Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form, Treaty on February 27, 2019136
Document 136-2019-п, valid, current version — Adoption on February 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone February 28, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 136
Київ

Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію;

типову форму договору про реімбурсацію.

2. Установити, що для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 квітня 2019 р. суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування повинні подати заяви про укладення договорів про реімбурсацію Національній службі здоров’я не пізніше 25 березня 2019 року. Відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 березня 2019 р., буде здійснюватися починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

3. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 136

ПОРЯДОК
укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію з НСЗУ (далі - договір) відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, інших законодавчих актах України.

4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі - система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Укладення договору

5. НСЗУ розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі - оголошення), в якому, зокрема, зазначається зміст інформації, що повинна бути наведена в заяві про укладення договору (далі - заява), та строк подання заяв.

6. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен:

1) зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору, відповідно до вимог законодавства та забезпечити отримання ними кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

2) мати в наявності комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, необхідні для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором.

7. Перед поданням заяви суб’єкт господарювання зобов’язаний перевірити повноту та достовірність інформації про такого суб’єкта господарювання, яка міститься в системі. У разі виявлення неповної або недостовірної інформації суб’єкт господарювання повинен усунути усі невідповідності та внести інформацію в систему.

8. Суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, формує в системі заяву та зазначає в ній дані про аптеки та аптечні пункти, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором, банківські реквізити, на які буде здійснюватися оплата за договором, та інформацію про особу, уповноважену на підписання договору. Суб’єкт господарювання накладає на заяву кваліфікований електронний підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

9. Уповноважена особа НСЗУ протягом 10 календарних днів з дати подання заяви формує проект договору, накладає кваліфікований електронний підпис та електронну печатку і надсилає через систему суб’єкту господарювання.

10. Протягом п’яти календарних днів з дати надсилання проекту договору керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає кваліфікований електронний підпис на договір. Накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважена особа суб’єкта господарювання гарантує, що суб’єкт господарювання відповідає вимогам, передбаченим законодавством для укладення договору.

11. Договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не встановлено договором.

12. Інформація про укладені договори включається до Реєстру договорів про реімбурсацію, розпорядником якого є НСЗУ, відповідно до законодавства.

Внесення змін та припинення дії договору

13. Сторони договору мають право надіслати один одному через систему заяви з пропозицією щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. Укладення договору про внесення змін чи припинення договору здійснюється відповідно до пунктів 7-12 цього Порядку.

14. У разі виникнення спорів, пов’язаних з укладенням, зміною чи припиненням договору, сторони розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 136

ТИПОВА ФОРМА
договору про реімбурсаціюon top