Document 1377-IV, previous version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.228 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по
земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова
Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної
Республіки Крим", а після слів "Київського та Севастопольського
міських" доповнити словом "головних".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

3. Частину першу статті 13 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682) після слів "цінні папери" доповнити
словами "земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу
України ( 2768-14 )", а слово "землею" виключити.
4. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 34, ст. 502) викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного
простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу
природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та
іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.
Землі природно-заповідного фонду України, а також землі
територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову,
естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього
Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель
природоохоронного та історико-культурного призначення.
На землях природоохоронного та історико-культурного
призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно
впливає або може негативно впливати на стан природних та
історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх
використанню за цільовим призначенням.
На використання земельної ділянки або її частини в межах
природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження
(обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.
Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом
строку, встановленого законом або договором.
Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати
підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України
( 2768-14 )".
5. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86) слова
"у розмірі середньої земельної частки" виключити.
6. У Законі України "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29,
ст. 139):
1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
"об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та
промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні
лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне
і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну
експлуатацію трубопровідного транспорту;
охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових
трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення
нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також
для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі,
природні об'єкти та довкілля в цілому";
2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
"Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в
межах охоронних зон не вилучається, а використовується з
обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або договору.
Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони
об'єкта трубопровідного транспорту визначаються законодавством
України".
7. Частини першу і другу статті 6 Закону України
"Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) викласти в такій редакції:
"Землі, що надаються в користування для потреб залізничного
транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ) та Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ).
До земель залізничного транспорту належать землі смуг
відведення залізниць під залізничним полотном та його
облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами
енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і
пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку,
водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними
насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими
спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного
транспорту".

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

9. У статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170; 2002 р., N 4, ст. 31; 2003 р., N 45, ст. 360):
1) у пункті "б" частини першої:
а) підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) координація діяльності місцевих органів земельних
ресурсів";
б) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
"9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів
землеустрою;
10) здійснення контролю за впровадженням заходів,
передбачених документацією із землеустрою";
2) у частині другій слова "місцевих землевпорядних органів, а
також" виключити.
10. Частину другу статті 20 Закону України
"Про сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) викласти в такій
редакції:
"2. Право власності на землю може набуватися кооперативом
шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його
засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок за
договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими
цивільно-правовими угодами відповідно до Земельного кодексу
України" ( 2768-14 ).
11. У частині десятій статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) слова "постійне користування"
замінити словами "постійне користування або в оренду".
12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) викласти в такій редакції:
"2) розпоряджається землями державної власності відповідно до
закону".
13. Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105)
викласти в такій редакції:
"58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та
земельних торгів".
14. Частину другу статті 3 Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375)
виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про форми власності на землю" ( 2073-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 225);
Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки
(паю)" ( 2242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 11, ст. 55);
Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
України "Про форми власності на землю" ( 2074-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 226);
Постанову Верховної Ради України "Про форми державних актів
на право власності на землю і право постійного користування
землею" ( 2201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 25, ст. 356).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1377-IVon top