивного III-V Юнацьких Мінагрополітики резерву зимових спортивних разом із ігор 2003, 2007, спортивними 2011 років; товариствами і Молодіжних зимових національними спортивних ігор федераціями з 2004,2008 років; видів спорту Всеукраїнських
зимових спортивних
ігор 2005, 2009
років;
Універсіад 2003,
2005, 2007, 2009,
2011 років
забезпечення 2) розроблення навчальних щороку Держкомспорт залучення до збереження та програм з видів спорту МОН занять фізичною подальшого розвитку для училищ фізичної Рада міністрів культурою і мережі дитячо-юнацьких культури. Удосконалення Автономної спортом до спортивних шкіл нормативно-правової Республіки Крим 10 відсотків дітей бази функціонування обласні, та підлітків. дитячо-юнацьких Київська та Підвищення якості спортивних шкіл Севастопольська роботи спортивних міські держ- шкіл адміністрації разом із спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту
створення у м. Києві 3) постанова Кабінету 2003-2005 Держкомспорт збільшення до 2005 Всеукраїнського Міністрів України щодо роки міністерства та року чисельності центру фізичного Всеукраїнського центру інші центральні представників здоров'я населення фізичного здоров'я органи різних верств "Спорт для всіх" та населення "Спорт для виконавчої населення, які підпорядкованих йому всіх" влади Рада регулярно територіальних служб міністрів займаються різними для задоволення потреб Автономної видами населення в оздоровчих Республіки Крим фізкультурно- послугах за місцем обласні, оздоровчої проживання Київська та та спортивної Севастопольська роботи, не менш як міські на 1 млн. чоловік; держ- зменшення вдвічі адміністрації кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, у тому числі молоді допризовного віку; зменшення майже на 20 відсотків бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю; підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту
запровадження системи 4) постанова Кабінету 2003-2004 Міноборони підвищення державного контролю Міністрів України щодо роки Держкомспорт фізичного стану за якістю підготовки запровадження військово- молоді до служби у системи державного службовців Збройних Силах контролю за якістю
підготовки молоді до служби у Збройних Силах України
залучення до занять 5) постанова Кабінету 2003-2005 центральні фізичною культурою і Міністрів України щодо роки органи спортом на пільгових залучення до занять виконавчої умовах дітей-сиріт, фізичною культурою і влади Рада дітей-інвалідів, дітей спортом на пільгових міністрів із малозабезпечених та умовах Автономної багатодітних сімей, а Республіки Крим також дітей, які обласні, проживають у гірських Київська та населених пунктах та Севастопольська екологічно міські несприятливих умовах держ- адміністрації
розроблення та 6) державні будівельні 2002-2004 Держбуд створення науково затвердження державних норми "Спортивні та роки Держкомспорт обґрунтованої будівельних норм фізкультурно- нормативно- "Спортивні та оздоровчі методичної бази фізкультурно-оздоровчі споруди" для забезпечення споруди" сучасного рівня проектування та будівництва фізкультурно- спортивних споруд
33. Забезпечення забезпечення 1) комплексні програми 2002-2011 Держкомспорт забезпечення високого рівня підготовки та підготовки збірних роки Рада міністрів передових позицій спортивної успішного виступу команд України до Автономної України у презентації національних збірних XXVIII літніх і XX Республіки Крим міжнародному України у світі команд України у зимових Олімпійських обласні, спортивному русі, XXVIII літніх, XX ігор Київська та розвиток зимових Олімпійських Севастопольська олімпійського та іграх, Всесвітніх міські параолімпійського Універсіадах, держ- руху в Україні чемпіонатах і адміністрації першостях світу та разом із Європи, інших спортивними міжнародних змаганнях товариствами, націоиальними федераціями з видів спорту
1.1.13. Охорона навколишнього природного середовища
34. Забезпечення формування 1) створення нормативно- 2002-2015 Мінекоресурсів сприяння екологічного національної правової бази щодо роки Держкомлісгосп дотриманню збалансованого екологічної мережі формування та Держводгосп екологічної розвитку функціонування Держземагентство рівноваги на екологічної мережі Національна території України. академія наук Створення умов для Українська життя і розвитку академія людини в аграрних наук екологічно Мінекономіки збалансованому Мінфін середовищі, Мін'юст максимально наближеному до природних ландшафтів
2) розроблення та ведення 2002-2015 Мінекоресурсів збереження і кадастрів рослинного і роки Мінагрополітики відтворення тваринного світу Держкомлісгосп біологічного та Національна ландшафтного академія наук різноманіття Українська академія аграрних наук Мін'юст
3) складання переліку 2004 рік Мінекоресурсів сприяння територій та об'єктів Держкомлісгосп підвищенню ролі природно-заповідного Національна заповідної справи фонду України академія наук в екологічному та Українська патріотичному академія вихованні громадян аграрних наук та підготовці Мін'юст фахівців МОН Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
забезпечення 4) реалізація Державної 2002-2015 Держкомлісгосп поліпшення стану ефективного програми "Ліси України" роки Мінекономіки та якісного складу використання на 2002-2015 роки Мінфін лісів, посилення земельних, лісових і ( 581-2002-п ) Мінагрополітики їх екологічних водних ресурсів Мінекоресурсів функцій та МНС підвищення інші продуктивності, заінтересовані забезпечення органи впровадження нових виконавчої природозберігаючих влади технологій лісозаготівель, перехід до водозбірно- ландшафтних принципів господарювання
35. Зниження рівня відновлення сталого 1) уточнення завдань, 2003 рік Мінекоресурсів поліпшення забруднення функціонування передбачених Мінпромполітики екологічного стану довкілля екосистеми басейну "Національною програмою МОЗ басейну р. Дніпра р. Дніпра, екологічного МНС та якості питної забезпечення якісного оздоровлення басейну МОН води водопостачання, р. Дніпра та поліпшення Мінпаливенерго екологічно безпечних якості питної води" Держводгосп умов життєдіяльності ( 123/97-ВР ) Держкомлісгосп населення і Держжитло- господарської комунгосп діяльності та захисту Національна водних ресурсів від академія наук забруднення та
виснаження
2) будівництво захисних 2002-2010 Мінекоресурсів відновлення та протипаводкових споруд, роки Мінпромполітики підтримання протиерозійних Мінпаливенерго сприятливого гідротехнічних споруд у МОЗ гідрологічного комплексі з МНС режиму річок водоохоронними Мінекономіки басейну р. Дніпра заходами, регулювання Мінфін загальною русел, берегоукріплення Держводгосп протяжністю 1280 басейну р. Дніпра Держземагентство кілометрів, Держкомлісгосп берегоукріплення - Держжитло- 123 кілометри, комунгосп протиерозійні Держбуд Рада гідротехнічні міністрів споруди у Автономної комплексі з Республіки Крим водоохоронними облдерж- заходами - на адміністрації площі 2,47 млн. гектарів, будівництво гідротехнічних споруд - 154 штуки, захисні протипаводкові дамби загальною протяжністю 189 кілометрів
створення умов для 3) проект Програми 2003 рік Мінекоресурсів стабілізація і екологічної екологічної поліпшення реабілітації реабілітації екологічної гірничодобувних гірничодобувних ситуації у містах регіонів України регіонів України та промислових центрах Донецько- придніпровського регіону
4) проект Державної 2004 рік Мінекоресурсів екологічне програми екологічного Держводгосп оздоровлення оздоровлення басейну Мінпромполітики басейну р. Сіверського Дінця Мінпаливенерго р. Сіверського Мінфін Дінця Мінекономіки Мін'юст
збільшення обсягів 5) проект Комплексної 2002 рік НАК "Надра задоволення потреб використання підземних цільової програми України" населення в вод для питного розширення використання центральні якісній питній водопостачання підземних вод для органи воді населення України питного водопостачання виконавчої населення України влади
захист від шкідливої 6) будівництво захисних 2002-2005 Держводгосп забезпечення дії вод сільських протипаводкових споруд, роки Мінфін захисту: населених пунктів і берегоукріплення, Мінекономіки 2040 населених сільськогосподарських регулювання русел, Мінекоресурсів пунктів угідь відновлення і Рада міністрів (309 тис. садиб); підтримання Автономної 2635 виробничих сприятливого режиму та Республіки Крим та 265 інших санітарного стану річок облдерж- об'єктів; адміністрації 1096 тис. гектарів сільгоспугідь
забезпечення 7) будівництво 2002-2015 Держводгосп реалізація у протипаводкового протипаводкових роки Мінтранс повному обсязі захисту р. Тиси у ємкостей, посилення і Мінекоресурсів дасть змогу Закарпатській області реконструкція Мінагрополітики захистити від протипаводкової системи Держземагентство підтоплення: дамб, укріплення Держкомлісгосп 500 населених берегів, протиерозійні Мінфін пунктів; заходи Мінекономіки 2600 виробничих МНС об'єктів; Закарпатська 200 тис. гектарів облдерж- сільгоспугідь адміністрація
1.1.14. Природна та техногенна безпека, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи, охорона праці
36. Мінімізація підтримання екологічно 1) організаційні та інші 2002-2011 МНС гарантування наслідків безпечного стану у заходи щодо підтримки роки екологічної Чорнобильської зоні відчуження і у екологічно безпечного безпеки ядерних катастрофи відселеній частині стану у зоні відчуження об'єктів і зони безумовного і у відселеній частині радіаційного (обов'язкового) зони безумовного захисту населення відселення (обов'язкового)
відселення
удосконалення системи 2) оптимізація мережі 2002-2011 МНС підвищення рівня радіаційного радіологічного контролю роки протирадіаційного моніторингу та за підсумками захисту населення контролю якості дозиметричного та запобігання продуктів харчування, моніторингу та надходженню що виробляються на контрзаходів в забруднених радіоактивно агропромисловому і продуктів забруднених територіях лісовому виробництві харчування до споживачів
створення національної 3) постанова Кабінету 2002-2005 МНС забезпечення збору структури поводження з Міністрів України щодо роки і захоронення радіоактивними національної структури радіоактивних відходами, зокрема поводження з відходів з комплексу виробництв з радіоактивними підприємств дезактивації, відходами України транспортування,
переробки та
захоронення
радіоактивних відходів
37. Зниження зменшення ризиків 1) затвердження МНС у три- МНС посилення ризиків забруднення морських Методики розрахунків місячний цивільної виникнення і вод нафтою збитків, пов'язаних із термін відповідальності пом'якшення забрудненням нафтою з дня за шкоду, наслідків набрання заподіяну надзвичайних чинності забрудненням ситуацій Законом нафтою України "Про при- єднання України до Між- народної конвен- ції про цивільну відпові- дальність за шкоду, заподіяну забруд- ненням нафтою"
скорочення обсягів 2) постанови Кабінету 2002 рік МНС поліпшення забруднення Азовського Міністрів України "Про екологічного стану та Чорного морів затвердження Державного Чорного та плану ліквідації Азовського морів розливів нафти у зоні відповідальності
України в Азовському морі", "Про
затвердження Державного плану ліквідації
розливів нафти у зоні відповідальності
України в Чорному морі"
реорганізація морської 3) постанова Кабінету 2003-2006 МНС підвищення аварійно-рятувальної Міністрів України про роки ефективності служби Державної формування Центру заходів з пошуково-рятувальної ліквідації нафтових ліквідації служби на водних забруднень у морі нафтових об'єктах забруднень у морі (м. Севастополь)
реалізація комплексних Закарпатська та підвищення рівня
сприяння реалізації програм протизсувних Чернівецька екологічної комплексних програм заходів у: облдерж- безпеки і охорони протидії зсувним адміністрації навколишнього процесам 4) Закарпатській області 2002-2010 МНС природного на 1999-2010 роки; роки середовища
5) Чернівецькій області на 2002-2005 1999-2005 роки роки
38. Забезпечення створення передумов 1) посилення державного 2002-2005 Мінпраці зменшення випадків безаварійної для запобігання нагляду за безпечним роки Держнагляд- виробничого роботи на нещасним випадкам на веденням робіт на охоронпраці травматизму та об'єктах об'єктах підвищеної об'єктах підвищеної професійних підвищеної небезпеки небезпеки. захворювань небезпеки Удосконалення системи підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців з охорони
праці шляхом створення навчальних закладів
(центрів) з питань
підготовки, підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці.
Розроблення та
впровадження у
провідних галузях
національної економіки системи професійного психофізіологічного
добору спеціалістів, зайнятих на роботах
підвищеної небезпеки. Упровадження системи оцінки промислових
виробництв, технологій, продукції потенційної та підвищеної небезпеки
39. Приведення адаптація 1) сприяти прийняттю 2002 рік Мінпраці відповідність законодавства законодавства з питань Закону України "Про Держнагляд- законодавства України у охорони праці до внесення змін до Закону охоронпраці України відповідність законодавства України "Про охорону з питань охорони з вимогами Європейського Союзу праці" праці законодавству законодавства Європейського Європейського Союзу Союзу у пріоритетних сферах
2) розроблення нормативно- після Мінпраці правових актів, прийнят- Держнагляд- спрямованих на тя зазна- охоронпраці реалізацію Закону ченого України "Про внесення закону змін до Закону України "Про охорону праці"
3) проект закону "Про 2003-2005 Мінпраці поводження з вибуховими роки Держнагляд- матеріалами", охоронпраці розроблення нормативно- інші центральні правових актів, органи спрямованих на виконавчої реалізацію цього Закону влади
1.2.1. Грошово-кредитна політика
40. Задоволення створення монетарних 1) проведення політики, 2002-2011 Національний зниження потреб передумов та стимулів яка сприятиме зниженню роки банк (за відсоткових ставок реального для пріоритетного відсоткових ставок за згодою) на кредитні сектору спрямування грошових банківськими кредитами; ресурси, економіки в ресурсів на співпраця Національного забезпечення кредитних фінансування реального банку із банками щодо стабільності ресурсах сектору економіки проведення ефективної гривні, збільшення кредитної політики та обсягів формування ціни на кредитування кредитні ресурси реального сектору
налагодження 2) укладення угод з ЄЦБ та 2002-2011 Національний налагодження співробітництва з центральними банками роки банк (за співробітництва з Європейським країн-членів ЄС щодо згодою) ЄЦБ та центра- Центральним банком обміну інформацією. Мінекономіки льними банками (ЄЦБ) та центральними Підготовка спільної Мінфін країн-членів ЄС, банками країн-членів програми дій запровадження ЄС для запровадження Національного банку та європейських критеріїв вступу до Кабінету Міністрів щодо стандартів валютного союзу ЄС співробітництва з ЄЦБ управління золотовалютними резервами
1.2.2. Податково-бюджетна політика
41. Забезпечення розроблення проекту 1) проект Закону України 2002 рік Мінфін забезпечення збалансованості Закону України "Про "Про Державний бюджет міністерства та збалансованості та та посилення Державний бюджет України на 2003 рік" інші центральні соціальної соціальної України на 2003 рік" органи спрямованості спрямованості виконавчої державних витрат державного влади бюджету
законодавче 2) проект Закону України 2002 рік Мінфін підвищення врегулювання питань "Про державний контроль ГоловКРУ ефективності контролю за за дотриманням Держказна- бюджетного дотриманням бюджетного бюджетного чейство контролю законодавства законодавства та МВС відповідальність за Мінекономіки бюджетні
правопорушення"
розроблення прогнозних 3) пояснювальна записка до щороку Мінфін забезпечення показників зведеного проекту Закону України разом з стабільності і бюджету України за про Державний бюджет проектом ефективності основними видами України на відповідний Закону бюджетного доходів, видатків на рік України планування; фінансування на про формування бюджету наступні три бюджетні Державний виходячи з періоди бюджет необхідності України на реалізації відповід- стратегічних ний рік соціально- економічних цілей; посилення впливу бюджетної політики на економічне зростання і соціальний розвиток у державі
проведення 4) сприяння прийняттю до прий- Мінфін зменшення боргу реструктуризації Закону України "Про няття Державна держави перед простроченої бюджетної внесення змін до Закону зазначе- податкова суб'єктами заборгованості із України "Про податок на ного адміністрація підприємницької сплати податку на додану вартість" Закону діяльності додану вартість, що не
відшкодована станом на
1 липня 2002 року
42. Зниження забезпечення зниження 1) участь у підготовці до до прий- Мінфін створення в податкового податкового тиску на третього читання няття Державна Україні стабіль- тиску та платників податків, проекту Податкового Податко- податкова ної, досконалої поліпшення стабільності податко- кодексу України в вого адміністрація податкової адміністрування вого законодавства, Комітеті Верховної Ради кодексу Мінекономіки системи, яка б податків спрощення адміністру- України з питань України Держмитслужба забезпечувала вання податків і фінансів і банківської Мін'юст ефективне зборів (обов'язкових діяльності функціонування платежів), справедли- економіки країни вого підходу при
оподаткуванні всіх
категорій платників
податків та дотримання
їх прав
удосконалення порядку 2) сприяння прийняттю до прий- Мінфін підтримка оподаткування Податкового кодексу няття Мінагрополітики вітчизняних сільськогосподарських України зазначе- Державна сільсько- товаровиробників ного податкова господарських шляхом запровадження Кодексу адміністрація товаровиробників для них спеціального
режиму справляння
податку на додану
вартість
перегляд переліку 3) проект Закону України 2002 рік Мінфін збільшення наданих пільг з плати "Про внесення змін до Державна надходжень до за землю з метою Закону України податкова дохідної частини подальшого їх "Про плату за землю" адміністрація бюджету скорочення Держкомзем
упорядкування 4) проект Закону України 2002 рік Мінекономіки збільшення пільгового режиму "Про введення мораторію Мінфін дохідної частини ввезення товарів на на прийняття Держмитслужба державного бюджету митну територію законодавчих актів щодо Державна України надання податкових податкова пільг під час ввезення адміністрація товарів на митну Пенсійний фонд територію України" Мін'юст
оптимізація діючого 5) проект Закону України 2002-2003 Державна подання однієї порядку декларування "Про внесення змін до роки податкова декларації до Дер- фізичними особами деяких законодавчих адміністрація жавної податкової майнового стану та актів України щодо Мінфін адміністрації доходів впорядкування Мін'юст замість тих, що декларування фізичними подаються нині до особами майнового стану відповідних та доходів" державних органів. Забезпечення контролю за походженням майна і доходів фізичних осіб
продовження адаптації 6) участь у доопрацюванні до прий- Мінфін поступове податкового проекту Податкового няття Державна наближення законодавства України кодексу України в Податко- податкова податкового до законодавства ЄС Комітеті Верховної Ради вого адміністрація законодавства України з питань кодексу Мінекономіки України до фінансів і банківської України Держмитслужба законодавства ЄС діяльності, зокрема Мін'юст розділу II "Податок на прибуток підприємств", розділу IV "Податок на додану вартість" та
розділу V "Акцизний
податок"
43. Забезпечення удосконалення системи 1) постанова Кабінету 2002 рік Мінфін забезпечення опти- прозорості міжбюджетних відносин Міністрів України про мізації розподілу міжбюджетних внесення змін до фінансового відносин постанови Кабінету ресурсу бюджету Міністрів України від відповідно до 5 вересня 2001 р. соціально- N 1195 "Про економічних, затвердження Формули демографічних, розподілу обсягу кліматичних, міжбюджетних екологічних та трансфертів (дотацій інших особливостей вирівнювання та коштів, адміністративно- що передаються до територіальних державного бюджету) між одиниць державним бюджетом та місцевими бюджетами"
визначення обсягу 2) проект Закону України 2003 рік Мінфін забезпечення опти- міжбюджетних "Про врегулювання мізації розподілу трансфертів (дотацій міжбюджетних відносин фінансового вирівнювання чи на рівні села, селища, ресурсу бюджету коштів, що передаються міста районного району до рівня до бюджетів вищих значення та району" села, селища, рівнів) на рівні села, міста районного селища, міста значення та району районного значення
та району
44. Обмеження здійснення політики 1) визначення та дотри- 2002-2011 Національний стабільність боргової курсоутворення та мання напрямів політики роки банк валютного курсу, залежності валютного регулювання, курсоутворення та (за згодою) підвищення держави які сприятимуть валютного регулювання, ефективності притоку валютних які б сприяли експорту, коштів збалансованості поліпшення валютного ринку структури зовнішньої торгівлі
поповнення 2) ефективне управління 2002-2011 Національний збільшення обсягів золотовалютних золотовалютними роки банк золотовалютних резервів резервами (за згодою) резервів до розміру, за якого забезпечується фінансування імпорту протягом не менше трьох місяців
стимулювання процесу 3) проект Закону України 2004 рік Мінфін призупинення повернення в Україну "Про звільнення від Мінекономіки відтоку коштів за незаконно вивезених за відповідальності осіб у Державна кордон та кордон валютних коштів разі повернення в податкова поступове їх Україну незаконно адміністрація повернення, вивезених за кордон Мін'юст створення коштів та звільнення Національний сприятливого цих коштів від банк інвестиційного оподаткування" (за згодою) клімату
4) розглянути питання щодо 2003 рік Національний прийняття рішення доцільності відновлення банк щодо доцільності функціонування кодова- (за згодою) відновлення них рахунків у банках Мінекономіки функціонування України Мінфін кодованих рахунків Державна у банках України податкова адміністрація
45. Удосконалення здійснення заходів 1) проект Закону України 2002-2007 Мінекономіки гармонізація системи щодо гармонізації "Про внесення змін до роки Мін'юст національного державних законодавства України Закону України "Про законодавства з замовлень та з нормами закупівлю товарів, питань державних закупівель законодавства ЄС щодо робіт і послуг за закупівель з державних закупівель державні кошти" нормами законодавства ЄС
2) розроблення та 2002-2007 Мінекономіки гармонізація впровадження роки Держстандарт національного українського варіанта Мінпромполітики законодавства з європейської системи Державна питань державних класифікаторів CPV комісія з закупівель з питань нормами оборонно- законодавства ЄС промислового комплексу
3) залучення міжнародної 2002-2007 Мінекономіки задоволення технічної допомоги для роки державних потреб, розвитку ефективної визначених системи державних пріоритетними закупівель відповідно до законодавства
підвищення 4) створення окремого 2002-2003 Мінекономіки поліпшення ефективності державної урядового (уповноваже- роки Державна координації дій політики у сфері ного) органу з питань комісія з замовників щодо державних закупівель координації державних питань здійснення на центральному та закупівель (агентства, оборонно- державних регіональному рівні департаменту у складі промислового закупівель, Мінекономіки) комплексу підвищення їх ефективності
5) розвиток системи регіо- 2002-2007 Мінекономіки зменшення нальних представників роки Рада міністрів кількості уповноваженого органу з Автономної правопорушень під питань координації Республіки Крим час здійснення державних закупівель на обласні, процедур місцевому рівні Київська та закупівель за Севастопольська державні кошти міські держ- адміністрації
6) створення та ведення 2002-2007 Мінекономіки зменшення інформаційної бази роки Держкомстат кількості даних щодо національних Мінпромполітики правопорушень під та іноземних постачаль- Державна час виконання ників (виробників) - комісія з договорів про потенційних учасників питань закупівлі тендерів на закупівлю оборонно- промислового комплексу
1.2.3. Інвестиційна політика
46. Створення утворення Українського 1) постанова Кабінету 2002 рік Мінекономіки спрямування сприятливих державного банку Міністрів України Мінфін бюджетних коштів умов для реконструкції та Фонд державного на фінансування залучення в розвитку майна державних цільових економіку Мін'юст програм і країни Національний використання їх на інвестицій банк конкурсних засадах через механізми кредитування
розроблення бюджету 2) додаток до Державної 2003-2011 Мінекономіки підвищення розвитку в складі програми економічного і роки Мінфін ефективності Державної програми соціального розвитку використання економічного і бюджетних коштів соціального розвитку через збільшення їх інвестиційної спрямованості та підтримання проектів у пріоритетних сферах розвитку економіки
3) концепція щодо 2002 рік Мінекономіки визначення зага- формування та Мінфін льних підходів до використання бюджету формування розвитку як складової видатків бюджету частини державного розвитку держав- бюджету ного бюджету, які сприятимуть ефективному спрямуванню бюджетних коштів шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах розвитку
4) внесення змін до 2002-2003 Мінекономіки формування сталої діючого законодавства роки Мінфін нормативно- та розроблення нових правової бази з нормативних актів питань формування та використання бюджету розвитку
реформування 5) сприяння прийняттю у три- Мінекономіки збільшення обсягів амортизаційної системи Закону України місячний Мінфін інвестиційних "Про амортизацію" термін Державна ресурсів, створен- після податкова ня передумов для прийняття адміністрація прискорення Податко- оновлення основних вого фондів кодексу України
прискорення формування 6) проект Закону України 2002-2003 Державна залучення законодавчої бази "Про внесення змін до роки комісія з додаткових розвитку фондового Закону України "Про цінних паперів інвестицій в ринку України цінні папери та фондову та фондового економіку України біржу" щодо підвищення ринку вимог до торговців Мінекономіки цінними паперами з Мінфін метою забезпечення Антимонопольний надання ними більш комітет широкого спектру Фонд державного фінансових послуг майна Держпідприєм- ництво Мін'юст
7) проект Закону України 2002-2003 Мінекономіки впровадження "Про електронні роки Державна електронного документи та комісія з документообігу електронний цінних паперів з метою документообіг" та фондового удосконалення ринку управлінських Національний процесів банк Мінфін Антимонопольний комітет Фонд державного майна
створення умов щодо 8) розроблення нормативно- 2002 рік Державна розвиток сучасних реорганізації правових актів щодо комісія з механізмів інвестиційних фондів і діяльності інститутів цінних паперів інвестування взаємних фондів спільного інвестування та фондового інвестиційних компаній ринку та формування Мінекономіки нормативно-правової Фонд державного бази діяльності нових майна інститутів спільного Мін'юст інвестування
9) проведення моніторингу 2002-2005 Державна інформаційне за- трансформації роки комісія з безпечення процесу інвестиційних фондів цінних паперів реорганізації та взаємних фондів та фондового інвестиційних інвестиційних компаній ринку фондів та взаємних Фонд державного фондів інвестицій- майна них компаній
10) нормативне забезпечення 2002 рік Державна сприяння процесу процесу реорганізації комісія з реорганізації та інвестиційних фондів та цінних паперів створенню сучасних взаємних фондів та фондового механізмів інвестиційних компаній, ринку інвестування створених раніше, в
інвестиційні фонди та компанії, які провадять діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)"
створення дієвого 11) здійснення моніторингу 2002-2005 Державна підвищення механізму обліку прав дотримання прямими роки комісія з швидкості та власності на цінні учасниками національної цінних паперів надійності папери, забезпечення депозитарної системи та фондового процедури переходу ефективної роботи стандартів ринку прав власності на Національної депозитарного обліку та Фонд державного цінні папери депозитарної системи документообігу щодо майна операцій з цінними Національний паперами банк Національний депозитарій
12) розроблення та 2002-2003 Державна підвищення затвердження стандартів роки комісія з швидкості та депозитарного обліку та цінних паперів надійності документообігу щодо та фондового процедури операцій з цінними ринку переходу прав паперами Національний власності на депозитарій цінні папери
підвищення рівня 13) удосконалення методики 2002 рік Національний зміцнення банків- капіталізації розрахунку регулятив- банк ської системи та банківської системи ного капіталу та (за згодою) активізація її України підвищення вимог до діяльності щодо його рівня кредитування реального сектору
запровадження контролю 14) розроблення нормативних 2003 рік Національний зниження ризиків за наявністю у банках актів з питань банк щодо кредитування, ефективних комплексних управління ризиками та (за згодою) поліпшення якості систем управління процедур виїзного активів, зниження ризиками та нагляду з інспектування оцінки рівня відсоткових урахуванням оцінки систем управління ставок систем управління ризиками
ризиками
запровадження 15) розроблення методології 2003 рік Національний підвищення банківського нагляду нагляду на консолідо- банк ефективності та на консолідованій ваній основі, внесення (за згодою) дієвості основі з охопленням змін до нормативних банківського афілійованих та актів нагляду пов'язаних осіб банків
на території України
та за її межами
47. Розбудова забезпечення виконання 1) реалізація плану 2002-2010 Мінекономіки створення інвестиційного Програми розвитку заходів щодо виконання роки інші центральні привабливого потенціалу інвестиційної Програми розвитку органи виконав- інвестиційного держави діяльності на інвестиційної діяльно- чої влади середовища, 2002-2010 роки сті на 2002-2010 роки, Рада міністрів збільшення обсягів ( 1801-2001-п ) схваленого розпорядже- Автономної залучення нням Кабінету Міністрів Республіки Крим інвестицій у України від 9 серпня обласні, розвиток регіонів 2002 р. N 440 Київська та ( 440-2002-р ) Севастопольська міські держ- адміністрації
1.3. Удосконалення державної науково-технічної
та інноваційної політики
48. Кардинальне збільшення бюджетних 1) визначення бюджетних 2002-2011 Мінфін перехід від поліпшення видатків на наукову та призначень на наукову роки МОН екстенсивного до фінансування науково-технічну та науково-технічну Мінекономіки інтенсивного науки та діяльність діяльність в проектах розвитку науково- оновлення Закону України про технологічної матеріально- Державний бюджет сфери, істотне технічної бази України: посилення іннова- наукових на 2003 рік ційного впливу установ на рівні не менше фундаментальної та 1,5 відсотка ВВП; прикладної науки на 2004 рік на рівні на розвиток не менше 1,7 відсотка економіки. ВВП; Переорієнтування починаючи з 2005 року науково-техноло- не менше як 2 відсотки гічної сфери на ВВП продукування завершених інноваційних розробок, придатних для безпосереднього впровадження в практику
залучення додаткових 2) проект Закону України 2003 рік МОН створення фінан- позабюджетних "Про державне Мінекономіки сово-економічних асигнувань на науку та регулювання трансферу Мінфін механізмів залу- науково-технічну сферу технологій" Мінпромполітики чення коштів з Мін'юст виробничої сфери Національна до науково-техно- академія логічної сфери за наук наявності реального попиту на сучасні конку- рентоспроможні технології; надходження коштів від трансферу технологій на розвиток науково- технологічної сфери
3) постанова Кабінету 2002 рік МОН використання Міністрів України "Про Мінфін коштів, які нормативно-правові акти Мінекономіки зараховуються на щодо забезпечення реа- Державна спеціальні рахунки лізації Закону України податкова технологічних "Про спеціальний режим адміністрація парків, їх інвестиційної та Держмитслужба учасників, інноваційної діяльності СБУ спільних та технологічних парків" Мін'юст дочірніх (у зв'язку з прийняттям підприємств, на Закону України від фінансування 7 березня 2002 р. наукової та N 3118 ( 3118-14 ) "Про науково-технічної внесення змін до Закону діяльності України "Про спеціаль- ний режим інвестиційної та інноваційної діяль- ності технологічних
парків "Напівпровід- никові технології і
матеріали, оптоелектро- ніка, та сенсорна
техніка", "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів",
"Вуглемаш")
поліпшення 4) збільшення в проектах 2003-2011 Мінфін підвищення ефек- забезпечення наукових Державного бюджету роки Мінекономіки тивності роботи організацій України частки МОН наукових і матеріально-технічними капітальних вкладень науково-технічних ресурсами для потреб наукової та установ та науково-технічної сфери наукового рівня їх розробок
5) здійснення заходів щодо 2003-2011 Мінекономіки підвищення забезпечення цільового роки МОН конкуренто- державного інвестування Мінпромполітики спроможності і стимулювання залучен- Мінфін вітчизняного ня приватних інвестицій Державна наукового у наукове приладобуду- податкова приладобудування вання та оновлення адміністрація та оновлення матеріально-технічної Мін'юст матеріально- бази державних наукових технічної установ бази науки
49. Державна забезпечення 1) збільшення видатків на починаючи Мінфін підвищення рівня підтримка пріоритетного розвиток фундаменталь- з 2003 МОН ефективності фундаментальної спрямування додаткових них досліджень в року Мінекономіки проведення науки коштів на розвиток проекті Закону України фундаментальних фундаментальних про Державний бюджет досліджень досліджень України на відповідний рік виходячи з
можливостей державного бюджету
підвищення рівня 2) організація ефективної 2002 рік Національна -"- координації фундамен- роботи Міжвідомчої ради академія наук тальних досліджень, з координації фундамен- МОН результати яких мають тальних досліджень галузеві першочергове значення академії наук для розвитку
науково-технічного
потенціалу
забезпечення додатко- 3) збільшення обсягів 2003-2011 Мінфін підвищення рівня вого фінансування фінансування наукових роки Міноборони обороноздатності виконання фундамен- досліджень для потреб Мінекономіки та безпеки держави тальних і прикладних оборони і національної МОН завдяки впровад- досліджень для потреб безпеки в проектах Національна женню в цих оборони і національної Закону України про академія наук сферах сучасних безпеки Державний бюджет Служба безпеки досягнень науки
50. Реалізація приведення тематики 1) забезпечення узгодже- 2003-2005 МОН підвищення рівня пріоритетних наукових досліджень та ності планів наукових роки Національна наукоємності напрямів розробок, а також досліджень, що академія наук внутрішнього розвитку науки структури наукових проводяться за бюджетні галузеві валового продукту. і техніки кадрів і переліку кошти, з програмами академії наук Забезпечення наукових дисциплін, за економічного розвитку Мінекономіки ефективного якими здійснюється їх країни інші центральні використання підготовка, у органи вико- результатів відповідність з навчої влади науково-технічної пріоритетними діяльності у напрямами розвитку подоланні енерго- науки і техніки і ресурсовитрат- ності виробництва та в його техноло- гічному оновленні, підвищенні конку- рентоспроможності вітчизняної продукції
створення ефективних 2) забезпечення 2003-2006 Мінфін підвищення конку- механізмів реалізації фінансування державних роки МОН рентоспроможності пріоритетних напрямів наукових та науково- Мінекономіки вітчизняних розвитку науки і технічних програм за Національна наукових та техніки, державних пріоритетними напрямами академія наук науково-дослідних наукових і науково- науки і техніки у розробок, що технічних програм розмірі не менше як здійснюються за 30 відсотків загального пріоритетними фінансування видатків напрямами розвитку на науку з державного науки і техніки бюджету
51. Подальше створення умов для 1) забезпечення постійного 2003-2011 МОН посилення реформування забезпечення окупності моніторингу роки Національна інноваційної наукової та коштів, вкладених у результативності академія наук спрямованості науково- розвиток науково- науково-технічної та галузеві науково-дослідних технологічної технологічної сфери інноваційної діяльності академії наук та дослідно- сфери в Україні Мінекономіки конструкторських інші центральні робіт органи виконав- чої влади
52. Інституційне посилення координації 1) удосконалення системи 2002-2004 МОН підвищення забезпечення діяльності органів державного регулювання роки Мінекономіки ефективності державної виконавчої влади, та організації Мінфін реалізації науково- Національної та науково-технічної та Мін'юст державної технічної та галузевих академій інноваційної діяльності Національна науково-технічної інноваційної наук у проведенні академія та інноваційної політики державної науково- наук політики. технічної політики Підвищення загального рівня наукоємності виробництва
вироблення єдиної 2) проект Концепції 2003-2004 МОН розширення державної політики приватизації в роки Фонд державного масштабів та приватизації установ науковій та науково- майна прискорення темпів науково-технологічної технологічній сфері Національна роздержавлення сфери академія наук організацій, що Мінекономіки виконують Мін'юст науково-технічні роботи, із збереженням та більш ефективним використанням науково- технологічного потенціалу
запровадження 3) проекти регіональних 2003-2011 Рада міністрів ефективне механізмів інноваційних програм роки Автономної впровадження регіональної підтримки Республіки Крим інноваційної науково-технологічної обласні, моделі розвитку діяльності, інновацій- Київська та економіки на ного перерозподілу Севастопольська регіональному робочої сили міські держ- рівні адміністрації
53. Підвищення створення економічних 1) нормативно-правове 2003-2004 МОН істотне посилення рівня умов та законодавчої забезпечення реалізації роки Мінекономіки інноваційного комерціалізації бази для надання Закону України "Про Мінпромполітики впливу результатів цільової підтримки інноваційну діяльність" Мін'юст фундаментальної та наукових комерціалізації і ( 40-15 ) Національна прикладної науки досліджень широкому практичному академія наук на розвиток використанню галузеві економіки, перехід результатів державних академії наук до реальної науково-технічних комерціалізації програм наукових знань, активного оволо- діння передовими позиціями в світі на основі нових технологій, впровадження "ноу-хау", наукових ідей
2) запровадження повного 2003-2004 МОН технологічного аудиту роки Мінекономіки державних наукових та Мінпромполітики науково-дослідних Мін'юст установ та організацій Національна академія наук галузеві академії наук
3) запровадження механізму 2003-2004 МОН кон'юнктурних роки Мінекономіки досліджень попиту на Національна науково-технічну та академія наук інноваційну продукцію галузеві академії наук
удосконалення та 4) проект Закону України 2003-2004 МОН більш широке розширення правової "Про оцінку прав роки Фонд державного залучення бази оцінки інтелектуальної майна інтелектуальної інтелектуальної власності" Національна власності до власності, експорту й академія наук господарського імпорту продукції, Мінекономіки обігу виробленої з її Мінфін застосуванням Мін'юст
54. Створення пряме підтримання за 1) започаткування 2003-2011 МОН створення та роз- ефективних схем рахунок державного державного замовлення роки Мінекономіки виток механізмів фінансування замовлення окремих на окремі інновації в Мінпромполітики прямої державної інноваційної науково-технічних проектах Закону України Національна підтримки іннова- діяльності розробок у галузі про Державний бюджет на академія наук ційної діяльності високих технологій, відповідний рік Мінфін та високотехноло- які мають проривний МОЗ гічних виробництв. характер і здатні Мінагрополітики Створення умов для внести істотні зміни Мін'юст прискореного в підвищення рівня переходу економіки виробництва, на інноваційний конкурентоспроможності шлях розвитку продукції
здійснення організа- 2) проект Закону України 2003-2005 Мінфін активізація ційно-економічних про внесення змін до роки Державна інноваційного заходів для підвищення деяких законодавчих податкова підприємництва, попиту на науково- актів України про адміністрація збільшення випуску технічну продукцію та оподаткування щодо МОН високотехнологіч- залучення до застосування ступінчас- Мінекономіки ної продукції, інноваційного того оподаткування формування ринку підприємництва малого прибутку інноваційних інноваційної та середнього бізнесу підприємств з визначе- продукції нням ставки податку
залежно від рівня
доходу підприємства, податкових канікул (до п'яти років) залежно від життєвого циклу
інновацій
запровадження пільго- 3) створення та забезпе- 2003-2011 МОН фінансова підтрим- вого кредитування чення функціонування роки Мінфін ка інноваційних активних учасників спеціалізованих Мінекономіки програм і проектів інноваційного ринку державних небанківських Фонд державного суб'єктів господа- інноваційних фінансово- майна рювання різних кредитних установ Мін'юст форм власності
4) сприяння наданню 2002-2011 Мінекономіки фінансова підтрим- підприємствам роки Національний ка інноваційних середньотермінових банк програм і проектів кредитів для Мінфін суб'єктів господа- реалізації інноваційно- МОН рювання різних інвестиційних проектів інші центральні форм власності органи вико- навчої влади
забезпечення 5) передбачення в проекті 2003-2011 Мінфін забезпечення фінансової підтримки Державного бюджету роки МОН реалізації інноваційних проектів, України видатків на Мінекономіки пріоритетних що належать до одного кредитування та Національний напрямів з пріоритетних гарантування за банк інноваційної напрямів інноваційної пріоритетними діяльності діяльності інноваційними
проектами
55. Стимулювання реструктуризація 1) нормативно-правове 2003-2011 МОН створення та створення та інноваційних забезпечення реалізації роки Мінекономіки розвиток науково- розвитку підприємств Закону України "Про Мінфін виробничих підприємницьких інноваційну Мінпромполітики об'єднань, структур, що діяльність" ( 40-15 ). Мін'юст основною метою забезпечать Внесення пропозиції яких є поєднання інтеграцію щодо реструктуризації інтелектуального, науки та інноваційних промислового, виробництва підприємств, банківського та передбачивши створення торговельного вертикальних та капіталу для горизонтальних оновлення основних холдингових компаній, фондів інновацій- промислово-фінансових них промислових груп, зокрема підприємств, транснаціональних, та впровадження інших інноваційно- новітніх науково- виробничих об'єднань технологічних відповідно до галузевої розробок, специфіки інноваційної створення на їх діяльності основі сучасних виробничих потужностей, продукування висо- котехнологічних, конкурентоспро- можних товарів та послуг
розвиток мережі орга- 2) здійснення загальної 2002-2003 МОН підвищення рівня нізацій інноваційного координації інновацій- роки Мінекономіки інноваційної типу, у тому числі ної політики Комісією з Мінфін активності технологічних парків, організації діяльності Державна вітчизняних інкубаторів малого технологічних парків та податкова підприємств інноваційного бізнесу інноваційних структур адміністрація тощо інших типів Держмитслужба Мін'юст
56. Зменшення визначення засад 1) законодавче врегулюван- 2003-2006 Мінекономіки прискорення інноваційних формування та ня питань спільного роки Мінфін розвитку ризиків високо- регулювання ринку інвестування, зокрема Мінпромполітики інноваційного технологічних венчурного капіталу в щодо регулювання ринку МОН ринку в Україні. інноваційних Україні венчурного капіталу в Мін'юст Сприяння техноло- проектів сфері інноваційної гічному оновленню діяльності галузей економіки, впровадженню досягнень вітчизняної науки і техніки у виробничу сферу
57. Збереження поширення на молодих 1) проект Закону України 2002-2003 МОН підвищення статусу кадрового вчених соціальних про внесення відповід- роки Мінсім'ядіти- молодих учених та потенціалу пільг, які мають них змін до Законів молодь надання додаткових науково- молоді громадяни та України "Про наукову Національна соціальних пільг технічної сфе- молоді сім'ї згідно із та науково-технічну академія наук їм та їхнім сім'ям ри, заохочення Законом України "Про діяльність" та "Про Українська молоді до сприяння соціальному сприяння соціальному академія участі в становленню та становленню та розвитку аграрних наук науковій та розвитку молоді в молоді в Україні" Академія науково- Україні" ( 2998-12 ) медичних наук технологічній Академія діяльності правових наук Мін'юст
збільшення обсягів 2) надання грантів 2003-2011 МОН поліпшення умов прямої державної Президента України для роки Національна праці молодих фінансової підтримки підтримки наукових академія наук учених молодих учених досліджень молодих Мінфін учених Мінекономіки
3) збільшення вдвічі 2003 рік МОН -"- розміру стипендій Національна Президента України академія наук та Кабінету Міністрів Мінфін для молодих учених Мінекономіки
поліпшення житлових 4) збільшення бюджетного 2003-2011 Мінфін вирішення умов для молодих фінансування на роки Мінсім'ядіти- житлового питання вчених та спеціалістів будівництво службового молодь молодих учених та наукової і науково- житла для молодих МОН спеціалістів технологічної сфери учених та спеціалістів Мінекономіки наукової та Держбуд науково-техноло- Національна гічної сфери академія наук
58. Державна забезпечення 1) створення науково- 2003-2004 МОН комплексне підтримка організаційно-правових освітніх центрів роки Національна вирішення питання процесу передумов організації академія наук пошуку, відбору, інтеграції науково-освітніх Мінекономіки залучення до науки науки і освіти центрів Мінфін талановитої молоді та її закріплення в цій сфері
розроблення пропозицій 2) визначення заходів щодо 2003 рік МОН поглиблення щодо нових інтегра- підтримки інтеграції Національна інтеграції освіти ційних проектів, освіти і науки академія наук і науки, спрямованих на галузеві підвищення якості поглиблення взаємодії академії наук освіти науки і освіти Мінфін інші центральні органи вико- навчої влади
59. Утвердження гармонізація 1) приведення законодав- 2002-2004 МОН забезпечення сучасних національного ства України у відпо- роки Мін'юст відповідності правових та законодавства з відність з міжнародними Мінфін законодавства організаційних інтелектуальної договорами в сфері Мінекономіки України у сфері механізмів власності з нормами інтелектуальної Мінпромполітики інтелектуальної охорони та міжнародного права власності власності захисту прав міжнародним інтелектуальної договорам власності
створення сучасної 2) актуалізація патентно- 2002-2004 МОН активізація та патентно-інформаційної інформаційної бази і роки Держкомзв'язку підвищення бази з довідково- довідково-пошукового ефективності пошуковим апаратом та апарату до неї, функціонування забезпечення впровадження в процес системи патентної використання світових патентної експертизи інформації досягнень інформатики сучасних інформаційних в процесі патентної технологій
експертизи
перекриття каналів 3) проведення практичних 2002-2011 МВС дієвий захист прав надходження контра- заходів та цільових роки СБУ фізичних та фактної продукції в операцій Державна юридичних осіб на Україну, викриття податкова результати творчої підпільних цехів з її адміністрація діяльності та виготовлення в рамках Держмитслужба засоби індивідуа- операції "Інтелект" Адміністрація лізації товарів Держприкордон- та послуг служби МОН
1.4.1. Формування конкурентного середовища, підвищення
ефективності управління державною власністю
60. Подальше упорядкування 1) сприяння прийняттю 2003 рік Держпідприєм- упорядкування та формування механізму реєстрації Закону України "Про ництво спрощення процедур на засадах підприємницької державну реєстрацію Мінекономіки започаткування вільної діяльності юридичних осіб та Мін'юст господарської конкуренції фізичних осіб - діяльності сприятливого суб'єктів середовища для підприємницької провадження діяльності" підприємницької діяльності
2) створення автомати- 2003 рік Держпідприєм- упорядкування та зованої інформаційної ництво спрощення процедур системи - Реєстру започаткування суб'єктів підприємни- господарської цької діяльності діяльності
упорядкування та 3) проекти Указів 2003 рік Держпідприєм- удосконалення спрощення процедури Президента України ництво дозвільної системи започаткування "Про заходи щодо Мінекономіки у сфері господарської запровадження Мін'юст підприємництва, діяльності заявочного принципу Фонд державного сприяння залученню започаткування майна широких верств безліцензійної населення до діяльності суб'єктами підприємницької підприємництва" та "Про діяльності спрощення дозвільної системи у сфері
підприємництва";
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з метою впорядкування процедури започаткування
господарської
діяльності"
зменшення 4) проект Закону України 2003 рік Держпідприєм- удосконалення адміністративного "Про засади державної ництво впливу держави на регулювання регуляторної політики у Мінекономіки підприємницьку підприємницької сфері підприємницької Мін'юст діяльність діяльності діяльності"
удосконалення 5) проект Закону України 2003 рік Мінфін удосконалення законодавства з питань "Про спрощену систему Держпідприєм- спрощеної системи оподаткування оподаткування, обліку ництво оподаткування, суб'єктів малого та звітності суб'єктів Державна обліку та підприємництва малого підприємництва" податкова звітності адміністрація суб'єктів малого Мінекономіки підприємництва та Мін'юст подальше врахуван- ня положень цього закону у Податко- вому Кодексі
створення передумов 6) реалізація заходів 2002-2011 Держпідприєм- створення для становлення Національної програми роки ництво сприятливих умов середнього класу сприяння розвитку та інші для розвитку малого підприємництва центральні малого органи вико- підприємництва навчої влади
7) реалізація заходів 2002-2011 Рада міністрів створення регіональних програм роки Автономної сприятливих умов сприяння розвитку Республіки Крим для розвитку малого підприємництва обласні, малого Київська та підприємництва на Севастопольська регіональному міські держ- рівні адміністрації
створення ефективної 8) проект Закону України 2002 рік Держпідприєм- захист прав і системи захисту "Про основні засади ництво законних інтересів малого підприємництва контролю за діяльністю Мін'юст суб'єктів суб'єктів господарю- підприємницької вання в Україні" діяльності
скасування 9) проект Закону України 2002 рік Мінекономіки зменшення втру- законодавчих норм щодо "Про внесення змін до чання державних обов'язковості прове- Закону України "Про органів у дення сертифікації якість та безпеку підприємницьку послуг у сфері громад- харчових продуктів і діяльність, ського харчування та продовольчої сировини" скорочення витрат системи якості їх суб'єктів надання підприємницької діяльності на 40 млн. гривень
визначення основних 10) проект Закону України 2002 рік Укоопспілка зростання кіль- принципів діяльності "Про внесення змін до Мінекономіки кості споживчих споживчої кооперації, Закону України "Про товариств на врегулювання питань споживчу кооперацію" 3 відсотки, підви- щодо власності щення добробуту споживчих товариств та членів споживчих спілок, встановлення товариств, основних засад задоволення потреб
економічної та членів споживчих соціальної діяльності товариств та споживчих товариств населення у та спілок необхідних товарах та послугах
надання місцевим дер- 11) постанова Кабінету 2002 рік Мінекономіки зменшення витрат жавним адміністраціям Міністрів України "Про Держпідприєм- суб'єктів малого повноважень щодо внесення змін і ництво підприємництва на регулювання цін на доповнень до постанови провадження послуги ринків з Кабінету Міністрів підприємницької продажу продовольчих України від 25 грудня діяльності при та непродовольчих 1996 р. N 1548 "Про продажу товарів на товарів встановлення повнова- продовольчих та жень органів виконавчої непродовольчих влади та виконавчих ринках органів міських рад
щодо регулювання цін (тарифів)"
розроблення системної 12) проект Закону України 2003 рік Мінекономіки створення умов державної політики "Про внутрішню для розвитку розвитку та регулю- торгівлю" конкуренції у вання торговельної сфері торгівлі, діяльності ліквідація правових, економічних та адміністративних перешкод при провадженні торговельної діяльності
61. Реалізація удосконалення право- 1) сприяння прийняттю 2003 рік Антимонопольний удосконалення конкурентної вого регулювання Закону України "Про комітет процесуальної політики щодо недопущення забезпечення доказів частини законо- обмежувальної ділової у справах, що давства про захист практики та недобро- розглядаються органами економічної конку- совісної конкуренції Антимонопольного ренції, забезпе- комітету України" чення адаптації конкурентного законодавства до законодавства Європейського Союзу
удосконалення 2) проект Конкуренційного 2004-2007 Антимонопольний комплексне та інституціональних та процесуального кодексу роки комітет якісне врегулюван- процесуальних засад України ня процесуальної захисту конкуренції діяльності органів Антимонопольного комітету на рівні, необхідному для ефективного захис- ту конкуренції. Забезпечення уні- фікації процедур розслідування
3) сприяння прийняттю 2003 рік Антимонопольний -"- Закону України "Про комітет внесення змін до деяких законів України"
(у тому числі до Закону України "Про Антимоно- польний комітет")
забезпечення розвитку 4) Указ Президента України 2004 рік Антимонопольний зменшення частки ефективного конкурент- "Про основні напрями комітет монопольного сек- ного середовища конкурентної політики Мінекономіки тору в економіці, на 2005-2009 роки" інші центральні удосконалення органи вико- правил конкурен- навчої влади ції, впровадження сучасних методів державного регу- лювання діяльності природних монопо- лій, розвитку інституційного забезпечення конкуренції
5) Указ Президента України 2002 рік Мінекономіки забезпечення "Про створення Мінтранс державного регу- Національної комісії Антимонопольний лювання та конт- регулювання діяльності комітет ролю за діяльністю суб'єктів природних Мінфін суб'єктів природ- монополій у галузі Мін'юст них монополій транспорту"
6) Указ Президента України 2002 рік Антимонопольний удосконалення "Про створення комітет механізму реалі- Національної ради з Мінекономіки зації конкурентної питань конкуренції" Мін'юст політики, держав- Мінфін ного захисту конкуренції, державного регу- лювання діяльності суб'єктів природ- них монополій
удосконалення 7) проект Закону України 2005 рік Мінекономіки створення правових механізмів надання "Про державну допомогу" Мінфін умов для державної допомоги Мінпромполітики конкуренції окремим суб'єктам Мін'юст суб'єктів господарювання, Державна комісія господарської галузям економіки та з питань діяльності на регіонам оборонно- зовнішніх ринках промислового комплексу
забезпечення захисту 8) сприяння прийняттю 2003 рік Антимонопольний підвищення вітчизняних та Закону України "Про комітет ефективності іноземних виробників внесення змін до деяких захисту від від недобросовісної законів України" (щодо недобросовісної конкуренції діяльності конкуренції Антимонопольного вітчизняних та комітету) іноземних суб'єктів господарювання, у тому числі при використанні об'єктів інтелектуальної власності
запровадження у 9) відомчі нормативні акти 2002-2011 НКРЕ забезпечення повному обсязі роки Національна державного механізму регулювання комісія регулювання та діяльності суб'єктів регулювання контролю за природних монополій, транспорту діяльністю передбачених Законом Національна суб'єктів України "Про природні комісія природних монополії" ( 1682-14 ) регулювання монополій зв'язку Антимонопольний комітет Мінекономіки інші заінтересовані органи виконавчої влади
10) сприяння прийняттю 2002 рік Держпідприєм- контроль за Закону України "Про ництво встановленням цін внесення змін до Закону Антимонопольний і тарифів України "Про комітет суб'єктів ліцензування певних природних видів господарської монополій, діяльності" запобігання зловживанню монопольним становищем
оптимізація діяльності 11) постанова Кабінету 2002 рік Мінекономіки позбавлення держави як Міністрів України "Про Мін'юст державних органів безпосереднього затвердження заходів Мінфін функцій, не учасника ринкових щодо оптимізації Антимонопольний властивих їм в відносин, відокремлення господарської комітет умовах ринкової управлінських послуг діяльності органів інші економіки. від господарської виконавчої влади" центральні Розвиток діяльності органів органи конкуренції на виконавчої влади виконавчої ринках влади відповідних послуг
розширення 12) підписання міжнародних 2002-2010 Антимонопольний запобігання міжнародного угод щодо роки комітет обмеженню співробітництва співробітництва у сфері Мінекономіки конкуренції України у сфері конкурентної політики МЗС внаслідок дій, конкурентної політики вчинених за і права межами країни
посилення захисту прав 13) проект Указу Президента 2002-2005 Держстандарт вдосконалення споживачів України "Про роки державної системи затвердження Програми захисту прав та захисту прав інтересів споживачів на споживачів; 2003-2005 рр." підвищення ефективності контролю за якістю і безпечністю товарів, робіт та послуг
реформування системи 14) забезпечення щорічного 2003 рік Держстандарт стандартизації та розроблення та Мінекономіки сертифікації згідно з прийняття не менш як європейськими нормами 500 гармонізованих з міжнародними та
європейськими
стандартів за
пріоритетними напрямами
15) проведення постійного 2002-2004 Держстандарт аналізу переліку роки Мінекономіки продукції, що підлягає інші центральні обов'язковій органи сертифікації в Україні виконавчої влади
розроблення та 16) створення технічних 2003-2004 Держстандарт запровадження комітетів роки заінтересовані стандартів системи стандартизації. центральні CALS-технології та Розроблення і органи НАСР впровадження виконавчої національних влади стандартів на основі CALS-технологій та
НАСР
усунення дублювання 17) проект Закону України 2002 рік Держстандарт функцій контролю "Про внесення змін до Мінагрополітики центральними органами деяких законодавчих МОЗ виконавчої влади в актів України"
частині технічного щодо розмежування
регулювання функцій контролю
центральними органами виконавчої влади під час проведення
перевірки продукції
підготовлення 18) створення метаданих 2002 рік Держкомстат підвищення матеріалів до (опис категорій даних і Мінфін інвестиційного приєднання України до ключових показників), Національний іміджу України, Спеціального стандарту розроблення показників банк забезпечення поширення даних (ССПД) та методологічних відкритості пояснень щодо поширення економічних економічних та процесів фінансових показників у рамках Спеціального
стандарту поширення
даних
62. Досягнення посилення контролю за 1) проведення перевірок 2002-2011 Держфінінспекція підвищення оптимальності та фінансово-господарською діяльності підприємств роки інші центральні ефективності прибутковості діяльністю підприємств органи використання державного з часткою державної виконавчої державних коштів сектору власності влади підприємствами, економіки Рада міністрів які є об'єктами Автономної контролю Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
оптимізація обсягів та 2) проект Закону України 2002-2011 Мінекономіки зменшення питомої структури державного "Про внесення змін до роки Фонд державного ваги державного сектору економіки. Закону України "Про майна сектору до 8-10 Скорочення переліку перелік об'єктів права Мінфін відсотків. Вклю- підприємств, державної власності, що Мін'юст чення в процес приватизація яких не підлягають Антимонопольний приватизації до- заборонена приватизації, та таких, комітет даткових об'єктів що не підлягають інші центральні приватизації, але органи можуть бути виконавчої корпоратизовані" влади Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
посилення контролю за 3) система контролю за 2002-2003 Мінекономіки поліпшення фінансово-господарською складанням, роки Мінфін показників діяльністю державних затвердженням та Державна фінансово- підприємств виконанням фінансових податкова господарської планів державних адміністрація діяльності підприємств Держкомстат підприємств; ГоловКРУ зменшення галузеві кількості та міністерства та збиткових інші органи державних виконавчої підприємств влади
прискорення 4) сприяння прийняттю 2003 рік Мінекономіки залучення інституціональних проекту Закону України Фонд державного недержавних перетворень, створення "Про корпоратизацію майна інвестицій на сприятливих умов для підприємств" Державна інноваційне економічного розвитку комісія з оновлення суб'єктів цінних паперів підприємств, що не підприємницької та фондового підлягають діяльності різних форм ринку приватизації, але власності Мін'юст можуть бути Антимонопольний корпоратизовані комітет
запровадження 5) сприяння прийняттю 2002 рік Мінекономіки підвищення ефективних принципів проекту Закону України Фонд державного ефективності управління державним "Про управління майна використання сектором економіки. об'єктами права Державна державного майна, Удосконалення державної власності" комісія з розмежування механізму цінних паперів повноважень з корпоративного та фондового формування управління ринку державної політики Антимонопольний управління комітет господарською інші діяльністю між заінтересовані центральними центральні органами органи виконавчої влади виконавчої та господарськими влади структурами Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
6) проект Кодексу 2004 рік Державна унеможливлення корпоративного комісія з паралельної управління цінних паперів тіньової та фондового приватизації ринку об'єктів державної та комунальної власності і відчуження їх активів за борги, забезпечення інвестиційної спрямованості приватизації
проведення аналізу 7) прийняття рішень 2002-2003 центральні підвищення фінансово- Кабінету Міністрів роки органи ефективності господарської України та Фонду виконавчої діяльності діяльності державних державного майна щодо влади суб'єктів підприємств доцільності приватизації Фонд державного господарювання об'єкта або утримання майна його у державній Мінекономіки власності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 224 ( 224-2002-р ) "Про
заходи щодо виконання
Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267"
підвищення 8) розроблення та після Мінекономіки підвищення ефективності роботи прийняття нормативної набрання Фонд державного ефективності державних підприємств бази щодо створення чинності майна управління та використання госпрозрахункових Законом Державна об'єктами державних установ для управління України комісія з державної корпоративних прав державним майном "Про уп- питань власності равління оборонно- об'єктами промислового державної комплексу власнос- ті"
створення і 9) проект Закону України 2003 рік Мін'юст створення забезпечення "Про державну Мінекономіки інфраструктури ефективного реєстрацію прав на Мінфін ефективного і функціонування нерухоме майно" Держбуд прозорого ринку державної системи Держжитлокомун- нерухомості, реєстрації прав на госп упорядкування нерухоме майно Держкомстат відносин Держкомзем власності, національна забезпечення мережа захисту прав аукціонних приватної центрів власності на Фонд державного нерухоме майно майна
63. Забезпечення забезпечення захисту 1) сприяння прийняттю 2003 рік Державна упорядкування захисту прав та майнових прав Закону України "Про комісія з повноважень інтересів акціонерів акціонерні товариства" цінних паперів органів інвесторів і та фондового управління акціонерів ринку акціонерних Мінекономіки товариств, Держпідприєм- підвищення ицтво інвестиційної Мінфін привабливості Фонд державного підприємств майна Антимонопольний комітет Український союз промисловців та підприємців Мін'юст Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
створення правових 2) сприяння прийняттю 2002 рік Мінекономіки збереження в механізмів визначення Закону України "Про інші центральні інтересах громадян правонаступників майна визначення суб'єктів органи України загальносоюзних права власності на виконавчої розташованого на громадських розташоване на влади території України організації колишнього території України майно майна Союзу РСР загальносоюзних загальносоюзних громадських об'єднань громадських (організацій) організацій колишнього Союзу РСР" колишнього Союзу РСР
активізація роботи 3) забезпечення виконання 2002 рік МВС захист майнових щодо викриття та в повному обсязі Закону СБУ прав громадян від запобігання злочинам України "Про Державна злочинних посягань при отриманні та врегулювання податкова та іншої використанні кредитів заборгованості за адміністрація протиправної у банківських вкладами фізичних ГоловКРУ діяльності установах осіб - вкладників та інших кредиторів АКАПБ "Україна" та доручення Президента України від 18 травня 2001 р. щодо забезпечення повернення боргів цього банку
удосконалення 4) розроблення проекту 2002 рік Фонд державного завершення законодавства з питань Закону України "Про майна формування приватизації на Державну програму Мінекономіки цілісної завершальному її етапі приватизації на Мінфін нормативно- 2003-2005 роки" Державна правової комісія з бази, розширення цінних паперів кількості та фондового підприємств, що ринку підлягають Мін'юст приватизації Антимонопольний комітет
врегулювання правових, 5) сприяння прийняттю 2003 рік Державна правове економічних та Закону України "Про комісія з врегулювання організаційних холдингові компанії в цінних паперів відносин, відносин, пов'язаних Україні" та фондового пов'язаних із із створенням, ринку створенням та діяльністю та Мінекономіки діяльністю ліквідацією Фонд державного холдингових холдингових компаній, майна компаній у тому числі Антимонопольний визначення правового комітет статусу державних Мін'юст холдингових компаній Мінфін Держпідприєм- ництво Мінтранс Мінпромполітики Мінпаливенерго Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
забезпечення 6) Закони України про 2002-2011 Мінфін забезпечення інвестиційної Державний бюджет роки Фонд державного системності у спрямованості України на 2003 та майна розвитку та приватизації, що наступні роки Мінекономіки впровадженні виключало б інновацій, використання отриманих запобігання коштів на поточні розпорошенню витрати бюджету державних коштів
заміна фіскального 7) постанова Кабінету 2002 рік Мінекономіки залучення пріоритету Міністрів України "Про Фонд державного підприємствами приватизації на Положення про порядок майна додаткових інвестиційний організації та Мінфін інвестицій проведення відповідних Мін'юст дозволить конкурсів (тендерів) із інші органи поліпшити визначення механізму виконавчої загальний розподілу та влади економічний стан в використання коштів, Державна державі, підвищити отриманих від комісія з конкурентоспромож- приватизації державного питань ність вітчизняного майна, що спрямовуються оборонно- виробництва на інноваційне промислового інвестування" комплексу
8) постанова Кабінету 2002 рік Мінекономіки залучення Міністрів України "Про Фонд державного підприємствами утворення конкурсного майна додаткових комітету (конкурсної Мінфін інвестицій комісії) із визначення Мін'юст дозволить підприємств, інші центральні поліпшити інноваційне органи загальний інвестування яких виконавчої економічний стан в здійснюватиметься за влади державі, підвищити рахунок частини коштів, Державна конкурентоспромож- отриманих від комісія з ність вітчизняного приватизації державного питань виробництва майна" оборонно- промислового комплексу
удосконалення 9) сприяння прийняттю 2002 рік Фонд державного збереження правового забезпечення проекту Закону України майна державного та орендних відносин "Про внесення змін до інші центральні комунального майна Закону України "Про органи при передачі його оренду державного та виконавчої в оренду, комунального майна" влади збільшення надходжень від оренди до державного бюджету
спрощення процедур 10) внесення змін до 2002-2003 Мінекономіки активізація переходу заставного Закону України "Про роки Фонд державного кредитноі майна до кредитора заставу" майна діяльності ( 2654-12 ) Національний комерційних банків банк Мін'юст
проведення в процесі 11) накази Фонду державного 2002-2011 Фонд державного підвищення приватизації майна роки майна інвестиційної відокремлення від інші центральні привабливості підприємств органи об'єктів права непрофільних виконавчої державної виробництв та об'єктів влади, власності соціальної сфери уповноважені управляти державним майном
12) прийняття Законів 2002 рік Мінекономіки створення належної України "Про Національний правової бази для банківський кредит", банк забезпечення "Про валютне Фонд державного діяльності регулювання", "Про майна банківського іпотеку" сектору
64. Оздоровлення удосконалення відносин 1) внесення змін до Закону 2003 рік Мінекономіки підвищення фінансів власності. України "Про Фонд державного ефективності підприємств та Забезпечення розвитку відновлення майна управління майном подолання інституту банкрутства платоспроможності Мін'юст платіжної кризи боржника або визнання інші центральні його банкрутом" органи виконавчої влади Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
2) постанови Кабінету 2002 рік Мінекономіки реструктуризація і Міністрів України "Про Агентство з ліквідація порядок подання питань безнадійних пропозицій банкрутства підприємств- Господарському суду боржників щодо кандидатур сприятиме арбітражних керуючих", перерозподілу "Про методику ресурсів на фінансового користь оздоровлення життєздатних підприємств, в яких підприємств частка державної
власності перевищує 25 відсотків статутного фонду", "Про методику запобігання фіктивному банкрутству"
застосування широкого 3) проведення експертизи 2002-2011 центральні відновлення спектру інструментів фінансово- роки органи платоспроможності боротьби з господарського стану виконавчої підприємств- неплатоспроможністю підприємств та влади боржників, ініціювання процедур Агентство збереження робочих відновлення їх з питань місць та платоспроможності - банкрутства виробничого досудової та судової потенціалу санації підприємств, у тому числі їх
керівниками
4) рішення щодо 2002-2011 центральні зменшення використання роки органи кількості відповідних процедур виконавчої збиткових банкрутства до влади підприємств безнадійних державних Агентство підприємств з питань банкрутства
реструктуризація і 5) ініціювання процедури 2002 рік Мінекономіки погашення ліквідація безнадійних банкрутства щодо Фонд державного податкового боргу підприємств-боржників приватизованих майна на суму близько підприємств, які мають Державна 135 млн. гривень сталий податковий борг, податкова у разі непогашення ними адміністрація такого боргу
удосконалення порядку 6) сприяння прийняттю 2002 рік Мінекономіки удосконалення застосування процедур Закону України "Про Державна законодавства з банкрутства до внесення змін до деяких податкова питань банкрутства підприємств, які мають законів України" (щодо адміністрація стратегічне значення удосконалення механізму Державна для економіки і захисту майнових прав комісія з безпеки держави держави) цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
65. Активізувати виявлення та своєчасне 1) проведення 2002 рік МВС захист зусилля запобігання фактам організаційно- Фонд державного державного майна правоохоронних фіктивного практичних заходів майна органів у банкрутства, Державна виявленні навмисного доведення податкова злочинних дій, до банкрутства та адміністрація пов'язаних з недопущення примусової ГоловКРУ фіктивним реалізації майна за банкрутством, та "тіньовими" схемами їх запобігання
підвищення 2) проведення 2002 рік МВС налагодження ефективності організаційно- Державна тісної та оперативно-розшукової практичних заходів податкова ефективної діяльності з метою адміністрація співпраці виявлення правоохоронних організованих органів, зниження злочинних угруповань, рівня тінізації що маніть корумповані національної зв'язки з владними економіки структурами і ведуть
заздалегідь сплановану
злочинну діяльність
1.4.2. Ефективне використання
промислово-технологічного потенціалу
66. Розширення забезпечення розвитку 1) сприяння прийняттю 2002-2003 Мінпромполітики розвиток попиту та і реформування проекту Закону України роки Мін'юст внутрішнього ринку пропонування гірничо-металургійного "Про Національну металургійної продукції комплексу програму розвитку і продукції, вітчизняної реформування вдосконалення його промисловості на гірничо-металургійного інфраструктури, внутрішньому комплексу (ГМК) до 2010 створення та ринку. року" подальше Забезпечення розширення відтворення і торговельної та розширення сервісної мережі мінерально- сировинної бази держави
виконання державного 2) проведення пошукових, 2002-2011 Мінекоресурсів нарощування замовлення з приросту геологорозвідувальних роки НАК "Надра мінерально- запасів корисних робіт, дорозвідка України" сировинної бази копалин родовищ, що держави як основи розробляються розвитку видобувних і переробних галузей національної економіки
створення умов для 3) комплекс заходів, які 2002-2010 Мінекоресурсів створення розвитку забезпечать залучення роки та інші передумов для мінерально-сировинної недержавних коштів на центральні приросту і бази щодо міді, пошук та розвідку органи відтворення золота, алюмінію, корисних копалин. виконавчої запасів корисних вугілля Цілеспрямоване влади копалин, проведення розвідки НАК "Надра забезпечення запасів мінеральної України" промисловості сировини. сировинними Розроблення програми ресурсами системного вивчення
геологічної будови надр України
забезпечення захисту 4) проект Закону України 2002 рік Мінекономіки забезпечення внутрішнього щодо зміни ставок Мінпромполітики захисту автомобільного ринку ввізного мита та національного акцизного збору на виробника. деякі види транспортних Очікуване щорічне засобів та поповнення бюджету комплектуючих виробів від запровадження до них запропонованих ставок становитиме: - від ввізного мита 824 млн. гривень; - від акцизного збору 806 млн. гривень
67. Здійснення забезпечення 1) постанова Кабінету 2003-2006 Мінпромполітики розвиток заходів щодо впровадження у Міністрів України щодо роки Мінекономіки внутрішнього стимулювання промислове виробництво Програми розвитку Мінфін ринку, оновлення високопродуктивної верстатоінструменталь- запровадження основних фондів вітчизняної верстатної ної промисловості як новітніх і технічного техніки та інструменту основи технологічного технологій, переоснащення забезпечення економія валютних промислового виробництва в умовах коштів виробництва його структурної
перебудови
забезпечення 2) нормативно-правовий акт 2003 рік Держкоменерго- створення впровадження енерго- щодо запровадження збереження механізму та ресурсозберігаючих механізму часткової Мінпромполітики стимулювання технологій компенсації кредитних Мінекономіки залучення ставок комерційних Мінфін інвестицій в банків за проектами, процесі спрямованими на модернізації впровадження енерго- та виробництва ресурсозберігаючих
технологій
68. Забезпечення стимулювання розвитку 1) розпорядження Кабінету 2002-2006 Мінпромполітики збільшення обсягів конкурентоспро- ефективного ринку Міністрів України "Про роки інші центральні виробництва можності та мінеральних добрив та стимулювання органи мінеральних добрив збільшення засобів захисту рослин виробництва вітчизняних виконавчої та засобів захисту присутності засобів захисту рослин влади рослин до 2004 продукції і регуляторів росту року на 400 млн. промисловості на рослин", "Про гривень. внутрішньому та стимулювання Збільшення зовнішньому виробництва вітчизняних надходжень до ринку, мінеральних добрив" державного бюджету насамперед за час дії плану продукції з заходів до 20 млн. високим ступенем гривень на рік переробки
створення засад 2) впровадження системи 2002-2004 Держстандарт державної політики з якості на роки інші центральні питань управління підприємствах. органи якістю Розроблення та виконавчої впровадження галузевих влади і регіональних програм обласні держ- сприяння підвищенню адміністрації якості та
конкурентоспроможності продукції
зменшення ввізного 3) проект Закону України 2002 рік Мінекономіки розширення ринку мита на вузли, "Про внесення змін до Держмитслужба збуту продукції агрегати, комплектуючі деяких законодавчих Мінфін підприємств вироби та матеріали, актів України щодо Мінпромполітики України, що необхідні для ставок ввізного мита та комплектують задоволення потреб акцизного збору на автоскладальні автоскладальних деякі види транспортних підприємства та підприємств України засобів та виробляють для промислового комплектуючих виробів автомобільні виробництва та до них" запасні частини складання
проведення 4) внесення питання на 2002 рік НКАУ участь України у консультації з розгляд Комітету з Мінтранс програмах Європейською Комісією питань МЗС космічних та Європейським співробітництва Мінекономіки досліджень ЄС космічним агентством Україна - ЄС МОН щодо започаткування Національна діяльності спільної академія робочої групи з питань наук співробітництва у
сфері космічних
досліджень
продовження освоєння 5) реалізація заходів 2000-2006 Мінпромполітики освоєння серійного нових моделей літаків постанови Кабінету роки Мінекономіки виробництва (АН-70, АН-140 та Міністрів України від Мінфін військово- АН-38) 12 жовтня 2000 р. Державна транспортного N 1549 ( 1549-2000-п ) комісія з літака АН-70, "Про серійне питань літаків АН-140 та виробництво літака оборонно- АН-38 АН-70" промислового комплексу
1.4.3. Оптимізація процесів структурних перетворень
у паливно-енергетичному комплексі
69. Забезпечення розроблення пропозицій 1) проект Закону України 2002 рік Мінпаливенерго розв'язання поліпшення щодо розв'язання "Про реструктуризацію Мінекономіки проблеми боргів, економічного проблеми погашення заборгованості, яка Мінфін підвищення рівня стану кредиторської виникла внаслідок НКРЕ розрахунків в ПЕК підприємств заборгованості неповних розрахунків за Мінпромполітики та підвищення паливно- підприємств ПЕК енергоносії", План Мін'юст інвестиційної енергетичного заходів щодо НАК "Нафтогаз привабливості комплексу, розв'язання проблеми України" енергетичних розв'язання боргів енергокомпаній Державна компаній проблем боргових податкова зобов'язань адміністрація минулих років Укрзалізниця
70. Глибокі якісні вироблення нової 1) Енергетична стратегія 2002-2030 Мінпаливенерго підвищення безпеки перетворення в енергетичної стратегії України на період до роки Держкоменерго- постачання енергетичному 2030 року збереження енергії, секторі Мінекономіки поліпшення економіки НКРЕ екології
2) сприяння прийняттю 2002-2003 Фонд державного розширення участі Закону України "Про роки майна у приватизації особливості Мінпаливенерго об'єктів ПЕК приватизації майна у Мінекономіки вітчизняних та паливно-енергетичному Антимонопольний іноземних комплексі" комітет стратегічних Мін'юст інвесторів, а Міжвідомча також посилення робоча група з контролю за питань контролю виконанням за інвестиційних приватизацією в зобов'язань паливно- енергетичному комплексі НКРЕ
розроблення Концепції 3) Концепція розвитку і 2002-2003 НКРЕ інтеграція розвитку і функціонування оптового роки Мінпаливенерго енергосистеми функціонування ринку електричної інші України в оптового ринку енергії в Україні заінтересовані європейську, електричної енергії в органи збільшення Україні виконавчої відкритості ринку, влади поліпшення фінансового стану учасників ринку, вдосконалення системи договірних відносин тощо
розроблення 4) проект Закону України 2002-2003 Мінпаливенерго створення концептуальної моделі "Про засади роки НКРЕ конкурентного внутрішнього ринку функціонування ринку Мінекономіки ринку природного природного газу і природного газу в НАК "Нафтогаз газу, що подання відповідного Україні" України" відповідає вимогам законопроекту до Антимонопольний законодавства Верховної Ради України комітет Європейського Держкоменерго- Союзу збереження
поширення лізингових 5) проект Закону України 2003 рік Держкоменерго- структурна механізмів в сфері "Про внесення змін до збереження перебудова та енергозбереження деяких Законів України Мінекономіки технологічне щодо запровадження Мінфін переозброєння лізингу у сфері Мін'юст промислових енергозбереження" Державна підприємств податкова адміністрація
71. Реформування і переоснащення 1) реструктуризація, 2002-2010 Мінпаливенерго скорочення розвиток перспективних шахт технічне переоснащення роки Мінфін бюджетного вугільної галузі надійним і та будівництво нових Мінекономіки фінансування та високопродуктивним вугледобувних Мінпраці фінансове обладнанням, підприємств, зміна форм Фонд державного оздоровлення ліквідація власності та майна вугледобувних неперспективних, удосконалення системи Мін'юст підприємств забезпечення управління Антимонопольний роздержавлення майна комітет вугледобувних облдержадмі- підприємств за ністрації особливими правилами вугільних оцінки вартості з регіонів урахуванням їх
рентабельності та
інвестиційної
привабливості
2) забезпечення 2002-2004 МВС оперативного роки Державна моніторингу, податкова документування та адміністрація перевірки розподілу і ГоловКРУ використання бюджетних Мінпаливенерго коштів, насамперед
виділених на
реструктуризацію шахт, фактів зниження
вартості майна,
обладнання та об'єктів соціальної сфери при відчуженні й реалізації
запровадження в 3) здійснення 2002-2010 Мінпаливенерго підвищення тепловій енергетиці реконструкції теплових роки Мінекономіки енергетичної новітніх технологій, електростанцій НКРЕ незалежності, які б забезпечили її Держкоменерго- подальший розвиток функціонування за збереження вугільної рахунок вітчизняної і промисловості та паливної бази, інших вітчизняних адаптація їх виробників обладнання до роботи
на низькоякісному
вугіллі
72. Прискорення забезпечення 1) Концептуальні засади 2003-2004 Мінпаливенерго визначення інтеграційних паралельної роботи з приєднання ОЕС України роки Мінекономіки передумов процесів, Енергетичним до UCTE Мін'юст приєднання ОЕС зорієнтованих на об'єднанням НКРЕ України до UCTE об'єднання східноєвропейських ДП "Енергоринок" енергетичних країн. НЕК "Укренерго" потенціалів Збільшення обсягів НАК "Нафтогаз країн у транспортування України" масштабах природного газу. Євразійського Забезпечення континенту, функціонування посилення ролі Євразійського України як нафтотранспортного енерготранзитної коридору держави
73. Збільшення рівня диверсифікація джерел 1) реалізація українсько- 2002-2005 Мінпаливенерго створення умов для забезпеченості постачання ядерного американського Проекту роки Держатом- диверсифікації власними палива для АЕС кваліфікації ядерного регулювання джерел постачання енергоносіями і палива для України ядерного палива диверсифікація для АЕС постачання імпортних енергоресурсів
74. Створення створення елементів 1) реалізація Комплексної 2002-2010 Мінпаливенерго підвищення власного ядерно-паливного циклу програми створення роки Національна енергетичної ядерно-паливного з розвитком сировинної ядерно-паливного циклу академія незалежності циклу бази урану до повного наук держави забезпечення атомних Мінпромполітики електростанцій країни Мінекоресурсів ядерним паливом МОН власного виробництва Держатом- регулювання
75. Удосконалення удосконалення систем 1) проект Закону України 2003 рік НКРЕ створення державного державного "Про державне Мінпаливенерго повноцінної регулювання регулювання: регулювання природних Антимонопольний законодавчої бази природних законодавче монополій та суміжних комітет економічного монополій у врегулювання питань ринків у Мінекономіки регулювання енергетичній економічного паливно-енергетичному Мін'юст діяльності сфері регулювання природних комплексі" природних монополій та суміжних монополій в ринків у електроенергетиці паливно-енергетичному та нафтогазовому комплексі секторі дозволить поліпшити роботу ринків електроенергії та природного газу, підвищити інвестиційну привабливість підприємств галузі
76. Реалізація запровадження 1) проект Державної 2003-2004 Держкоменерго- удосконалення Комплексної проведення економічної програми роки збереження управління сферою державної та технічної політики енергозбереження (нова галузеві енергозбереження програми енергозбереження редакція) міністерства, на основі енергозбереження органи передового досвіду України виконавчої країн влади Європейського Союзу та передового вітчизняного досвіду
77. Удосконалення розроблення 1) постанова Кабінету 2002 рік Держкоменерго- підготовка основи законодавства у нормативно-правової Міністрів України "Про збереження для створення сфері енергетики бази створення затвердження Типового демонстраційних демонстраційних зон положення про зон високої високої демонстраційні зони енергоефективності енергоефективності високої
енергоефективності"
створення умов для 2) проект Закону України 2003 рік Держкоменерго- запровадження переходу до масового "Про облік енергетичних збереження механізмів використання приладів ресурсів" Мінекономіки обов'язковості обліку споживання Мінпаливенерго наявності приладів енергоресурсів Мінпромполітики обліку споживання Держжитлокомун- енергоресурсів на госп всіх стадіях їх проходження (від видобування до споживання)
створення дієвого 3) проект Закону України 2002-2003 Держкоменерго- поліпшення економічного механізму "Про внесення змін до роки збереження інвестиційної енергозбереження деяких законів України" Мінфін політики у сфері Мінекономіки енергозбереження Мін'юст та стимулювання Державна енергозбереження у податкова промисловості адміністрація методом податкової політики
стимулювання 4) проект 2003 рік Держкоменерго- залучення енергозбереження у нормативно-правового збереження додаткових коштів бюджетній сфері акта щодо законодавчого Мінекономіки на врегулювання механізмів Мінфін енергозбереження у самофінансування бюджетній сфері енергозберігаючих
заходів у бюджетній
сфері
зниження рівня 5) постанова Кабінету 2003 рік Держкоменерго- скорочення енергоспоживання в Міністрів України щодо збереження споживання енергії комунально-житловій запровадження Мінпромполітики побутовим сфері енергетичного Держстандарт електрообладнанням маркування Мінфін електрообладнання Мін'юст побутового призначення
1.4.4. Створення конкурентоспроможного
агропромислового комплексу та забезпечення
соціального розвитку села
78. Розвиток створення на селі 1) програма розвитку 2002-2005 Мінагрополітики забезпечення умов інфраструктури сучасної ринкової сільськогосподарських роки Мінекономіки реалізації ринку, інфраструктури (оптові обслуговуючих Мінфін сільсько- нарощування ринки, торгові доми, кооперативів. Українська господарської виробництва та розвиток біржової Проект академія продукції на підвищення торгівлі), Комплексної програми аграрних наук прозорому ринку, експортної стимулювання розвитку аграрного формування конкуренто- сільськогосподарської ринку реальних цін на спроможності кооперації, розвитку сільсько- продукції приватних та господарську аграрного кооперативних продукцію для сектору підприємств у сфері зменшення агросервісу, переробки товарообмінних і збуту продукції, (бартерних) мережі операцій сільськогосподарських
дорадчих
служб
розширення внутрішніх 2) приведення режиму 2002-2007 Мінагрополітики регулювання ринків та зовнішніх ринків виробництва та експорту роки Держстандарт сільгосппродукції збуту сільськогосподарської та продовольства, сільськогосподарської продукції у створення умов для продукції, відповідність із здорової гармонізація системи законодавством конкуренції стандартизації та Європейського Союзу та сертифікації до нормами СОТ
європейських
стандартів та вимог
підвищення 3) відповідні регіональні 2002-2004 Мінагрополітики вироблення ефективності аграрного програми роки Рада міністрів продукції на сектору в умовах Автономної 39 млрд. гривень збільшення обсягів Республіки Крим виробництва обласні сільгосппродукції держадміністрації
забезпечення розвитку 4) проект Закону України 2002 рік Мінагрополітики упорядкування племінної бази "Про внесення змін до Мінекономіки ситуації у провідних порід Закону України щодо Мін'юст племінній справі. (типів, кросів) запровадження Поліпшення тварин, племінних ліцензування певних показників у генетичних ресурсів видів господарської тваринництві та особливо високої діяльності у племінній отримання щороку племінної цінності справі у тваринництві" 583,5 млн. гривень зарубіжної селекції, 5) використання банків додаткового зокрема Європейського генетичних ресурсів прибутку Союзу рослин і тварин
держав - членів
Європейського Союзу
гармонізація 6) приведення 2002-2007 Мінагрополітики створення реальних законодавства в законодавства в роки Мінекономіки передумов для аграрному секторі із аграрному секторі до вступу України до законодавством вимог законодавства Європейського Європейського Союзу Європейського Союзу Союзу
забезпечення 7) надійна експлуатація 2002-2010 Держводгосп ефективне та експлуатації меліоративних систем роки Мінекономіки екологічно безпеч- загальнодержавних і шляхом проведення Мінфін не функціонування міжгосподарських ремонтних робіт, Мінагрополітики меліоративних державних безперебійного Рада міністрів систем на загаль- меліоративних систем енергопостачання, Автономної ній площі 5,75 млн. удосконалення структури Республіки Крим гектарів, у тому управління облдерж- числі: адміністрації зрошувальних - 2,45 млн. гектарів; осушувальних - 3,3 млн. гектарів
поліпшення технічного 8) здійснення 2002-2010 Держводгосп реконструкція стану та підвищення реконструкції роки Мінекономіки зрошувальних технологічного рівня зрошувальних і Мінфін систем - 0,6 тис. меліорованих земель, осушувальних систем Мінагрополітики гектарів. поліпшення Рада міністрів Реконструкція екологічного стану Автономної осушувальних зрошуваних і осушених Республіки Крим систем - 0,18 тис. угідь і територій, що облдерж- гектарів. перебувають у зоні їх адміністрації Захист від впливу підтоплення 210 населених пунктів
79. Формування забезпечення 1) часткова компенсація з 2002-2005 Мінагрополітики збільшення цілісної системи фінансової підтримки бюджету відсоткових роки Мінфін надходжень грошо- фінансово- сільгосптоваровироб- ставок за кредитами вих потоків до кредитного ників комерційних банків національного забезпечення підприємствам аграрного сектору, агропромислового агропромислового підвищення комплексу, комплексу, ефективності прозорих вдосконалення роботи сільськогосподар- механізмів банківської системи ського виробництва функціонування іпотечного ринку
забезпечення 2) проекти постанов 2002 рік Мінагрополітики мінімізація страхового захисту Кабінету Міністрів негативних сільгосптоваровироб- України "Про наслідків від ників затвердження Порядку і непередбачуваних правил проведення подій у сільсько- обов'язкового господарському страхування врожаю виробництві та сільськогосподарських забезпечення культур і багаторічних захисту майнових насаджень державними інтересів сільськогосподарськими сільгосп- підприємствами, врожаю підприємств зернових культур і та стабільності цукрових буряків дохідності сільськогосподарськими сільсько- підприємствами всіх господарського форм власності" та "Про виробництва затвердження Порядку і правил проведення
обов'язкового
страхування тварин на випадок загибелі,
знищення, вимушеного забою, від хвороб,
стихійного лиха та
нещасних випадків"
3) передбачення в Законі 2003 рік Мінагрополітики України "Про Державний Мінфін бюджет України на 2003 рік" коштів на часткову компенсацію страхових платежів сільгосп-
товаровиробникам
формування умов для 4) передбачення в Законі 2002 рік Мінагрополітики надання можливості розвитку кредитних України "Про Державний Мінфін приватним власни- спілок у сільській бюджет України на 2003 кам у сільській місцевості рік" коштів на розвиток місцевості залу- кредитних спілок та чати кредитні часткову компенсацію ресурси відсоткових ставок за для розвитку кредитами кредитних підсобних спілок селянських господарств
створення умов для 5) проект Указу Президента 2002 рік Мінекономіки сприяння зростання України "Про заходи Мінфін становленню ринку сільськогосподарського щодо розвитку Мінагрополітики середньо- та виробництва та іпотечного Мін'юст довгострокового залучення кредитування" Держкомзем капіталу та довготермінових 6) проект Закону України 2003 рік активізації кредитних ресурсів "Про особливості інвестиційної створення та діяльність діяльності іпотечних установ"
7) лізинг техніки, 2002 рік Мінагрополітики інтенсифікація довгострокове Мінпромполітики сільськогосподар- кредитування Мінфін ського Національний виробництва. банк Збільшення обсягів виробництва продукції. Збільшення надходження коштів до бюджету
внесення змін до 8) проект Закону України 2002 рік Мінфін збільшення Закону України "Про "Про внесення змін до Державна надходжень до податок на додану Закону України "Про податкова бюджету, спрощення вартість" в частині податок на додану адміністрація системи запровадження вартість" Мінекономіки оподаткування та спеціального режиму Мін'юст адміністрування (режиму фіксованого Мінагрополітики ПДВ збору) обкладення
сільгосптоваровиробни-
ків податком на додану
вартість
80. Удосконалення врегулювання правового 1) проекти законів 2002-2004 Держкомзем забезпечення механізмів механізму придбання України: "Про ринок роки Мінагрополітики залучення землі у реалізації та земельних ділянок у земель", "Про оцінку Мінекономіки ринковий обіг та захисту прав власність, створення земель", "Про охорону Мін'юст запровадження громадян і необхідних умов для земель", "Про державний ринкової юридичних осіб функціонування ринку земельний кадастр", інфраструктури на землю землі "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів, що випливають із Земельного кодексу
України", "Про порядок виділення в натурі
земельних часток (паїв) та їх обмін"
законодавче визначення 2) проект Закону України 2002 рік Мінагрополітики сприяння розвитку діяльності особистих "Про особисте селянське особистих селянських господарств господарство" селянських з використанням землі господарств та та майна, набутих в забезпечення установленому порядку, реального у тому числі за становлення рахунок земельних та середнього класу в майнових паїв сільській місцевості
забезпечення видачі 3) продовження роботи з 2002-2005 Держкомзем забезпечення державних актів на видачі актів на право роки можливості вільно право власності на власності на землю всім розпоряджатися землю взамін бажаючим власникам своїми земельними сертифікатів на право сертифікатів на право ділянками, на земельну частку на земельну частку мінімізувати (пай) (пай) загрозу втрати землі власниками земельних часток у разі невиконання боргових зобов'язань сільськогосподар- ськими підприємствами
запровадження грошової 4) забезпечення виконання 2002-2003 Держкомзем доведення плати за форми розрахунків за організаційних заходів роки Мінагрополітики оренду земельних оренду сільські, ділянок і земель- селищні, міські них часток (паїв) ради, держ- у розмірі не менш адміністрації як 1,5 відсотка величини нормативної грошової оцінки орендованих земельних ділянок і земельних часток (паїв)
забезпечення розвитку 5) видача державних актів 2002-2005 Держкомзем близько 100 ринку земель на право власності на роки сільські, відсотків селян - сільськогосподарського землю всім бажаючим селищні, міські власників призначення і власникам сертифікатів ради, держ- сертифікатів створення системи на право на земельну адміністрації отримають державні іпотечного частку (пай) акти на право кредитування під землю, що заставу землі як сприятиме захист інтересів створенню системи селян - власників іпотечного землі кредитування під заставу землі та правовому захисту інтересів селян
проведення 6) виконання 2002 рік Держкомзем збільшення грошо- інвентаризації та земельно-кадастрових Мінекономіки вих надходжень до грошової оцінки земель робіт на площі 969 тис. Мінфін місцевих бюджетів населених пунктів гектарів Рада міністрів від плати за землі Автономної 2210 населених Республіки Крим пунктів, щодо яких облдерж- буде проведено адміністрації грошову оцінку, у 2002 році становитиме 53,7 млн. гривень
7) проведення 2001-2005 Держкомзем надання можливості інвентаризації земель роки Мінекономіки визначити кількіс- населених пунктів Мінфін ні та реальні межі Рада міністрів землевласників і Автономної землекористувачів, Республіки Крим а також площі місцеві держ- земельних ділянок, адміністрації які не використовуються. Усунення спорів з приводу суміжного землекористування за межами населе- них пунктів та в їх межах. Забезпечення більш ефективного використання земель несільсько- господарського призначення та створення відповідного правового поля продажу цих ділянок інвесторам для провадження підприємницької діяльності
8) проведення грошової 2001-2005 Держкомзем грошова оцінка оцінки земель населених роки Мінекономіки земель тільки пунктів Мінфін населених пунктів Рада дозволить міністрів збільшити Автономної надходження коштів Республіки від плати за землю Крим, до бюджету, що місцеві держ- становитиме майже адміністрації 1850 млн. гривень
9) постанова Кабінету 2002 рік Держкомзем створення реальних Міністрів України "Про Мінагрополітики умов для експертну грошову функціонування оцінку земельних ринку земель ділянок сільськогосподар- сільськогосподарського ського призначення, а також призначення, земельних ділянок для системи іпотечного будівництва і кредитування, обслуговування жилого сприяння будинку, господарських реформуванню будівель і споруд відносин власності (присадибна ділянка), на селі та дачного і гаражного розвитку будівництва, права інфраструктури користування (оренди) аграрного сектору земельними ділянками"
81. Створення умов забезпечення введення 1) спорудження об'єктів 2003 рік Мінагрополітики поліпшення умов для розвитку в дію у сільській соціальної Мінекономіки життя сільського соціальної сфери місцевості в 2003 інфраструктури із Мінфін населення села році: 100 залученням коштів Рада загальноосвітніх шкіл, державного та місцевих міністрів 110 дошкільних бюджетів, підприємств і Автономної закладів освіти, 104 населення Республіки лікарські амбулаторії Крим, обласні, та 85 фельдшерсько- Севастопольська акушерських пунктів, міська держ- 53 заклади культури, адміністрації 275 спортивних
закладів та споруд,
1,4 млн. кв. м житла,
308 км локальних
водопроводів, 3000 км
підвідних та розвідних
газових мереж, 250 км
автомобільних доріг
розроблення 2) збільшення кількості 2003-2004 Мінекономіки поліпшення умов регіональних програм населення, зайнятого у роки Мінагрополітики життя сільського соціального розвитку сільськогосподарських Мінфін населення. села підприємствах, розвиток МОН Збільшення малого підприємництва, МОЗ зайнятості на врегулювання питань Мінкультури селі. Створення зайнятості сільських Мінпраці понад 7500 нових громадян, які отримали Держбуд робочих місць, в у приватну власність Держжитло- тому числі у земельні ділянки комунгосп галузях: сільське Держкомспорт господарство - Мінпаливенерго 5100, харчова Мін'юст промисловість - Рада міністрів 2000, рибне Автономної господарство - 400 Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держ- адміністрації
поступове доведення 3) виконання норм 2002-2004 Мінагрополітики підвищення рівня рівня заробітної плати генеральної та роки заробітної плати працівників галузевих угод. Вжиття сільськогосподар- сільськогосподарських організаційних заходів ських працівників підприємств до щодо створення умов для середнього, що склався подальшого підвищення в галузях економіки заробітної плати, в
України тому числі і за рахунок запровадження
погодинної оплати праці з установленням її
мінімальної межі
першочергове 4) спорудження групових 2002-2010 Держводгосп забезпечення забезпечення сільських водопроводів у роки Мінфін централізованим населених пунктів, що сільських населених Мінекономіки водопостачанням користуються привізною пунктах, що Рада міністрів 848 сіл, які водою, централізованим користуються привізною Автономної користуються водопостачанням водою Республіки Крим привізною та облдержадмініс- неякісною водою трації (69 відсотків населених пунктів, не забезпечених централізованим водопостачанням). Полішпення соціально- побутових умов проживання сільського населення
1.4.5. Розвиток транспортних систем, комунікацій
та зв'язку
82. Розвиток сфери врегулювання проекти Законів України: утвердження транспортних правовідносин, 1) Про транспортно- 2002-2003 Мінтранс України як послуг на пов'язаних із експедиційну діяльність роки Мінекономіки транзитної внутрішньому і міжнародним транзитом Держмитслужба держави, зовнішньому вантажів 2) Про морські порти 2002-2003 Мінтранс збільшення обсягів ринку роки Держмитслужба перевезень Мінекономіки вантажів і 3) Про внутрішній водний 2002-2003 Мінтранс пасажирів. транспорт роки Мінекономіки Залучення Держмитслужба додаткових надходжень до державного бюджету
83. Забезпечення створення ринкових 1) сприяння прийняттю 2002-2010 Держкомзв'язку залучення випереджаючих механізмів з Закону України "Про роки інвестицій в темпів розвитку урахуванням специфіки телекомунікації", розвиток галузі, інфраструктури галузі зв'язку затвердження змін до нормативно-правове зв'язку Комплексної програми сприяння розвитку створення єдиної галузі для Національної системи забезпечення зв'язку України та її потреб органів реалізація державної влади, населення та бізнесових структур сучасними послугами зв'язку
84. Вдосконалення забезпечення розвитку і 1) проект змін до 2002-2010 Держкомзв'язку задоволення потреб національної реконструкції Комплексної програми роки суспільства в мережі телефонних мереж з створення єдиної якісних послугах телекомунікацій використанням Національної системи телефонного новітнього зв'язку України зв'язку. вітчизняного Досягнення обладнання щільності на кінець 2010 року до 34 телефонів на 100 мешканців
підвищення рівня проект змін до 2002-2010 Держкомзв'язку забезпечення цифровізації Комплексної програми роки ВАТ "Укртелеком" потреб держави та первинної мережі створення єдиної споживачів у Національної системи цифрових каналах зв'язку України зв'язку. Доведення рівня цифровізації первинної мережі у 2010 році до 98 відсотків
побудова транспортних 2) проект змін до 2005 рік Держкомзв'язку забезпечення мереж передачі даних Комплексної програми ВАТ "Укртелеком" доступу споживачів створення єдиної до інформаційних Національної системи ресурсів зв'язку України
85. Вдосконалення створення ринкових 1) нормативно-правовий 2003 рік Держкомзв'язку забезпечення національної механізмів з акт УДППЗ "Укрпошта" надання мережі поштового урахуванням специфіки універсальних зв'язку поштового зв'язку послуг встановленого рівня якості
86. Розширення орієнтування на 1) проект Концепції 2003-2004 Держкомзв'язку створення спектра споживача та розвитку послуг роки УДППЗ "Укрпошта" сприятливих умов видів послуг задоволення його для доступу поштового потреби у ринкових широких верств зв'язку на умовах населення до основі послуг зв'язку впровадження новітніх технологій
1.5. Посилення ролі регіонів у забезпеченні
економічного зростання та їх відповідальності
за розв'язання соціальних проблем
87. Забезпечення перехід на державне 1) Державна стратегія 2002 рік Мінекономіки визначення довго-, органічного стратегічне регіонального розвитку Мінфін середньотермінових поєднання програмування на 2003-2011 роки Мін'юст та поточних політики регіонального розвитку інші центральні пріоритетів регіонального та запровадження органи регіонального розвитку з розроблення стратегій виконавчої розвитку на пріоритетними розвитку регіонів влади загально- напрямами органами місцевого Рада міністрів державному, соціально- самоврядування та Автономної регіональному та економічного місцевими органами Республіки Крим, місцевому рівні розвитку виконавчої влади обласні, країни Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
2) стратегія регіонального 2003 рік Рада міністрів розвиту областей, Автономної районів і міст на Республіки Крим середньостроковий обласні, період Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
запровадження 3) реалізація пілотних 2003 рік Мінекономіки підвищення договірних відносин проектів з інші центральні ефективності між центральними відпрацювання органи механізму взаємо- органами виконавчої договірних відносин в виконавчої дії центральних і влади та органами окремих областях влади місцевих органів місцевого місцеві органи виконавчої влади та самоврядування щодо виконавчої органів місцевого стимулювання влади самоврядування регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів

запровадження 4) галузеві та регіональні 2003 рік Мінекономіки підвищення конкурсних засад положення про порядок Мінфін ефективності розміщення у регіонах оцінки та конкурсного Мін'юст використання державних відбору інвестиційних Рада міністрів коштів державного інвестиційних коштів проектів, що Автономної бюджету передбачають залучення Республіки Крим, коштів державного обласні, бюджету Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
розроблення 5) проект Концепції 2003 рік Мінекономіки визначення Генеральної схеми Генеральної схеми Мінфін економічних економічного економічного Держкомзем районів України з районування України районування України Мінагрополітики метою планування Мін'юст їх діяльності інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
88. Розширення прав удосконалення поділу 1) сприяння прийняттю до Мін'юст підвищення ролі і посилення повноважень та функцій Законів України "Про прийняття Мінекономіки органів місцевого відповідальності між центральними внесення змін до зазначених Мінфін самоврядування, місцевих органів органами виконавчої Закону України "Про Законів Фонд сприяння місцевих органів виконавчої влади влади, місцевими місцеве місцевому виконавчої влади, та органів державними самоврядування в самоврядуванню збільшення їх місцевого адміністраціями та Україні" та "Про повноважень та самоврядування органами місцевого внесення змін до Закону посилення щодо розв'язання самоврядування України "Про місцеві відповідальності соціально- державні адміністрації" економічних проблем регіонів
2) проект Закону України 2002 рік Мін'юст -"- "Про вдосконалення Мінекономіки механізму контролю з Мінфін боку територіальних Рада міністрів громад за діяльністю Автономної органів місцевого Республіки Крим самоврядування та їх обласні, посадових осіб" Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації Фонд сприяння місцевому самоврядуванню Ассоціація міст України
3) проект Закону України 2002 рік Мін'юст підвищення ролі "Про проведення Мінекономіки органів місцевого експериментів розвитку Мінфін самоврядування, місцевого Фонд сприяння місцевих органів самоврядування" місцевому виконавчої влади, самоврядуванню збільшення їх Асоціація міст повноважень та України посилення відповідальності
89. Створення умов розроблення сприяння прийняттю Законів до Мінекономіки стимулювання для зменшення нормативно-правових України: прийняття Мінпромполітики розвитку регіональних актів з питань 1) "Про засади зазначених Мінагрополітики депресивних диспропорцій запровадження стимулювання розвитку Законів Мінпаливенерго територій, механізмів подолання регіонів"; Мін'юст поліпшення їх депресивності 2) "Про затвердження інші центральні соціально- територій Загальнодержавної органи економічного програми розвитку малих виконавчої становища міст України" влади
створення умов для 3) сприяти прийняттю до Мінекономіки підвищення підвищення Закону України "Про прийняття Мінфін ефективності ефективності внесення змін до деяких зазначеного Державна функціонування функціонування законів України щодо Закону податкова спеціальних спеціальних створення та адміністрація економічних зон економічних зон та функціонування Держмитслужба та територій територій спеціальних (вільних) Мінпромполітики пріоритетного пріоритетного розвитку економічних зон та Мінагрополітики розвитку. запровадження Мін'юст Спрямування спеціальних режимів Державна інвестиційних інвестиційної комісія з ресурсів на діяльності на питань оборонно- структурну територіях промислового перебудову пріоритетного розвитку" комплексу економіки регіонів та на створення 4) нормативно-правовий акт 2003 рік високотехнологіч- Кабінету Міністрів них, наукоємних України щодо принципів виробництв формування державної політики у сфері
визначення пріоритетних видів економічної
діяльності у
спеціальних економічних зонах та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної
діяльності
створення економічних, 5) підготовка методики 2003 рік Мінекономіки забезпечення організаційних та формування стратегії Мінекоресурсів сталого, нормативно-правових сталого регіонального Мінфін збалансованого передумов для розвитку Мін'юст розвитку регіонів реалізації основних інші центральні принципів сталого і органи збалансованого виконавчої розвитку регіонів влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
90. Поетапна створення економічних 1) підготовка проекту 2003 рік Мінекокоміки наближення умов гармонізація умов для формування Концепції запровадження МЗС розвитку регіонів державної нормативно-правової стандартів ЄС щодо Мінфін до стандартів ЄС регіональної бази для участі регіонального розвитку Мін'юст політики із України у заходах з Держкоменерго- стандартами реалізації збереження регіональної регіональної політики Рада міністрів політики ЄС у рамках ЄС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
приведення у 2) розроблення проекту 2002 рік Держкомстат забезпечення відповідність з Концепції щодо Мінекономіки відповідності нормами і стандартами створення інформаційних інші центральні статистичної та ЄС статистичної та систем про регіони і органи інформаційної бази інформаційної бази територіальні громади виконавчої влади соціально- соціально-економічного 3) запровадження економічного розвитку регіонів моніторингу стану розвитку регіонів розвитку нормам і адміністративно- стандартам ЄС територіальних одиниць на рівні районів і міст обласного значення

формування мережі 4) методичні рекомендації 2002 рік Мінекономіки розвиток та агентств регіонального щодо стимулювання Мін'юст підвищення розвитку розвитку агентств Рада міністрів ефективності регіонального розвитку Автономної інфраструктури Республіки Крим регіонального обласні, розвитку Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
заснування 5) розроблення проекту 2003 рік МОН передача та регіональних центрів постанови Кабінету Мінекономіки розповсюдження передачі та Міністрів України "Про Мінфін високих технологій розповсюдження високих утворення центрів Мінагрополітики у регіонах технологій передачі та Мінпромполітики розповсюдження високих Мін'юст технологій" Держкомзв'язку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації Державна комісія з питань оборонно- промислового комплексу
91. Створення створення законодавчих 1) розроблення проекту 2002 рік Мінекономіки підвищення сприятливих умов умов для активізації Закону України "Про Мінфін спроможності для здійснення участі регіонів режим транскордонного інші центральні органів місцевого регіонального України у співробітництва" органи самоврядування та міжнародного, у транскордонному виконавчої влади місцевих органів тому числі співробітництві Рада міністрів виконавчої влади транскордонного, Автономної щодо розвитку співробітництва Республіки Крим міжрегіонального обласні, та прикордонного Київська та співробітництва Севастопольська міські держ- адміністрації
92. Забезпечення удосконалення основних 1) сприяння прийняттю до Мінекономіки розширення формування засад та порядку Закону України "Про прийняття Мін'юст матеріальної бази власності здійснення права право комунальної зазначеного Мінфін територіальних територіальних комунальної власності власності та управління Закону інші центральні громад та громад та умов об'єктами права органи підвищення їх їх функціонуван- комунальної власності" виконавчої спроможності до ня як фінансово влади виконання функцій самодостатніх структур
здійснення 2) розроблення 2003 рік Мінфін підвищення нормативно-правового нормативно-правових Мінекономіки фінансової забезпечення актів щодо порядку Рада міністрів спроможності реалізації основних розподілу коштів, що не Автономної місцевих органів положень Бюджетного розподілені за Республіки Крим виконавчої влади кодексу ( 2542-14 ) формульними обласні, та органів з питань формування розрахунками і Київська та місцевого місцевих бюджетів спрямовуються на Севастопольська самоврядування зменшення фактичних міські держ- щодо ефективного диспропорцій між адміністрації виконання місцевими бюджетами покладених на них через нерівномірність функцій та мережі бюджетних повноважень. установ, з урахуванням Удосконалення досвіду та фактичного системи виконання такого стратегічного розподілу у 2002 році бюджетного 3) вдосконалення методики 2003 рік планування та розподілу міжбюджетних фінансового трансфертів та порядку вирівнювання їх перерахування з регіонів метою гарантування
своєчасності,
рівномірності і повноти їх отримання
4) врегулювання 2003-2004 міжбюджетних відносин роки на рівні села, селища, міста районного
значення та району
визначення переліку 5) проект Закону України 2002-2003 Мінекономіки завдань місцевого "Про внесення змін до роки Мінфін значення та порядку Закону України "Про Мін'юст фінансового місцеве самоврядування інші центральні забезпечення їх в Україні" органи виконання виконавчої влади
93. Сприяння у проведення обстеження 1) проект Концепції 2002-2003 Мінекономіки забезпечення формуванні фінансово-матеріальної формування роки інші фінансової самодостатніх бази адміністративно- самодостатніх сільських центральні спроможності адміністративно- територіальних територіальних громад органи органів місцевого територіальних одиниць всіх рівнів та виконавчої самоврядування одиниць на стану фінансового влади всіх рівнів основі їх забезпечення надання Фонд сприяння надавати державні здатності місцевими місцевому та громадські надавати держадміністраціями й самоврядуванню послуги населенню державні та органами місцевого на рівні громадські самоврядування 2) проект Концепції 2002-2003 Мін'юст мінімальних послуги на рівні управлінських, удосконалення системи роки Мінекономіки державних державних адміністративних роки адміністративно- інші центральні соціальних соціальних (державних) та територіального устрою органи стандартів стандартів громадських послуг України виконавчої населенню, формування влади нормативно-методичних
передумов для 3) проект Закону України у термін, Мін'юст забезпечення "Про адміністративно- визначений Мінекономіки укрупнення сільських територіальний устрій" відповідною інші центральні територіальних громад, концепцією органи внесення відповідних виконавчої змін до влади адміністративно-
територіального устрою
2.1. Вступ до Світової організації торгівлі та
практичні кроки у напрямі європейської
інтеграції
94. Вступ України до завершення 1) підготовка позиції 2002 рік Мінекономіки створення Світової двосторонніх України до чергового (у подаль- інші центральні передумов для організації переговорів з доступу раунду двосторонніх щому - раз органи підписання торгівлі (СОТ) до ринків товарів та переговорів та на 2 мі- виконавчої Протоколу про послуг з делегаціями проведення сяці) влади вступ України до держав - членів переговорів з СОТ Робочої групи з країнами - членами
розгляду заявки Робочої групи
України про вступ до 2) підготовка для розгляду 2002 рік СОТ на засіданні Кабінету Міністрів України
питання про стан
переговорів з вступу України до СОТ
сприяння прийняттю 3) розроблення, подання до 2002-2003 Мінекономіки приведення законів, спрямованих Кабінету Міністрів роки інші центральні національного на приведення України та органи законодавства у законодавства України супроводження у виконавчої відповідність із у відповідність з Верховній Раді України влади нормами та вимогами та нормами законопроектів, вимогами угод СОТ. системи угод СОТ спрямованих на Виконання приведення зобов'язань, законодавства України у взятих Україною відповідність з перед країнами - вимогами та нормами членами СОТ системи угод СОТ

виконання Плану 4) розроблення та 2002 рік Держстандарт приведення державної прийняття не менш як Мінекономіки національних стандартизації на 500 гармонізованих інші центральні стандартів у 2002 рік, стандартів органи відповідність з затвердженого наказом виконавчої влади міжнародними та Держстандарту від європейськими 2 квітня 2002 р. N 206 системами стандартизації та сертифікації
підготовка звіту 5) проведення засідань 2003 рік Мінекономіки прийняття рішення Робочої групи з Робочої групи з інші центральні країн - членів розгляду заявки розгляду заявки України органи Робочої групи про України про вступ до про вступ до СОТ виконавчої влади вступ України до СОТ та проект СОТ Протоколу про вступ
України до СОТ
95. Реалізація продовження роботи з 1) виконання спільних та 2002-2003 Мінекономіки послідовне та положень Угоди реалізації пріоритетів односторонніх заходів роки Мінпаливенерго ефективне про партнерство виконання Угоди про за пріоритетними Мін'юст виконання положень та партнерство та напрямами Мінекоресурсів Угоди про співробітництво співробітництво між співробітництва, Мінтранс партнерство та між Україною та Україною та ЄС затвердженими на МОН співробітництво ЄС ( 998_012 ) ( 998_012 ) (УПС) Четвертому засіданні НКАУ між Україною та ЄС Ради з питань інші члени ( 998_012 ) співробітництва між Української Україною та ЄС частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС облдерж- адміністрації
2) спільне з Європейською на термін Мінекономіки послідовне та стороною визначення та дії Угоди Мінпаливенерго ефективне забезпечення реалізації про Мін'юст виконання положень пріоритетів виконання партнер- Мінекоресурсів Угоди про Угоди про партнерство ство та Мінтранс партнерство та та співробітництво між співро- МОН співробітництво Україною та ЄС бітництво НКАУ між Україною та ЄС ( 998_012 ) між інші члени ( 998_012 ) Україною Української та ЄС частини Ради з ( 998_012 ) питань співробітництва між Україною та ЄС
3) затвердження та 2003 рік Мінекономіки введення впровадження Правил МЗС системного підходу процедури врегулювання Мін'юст у двосторонні суперечок в рамках відносини Угоди про партнерство Україна - ЄС в та співробітництво між частині виконання Україною та ЄС та дотримання ( 998_012 ) сторонами норм і положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС ( 998_012 ), можливість України до набуття членства в СОТ відпрацювати з ЄС на практиці стандартну в рамках СОТ процедуру врегулювання суперечок і тим самим реально підготуватися до членства у СОТ
проведення аналізу та 4) підготовка спільної 2003 рік Мінекономіки визначення оцінки виконання Угоди доповіді Раді з питань МЗС перешкод на шляху про партнерство та співробітництва між інші члени виконання Угоди співробітництво між Україною та ЄС щодо Української про партнерство та Україною та ЄС реалізації положень частини Ради з співробітництво ( 998_012 ) Угоди про партнерство питань між Україною та та співробітництво між співробітництва ЄС ( 998_012 ), Україною та ЄС між Україною та підготовка ( 998_012 ) ЄС конкретних пропозицій щодо шляхів впровадження окремих статей угоди
продовження залучення 5) підготовка Індикативної 2003 рік Мінекономіки сприяння у технічної допомоги з програми ТАСІС на інші центральні виконанні Угоди боку ЄС 2004-2006 роки органи про партнерство та виконавчої співробітництво влади між Україною та ЄС ( 998_012 )
обговорення з 6) проведення переговорів 2003 рік МЗС отримання Європейською стороною та консультацій на принципової згоди питання зміни формату політичному та Європейської стосунків Україна - ЄС експертному рівні сторони щодо переведення відносин у новий формат з огляду на майбутнє розширення ЄС
96. Адаптація продовження роботи з 1) виконання плану робіт з 2002 рік Мін'юст адаптація законодавства адаптації адаптації законодавства інші законодавства України до законодавства України України до заінтересовані України до законодавства до законодавства ЄС законодавства ЄС в 2002 центральні законодавства ЄС у ЄС році органи відповідних сферах виконавчої влади
2) плани робіт з адаптації щороку, Мін'юст законодавства України на термін інші до законодавства ЄС дії Угоди заінтересовані про парт- центральні нерство та органи співробіт- виконавчої ництво між влади Україною та ЄС ( 998_012 )

3) сприяння прийняттю 2002 рік Мін'юст Закону України "Про
Концепцію
загальнодержавної
програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу"
4) сприяння прийняттю 2003-2004 Мін'юст Закону України "Про роки інші загальнодержавну заінтересовані програму адаптації центральні законодавства України органи до законодавства виконавчої Європейського Союзу" влади
здійснення в Україні 5) виконання плану-графіка 2002-2005 Мін'юст поглиблення спільних з ЄС заходів імплементації Плану дій роки МЗС співпраці у у сфері юстиції та ЄС у сфері юстиції та МВС напрямах: внутрішніх справ внутрішніх справ в Мінфін міграція та Україні Мінекономіки надання притулку, Держмитслужба прикордонне Адміністрація співробітництво та Держприкордон- візова політика, служби боротьба з Держкомнац- організованою міграції злочинністю та тероризмом, співробітництво у сфері судочинства та у правоохононній сфері
97. Створення зони врегулювання 1) врегулювання проблемних 2002-2003 Мінекономіки створення вільної торгівлі проблемних питань у питань співробітництва роки Мінпромполітики передумов для між Україною та сфері торговельного між Україною та ЄС, у Мінагрополітики започаткування ЄС співробітництва з ЄС, тому числі в рамках МОН консультацій щодо пов'язаних з спільних органів, інші центральні укладення угоди порушеннями окремих утворених відповідно до органи про вільну положень Угоди про Угоди про партнерство виконавчої торгівлю між партнерство та та співробітництво між влади Україною та ЄС співробітництво між Україною та ЄС
Україною та ЄС ( 998_012 ) (Рада,
( 998_012 ) Комітет з питань
співробітництва між
Україною та ЄС, його підкомітети)
2) реалізація плану 2002-2003 Мінекономіки прийняття заходів з адаптації роки Мінпромполітики нормативно- законодавства України Мінфін правових актів щодо стимулювання Мін'юст України, що виробництва автомобілів Державна належать до до положень Угоди про податкова пріоритетних сфер партнерство та адміністрація адаптації співробітництво між Держмитслужба законодавства Україною та ЄС Держкомзем України до ( 998_012 ) та норм законодавства ЄС СОТ
здійснення заходів 3) започаткування 2003 рік Мінекономіки визначення щодо укладення угоди консультацій з ЄК щодо МЗС спільної позиції про вільну торгівлю створення зони вільної Мінпромполітики щодо створення між Україною та ЄС торгівлі між Україною і Мінагрополітики зони вільної ЄС торгівлі Україна - ЄС
4) опрацювання проекту 2004 рік Мінекономіки Угоди про вільну МЗС торгівлю між Україною інші центральні та ЄС органи виконавчої влади
98. Набуття Україною приведення 1) виконання Плану дій 2002 рік Мінекономіки виконання асоційованого законодавства України щодо реалізації Мін'юст середньострокових статусу в ЄС у відповідність із пріоритетних положень інші центральні пріоритетів законодавством ЄС Програми інтеграції органи Програми України до виконавчої інтеграції України Європейського Союзу в влади до ЄС 2002 році ( n0001100-00 )
2) розроблення Плану дій щодо реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції
України до
Європейського Союзу:
в 2003 році 2002 рік Мінекономіки Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади
на наступні роки щороку, Мінекономіки на термін Мін'юст дії Угоди інші центральні про парт- органи нерство та виконавчої співробіт- влади ництво між Україною та ЄС ( 998_012 )
забезпечення 3) інформування постійно Мінекономіки громадська публічного характеру громадськості щодо Держкомінформ підтримка реалізації державної реалізації державної інші європейського політики, включаючи політики інтеграції до заінтересовані вибору широке інформування ЄС центральні та України громадськості з цих місцеві органи питань виконавчої влади
4) проведення громадських 2002 рік Мінекономіки слухань з питань Держкомінформ європейської інтеграції інші в регіонах заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади
укладення Угоди про 5) проведення переговорів 2003-2004 МЗС переведення асоціацію між Україною з ЄС щодо укладення роки інші центральні відносин та ЄС Угоди про асоціацію між органи Україна - ЄС у Україною та ЄС виконавчої новий формат влади
забезпечення умов для 6) організація дослідження 2004 рік Мінекономіки поступове усунення проведення щодо підходів до МЗС митних, правових і переговорного процесу утворення Митного союзу Мінфін технологічних та створення Митного між Україною та ЄС Держмитслужба перепон між союзу між Україною та сторонами ЄС
2.2. Реалізація потенціалу торговельно-економічного
співробітництва з Росією та іншими державами -
учасницями СНД на умовах рівноправного
партнерства і взаємної вигоди
99. Поглиблення проведення 1) підготовка проекту 2002 рік Мінекономіки удосконалення співробітництва переговорного процесу нової Угоди про вільну МЗС договірно-правової з Російською щодо вдосконалення торгівлю Мін'юст бази Федерацією та режиму вільної Мінтранс взаємовідносин з іншими торгівлі Російською країнами - Федерацією учасницями СНД
активізація 2) проведення мистецьких 2003 рік Мінкультури розвиток культурного заходів в рамках Року культурного співробітництва з Російської Федерації в співробітництва з Росією Україні; Російською підписання Програми Федерацією співробітництва між
Мінкультури України та Мінкультури Росії
активізація участі 3) внесення відповідних 2007 рік Мінекономіки розширення українських суб'єктів доповнень до заходів до Торгово- торговельно- господарювання у Програми економічного промислова економічного здійсненні співробітництва між палата співробітництва, представницьких Україною і Російською МЗС збільшення обсягів функцій на російському Федерацією на 1998-2007 Український експорту ринку (тендери, роки та Програми союз українських реклама, міжрегіонального та промисловців і товарів на виставково-ярмаркова прикордонного підприємців російський ринок діяльність, семінари, співробітництва України Національний конференції, "круглі та Російської Федерації виставковий столи" тощо). на 2001-2007 роки; центр Передбачення систематично готувати "Експоцентр можливості проведення пропозиції стосовно України" "агресивної" найбільш привабливих та Рада маркетингової політики перспективних напрямів міністрів з метою завоювання товаропотоків Автономної відповідних секторів українського експорту Республіки Крим російського ринку до Росії обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації
прискорення 4) проведення 2003 рік МЗС збільшення обсягів переговорного процесу переговорного процесу в Мінекономіки товарообігу з з Російською Стороною рамках засідань іншими країнами щодо розширення Змішаної
присутності та Українсько-Російської співпраці на ринках міжурядової комісії з третіх країн (особливо питань економічного та оборонної продукції, науково-технічного
технічно складних і співробітництва
капіталоємних
виробів). Забезпечення
у максимально стислі
строки проходження
необхідних для цього
процедур
проведення підготовки 5) внесення відповідних 2007 рік Мінекономіки збільшення обсягів роботи щодо укладення доповнень до заходів до Мінпромполітики експорту довгострокових Програми економічного українських контрактів на співробітництва між товарів на постачання до Україною і Російською російський ринок Російської Федерації Федерацією на 1998-2007 продукції роки та Програми
машинобудівного міжрегіонального та
комплексу для прикордонного
оновлення застарілого співробітництва України та зношеного і Російської Федерації технологічного на 2001-2007 роки
обладнання і машин,
які свого часу були
вироблені і поставлені
до Росії українськими
підприємствами
надання пріоритету під 6) внесення змін до Закону 2004-2005 Мінекономіки збільшення обсягів час реалізації України "Про роки Фонд державного товарообігу між спільних проектів промислово-фінансові майна Україною і Росією участі українських групи" Мінпромполітики суб'єктів Державна комісія господарювання в з питань акціонуванні оборонно- російських підприємств промислового або придбанні комплексу контрольних пакетів
їхніх акцій, створенні
промислово-фінансових
груп у провідних
галузях національної
економіки
створення спеціальної 7) створення робочої групи 2002 рік Мінекономіки запобігання впливу міжвідомчої робочої інші центральні негативних групи для вивчення та органи процесів в рамках узагальнення процесів виконавчої СНД на розвиток перегрупування країн - влади українсько- учасниць СНД та російських прогнозування відносин можливого їх впливу на
розвиток
українсько-російських
відносин
організація постійного 8) організація постійного постійно МЗС відслідковування моніторингу реалізації моніторингу через Мінекономіки та аналіз основних зовнішньоекономічної дипломатичні установи тенденцій зов- політики Росії, України в Російській нішньоекономічної включаючи можливості Федерації та країнах - політики Росії та перегляду її відносин учасницях СНД країн СНД з країнами СНД (у тому
числі Україною), щодо
вибіркового
запровадження режимів
найбільшого сприяння
розроблення 9) уточнення параметрів постійно Мінекономіки зростання довгострокових довгострокового Національна взаємного прогнозів розвитку прогнозу в проектах академія наук товарообігу торговельно- Державної програми темпами, не нижчими економічної економічного і від темпів кон'юнктури з метою соціального розвитку зростання ВВП вироблення стратегії України на черговий рік та прийняття
оперативних рішень
щодо запобігання та
усунення загроз
економічній безпеці
України
у контактах з 10) проведення двосторонніх постійно Мінекономіки збільшення Російською Стороною переговорів Мінпромполітики українського відстоювати експорту до гарантований доступ Російської українських товарів на Федерації російський ринок
здійснення моніторингу 11) проведення консультацій щокварталу Мінекономіки запобігання та зіставлення темпів щодо досягнутих до вступу МЗС можливим реалізації намірів домовленостей в процесі України до негативним України і Росії щодо вступу України до СОТ СОТ наслідкам розвитку вступу до СОТ з та надання відповідних двосторонніх прогнозуванням його директив торговельно- наслідків для розвитку торговельно-економічній економічних двосторонніх відносин місії при Посольстві відносин України в Російській Федерації
100. Практична розроблення механізму проект Закону України після МЗС вирішення питань реалізація реалізації Угоди між "Про ратифікацію Угоди ратифі- Мін'юст добровільного досягнутих Україною і Російською між Україною і кації Держкомнац- переселення осіб, домовленостей з Федерацією про Російською Федерацією міграції які є громадянами Російською регулювання процесу про регулювання процесу однієї із сторін, Федерацію переселення і захист переселення і захист а також протидія прав переселенців прав переселенців" та нелегальній розроблення плану міграції практичної реалізації цієї Угоди
101. Активізація активізація роботи 1) підготовка та 2002 рік Держкомнац- прискорення роботи щодо Підкомісії з питань погодження з Російською міграції виконання спільних укладення та гуманітарного розвитку Стороною пропозицій МЗС домовленостей у виконання Змішаної щодо вирішення питань, МВС міграційній сфері двосторонніх українсько-російської які будуть розглядатися Мін'юст договорів та комісії із на наступних спільних Мінпраці угод з співробітництва в засіданнях робочої МОН Російською галузі регулювання експертної групи МОЗ Федерацією міграційних процесів Адміністрація Держприкордон- служби
удосконалення 2) реалізація спеціальних 2002 рік Мінекономіки вирішення державного заходів щодо інші центральні проблемних питань інституціонального активізації роботи органи двостороннього механізму контролю за Змішаної виконавчої українсько- прийняттям і українсько-російської влади російського виконанням комісії із співробітництва двосторонніх договорів співробітництва
та угод. Активізація
роботи Змішаної
українсько-російської
комісії із
співробітництва
активізація 3) підготовка проекту та 2002 рік Мінекономіки збільшення обсягів переговорів з підписання Протоколу Мінпромполітики товарообігу між Російською Федерацією про поставки продукції Україною та щодо розширення в рамках виробничої Російською виробничої кооперації кооперації на 2003 рік Федерацією та використання усіх
преференцій,
передбачених
Ашгабатською угодою
1993 року ( 997_014 )
(у контексті
реалізації положень
статей 1 та 3), та
поверненням до
укладення міжгалузевих
угод про кооперовані
поставки
поновлення 4) поновлення розроблення 2002-2007 Мінекономіки стабільне переговорного процесу щорічних балансів роки Мінпаливенерго забезпечення з розроблення щорічних попиту і споживання України товарами, балансів попиту і найважливіших видів які виробляються в споживання продукції, у тому числі недостатній найважливіших видів паливно-енергетичних кількості продукції, у тому ресурсів
числі
паливно-енергетичних
ресурсів як основи для
укладання
довгострокових
міжурядових угод про
обсяг виробництва
(видобутку) та
постачання сировини і
товарів
102. Розвиток розширення 1) розроблення та 2003-2004 Мінтранс інтеграція транспортної міжнародного реалізація заходів щодо роки Держмитслужба транспортно- мережі в Україні співробітництва у поетапного приєднання Адміністрація дорожнього в інтересах сфері транспорту України до міжнародних Держприкордон- комплексу України України та Конвенцій та служби до транспортних Російської багатосторонніх угод в МЗС систем ЄС та СНД, Федерації галузі транспорту Мін'юст подальший розвиток міжнародних транзитних перевезень
103. 2) вирішення разом з 2003-2005 Мінтранс відповідними органами роки МЗС Російської Федерації Мінекономіки комплексу економічних Держмитслужба та політичних питань з Адміністрація метою повного Держприкордон- використання служби транзитного потенціалу української
транспортної системи
3) розроблення Концепції 2003-2005 Мінтранс співробітництва в роки МЗС рамках СНД щодо Мінекономіки формування спільного Адміністрація транспортного простору Держприкордон- служби
забезпечення контролю 4) внесення відповідних 2007 рік Мінекономіки збільшення обсягів за реалізацією доповнень до заходів до Мінтранс транзитних домовленостей з Росією Програми економічного Мінпаливенерго перевезень щодо ефективного співробітництва між
функціонування Україною і Російською транспортних Федерацією на 1998-2007 коридорів, формування роки
тарифної політики на
транспорті,
диференціації тарифів
за видами сполучень,
вантажів та
відправлень
104. Налагодження залучення до транзиту 1) реалізація Основної 2002-2005 Мінтранс збільшення обсягів зовнішньоеконо- через Україну багатосторонньої угоди роки Мінекономіки транзитних мічних зв'язків транснаціональних щодо міжнародного Держмитслужба перевезень з країнами вантажопотоків у транспорту з розвитку Адміністрація Центральної та напрямках Захід-Схід коридору Держприкордонслужби Південно-Східної та Північ-Південь Європа-Кавказ-Азія Держприкордон- Європи, для яких (TRACECA) служби Україна може Мінекоресурсів стати 2) залучення іноземних 2002-2005 Мінтранс перспективним і інвестицій на роки Мінекономіки привабливим реабілітацію автодороги Держмитслужба партнером, Київ-Чоп та будівництво Адміністрація зокрема в мосту в районі пункту Держприкордон- транзитних пропуску через служби перевезеннях державний кордон
України
Ягодин-Дорогуськ
2.3. Захист інтересів вітчизняних товаровиробників
105. Захист інтересів застосування 1) проведення 2002-2011 Мінекономіки поліпшення вітчизняних антидемпінгових, антидемпінгових, роки Мінпромполітики фінансово- товаровиробників компенсаційних та антисубсидиційних та Мінагрополітики економічних на внутрішньому спеціальних заходів спеціальних МОЗ показників та зовнішньому проти недобросовісного розслідувань відповідно національних ринку та масованого імпорту до законодавства товаровиробників, товарів в Україну України на підставі збільшення їх скарг та заяв частки споживання національних на внутрішньому товаровиробників; ринку в результаті проведення припинення роз'яснювальної роботи, недобросовісного в тому числі через та масованого засоби масової імпорту товарів в інформації, стосовно Україну механізмів реалізації антидемпінгового
законодавства України; надання методичної і практичної допомоги
національним
товаровиробникам, їх об'єднанням
(асоціаціям, союзам, спілкам) у підготовці відповідних документів згідно із
законодавством,
залучення до цієї
роботи вітчизняних
юридичних та
консалтингових фірм
відстоювання інтересів 2) постійне надання 2002-2011 Мінекономіки збереження українських вітчизняним роки МЗС зовнішніх ринків підприємств-експортерів підприємствам Мінпромполітики збуту вітчизняних при порушенні та роз'яснень щодо товарів та проведенні іншими міжнародних норм та експортного країнами правил, за якими потенціалу України антидемпінгових, провадяться
антисубсидійних та розслідування;
спеціальних здійснення моніторингу розслідувань проти зовнішніх ринків з
імпорту товарів з метою інформування
України українських
товаровиробників про можливість застосування антидемпінгових,
антисубсидійних або
спеціальних заходів
стосовно товарів
походженням з України; підготовка до укладення міждержавних угод з
метою збереження
зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції; активізація роботи щодо визнання повного
ринкового статусу
економіки України
компетентними органами США, ЄС та інших
країн
2.4. Поглиблення співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями
106. Продовження і розроблення та 1) залучення науковців, 2003 рік Мінекономіки прийняття поглиблення затвердження Стратегії консультантів та Мінфін середньострокової співпраці з співробітництва міжнародних інші центральні програми, яка буде міжнародними України з міжнародними експертів до органи визначати фінансовими фінансовими розроблення проекту виконавчої пріоритетні інституціями на організаціями на Стратегії влади - напрями усталених 2004-2006 роки 2) організація та відповідальні співробітництва з принципах проведення спільних виконавці міжнародними міжнародного з міжнародними проектів фінансовими права, поваги фінансовими міжнародних організаціями, взаємних організаціями фінансових перелік проектів інтересів і семінарів для організацій міжнародних позицій представників фінансових центральних органів організацій у виконавчої влади, розрізі регіонів які будуть та галузей залучатися до вітчизняної розроблення економіки виходячи Стратегії з можливостей спільного фінансування проектів та мінімізації витрат України на обслуговування та погашення кредитів
підвищення 3) проведення роботи з 2002 рік Мінекономіки визначення ефективності залучення відповідними комітетами Мінфін напрямів та використання коштів Верховної Ради України співробітництва з міжнародних фінансових щодо обговорення міжнародними організацій проекту Плану фінансовими співробітництва України організаціями на з міжнародними 2003 рік фінансовими
організаціями на 2003 рік
забезпечення 4) проведення аналізу 2002 рік Мінекономіки посилення контролю дотримання термінів стану виконання Мінфін за виконанням реалізації проектів міжнародних договорів інші центральні міжнародних міжнародних фінансових України у частині органи договорів щодо організацій співфінансування виконавчої співробітництва з Українською Стороною проектів міжнародних влади, міжнародними фінансових організацій відповідальні фінансовими Українською Стороною виконавці організаціями проектів міжнародних фінансових організацій
поліпшення процесу 5) запровадження порядку 2002 рік Мінекономіки підвищити якість організації залучення створення та діяльності Мінфін підготовки та вітчизняних груп управління Мінпраці реалізації консультантів до проектами, які проектів участі у підготовці та підтримуються міжнародних реалізації проектів міжнародними фінансових міжнародних фінансових фінансовими організацій організацій організаціями;
укладення Реєстру
вітчизняних
консультаційних
компаній, консультантів та експертів, які мають досвід реалізації таких проектів;
розміщення Реєстру у глобальній мережі
Інтернет та надсилання заінтересованим органам виконавчої влади
поліпшення процесу 6) опрацювання питання 2002 рік Мінекономіки отримання взаємодії з щодо можливості оперативної міжнародними підготовки з інформації щодо фінансовими міжнародними результатів організаціями на фінансовими відповідних місій етапах підготовки та організаціями спільних міжнародних реалізації проектів звітів за результатами фінансових завершення окремих організацій та етапів підготовки та вирішення реалізації проектів проблемних питань, що виявляють такі місії у рамках підготовки та реалізації проектів
поліпшення якості 7) проведення консультації 2002 рік Мінекономіки забезпечення підготовки проектів з міжнародними Мінфін можливості фінансовими розроблення організаціями стосовно якісних документів можливості збільшення та здійснення обсягів міжнародної інших необхідних технічної допомоги на заходів щодо етапах ініціювання та ініціювання та підготовки проектів, що підготовки підтримуються проектів. міжнародними Зменшення терміну фінансовими підготовки та організаціями збільшення ймовірності позитивного вирішення питання щодо спільного з міжнародними фінансовими організаціями започаткування проектів у пріоритетних галузях економіки України
започаткування нової 8) проведення консультацій 2003 рік Мінекономіки поступовий перехід програми з МВФ на з МВФ та направлення Мінфін до співробітництва наступний період після звернення до МВФ про Національний з МВФ на завершення програми започаткування нової банк безкредитній "Механізм розширеного програми (за основі, фінансування" з згодою) використання урахуванням консультативної необхідності допомоги та поступового переходу політичної співробітництва на підтримки з боку безкредитній основі МВФ
107. Переорієнтація ініціювання проектів 1) звернення до 2002-2004 центральні залучення напрямів економічного і міжнародних фінансових роки органи фінансових залучення коштів соціального розвитку організацій щодо виконавчої ресурсів для міжнародних започаткування спільної влади впровадження фінансових підготовки та інноваційної організацій на реалізації проектів у моделі розвитку користь сфері української здійснення високотехнологічних економіки інвестицій у виробництв та галузей розвиток високо- технологічних виробництв та галузей, які передбачатимуть залучення передових технологій та кращого управлінского досвіду
ініціювання проектів у 2) інформування про 2002-2003 центральні збільшення секторах економіки можливості співпраці з роки органи надходжень України за підтримкою Чорноморським банком виконавчої кредитних ресурсів Чорноморського банку торгівлі та розвитку, влади міжнародних торгівлі та розвитку, Міжнародною фінансових Міжнародної фінансової фінансовою корпорацією організацій, корпорації тощо та іншими міжнародними залучення прямих фінансовими іноземних організаціями про інвестицій в основні напрями їх окремі сектори діяльності в Україні економіки України, шляхом проведення зокрема у семінарів: високотехнологічні для представників галузі, транспорт, відповідних комітетів розвиток малого та Верховної Ради України, середнього бізнесу місцевих державних
адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування (в
ключових регіонах
України), між
представниками
центральних органів
виконавчої влади та
представниками
Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації
108. Залучення коштів ініціювання проектів 1) звернення до 2002-2004 центральні залучення міжнародних економічного і міжнародних фінансових роки органи фінансових фінансових соціального розвитку організацій щодо виконавчої ресурсів для організацій для започаткування спільної влади впровадження розв'язання підготовки та проектів щодо найгостріших реалізації проектів розв'язання соціальних найгостріших проблем та соціальних проблем подолання та подолання бідності в бідності в Україні Україні з урахуванням обмеження зростання державного зовнішнього боргу
109. Залучення коштів визначення форм та 1) проведення консультацій 2002 рік Мінекономіки нові форми міжнародних заходів подальшого з МВФ Мінфін співробітництва з фінансових співробітництва з МВФ Національний МВФ, що організацій для банк (за відповідають підтримки згодою) стратегічним цілям макроекономічної розвитку економіки стабільності та України збалансованості бюджету
110. Диверсифікація завершення оформлення 1) сплата внесків до 2002 рік Мінфін використання джерел залучення членства України в Міжнародної асоціації можливостей ресурсів Міжнародній асоціації розвитку Міжнародної міжнародних розвитку (МАР) асоціації розвитку фінансових для забезпечення організацій сталого економічного і соціального розвитку України
2.5. Співробітництво з іншими країнами світу
111. Поглиблення проведення восьмого 1) проведення засідань 2003 рік Мінекономіки активізація стратегічного засідання груп експертів у галузі МЗС співробітництва в партнерства між українсько-польської інвестиційної інші таких галузях: Україною та Змішаної комісії з співпраці, зв'язку та заінтересовані інвестиційна Польщею питань торгівлі та телекомунікацій центральні співпраця, економічного органи стандартизація та співробітництва виконавчої сертифікація, влади транспорт, спорудження другої черги нафтопроводу Одеса - Броди - Плоцьк - Гданськ. Збільшення товарообігу та оптимізація його структури
підвищення 2) укладення Угоди про 2002 рік Національний використання ефективності співпрацю між банк досвіду співробітництва з Національним банком (за згодою) євроінтеграції Республікою Польща України та Польським Республіки Польща народним банком
112. Активізація проведення чергових 1) проведення переговорів 2002-2003 Мінекономіки активізація зовнішньо- засідань двосторонніх на рівні експертів роки інші центральні співробітництва в економічних міжурядових Комісій з органи таких галузях: зв'язків з питань економічного виконавчої транспорт, країнами співробітництва з влади промисловість, Центральної та Югославією, Хорватією, енергетика, Південно-Східної Болгарією, Македонією, сільське Європи Словаччиною, Чехією, господарство, Румунією, Словенією міжрегіональне та транскордонне співробітництво, телекомунікації, стандартизація та сертифікація. Збільшення товарообігу та оптимізація його структури
113. Реструктуризація освоєння нових 1) забезпечення 2003-2011 Мінекономіки збільшення економічних перспективних ринків в українських експортерів роки інші центральні поставок відносин Азії, Африці, оперативною інформацією органи українських з країнами Азії, Латинській Америці та про міжнародні тендери, виконавчої товарів і послуг Африки, забезпечення що проводяться у влади до нових Латинської довгострокової країнах перебування перспективних Америки присутності торгово-економічних ринків країн Азії, вітчизняних місій у складі Африки, Латинської експортерів на цих дипломатичних Америки ринках представництв
2.6. Євроатлантична інтеграція
114. Істотне участь у щорічному 1) підготовка матеріалів, 2002-2004 Мінекономіки реалізація поглиблення засіданні Спільної вирішення роки МЗС політики відносин України робочої групи організаційних питань, Мінфін євроатлантичної з НАТО. Україна - НАТО пов'язаних з Мінпромполітики інтеграції Активізація відкритого складу з проведенням засідання Міноборони України євроатлантичного питань економічної Спільної робочої групи Державна у сфері оборонної інтеграційного безпеки Україна - НАТО комісія з економіки вектора відкритого складу з питань зовнішньої питань економічної оборонно- політики безпеки промислового України, його комплексу чітке спрямування на повномасштабну євроатлантичну інтеграцію
участь у щорічному 2) здійснення заходів для 2003 рік Мінекономіки виконання заходів Економічному підготовки щорічного МЗС у форматі Ради колоквіумі НАТО в Економічного колоквіуму Мінфін євроатлантичного рамках Ради НАТО в Україні Мінпромполітики партнерства та євроатлантичного Міноборони Індивідуальної партнерства Державна програми комісія з партнерства на питань 2003 рік. оборонно- Реалізація промислового політики комплексу євроатлантичної інтеграції України у сфері оборонної економіки
реалізація спільного 3) опрацювання з 2002-2003 МНС комплексна оцінка пілотного проекту країнами-донорами та роки МЗС повеневих ризиків, Україна - НАТО з міжнародними Мінекономіки підвищення рівня реагування на паводки організаціями питань захисту населення в Карпатському регіоні щодо залучення коштів та інфраструктури, для виконання другої ефективне фази та спільного реагування проекту в цілому на повені у Карпатському регіоні
щорічні тренування з 4) участь у планувальних 2002-2003 МНС підвищення відпрацювання процедур конференціях з роки готовності МНС до надання міжнародної підготовки заходів спільного допомоги у випадку відповідно до реагування та надзвичайних ситуацій Індивідуальної програми ліквідації цивільного характеру партнерства між наслідків шляхом участі у Україною та НАТО надзвичайних спільних з НАТО ситуацій навчаннях цивільного характеру
5) проведення окремого 2002 рік МЗС підготовка засідання комісії заключного Україна - НАТО на рівні документа послів у період до Празького саміту початку Празького Україна - НАТО саміту
{ Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011, N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }on top