Document 1342-VI, previous version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань космічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.537 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

З метою забезпечення виконання Україною зобов'язань, які
передбачені міжнародними договорами (угодами) України
з питань космічної діяльності, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я" такого
змісту:
"я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при
ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах
ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод)
України з питань космічної діяльності щодо створення космічної
техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для
космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів
та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами
- суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за
такими кодами Української товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ):
281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590,
29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000,
360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906,
3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002,
4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208,
5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002,
7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222,
722300, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 741300,
7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105,
8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482,
8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532,
8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300,
9026, 9027, 9030 - 9033, 9306901000.
Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. Пункт 22.24 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 22, ст. 172) викласти
в такій редакції:
"22.24. Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною
Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань
космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи
агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів,
космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий
період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на
прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для
резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію
на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких
договорів (угод). При цьому норми амортизації, встановлені
підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 цього Закону, застосовуються
до балансової вартості основних фондів у розрахунку на такий
звітний календарний рік.
Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості
запасів, що використовуються з метою здійснення космічної
діяльності, встановлений пунктом 5.9 статті 5 цього Закону,
провадиться за наслідками звітного податкового року, а решта
запасів підлягає коригуванню в загальному порядку.
Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю
виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий
період (у тому числі для визначення норм амортизаційних
відрахувань) розраховується з початку календарного року до
закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке
повне виконання договорів.
Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною Радою
України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної
діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати,
системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних
ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних
систем),але не пізніше 1 січня 2015 року, платники податку -
суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її
здійснення, включають до складу валових доходів вартість товарів
(робіт, послуг), фактично поставлених таким платником податку без
урахування отриманих від платника податку - покупця авансових
платежів, а до складу валових витрат - вартість товарів (робіт,
послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку -
покупцем таких товарів (робіт, послуг) без урахування наданих
платнику податку - продавцю авансових платежів.
Платники податку, які підпадають під дію цього пункту та при
цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть
окремий податковий облік за такими іншими видами діяльності за
загальними правилами та у порядку, визначеному нормами пункту 7.20
статті 7 цього Закону".

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України:
на період реалізації ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та
їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв,
космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) при
підготовці проектів закону про Державний бюджет України на
черговий рік передбачати повну компенсацію відповідних втрат
доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного
податку, наданих суб'єктам космічної діяльності цим Законом;
до 1 жовтня 2009 року розробити та привести у відповідність
із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1342-VIon top