Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on August 17, 19981301
Document 1301-98-п, previous version — Revision on January 26, 2013, on the basis - 32-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1998 р. № 1301
Київ

Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1446 від 09.08.99
№ 331 від 17.02.2000
№ 1605 від 26.10.2000
№ 1487 від 16.11.2001
№ 584 від 27.06.2012
№ 32 від 23.01.2013}

На виконання статті 10-1 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою створення сприятливих умов для реформування власності, адаптації підприємств до ринкових умов Кабінет Міністрів України постановляє:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

Затвердити Порядок передприватизаційної підготовки підприємств, що додається.

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1301

ПОРЯДОК
передприватизаційної підготовки підприємств

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

{У тексті Порядку слова “орган, уповноважений управляти державним майном” у всіх відмінках та формах числа замінено словами “уповноважений орган управління” у відповідному відмінку та числі згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

Загальні питання

1. Передприватизаційна підготовка підприємства є оптимізацією складу його майна, майнових прав та нематеріальних активів.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

2. Метою передприватизаційної підготовки є підвищення вартості об'єктів приватизації, їх інвестиційної привабливості та ліквідності, забезпечення створення конкурентного середовища, запобігання монополізації товарних ринків з урахуванням наявних економічних, технологічних та інших умов.

{Назву розділу другого виключено на підставі Постанови КМ № 1605 від 26.10.2000}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1605 від 26.10.2000}

4. Передприватизаційна підготовка може здійснюватися на підприємствах, включених до переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням, з метою створення на базі майна таких підприємств об'єктів, що можуть бути приватизовані згідно із законодавством.

Передприватизаційна підготовка державного підприємства може включати його реструктуризацію, а також процес утворення акціонерних товариств на базі державного майна або майна державного підприємства (корпоратизація).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

Розроблення плану-графіка передприватизаційної підготовки підприємств

5. Передприватизаційна підготовка підприємств здійснюється згідно з проектами передприватизаційної підготовки в терміни, визначені планом-графіком передприватизаційної підготовки.

6. Включення підприємств до плану-графіка передприватизаційної підготовки здійснюється Фондом державного майна на підставі пропозицій відповідних уповноважених органів управління та державних органів приватизації, а також потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

Якщо показники фінансового стану підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, не відповідають нормативним вимогам, встановленим Мінфіном, Фондом державного майна та Методикою оцінки майна, передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється обов'язково.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1487 від 16.11.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 331 від 17.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1605 від 26.10.2000}

7. План-графік передприватизаційної підготовки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, віднесені до об'єктів групи Г, мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинуту соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, які реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації (за винятком об'єктів, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає опублікуванню в друкованих виданнях державних органів приватизації.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99, в редакції Постанови КМ № 1605 від 26.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

Плани-графіки передприватизаційної підготовки інших підприємств затверджуються спільним рішенням Фонду державного майна та відповідного уповноваженого органу управління.

8. Внесення змін та доповнень до плану-графіка передприватизаційної підготовки підприємств здійснюється у порядку, передбаченому для складання та затвердження плану-графіка.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 23.01.2013}

9. Термін завершення передприватизаційної підготовки підприємств повинен забезпечувати можливість прийняття рішення про приватизацію цих об'єктів не пізніше року, наступного за роком здійснення передприватизаційної підготовки і не повинен перевищувати термінів, затверджених планами-графіками.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99}

Розроблення проектів передприватизаційної підготовки підприємств

10. Передприватизаційна підготовка підприємств включає:

виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об'єктів у власність відповідних територіальних громад, релігійних організацій або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови № 1605 від 26.10.2000}

обов'язкове виявлення уповноваженими органами управління державного майна, що не підлягає приватизації, його відокремлення та визначення умов подальшого використання;

{Абзац третій пункту 10 в редакції Постанов КМ № 1446 від 09.08.99, № 584 від 27.06.2012}

виявлення високоліквідного майна, яке не використовується у технологічних процесах підприємства, для його подальшого продажу з метою поповнення обігових коштів, для ліквідації заборгованості перед державним бюджетом і Пенсійним фондом та здійснення заходів щодо підготовки об'єктів соціальної сфери для передачі у комунальну власність або приватизації;

{Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1446 від 09.08.99}

виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання, здійснення в разі потреби консервації такого майна у встановленому порядку;

визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі єдиного майнового комплексу державних підприємств;

{Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанови № 1605 від 26.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

розроблення проекту плану розвитку підприємства (включаючи аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які виробляє (надає) підприємство, а в разі потреби - проект інвестиційної програми з обгрунтуванням обсягу, видів та термінів внесення інвестицій);

виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;

підготовку пропозицій реструктуризації боргів підприємства;

{Абзац дев'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1446 від 09.08.99, № 584 від 27.06.2012}

визначення заходів соціального захисту працівників, які вивільняються;

{Пункт 10 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99}

{Абзац одинадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

здійснення інших заходів.

11. Проект передприватизаційної підготовки підприємства розробляється робочою групою, яка утворюється уповноваженим органом управління, і погоджується Фондом державного майна. До складу робочої групи входять представники зазначеного органу, Мінекономрозвитку, державних органів приватизації та підприємства, щодо якого необхідно здійснити передприватизаційну підготовку. Проект передприватизаційної підготовки підприємства, віднесеного до об'єктів групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України у строки, визначені планом-графіком.

У разі потреби за рішенням Фонду державного майна може проводитися експертиза проектів передприватизаційної підготовки підприємств із залученням незалежних експертів у порядку, що визначається Фондом.

Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), погоджуються також з органами Антимонопольного комітету.

Проект передприватизаційної підготовки підприємства у триденний строк після його погодження затверджується в установленому порядку уповноваженим органом управління.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1446 від 09.08.99, № 331 від 17.02.2000, № 1605 від 26.10.2000, № 1487 від 16.11.2001; в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

12. Зміни до проекту передприватизаційної підготовки підприємств вносяться у порядку, передбаченому для розроблення та погодження проектів передприватизаційної підготовки підприємств.

13. Розроблення проектів передприватизаційної підготовки підприємств здійснюється згідно з Методичними вказівками щодо проведення реструктуризації державних підприємств, які затверджуються Мінекономрозвитку.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

14. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств повинні містити техніко-економічне обгрунтування відповідності заходів передприватизаційної підготовки підприємств меті її проведення, визначеній цим Порядком.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 23.01.2013}

Під час розроблення та здійснення заходів передприватизаційної підготовки підприємств повинні враховуватися її соціальні та екологічні аспекти.

15. Невід'ємною складовою частиною проектів передприватизаційної підготовки підприємств є:

графік виконання заходів передприватизаційної підготовки з визначенням термінів їх закінчення згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99}

проекти розподільних балансів об'єктів, створених на базі майна підприємств, на яких здійснюється передприватизаційна підготовка (у разі їх реорганізації).

Здійснення заходів передприватизаційної підготовки підприємств

16. Заходи передприватизаційної підготовки підприємств реалізуються на підставі рішень відповідних  уповноважених органів управління, прийнятих виходячи з проектів передприватизаційної підготовки підприємств.

Уповноважений орган управління надає Фонду державного майна таку інформацію:

про хід передприватизаційної підготовки окремо по кожному підприємству - щокварталу (до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом) згідно з додатком 2;

про виконання окремо по кожному із заходів, передбачених планами передприватизаційної підготовки, - протягом тижня після закінчення визначеного планом-графіком терміну виконання цього заходу;

про структурні підрозділи, що виділяються під час проведення передприватизаційної підготовки у складі підприємств, на базі яких створюються окремі державні підприємства, - у тижневий термін після їх державної реєстрації.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1446 від 09.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

17. Уповноважений орган управління інформує Кабінет Міністрів України про проведення передприватизаційної підготовки кожного із включених до плану-графіка підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також віднесено до об'єктів групи Г - у двотижневий термін після закінчення визначеного планом-графіком терміну передприватизаційної підготовки цього підприємства.

{Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 584 від 27.06.2012}

18. Відповідальність за дотримання термінів здійснення заходів передприватизаційної підготовки підприємств та їх відповідність проектам передприватизаційної підготовки підприємств покладається на відповідні уповноважені органи  управління.

19. Під час проведення передприватизаційної підготовки підприємств забороняється передача в оренду цілісних (єдиних) майнових комплексів або структурних підрозділів таких підприємств.

{Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ № 1605 від 26.10.2000; в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}

20. Уповноважений орган управління утворює державні підприємства на базі структурних підрозділів, що можуть бути виділені із складу державного підприємства у процесі його передприватизаційної підготовки.

Функції з управління утвореним підприємством передаються у тижневий строк з дня його державної реєстрації уповноваженим органом управління Фондові державного майна в установленому порядку.

{Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ № 1605 від 26.10.2000; в редакції Постанови КМ № 584 від 27.06.2012}Додаток 1
до Порядку про передприватизаційну підготовку підприємств

ГРАФІК
виконання заходів передприватизаційної підготовки
(назва підприємства)

№ п/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяг фінансування тис. гривень

Джерело фінсування

Примітка *

__________
* Причина невиконання заходів передприватизаційної підготовки тощо.

_______________________________________
(керівник уповноваженого органу управління)

__________
(підпис)

____________________
(розшифрування)

____________________
(дата)
{Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 23.01.2013}Додаток 2
до Порядку про передприватизаційну підготовку підприємств

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання передприватизаційної
підготовки __________________________________
(назва підприємства)
за ________________ квартал ________________ року

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Витрати, фінансування тис. гривень

Джерело фінсування

Примітка *

фактично

за графіком

__________
* Причина невиконання заходів передприватизаційної підготовки тощо.

_______________________________________
(керівник уповноваженого органу управління)

__________
(підпис)

____________________
(розшифрування)

____________________
(дата)
{Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1446 від 09.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 23.01.2013}on top