Document 133-V, valid, current version — Adoption on September 14, 2006
( Last event — Entry into force, gone October 4, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо форми створення банків та
розміру статутного капіталу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.414 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 336 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного
товариства або кооперативного банку".
2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6,
ст. 30):
1) у статті 2 визначення терміну "учасники банку" викласти в
такій редакції:
"учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є
відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного
банку";
2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного
товариства або кооперативного банку";
3) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації
банку не може бути менше 10 мільйонів євро";
у частині четвертій слова "розмірів, передбачених" замінити
словами "розміру, передбаченого";
4) у другому реченні частини п'ятої статті 32 слова
"необхідного для заснування банку" виключити;
5) частину п'яту статті 35 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Банки, створені у формі закритого акціонерного товариства
або товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані протягом
трьох років з дня набрання чинності цим Законом привести свою
організаційно-правову форму у відповідність з вимогами цього
Закону.
3. Норма абзацу третього підпункту 3 пункту 2 розділу I цього
Закону застосовується до банків, створених після набрання чинності
цим Законом.
4. Національному банку України в тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 133-Von top