Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 листопада 2007 р. N 1294
Київ
Про упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу та деяких інших осіб
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 112 ( 112-2010-п ) від 03.02.2010 }
{ Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи
інвалідності осіб рядового і начальницького складу
органів та підрозділів цивільного захисту, що сталися
до набрання чинності цією Постановою КМ, визначається
відповідно до розміру грошового забезпечення (посадового
окладу, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки
за вислугу років та щомісячної 100-відсоткової надбавки
відповідно до законодавства) за останньою посадою, яку
займали такі особи на день загибелі (смерті), поранення
(контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності, згідно з
Постановою КМ N 644 ( 644-2008-п ) від 16.07.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 911 ( 911-2008-п ) від 16.10.2008
N 112 ( 112-2010-п ) від 03.02.2010
N 170 ( 170-2010-п ) від 24.02.2010
N 761 ( 761-2011-п ) від 20.07.2011
N 917 ( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу складається з посадового
окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів
грошового забезпечення.
2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що
затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Міністерством з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Службою безпеки, Адміністрацією
Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони,
Службою зовнішньої розвідки, Державним департаментом з питань
виконання покарань, Адміністрацією Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації (далі - державні органи). { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }
Виплата грошового забезпечення курсантам навчальних закладів
Державної податкової адміністрації здійснюється в порядку, що
затверджується Державною податковою адміністрацією. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 112 ( 112-2010-п ) від
03.02.2010 }
3. Затвердити:
схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів
навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8;
схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу
у розмірах згідно з додатками 9-23, 30-32; { Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2011-п )
від 31.08.2011 }
схеми окладів за військовим (спеціальним) званням
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у
розмірах згідно з додатком 24;
додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з
додатками 25-28, 33. { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }
4. Умови оплати праці державних службовців та інших
працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ,
закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.
5. Надати право керівникам державних органів у межах
асигнувань, що виділяються на їх утримання:
1) установлювати:
посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу, посади яких не передбачені цією постановою, - у розмірах,
визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з
додатками 1-23 і 30-32 за аналогічними посадами; { Абзац другий
підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 917 ( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }
надбавку за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу
років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу
проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями
про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів
(підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що
безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють
прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям
Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов'язані з
виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям
розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з
добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних
заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів,
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за
виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною
діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів
органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за
службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу
підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах
старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів
міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами
міліції, особам рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, які безпосередньо
забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового
зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний
контроль за станом криптографічного та технічного захисту
інформації - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з
урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки
за вислугу років. { Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2011-п ) від
31.08.2011 }
Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно
від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань.
У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка
скасовується або розмір її зменшується;
посадові оклади заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на
3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового
окладу відповідного керівника;
надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які
безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із
забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління
державної охорони, які забезпечують державну охорону органів
державної влади та посадових осіб України - в розмірі до
70 відсотків посадового окладу;
надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки,
Державної прикордонної служби, Управління державної охорони,
Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, особам
середнього, старшого та вищого начальницького складу органів
внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову,
розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність - в розмірі до 50 відсотків
посадового окладу; { Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 911 ( 911-2008-п ) від
16.10.2008 }
2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і
начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в
загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у
розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії
фонду грошового забезпечення;
3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та допомогу для оздоровлення при щорічній основній
відпустці у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового
забезпечення.
6. Виплачувати:
1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового
і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;
2) надбавку за знання та використання іноземної мови
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби,
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних
органів), особам рядового і начальницького складу, які займають
посади, що потребують знання та використання іноземної мови:
однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу;
3) надбавку за знання та використання іноземної мови
військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та
інших розвідувальних органів, які займають посади, пов'язані з
необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї
західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25;
однієї східної - 15, двох і більше мов, одна з яких східна, -
35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим
званням;
4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає
науковому ступеню:
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу
центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь
та інших органів управління військових формувань, військових
комісаріатів, особам рядового і начальницького складу
Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів,
медичних, санаторно-курортних закладів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації - у розмірі відповідно
5 і 10 відсотків посадового окладу; { Абзац другий підпункту 4
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }
іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу - в
розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.
За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за
одним (вищим) науковим ступенем;
5) доплату за вчене звання особам офіцерського та
начальницького складу, які займають посади, пов'язані з
педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента
(старшого наукового співробітника), у розмірі - 25, професора -
33 відсотки посадового окладу.
За наявності двох або більше вчених звань доплата
встановлюється за одним (вищим) званням;
6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової служби), особам рядового і
начальницького складу, які мають спортивні звання "заслужений
тренер", "заслужений майстер спорту", - у розмірі 20 відсотків,
"майстер спорту міжнародного класу" - 15, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу.
Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені
особи є чи були членами національної збірної команди України або
членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не
менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем
спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до
посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;
7) надбавку за почесні звання:
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу
центральних апаратів державних органів, їх регіональних
(територіальних) управлінь та інших органів управління військових
формувань, військових комісаріатів за почесне звання
"заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу за
почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне
звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.
Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний"
виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького
складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з
посадами збігається за профілем з почесним званням;
8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань
таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової
служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та
порядку, визначених законодавством;
9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової
служби, звільненим з військової служби, - в розмірі восьми, а
зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів.
7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення,
визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в
межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до
50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками
розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу льотного та наземного складу
авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять
службу в аеромобільних військах та частинах спеціального
призначення, та виплати одноразової винагороди
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які
знешкоджують вибухові предмети.
8. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови
розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на
період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов
грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється
щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між
розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до
набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням,
установленим за новими умовами.
9. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою,
здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення,
передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк
перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.
12. Державним органам:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою;
проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати
запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією
постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.
13. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності
указами Президента України, що визначають умови грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу державних органів ( 1234/2007 ), але не раніше ніж 1 січня
2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
Збройних Сил України, внутрішніх військ МВС
та Держспецтрансслужби за основними
типовими посадами

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу | | |-----------------------------------------| | |центральний апарат| військова ланка, | | | | територіальні органи | | | | (підрозділи) | |----------------------+------------------+----------------------| |Перший заступник та | | 2000-2250 | |заступники | | | |командувачів видів | | | |Збройних Сил, | | | |Об'єднаного | | | |оперативного | | | |командування та Сил | | | |підтримки, внутрішніми| | | |військами | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Директор департаменту,| 2000-2140 | | |начальник головного | | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Командувач військами | | 2000-2140 | |оперативного | | | |командування, командир| | | |корпусу, командир | | | |повітряного | | | |командування | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Начальник | | 1900 | |регіонального | | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Начальник самостійного| 1800-1900 | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Начальник | | 1800-1900 | |територіального | | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Начальник самостійного| 1700-1800 | | |відділу | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Начальник відділу у | 1500-1600 | | |складі департаменту, | | | |самостійного | | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Завідувач самостійного| 1350-1400 | | |сектору | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Завідувач сектору у | 1250-1350 | | |складі департаменту, | | | |самостійного | | | |управління, | | | |самостійного відділу | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Старший офіцер | 1150-1200 | | |----------------------+------------------+----------------------| |Командир бригади, | | 1150-1200 | |командир об'єднаного | | | |загону | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Офіцер | 1050-1150 | | |----------------------+------------------+----------------------| |Командир полку, | | 1050-1150 | |командир загону, | | | |завідувач сектору | | | |регіонального | | | |управління | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Командир батальйону | | 1000-1100 | |(дивізіону), командир | | | |окремого загону | | | |----------------------+------------------+----------------------| |Командир роти, батареї| | 950-1050 | |----------------------+------------------+----------------------| |Командир взводу | | 750-850 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 761 ( 761-2011-п )
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
Управління державної охорони

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор Департаменту | 2140 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник Апарату начальника | 1990 | |Управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник служби | 1890 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1800 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1785 | |Департаменту, Служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний інспектор | 1650-1680 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення | 1600 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор | 1310-1500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник групи | 1400 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний фахівець | 1310 | |--------------------------------+-------------------------------| |Фахівець | 1230 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший офіцер, старший | 1200 | |оперуповноважений | | |--------------------------------+-------------------------------| |Офіцер, оперуповноважений | 1150 | |--------------------------------+-------------------------------| |Молодший офіцер, молодший | 1050 | |оперуповноважений | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 761 ( 761-2011-п ) від
20.07.2011 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів офіцерського складу
Держприкордонслужби

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу | | |--------------------------------------| | |Адміністрація| органи охорони | | | | державного кордону | |-------------------------+-------------+------------------------| |Директор департаменту | 2140 | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник управління | 1800-1900 | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник регіонального | | 1800-1900 | |управління | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник самостійного | 1700-1800 | | |відділу | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник відділу у | 1500-1600 | | |складі департаменту, | | | |самостійного управління | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник самостійного | 1350-1400 | | |сектору | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник прикордонного | | 1350-1400 | |загону, окремого | | | |контрольно-пропускного | | | |пункту, начальник відділу| | | |регіонального управління | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник сектору у | 1250-1350 | | |складі департаменту, | | | |самостійного управління, | | | |самостійного відділу | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Старший офіцер | 1150-1200 | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Офіцер | 1050-1150 | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Командир взводу | | 750-850 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб
офіцерського складу органів СБУ

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Розмір посадового окладу | | |------------------------------------------| | |центральне управління|регіональні органи, | | | | органи військової | | | | контррозвідки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | 2140 | | |департаменту | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник управління | 1990 | 1990 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник служби | 1890 | 1750 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу | 1800 | 1600 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник сектору | 1600 | 1400 | |(відділення) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший | 1200 | 1100 | |оперуповноважений | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Оперуповноважений | 1150 | 1000 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
Служби зовнішньої розвідки та інших
розвідувальних органів

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник департаменту | 2140 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління | 1990 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник служби | 1890 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 1800 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділення | 1600 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору | 1400 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший офіцер, старший | 1200 | |оперуповноважений | | |---------------------------------------+------------------------| |Офіцер, оперуповноважений | 1150 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу | |---------------------------+------------------------------------| | I | 450-485 | |---------------------------+------------------------------------| | II | 485-530 | |---------------------------+------------------------------------| | III | 530-565 | |---------------------------+------------------------------------| | IV | 565-605 | |---------------------------+------------------------------------| | V | 605-645 | |---------------------------+------------------------------------| | VI | 645-685 | |---------------------------+------------------------------------| | VII | 685-720 | |---------------------------+------------------------------------| | VIII | 720-740 | |---------------------------+------------------------------------| | IX | 740-760 | |---------------------------+------------------------------------| | X | 760-800 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів військовослужбовців строкової служби

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу | |---------------------------+------------------------------------| | I | 154 | |---------------------------+------------------------------------| | II | 172 | |---------------------------+------------------------------------| | III | 190 | |---------------------------+------------------------------------| | IV | 208 | |---------------------------+------------------------------------| | V | 227 | |---------------------------+------------------------------------| | VI | 245 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів курсантів військових навчальних
закладів, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв
з посиленою військово-фізичною підготовкою
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, вихованців
військово-музичних шкіл і військових
частин та навчальних закладів МВС,
Мінтрансзв'язку, МНС, Державної
кримінально-виконавчої служби,
Державної податкової адміністрації,
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Категорія курсантів (ліцеїстів) | Розмір | | |посадового окладу| |----------------------------------------------+-----------------| |Курсанти з числа осіб, які не перебували на | | |військовій службі перед зарахуванням на | | |навчання*: | | |----------------------------------------------+-----------------| |що навчаються за програмами з освітньо- | | |кваліфікаційним рівнем "магістр", | | |"спеціаліст", "бакалавр": | | |----------------------------------------------+-----------------| |першого і другого курсу навчання | 208 | |----------------------------------------------+-----------------| |третього курсу навчання | 245 | |----------------------------------------------+-----------------| |четвертого і кожного наступного курсу навчання| 281 | |----------------------------------------------+-----------------| |що навчаються за програмами з освітньо- | | |кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | | |----------------------------------------------+-----------------| |першого і другого курсу навчання | 172 | |----------------------------------------------+-----------------| |третього і кожного наступного курсу навчання | 208 | |----------------------------------------------+-----------------| |Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, | | |позбавлених батьківського піклування: | | |----------------------------------------------+-----------------| |що навчаються за програмами з освітньо- | | |кваліфікаційним рівнем "магістр", | | |"спеціаліст", "бакалавр": | | |----------------------------------------------+-----------------| |першого і другого курсу навчання | 281 | |----------------------------------------------+-----------------| |третього курсу навчання | 299 | |----------------------------------------------+-----------------| |четвертого і кожного наступного курсу навчання| 317 | |----------------------------------------------+-----------------| |що навчаються за програмами з освітньо- | | |кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": | | |----------------------------------------------+-----------------| |першого і другого курсу навчання | 245 | |----------------------------------------------+-----------------| |третього і кожного наступного курсу | 281 | |навчання | | |----------------------------------------------+-----------------| |Ліцеїсти військових ліцеїв та ліцеїв з | 154 | |посиленою військово-фізичною підготовкою з | | |числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | |батьківського піклування | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання
перебували на строковій службі, посадові оклади встановлюються за
останніми штатними посадами, але не нижче від передбаченого
посадового окладу.
_______________
Примітка. Курсанти мають право на отримання стипендій Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та інших, розміри і порядок встановлення яких
визначаються окремими нормативними актами.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 112
( 112-2010-п ) від 03.02.2010, N 917 ( 917-2011-п ) від
31.08.2011 }

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького
складу центрального апарату МВС

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Директор (начальник) департаменту, | 2000-2140 | |начальник головного управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного управління | 1800-1900 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління у складі головного| 1700-1800 | |управління, департаменту, начальник | | |самостійного відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі | 1500-1600 | |департаменту, головного управління, | | |самостійного управління, управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного сектору | 1350-1400 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) | 1250-1350 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший слідчий в особливо важливих | 1200-1250 | |справах | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший: оперуповноважений в особливо | 1150-1200 | |важливих справах, інспектор з особливих| | |доручень, слідчий | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений, слідчий | 1050-1150 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 900-950 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 750-850 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
апарату Головного управління МВС в м. Києві,
управління МВС на транспорті

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник Головного управління | 1900 | |---------------------------------------+------------------------| |Перший заступник начальника Головного | 1800 | |управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника Головного | 1700 | |управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління, самостійного | 1400-1500 | |відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі управління, | 1200-1300 | |начальник самостійного сектору | | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору у складі управління, | 1100-1200 | |відділу; старший слідчий в особливо | | |важливих справах | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший: оперуповноважений в особливо | 1000-1100 | |важливих справах, інспектор з особливих| | |доручень, слідчий | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений, слідчий | 900-1000 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 750-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 650-750 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ для апарату головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях м. Севастополі, лінійних управлінь
на залізницях управління МВС на транспорті

(гривень) ------------------------------------------------------------------- |Найменування посади| Розмір посадового окладу | | |---------------------------------------------| | | Автономна | I група | II група | | | Республіка | областей | областей, | | | Крим, поза | |м. Севастополь,| | | групою | | лінійні | | | | |управління на | | | | | залізницях | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Начальник Головного| 1880 | 1775 | 1670 | |управління, | | | | |управління МВС | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Перший заступник | 1690 | 1600 | 1505 | |начальника | | | | |Головного | | | | |управління, | | | | |управління МВС | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Заступник | 1600 | 1550 | 1500 | |начальника | | | | |Головного | | | | |управління МВС | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Начальник | 1350-1450 | 1250-1350 | 1150-1250 | |управління, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Начальник відділу у| 1100-1150 | 1100-1150 | 1100-1150 | |складі управління, | | | | |начальник | | | | |самостійного | | | | |сектору | | | | |(відділення) | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Начальник сектору у| 1050-1100 | 1050-1100 | 1050-1100 | |складі управління, | | | | |відділу; старший | | | | |слідчий в особливо | | | | |важливих справах | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Старший: | 900-950 | 900-950 | 900-950 | |оперуповноважений в| | | | |особливо важливих | | | | |справах, інспектор | | | | |з особливих | | | | |доручень, слідчий | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Старший | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |оперуповноважений, | | | | |слідчий | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Оперуповноважений, | 700-750 | 700-750 | 700-750 | |старший інспектор | | | | |-------------------+--------------+--------------+---------------| |Інспектор | 650-700 | 650-700 | 650-700 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ для апаратів міських управлінь

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління | 1300-1400 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника управління | 1200-1300 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 1100-1200 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного сектору | 1050-1150 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) у складі| 1000-1050 | |відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший слідчий | 900-950 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений, слідчий | 850-900 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 700-750 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 650-700 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ для районних, лінійних
управлінь Головного управління МВС в м. Києві

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління | 1250-1350 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника управління | 1150-1250 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу, самостійного сектору| 1000-1100 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) | 950-1000 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший слідчий | 850-900 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений, слідчий | 800-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 650-700 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 600-650 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ для міських, районних, лінійних
відділів, відділів (відділень) міліції

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник міського, районного, | 1200-1300 | |лінійного відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника міського, | 1050-1150 | |районного, лінійного відділу, | | |начальник відділу міліції | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу, самостійного сектору| 900-1000 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) | 850-950 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший слідчий | 800-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений, слідчий | 750-800 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 600-650 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 550-600 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу | | |----------------------------| | |м. Київ|інші населені пункти| |-----------------------------------+-------+--------------------| |Старшина батальйону, роти; | 720 | 620 | |помічник: слідчого, дільничного | | | |інспектора міліції, | | | |оперуповноваженого | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Помічник командира взводу, | 680 | 580 | |інспектор дорожньо-патрульної | | | |служби, інспектор патрульної | | | |служби, молодший інспектор охорони | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Міліціонер: загону і підрозділу | 650 | 560 | |спеціального і особливого | | | |призначення, групи затримки пункту | | | |централізованої охорони | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Черговий з режиму приймальника- | 620 | 530 | |розподільника для дітей | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Фельдшер: підрозділу "Беркут", | 580 | 500 | |ізолятора тимчасового тримання | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Збройовий майстер | 550 | 470 | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Оператор служби "02", контролер | 490 | 460 | |контрольно-перепускного пункту | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту за
основними типовими посадами

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Розмір посадового окладу | | посади |----------------------------------------------| | | центральний | урядовий орган |підрозділи| | | апарат | державного | | | | | управління | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Керівник | | 2300 | | |урядового органу | | | | |державного | | | | |управління | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Перший заступник | | 2170 | | |керівника | | | | |урядового органу | | | | |державного | | | | |управління | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Заступник | | 2100 | | |керівника | | | | |урядового органу | | | | |державного | | | | |управління | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Директор | 2000-2140 | | | |департаменту | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник | 1800-1900 | 1650-1700 | | |самостійного | | | | |управління | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник | 1700-1800 | 1550-1600 | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник відділу| 1500-1600 | 1500-1525 | | |у складі | | | | |департаменту, | | | | |самостійного | | | | |управління; | | | | |помічник | | | | |керівника | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Завідувач | 1350-1400 | 1300-1325 | | |самостійного | | | | |сектору | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Завідувач сектору| 1250-1350 | 1200-1225 | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник | | |1250-1350 | |спеціального | | | | |авіаційного | | | | |загону | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник загону | | |1150-1250 | |центрального | | | | |підпорядкування | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Радник керівника | 1150-1200 | 1050-1100 | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Головний: | 1150-1200 | 1050-1000 | | |фахівець, | | | | |інспектор | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник загону,| | |1100-1200 | |підпорядкованого | | | | |територіальному | | | | |органу | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Провідний: | 1050-1150 | 1000-1050 | | |фахівець, | | | | |інспектор | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник | | | 950-1000 | |самостійної | | | | |частини | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник групи | | | 900-950 | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Начальник: | | | 750-900 | |відділення, варти| | | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Старший інспектор| | 900-950 | | |-----------------+-----------------+-----------------+----------| |Інспектор | | 750-850 | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу Головного
управління МНС в м. Києві за основними типовими посадами

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник Головного управління | 1900 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління, самостійного | 1400-1500 | |відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі управління, | 1200-1300 | |начальник самостійного сектору | | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) у складі| 1100-1200 | |управління, відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Головний: фахівець, інспектор | 1000-1100 | |---------------------------------------+------------------------| |Провідний: фахівець, інспектор | 900-1000 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший інспектор | 750-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Фахівець, інспектор | 650-750 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу органів
управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Севастополі за основними типовими посадами

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Розмір посадового окладу | | посади |----------------------------------------------| | | Автономна | за групами областей | | |Республіка Крим, |----------------------------| | |поза групою | I | II, | | | | | м. Севастополь | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Начальник | 1880 | 1775 | 1670 | |головного | | | | |управління, | | | | |управління | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Начальник | 1350-1450 |1250-1350| 1150-1250 | |управління, | | | | |самостійного | | | | |відділу | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Начальник відділу| 1100-1150 |1100-1150| 1100-1150 | |у складі | | | | |управління, | | | | |начальник | | | | |самостійного | | | | |сектору | | | | |(відділення) | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Начальник | 1050-1100 |1050-1100| 1050-1100 | |сектору, | | | | |відділення у | | | | |складі | | | | |управління, | | | | |відділу | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Головний: | 900-950 | 900-950 | 900-950 | |фахівець, | | | | |інспектор | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Провідний: | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |фахівець, | | | | |інспектор | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Старший: | 700-750 | 700-750 | 700-750 | |фахівець, | | | | |інспектор | | | | |-----------------+-----------------+---------+------------------| |Фахівець, | 650-700 | 650-700 | 650-700 | |інспектор | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Групи за умовами оплати встановлюються відповідно до
показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 липня 2005 р. N 614 ( 614-2005-п ) "Деякі
питання віднесення областей та міст до груп за оплатою
праці".

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу | |---------------------------+------------------------------------| | I | 450-485 | |---------------------------+------------------------------------| | II | 485-530 | |---------------------------+------------------------------------| | III | 530-565 | |---------------------------+------------------------------------| | IV | 565-605 | |---------------------------+------------------------------------| | V | 605-645 | |---------------------------+------------------------------------| | VI | 645-685 | |---------------------------+------------------------------------| | VII | 685-720 | |---------------------------+------------------------------------| | VIII | 720-740 | |---------------------------+------------------------------------| | IX | 740-760 | |---------------------------+------------------------------------| | X | 760-800 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 170 ( 170-2010-п )
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
центрального апарату Державного департаменту України
з питань виконання покарань

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Директор (начальник) департаменту | 2000-2140 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного управління | 1900 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління у складі | 1800 | |департаменту, начальник самостійного | | |відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі | 1500-1600 | |департаменту, самостійного управління, | | |управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного сектору | 1350-1400 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) у складі| 1250-1350 | |департаменту, самостійного управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший: оперуповноважений в особливо | 1150-1200 | |важливих справах, інспектор з особливих| | |доручень | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений | 1050-1150 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 900-950 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 750-850 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 20 в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2010-п ) від
24.02.2010 }

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 170 ( 170-2010-п )
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
апаратів управлінь (відділів)
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Києві та Київській області

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу за | | | групами | | |-------------------------------| | |поза групою| за групами | | | | управлінь | | | |-------------------| | | | I | II | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник управління | 1880 | 1775 | 1670 | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Перший заступник начальника | 1690 | 1600 | 1550 | |управління | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Заступник начальника управління | 1600 | 1550 | 1500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1150-1350 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1350-1450 |1250-1350|1150-1250| |управління | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник самостійного сектору | 1100-1150 |1100-1150|1100-1150| |(відділення) | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник сектору у складі | 1050-1100 |1050-1100|1050-1100| |відділу | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Старший: оперуповноважений в | 900-950 | 900-950 | 900-950 | |особливо важливих справах, | | | | |інспектор з особливих доручень | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Старший оперуповноважений | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Оперуповноважений, старший | 700-750 | 700-750 | 700-750 | |інспектор | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Інспектор | 650-700 | 650-700 | 650-700 | ------------------------------------------------------------------

Примітка. Групи управлінь визначаються і затверджуються
Державним департаментом з питань виконання покарань
залежно від чисельності персоналу та осіб, що
тримаються в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах, а також тих, що перебувають на обліку
в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції.
{ Додаток 21 в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2010-п ) від
24.02.2010 }

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
установ виконання покарань

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу при | | | плановому наповненні установи | | |--------------------------------------| | |501-1000 осіб|1001-1500 осіб| понад | | | | |1500 осіб| |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Начальник установи | 1150-1250 | 1200-1300 |1250-1350| |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Перший заступник | 1100-1150 | 1150-1200 |1200-1250| |начальника установи | | | | |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Заступник начальника | 1050-1150 | 1100-1200 |1150-1250| |установи | | | | |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Начальник відділу | 900-1000 | 900-1000 | 900-1000| |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Старший оперуповноважений| 750-800 | 750-800 | 750-800 | |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Оперуповноважений, | 650-700 | 650-700 | 650-700 | |старший інспектор | | | | |-------------------------+-------------+--------------+---------| |Інспектор, інженер | 600-650 | 600-650 | 600-650 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу | | |----------------------------| | |м. Київ|інші населені пункти| |-----------------------------------+-------+--------------------| |Старший по корпусу слідчого | 650 | 630 | |ізолятора | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Молодший інспектор першої категорії| 630 | 600 | |слідчого ізолятора | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Молодший інспектор другої категорії| 600 | 580 | |слідчого ізолятора, молодший | | | |інспектор установи виконання | | | |покарань | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Молодший інспектор з режиму | 580 | 550 | |секретності | | | |-----------------------------------+-------+--------------------| |Старший пожежник | 550 | 500 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 917)
( 917-2011-п )
ОКЛАДИ
військовослужбовців
(крім військовослужбовців строкової
військової служби), осіб рядового
і начальницького складу за військовими
(спеціальними) званнями

------------------------------------------------------------------ | Військові та спеціальні звання |Розмір окладу, гривень| |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал армії України, генерал | 160 | |внутрішньої служби України, генерал | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-полковник, адмірал, генерал- | 150 | |полковник міліції, генерал-полковник | | |внутрішньої служби, генерал-полковник | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-| 145 | |лейтенант міліції, генерал-лейтенант | | |внутрішньої служби, генерал-лейтенант | | |служби цивільного захисту, генерал- | | |лейтенант Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-майор, контр-адмірал, генерал- | 140 | |майор міліції, генерал-майор внутрішньої | | |служби, генерал-майор служби цивільного | | |захисту, генерал-майор Державної служби | | |спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Полковник, капітан I рангу, полковник | 135 | |міліції, полковник внутрішньої служби, | | |полковник служби цивільного захисту, | | |полковник Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Підполковник, капітан II рангу, | 130 | |підполковник міліції, підполковник | | |внутрішньої служби, підполковник служби | | |цивільного захисту, підполковник | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Майор, капітан III рангу, майор міліції, | 125 | |майор внутрішньої служби, майор служби | | |цивільного захисту, майор Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Капітан, капітан-лейтенант, капітан | 120 | |міліції, капітан внутрішньої служби, | | |капітан служби цивільного захисту, | | |капітан Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший лейтенант, старший лейтенант | 115 | |міліції, старший лейтенант внутрішньої | | |служби, старший лейтенант служби | | |цивільного захисту, старший лейтенант | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Лейтенант, лейтенант міліції, лейтенант | 110 | |внутрішньої служби, лейтенант служби | | |цивільного захисту, лейтенант Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Молодший лейтенант, молодший лейтенант | 105 | |міліції, молодший лейтенант внутрішньої | | |служби, молодший лейтенант служби | | |цивільного захисту, молодший лейтенант | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший: прапорщик, мічман, прапорщик | 65 | |міліції, прапорщик внутрішньої служби, | | |прапорщик служби цивільного захисту, | | |прапорщик Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Прапорщик, мічман, прапорщик міліції, | 60 | |прапорщик внутрішньої служби, прапорщик | | |служби цивільного захисту, прапорщик | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старшина, головний корабельний старшина, | 55 | |старшина міліції, старшина внутрішньої | | |служби, старшина служби цивільного | | |захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший сержант, головний старшина, | 50 | |старший сержант міліції, старший сержант | | |внутрішньої служби, старший сержант | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Сержант, старшина I статті, сержант | 45 | |міліції, сержант внутрішньої служби, | | |сержант служби цивільного захисту, | | |сержант Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Молодший сержант, старшина II статті, | | |молодший сержант міліції, молодший | | |сержант внутрішньої служби, молодший | 40 | |сержант служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший: солдат, матрос | 35 | |-----------------------------------------+----------------------| |Солдат, матрос, рядовий міліції, солдат | 30"; | |внутрішньої служби, рядовий служби | | |цивільного захисту, рядовий Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 24 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2011-п ) від
31.08.2011 }

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил,
МВС, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби,
Управління державної охорони, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки та інших розвідувальних органів

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового | Розмір | Категорія | | забезпечення | |військовослужбовців, | | | |найменування частин, | | | | підрозділів | |----------------------------------------------------------------| | Щомісячні | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення посадового| |особи офіцерського | |окладу за | |складу, які займають | |кваліфікацію, | |посади льотчика- | |відсотків посадового | |випробувача та | |окладу | |штурмана-випробувача,| | | |виконують польоти за | | | |методикою льотних | | | |випробувань і мають | | | |клас випробувача: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 7 |третій | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |другий | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 |перший | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |офіцери і прапорщики | | | |льотно- | | | |випробувального | | | |складу (крім осіб | | | |офіцерського складу, | | | |які займають посади | | | |льотчика-випробувача | | | |та штурмана- | | | |випробувача), | | | |виконують польоти за | | | |методикою льотних | | | |випробувань і мають | | | |клас випробувача: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |третій | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |другий | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |перший | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за | |особи офіцерського | |кваліфікацію, | |складу (крім | |відсотків посадового | |військових льотчиків | |окладу | |і штурманів, | | | |військових льотчиків | | | |і штурманів | | | |інструкторського | | | |складу), особи | | | |рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |військовослужбовці, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом, що мають | | | |клас: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |другий | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 8 |перший | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 11 |майстра | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |особи офіцерського | | | |складу - військові | | | |льотчики і штурмани, | | | |військові льотчики і | | | |штурмани | | | |інструкторського | | | |складу, які мають | | | |клас: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 8 |другий | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 12 |перший | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |снайпера | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці | | | |строкової служби, які| | | |мають клас: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |другий | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |перший | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за | |особи офіцерського | |кваліфікаційну | |складу, які займають | |категорію | |посади лікарів- | |військовослужбовцям | |хірургів і оперують | |медичного і | |хворих у військово- | |фармацевтичного | |медичних закладах, | |складу, відсотків | |частинах, | |посадового окладу | |підрозділах- | | | |стаціонарах і мають | | | |кваліфікаційну | | | |категорію: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |другу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |першу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 |вищу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |особи офіцерського | | | |складу, які займають | | | |посади лікарів (крім | | | |лікарів-хірургів, що | | | |оперують хворих у | | | |підрозділах- | | | |стаціонарах), | | | |провізорів, що мають | | | |кваліфікаційну | | | |категорію: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |другу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |першу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |вищу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |особи рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |військовослужбовці, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом і мають | | | |кваліфікаційну | | | |категорію: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |другу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |першу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |вищу | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за роботу з | 15 |особи рядового, | |особовим складом, | |сержантського і | |відсотків посадового | |старшинського складу,| |окладу | |військовослужбовці, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом і займають| | | |штатні посади | | | |головного старшини | | | |бригади, полку, | | | |батальйону, | | | |дивізіону та | | | |старшини батальйону | | | |(дивізіону), | | | |ескадрильї, роти, | | | |батареї, команди, | | | |взводу, а також | | | |відповідного їм | | | |військового | | | |підрозділу із штатною| | | |чисельністю | | | |військовослужбовців | | | |строкової служби | | | |20 та більше осіб | |---------------------+--------------------+---------------------| |Курсантська посадова | |курсанти (крім осіб | |надбавка, відсотків | |рядового, | |посадового окладу | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |які одержують | | | |грошове забезпечення | | | |військовослужбовців, | | | |що проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом) вищих | | | |військових | | | |навчальних, вищих | | | |навчальних та | | | |навчальних закладів, | | | |які мають військові | | | |навчальні підрозділи | | | |з підготовки | | | |офіцерів, призначені | | | |за стройовим | | | |розподілом на посади | | | |чи допущені до | | | |виконання обов'язків | | | |за вакантними | | | |посадами: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |командира відділення | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |заступника командира | | | |взводу (командира | | | |групи) | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 |старшини роти | | | |(батареї), командира | | | |взводу | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка курсантам | 10 |курсантам і слухачам | |і слухачам навчальних| |СБУ, Служби | |закладів, відсотків | |зовнішньої розвідки | |посадового окладу | |та інших | | | |розвідувальних | | | |органів | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за охорону | |особи офіцерського | |таємниць у пресі, | |складу, які додатково| |відсотків посадового | |до основної посади | |окладу | |виконують функції з | | | |охорони таємниць у | | | |пресі у військових | | | |частинах, штабах, | | | |інших військових | | | |закладах, де не | | | |видаються штатні | | | |газети, але | | | |функціонують | | | |типографії і | | | |провадиться видавнича| | | |діяльність, залежно | | | |від річного обсягу | | | |видавничої діяльності| | | |(кількість обліково- | | | |видавничих аркушів): | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 3 |до 100 | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5 |від 100 до 150 | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 7 |від 150 до 200 | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |від 200 до 250 | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 12 |понад 250 | |---------------------+--------------------+---------------------| |Підвищення посадового| |курсанти (крім осіб | |окладу за | |рядового, | |результатами чергової| |сержантського і | |екзаменаційної сесії,| |старшинського складу,| |відсотків посадового | |які одержують | |окладу | |грошове забезпечення | | | |військовослужбовців, | | | |що проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом), які | | | |мають за результатами| | | |екзаменаційної сесії | | | |оцінки: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 50 |тільки відмінні | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 25 |добрі та відмінні | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за бойове | від 10 до 30 |військовослужбовці у | |чергування (бойову | |частинах і | |службу), відсотків | |підрозділах ракетних | |посадового окладу | |військ, у частинах і | | | |підрозділах | | | |Повітряних Сил | | | |Збройних Сил, які | | | |несуть бойове | | | |чергування з | | | |протиповітряної | | | |оборони України, | | | |розвідувальних | | | |(спецпризначення) | | | |з'єднаннях, частинах | | | |і підрозділах, на | | | |прикордонних | | | |заставах, у складі | | | |екіпажів літаків, | | | |вертольотів, | | | |кораблів і катерів | | | |Держприкордонслужби | | | |за час бойового | | | |чергування (бойової | | | |служби) | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за польоти| 10 |особи офіцерського | |з палуби і посадку на| |складу, які проходять| |палубу корабля | |службу на посадах | |(судна), відсотків | |льотного складу та | |посадового окладу | |виконують польоти з | | | |палуби, посадку на | | | |палубу корабля | | | |(судна) - не менш як | | | |три польоти на місяць| |---------------------+--------------------+---------------------| |Морське грошове | |військовослужбовці | |забезпечення, | |плаваючого складу, | |відсотків посадового | |які проходять службу | |окладу | |на надводних | | | |кораблях, підводних | | | |човнах, суднах, що | | | |зараховані у | | | |кампанію, в | | | |управліннях їх | | | |з'єднань, що постійно| | | |розташовані на | | | |кораблях, які | | | |перебувають у | | | |кампанії, а також | | | |військовослужбовці | | | |неплаваючого складу, | | | |які направлені для | | | |несення бойової | | | |служби або виконання | | | |службових завдань на | | | |кораблі, підводні | | | |човни, судна | | | |Військово-Морських | | | |Сил та | | | |Держприкордонслужби, | | | |що перебувають у | | | |кампанії | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 40 |у разі внутрішнього | | | |плавання | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 60 |у разі закордонного | | | |плавання | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за | 10 |особи рядового, | |операторське | |сержантського і | |обслуговування і | |старшинського складу,| |збереження засобів | |військовослужбовці, | |засекреченого | |які проходять | |автоматичного | |військову службу за | |зв'язку, відсотків | |контрактом, що | |посадового окладу | |займають посади | | | |водіїв, механіків- | | | |водіїв, механіків- | | | |водіїв-радистів | | | |машин, обладнаних | | | |абонентними засобами | | | |зв'язку | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за особливі | 20 |військовослужбовці | |умови служби, | |(крім | |пов'язані з | |військовослужбовців | |підвищеним ризиком | |строкової військової | |для життя , | |служби) наземного | |відсотків посадового | |інженерно-технічного | |окладу | |складу, які беруть | | | |участь у підготовці | | | |та проведенні | | | |випробувань, | | | |забезпеченні безпеки | | | |польотів за методикою| | | |льотних випробувань | | | |авіаційних комплексів| | | |та іншого бортового і| | | |навісного обладнання | | | |літальних апаратів | |---------------------+--------------------+---------------------| | | від 5 до 25 |військовослужбовці, | | | |які займають посади | | | |у штатних військово- | | | |медичних закладах, | | | |частинах і | | | |підрозділах з | | | |небезпечними для | | | |здоров'я та важкими | | | |умовами служби | |---------------------+--------------------+---------------------| | | від 15 до 30 |військовослужбовці | | | |(крім | | | |військовослужбовців | | | |строкової військової | | | |служби) | | | |Держприкордонслужби, | | | |які виконують | | | |завдання із | | | |забезпечення | | | |недоторканності | | | |державного кордону та| | | |охорони суверенних | | | |прав України в її | | | |виключній (морській) | | | |економічній зоні | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці | | | |(крім | | | |військовослужбовців | | | |строкової військової | | | |служби), на яких | | | |покладено завдання | | | |забезпечення | | | |недоторканності | | | |повітряного простору | | | |та простору в межах | | | |територіального моря | | | |України, а також які | | | |виконують функцію з | | | |прикриття важливих | | | |об'єктів | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці, | | | |які проходять службу | | | |на посадах: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | від 5 до 40 |в екіпажах бойових | | | |машин, літаків, | | | |вертольотів, | | | |надводних кораблів | | | |(суден), підводних | | | |човнів, в управліннях| | | |з'єднань і об'єднань | | | |надводних кораблів | | | |(суден), підводних | | | |човнів, наземних | | | |авіаційних | | | |спеціалістів, які | | | |забезпечують безпеку | | | |польотів літаків та | | | |вертольотів, в | | | |аеромобільних | | | |військах, частинах | | | |спеціального | | | |призначення, інших | | | |десантних частинах і | | | |підрозділах, служба в| | | |яких пов'язана з | | | |виконанням стрибків з| | | |парашутом, постійного| | | |складу дисциплінарних| | | |військових частин, | | | |розвідувальних | | | |центрів, | | | |спостерігачів з | | | |контролю за | | | |розкомплектуванням і | | | |знищенням ядерних | | | |боєприпасів | |---------------------+--------------------+---------------------| | | від 10 до 60 |військовослужбовці, | | | |які займають посади | | | |в протичумних | | | |закладах або | | | |відділах, | | | |відділеннях, | | | |лабораторіях | | | |особливо небезпечних | | | |інфекцій санітарно- | | | |епідеміологічних та | | | |санітарно- | | | |протиепідеміологічних| | | |загонів | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці | | | |(крім | | | |військовослужбовців | | | |строкової служби), | | | |які займають посади: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 45 |льотно- | | | |випробувального | | | |складу, що входять до| | | |складу екіпажу | | | |літальних апаратів і | | | |виконують польоти за | | | |методикою льотних | | | |випробувань | | | |авіаційної техніки, | | | |озброєння, | | | |навігаційних | | | |комплексів та іншого | | | |бортового і навісного| | | |обладнання літальних | | | |апаратів | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 60 |у військово-медичних | | | |закладах, частинах і | | | |підрозділах | | | |(лабораторіях), що | | | |працюють з вірусом | | | |СНІДу або | | | |забезпечують | | | |діагностику, | | | |лікування і | | | |безпосереднє | | | |обслуговування хворих| | | |на СНІД та | | | |інфікованих ВІЧ- | | | |інфекцією | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці, | | | |які залучаються для: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 100 |ліквідації епідемій і| | | |епізоотій туляремії, | | | |чуми, бруцельозу та | | | |проведення робіт в | | | |центрі епідемій з | | | |ліквідації форми 30 | | | |(лікування, | | | |обслуговування і | | | |охорони в інфекційних| | | |госпіталях, лікарнях,| | | |відділеннях, | | | |палатах) | |---------------------+--------------------+---------------------| |Підвищення посадового| 15 |військовослужбовці | |окладу за шкідливі | |внутрішніх військ | |умови служби, | |МВС, які здійснюють | |відсотків посадового | |конвоювання та | |окладу | |охорону засуджених і | | | |осіб, що перебувають | | | |під вартою і хворі на| | | |туберкульоз, у | | | |порядку здійснення | | | |запобіжних заходів за| | | |переліком, який | | | |затверджується | | | |Командувачем | | | |внутрішніх військ | | | |МВС, та | | | |військовослужбовці | | | |внутрішніх військ | | | |МВС, які несуть | | | |службу та | | | |забезпечують охорону | | | |державного | | | |спеціалізованого | | | |підприємства | | | |"Чорнобильська АЕС" | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за службу у | 25 |військовослужбовці | |високогірних | |(крім | |місцевостях, | |військовослужбовців | |відсотків посадового | |строкової військової | |окладу | |служби), які | | | |проходять службу на | | | |висоті 1200 метрів | | | |над рівнем моря і | | | |вище (у разі, коли їм| | | |не встановлено | | | |підвищення посадових | | | |окладів за військову | | | |службу на території | | | |гірських населених | | | |пунктів) | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за стрибки| |1. За стрибки з | |з парашутом, | |парашутом з літаків і| |відсотків | |вертольотів: | |мінімального | | | |посадового окладу за | | | |первинною офіцерською| | | |посадою командира | | | |взводу | | | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці | | | |строкової служби за: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 4-6 |від 1 до 100 стрибків| |---------------------+--------------------+---------------------| | | 7 |101 стрибок і більше | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |особи офіцерського | | | |складу, особи | | | |рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |військовослужбовці, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом (крім тих,| | | |хто має звання | | | |інструктора | | | |парашутно-десантної | | | |підготовки), за: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 5-9 |від 1 до 100 стрибків| |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |101 стрибок і більше | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |особи офіцерського | | | |складу, особи | | | |рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |військовослужбовці, | | | |які проходять | | | |військову службу за | | | |контрактом, що мають | | | |звання інструктора | | | |парашутно-десантної | | | |підготовки, за: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 9-10 |від 26 до 100 | | | |стрибків | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 11 |101 стрибок і більше | |---------------------+--------------------+---------------------| | | |військовослужбовці, | | | |які мають звання | | | |майстра парашутного | | | |спорту, майстра | | | |міжнародного класу | | | |або заслуженого | | | |майстра парашутного | | | |спорту, за: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 12 |від 201 до 1000 | | | |стрибків | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 13 |1001 стрибок і більше| |---------------------+--------------------+---------------------| | |відсотки |2. За ускладнений | | |мінімального |стрибок винагорода | | |посадового окладу за|збільшується: | | |первинною | | | |офіцерською посадою | | | |командира взводу | | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 2 |за кожне ускладнення,| | | |але не більш як два | | | |фактори ускладнення, | | | |а випусковому - не | | | |більш як три фактори | | | |ускладнення | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 4 |за катапультування і | | | |стрибок на воду | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 |за десантування | | | |всередині техніки або| | | |разом з нею | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 3-10 |додатково за | | | |експериментальні | | | |стрибки | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за |розмір і порядок |військовослужбовці | |водолазні роботи |виплати винагороди | | | |встановлюються | | | |Міноборони за | | | |погодженням з | | | |Мінпраці та Мінфіном| | |---------------------+--------------------+---------------------| |Надбавка за | |військовослужбовці, | |безперервний стаж на | |які безпосередньо | |шифрувальній роботі, | |зайняті на | |відсотків посадового | |шифрувальній роботі, | |окладу | |при безперервному | | | |стажі: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 10 |від одного до трьох | | | |років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 15 |від трьох до п'яти | | | |років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 |понад п'ять років | |----------------------------------------------------------------| | Одноразові | |----------------------------------------------------------------| |Одноразова допомога | |військовослужбовці, | |на початкове | |які прослужили не | |обзаведення, | |менше шести місяців | |посадовий оклад і | |на строковій | |оклад за військовим | |військовій службі і | |званням | |прийняті на військову| | | |службу за контрактом | | | |осіб рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу,| | | |військовослужбовці, | | | |прийняті | | | |безпосередньо після | | | |закінчення строкової | | | |військової служби на | | | |військову службу за | | | |контрактом осіб | | | |рядового, | | | |сержантського і | | | |старшинського складу | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 1 |на строк до трьох | | | |років включно | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 2 |на строк понад три | | | |роки | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за | |військовослужбовці | |тривалість | |(крім | |безперервної | |військовослужбовців | |військової служби, | |строкової військової | |посадовий оклад і | |служби) залежно від | |оклад за військовим | |тривалості | |званням | |безперервної | | | |календарної | | | |військової служби: | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 1 |за 15 років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 1,5 |за 20 років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 2 |за 25 років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 2,5 |за 30 років | |---------------------+--------------------+---------------------| | | 3 |за 35 і кожні | | | |наступні п'ять років | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за розшук,| від 3 до 40 |військовослужбовці | |піднімання, | |залежно від характеру| |розмінування та | |робіт і виду | |знешкодження | |вибухових предметів | |вибухових предметів, | | | |відсотків | | | |мінімального | | | |посадового окладу | | | |командира взводу | | | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за | 50 |військовослужбовці | |тралення і | |екіпажів тральщиків, | |знешкодження мін, | |управлінь їх | |відсотків посадового | |з'єднань за дні | |окладу | |фактичного тралення | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за | 10 |військовослужбовці | |дозаправку літаків у | |екіпажів літаків- | |повітрі, відсотків | |заправників за кожну | |посадового окладу | |дозаправку літаків у | | | |повітрі | |---------------------+--------------------+---------------------| |Винагорода за |розмір і порядок |випробувачі, які | |проведення |виплати винагороди |беруть участь у | |випробувань і |встановлюються |випробуваннях і | |досліджень |Міноборони за |дослідженнях | | |погодженням з |(експериментах): | | |Мінпраці та Мінфіном|ведучий льотчик- | | | |випробувач | | | |парашутист-випробувач| | | |(експериментатор), | | | |члени льотного | | | |екіпажу, водолази, | | | |науковий, науково- | | | |допоміжний, | | | |інженерно-технічний | | | |та медичний персонал,| | | |лікарі, інженери, | | | |техніки, лаборанти | | | |та інші спеціалісти, | | | |що забезпечують | | | |проведення | | | |експериментів | |---------------------+--------------------+---------------------| |Одноразова |середньомісячна |військовослужбовці, | |матеріальна допомога |заробітна плата, яка|звільнені з | |військовослужбовцям |виплачувалася до |військової строкової | |строкової військової |призову, але не |служби, які до | |служби |менше від |призову працювали на | | |мінімального розміру|підприємствах, в | | |заробітної плати |установах і | | | |організаціях | | | |незалежно від форми | | | |власності і | | | |господарювання | ------------------------------------------------------------------

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового забезпечення |Розмір| Категорія осіб рядового і | | | | начальницького складу, | | | | найменування органів, | | | | установ та підрозділів | | | | органів внутрішніх справ | |----------------------------------------------------------------| | Щомісячні | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення посадового окладу| | | |за особливі умови служби, | | | |пов'язані з підвищеним | | | |ризиком для життя, відсотків| | | |посадового окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |особи підрозділів | | | |спеціального і особливого | | | |призначення | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |особи, які зайняті в охороні| | | |та нагляді в психіатричних | | | |лікарнях (відділеннях) з | | | |посиленим наглядом | |----------------------------+------+----------------------------| | | |медичні працівники з числа | | | |начальницького складу за | | | |роботу: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |у туберкульозних лікарнях і | | | |санаторіях, а також | | | |туберкульозних відділеннях, | | | |палатах і кабінетах | | | |лікувальних установ | | | |загального типу | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у відділеннях і палатах для | | | |інфекційних хворих і хворих | | | |грибковими захворюваннями та| | | |кабінетах інфекційних | | | |захворювань лікувальних | | | |закладів загального типу | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у відділеннях і палатах, | | | |призначених винятково для | | | |госпіталізації хворих | | | |венеричними захворюваннями | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у рентгенівських, рентгено- | | | |флюорографічних, | | | |радіологічних і рентгено- | | | |радіологічних відділеннях, | | | |кабінетах і лабораторіях | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у патолого-анатомічних | | | |лабораторіях і відділеннях | | | |(прозекторських, моргах) | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у токсикологічних | | | |лабораторіях | |----------------------------+------+----------------------------| | | |лікарі: епідеміологи, | | | |анестезіологи- | | | |реаніматологи, бактеріологи,| | | |вірусологи, радіологи, | | | |паразитологи і | | | |дезінфекціоністи, які | | | |працюють за спеціальністю в | | | |лікувальних закладах і | | | |санітарно-епідеміологічних | | | |станціях | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |за роботу в лікувальних | | | |установах, відділеннях, | | | |палатах, кабінетах, | | | |призначених для утримання | | | |та лікування психічно | | | |хворих: наркологічних | | | |відділеннях, кабінетах і | | | |палатах | |----------------------------+------+----------------------------| | | |лікарі-психіатри, лікарі- | | | |психіатри-наркологи, які | | | |працюють за спеціальністю, | | | |крім лікарів, які працюють | | | |в апаратах МВС, головних | | | |управлінь, управлінь МВС в | | | |Автономній Республіці Крим, | | | |областях, мм. Києві та | | | |Севастополі | |----------------------------+------+----------------------------| | | |особи, які безпосередньо | | | |обслуговують потерпілих у | | | |спеціалізованих установах | | | |для надання медичної | | | |допомоги потерпілим | | | |внаслідок аварії на | | | |Чорнобильській АЕС | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |особи, які займають посади | |категорію медичним | |лікарів-хірургів, оперують | |працівникам з числа | |хворих у стаціонарах і мають| |начальницького складу, | |кваліфікаційну категорію: | |відсотків посадового окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| | | 20 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |першу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |другу | |----------------------------+------+----------------------------| | | |особи, які займають інші | | | |посади лікарів (крім | | | |лікарів-хірургів, які | | | |оперують хворих у | | | |стаціонарах), працівники з | | | |числа середнього медичного | | | |персоналу, якщо вони мають | | | |кваліфікаційну категорію: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |першу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 5 |другу | |----------------------------+------+----------------------------| | | |особи, які проходять службу | | | |в санітарному взводі | | | |(підрозділі) з підбору і | | | |транспортування трупів у | | | |морг: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |командир, заступник | | | |командира взводу | | | |(підрозділу) | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |молодший начальницький склад| |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за особливості |10-15 |особи рядового і | |проходження служби у | |начальницького складу | |приймальниках-розподільниках| | | |для осіб, затриманих за | | | |бродяжництво, в ізоляторах | | | |тимчасового тримання | | | |затриманих і взятих під | | | |варту осіб, у | | | |спецприймальниках для | | | |тримання осіб, підданих | | | |адміністративному арешту, | | | |відсотків посадового окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за роз'їзний | 10 |особи начальницького складу,| |характер роботи (замість | |які займають посади | |добових), відсотків | |старшого дільничного | |посадового окладу | |інспектора та дільничного | | | |інспектора міліції | |----------------------------+------+----------------------------| | | |особи начальницького складу | | | |кримінальної міліції у | | | |справах дітей, робота яких | | | |пов'язана із систематичними | | | |виїздами за межі постійного | | | |місця проживання в межах | | | |ділянки, яка обслуговується | |----------------------------+------+----------------------------| |Доплата за особливі умови | 15 |особи рядового і молодшого | |служби, відсотків посадового| |начальницького складу, які | |окладу | |несуть патрульно-постову | | | |службу із службовою собакою,| | | |за роботу по догляду за | | | |собакою, годуванню і її | | | |тренуванню (молодшим | | | |інспекторам-кінологам така | | | |доплата провадиться у разі, | | | |коли вони, крім своїх | | | |основних службових | | | |обов'язків, половину | | | |робочого часу несли | | | |патрульно-постову службу із | | | |службовою собакою) | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |особи, які проходять службу | | | |в кавалерійських стройових | | | |підрозділах, за роботу по | | | |догляду за кіньми і | | | |спорядженням | |----------------------------+------+----------------------------| |Доплата за службу в нічний | 35 |особи рядового і | |час, відсотків посадового | |начальницького складу | |окладу | |органів внутрішніх справ | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |міліціонери - водії, | |категорію, відсотків | |інспектори дорожньо- | |посадового окладу | |патрульної служби, | | | |інспектори патрульної | | | |служби, що мають клас: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 5 |другий | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |перший | |----------------------------+------+----------------------------| |Підвищення посадового окладу| |курсанти, які мають за | |за результатами чергової | |результатами екзаменаційної | |екзаменаційної сесії, | |сесії оцінки: | |відсотків посадового окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| | | 50 |тільки відмінні | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |добрі та відмінні | ------------------------------------------------------------------

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового | Розмір |Категорія осіб рядового | | забезпечення | |і начальницького складу,| | | | найменування органів | | | |управління, підрозділів | |----------------------------------------------------------------| | Щомісячні | |----------------------------------------------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну| |особи рядового і | |категорію, відсотків | |начальницького складу, | |посадового окладу | |які займають посади | | | |медичного та | | | |фармацевтичного | | | |персоналу, | | | |проходять службу на | | | |посадах водіїв та мають | | | |кваліфікаційну | | | |категорію: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 15 |вищу | |--------------------------+------------+------------------------| | | 10 |першу/перший клас | |--------------------------+------------+------------------------| | | 5 |другу/другий клас | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за кваліфікацію, | |особи начальницького | |відсотків посадового | |складу, які проходять | |окладу | |службу на посадах | | | |льотчиків і штурманів в | | | |екіпажах літаків, | | | |вертольотів та мають | | | |клас: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 8 |перший | |--------------------------+------------+------------------------| | | 5 |другий | |--------------------------+------------+------------------------| | | |особи рядового і | | | |начальницького складу, | | | |які проходять службу на | | | |посадах інженерно- | | | |технічного складу, | | | |бортових радистів, груп | | | |керівництва польотами, | | | |наземних авіаційних | | | |спеціалістів та мають | | | |клас: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 7 |майстра | |--------------------------+------------+------------------------| | | 5 |перший | |--------------------------+------------+------------------------| | | 3 |другий | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за безперервний | |особи рядового і | |стаж на шифрувальній | |начальницького складу, | |роботі, відсотків | |які безпосередньо | |посадового окладу | |зайняті на шифрувальній | | | |роботі, при | | | |безперервному стажі: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 10 |від одного до трьох | | | |років | |--------------------------+------------+------------------------| | | 15 |від трьох до п'яти років| |--------------------------+------------+------------------------| | | 20 |понад п'ять років | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за операторське | 10 |особи рядового і | |обслуговування і | |начальницького складу, | |збереження засобів | |які займають посади | |засекреченого | |водіїв, механіків- | |автоматичного зв'язку, | |водіїв, механіків- | |відсотків посадового | |водіїв-радистів машин, | |окладу | |обладнаних абонентними | | | |засобами зв'язку | |--------------------------+------------+------------------------| |Доплата за службу в нічний| 35 |особи рядового і | |час, відсотків посадового | |начальницького складу | |окладу | | | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за особливі умови| | | |служби, пов'язані з | | | |підвищеним ризиком для | | | |життя, відсотків | | | |посадового окладу | | | |--------------------------+------------+------------------------| | | до 50 |особи рядового і | | | |начальницького складу | | | |підрозділів з охорони | | | |атомних електростанцій | |--------------------------+------------+------------------------| | | до 50 |особи рядового і | | | |начальницького складу за| | | |час роботи на атомних | | | |електростанціях в період| | | |проведення навчання, | | | |участі в ліквідації | | | |пожеж та аварій | |--------------------------+------------+------------------------| | |від 5 до 40 |особи рядового і | | | |начальницького складу, | | | |які проходять службу в | | | |екіпажах літаків, | | | |вертольотів, надводних | | | |кораблів (суден), | | | |наземні авіаційні | | | |спеціалісти, які | | | |забезпечують безпеку | | | |польотів літаків та | | | |вертольотів, у | | | |підрозділах, служба в | | | |яких пов'язана з | | | |виконанням стрибків з | | | |парашутом | |--------------------------+------------+------------------------| | | до 50 (з |особам рядового і | | |урахуванням |начальницького складу за| | |окладу за |виконання службових | | |спеціальне |обов'язків, пов'язаних з| | |звання) |ризиком для життя або | | | |здоров'я | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за роботу в | |особи рядового і | |захисних ізолювальних | |начальницького складу за| |дихальних апаратах, | |роботу в захисних | |відсотків посадового | |дихальних апаратах: | |окладу за одну годину | | | |роботи | | | |--------------------------+------------+------------------------| | | 10 |у непридатному для | | | |дихання середовищі | |--------------------------+------------+------------------------| | | 5 |за час практичних | | | |тренувань на чистому | | | |повітрі | |--------------------------+------------+------------------------| |Курсантська посадова | |курсанти (з осіб, які не| |надбавка, відсотків | |перебували на службі | |посадового окладу | |перед зарахуванням на | | | |навчання) навчальних | | | |закладів МНС, які | | | |призначені на посади: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 10 |командира відділення | |--------------------------+------------+------------------------| | | 15 |заступника командира | | | |взводу | |--------------------------+------------+------------------------| | | 20 |старшини курсу | |--------------------------+------------+------------------------| |Підвищення посадового | |курсанти (з осіб, які не| |окладу за результатами | |перебували на службі | |чергової екзаменаційної | |перед зарахуванням на | |сесії, відсотків | |навчання) навчальних | |посадового окладу | |закладів МНС, що мають | | | |за результатами | | | |екзаменаційної сесії | | | |оцінки: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 50 |тільки відмінні | |--------------------------+------------+------------------------| | | 25 |добрі та відмінні | |--------------------------+------------+------------------------| |Винагорода за стрибки з | |за стрибки з парашутом з| |парашутом, відсотків | |літаків і вертольотів | |мінімального посадового | | | |окладу командира | | | |парашутно-рятувальної | | | |групи | | | |--------------------------+------------+------------------------| | | |особи рядового і | | | |начальницького складу | | | |(крім тих, які мають | | | |звання інструктора | | | |парашутно-десантної | | | |підготовки): | |--------------------------+------------+------------------------| | | 5-9 |за 1-100 стрибків | |--------------------------+------------+------------------------| | | 10 |за 101 і наступні | | | |стрибки | |--------------------------+------------+------------------------| | | |особи начальницького | | | |складу, які мають звання| | | |інструктора парашутно- | | | |десантної підготовки: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 9-10 |за 26-100 стрибків | |--------------------------+------------+------------------------| | | 11 |за 101 і наступні | | | |стрибки | |--------------------------+------------+------------------------| | | |особи рядового і | | | |начальницького складу, | | | |які мають звання | | | |майстра парашутного | | | |спорту, майстра | | | |міжнародного класу або | | | |заслуженого майстра | | | |парашутного спорту: | |--------------------------+------------+------------------------| | | 12 |за 201-1000 стрибків | |--------------------------+------------+------------------------| | | 13 |за 1001 і наступні | | | |стрибки | |--------------------------+------------+------------------------| | |відсотків |за ускладнений стрибок | | |мінімального|винагорода збільшується | | |посадового | | | |окладу | | | |командира | | | |парашутно- | | | |рятувальної | | | |групи | | |--------------------------+------------+------------------------| | | 2 |за кожне ускладнення, | | | |але не більш як два | | | |фактори ускладнення, а | | | |випусковому - не більш | | | |як три фактори | | | |ускладнення | |--------------------------+------------+------------------------| | | 4 |за стрибок на воду | |--------------------------+------------+------------------------| |Надбавка за службу у | 25 |особи рядового і | |високогірних місцевостях, | |начальницького складу за| |відсотків посадового | |службу на території | |окладу | |населених пунктів, яким | | | |надано статус гірських | |--------------------------+------------+------------------------| |Винагорода за водолазні |виплачується|особи рядового і | |роботи |у розмірі та|начальницького складу | | |порядку, | | | |визначених | | | |МНС за | | | |погодженням | | | |з Мінпраці | | | |та Мінфіном | | |----------------------------------------------------------------| | Одноразові виплати | |----------------------------------------------------------------| |Винагорода за розшук, |від 3 до 40|особи рядового і | |піднімання, розмінування | |начальницького складу | |та знешкодження вибухових | |залежно від характеру | |предметів, відсотків | |робіт і виду вибухових | |мінімального посадового | |предметів | |окладу начальника обслуги | | | |піротехнічної групи | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів і підрозділів Державної
кримінально-виконавчої служби

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового забезпечення |Розмір| Категорія осіб рядового і | | | | начальницького складу, | | | | найменування органів | | | | управління, підрозділів | |----------------------------+------+----------------------------| |Підвищення посадових окладів| |особи, які проходять службу:| |за умови служби, відсотків | |у кримінально-виконавчих | |посадового окладу | |установах закритого типу: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |середнього рівня безпеки, де| | | |тримаються чоловіки, які | | | |раніше відбували покарання у| | | |виді позбавлення волі | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |максимального рівня безпеки,| | | |а також секторах | | | |максимального рівня безпеки,| | | |утворених у кримінально- | | | |виконавчих установах | | | |закритого типу і слідчих | | | |ізоляторах за рішенням | | | |Державного департаменту з | | | |питань виконання покарань | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у лікувально-профілактичних | | | |закладах при кримінально- | | | |виконавчих установах | | | |закритого типу, закладах на | | | |правах лікувальних при | | | |кримінально-виконавчих | | | |установах закритого типу для| | | |лікування засуджених, які | | | |хворіють на активну форму | | | |туберкульозу: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |за умови, якщо кількість | | | |засуджених, що перебувають | | | |на лікуванні, яким визначено| | | |відбування покарання у | | | |кримінально-виконавчих | | | |установах закритого типу | | | |середнього рівня безпеки для| | | |тримання чоловіків, які | | | |раніше відбували покарання у| | | |виді позбавлення волі, або | | | |кримінально-виконавчих | | | |установах закритого типу | | | |максимального і середнього | | | |рівня безпеки (в яких особам| | | |рядового і начальницького | | | |складу Державної | | | |кримінально-виконавчої | | | |служби згідно із зазначеною | | | |постановою передбачено | | | |підвищення посадових | | | |окладів), узятих разом, | | | |становить понад | | | |50 відсотків планового | | | |наповнення лікувально- | | | |профілактичного закладу або | | | |закладу на правах | | | |лікувального (кількості | | | |ліжко-місць) | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |за умови, якщо кількість | | | |засуджених, що перебувають | | | |на лікуванні, яким визначено| | | |відбування покарання у | | | |кримінально-виконавчих | | | |установах закритого типу | | | |максимального рівня безпеки,| | | |становить понад | | | |50 відсотків планового | | | |наповнення лікувально- | | | |профілактичного закладу або | | | |закладу на правах | | | |лікувального (кількості | | | |ліжко-місць) | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |особи, які проходять службу | | | |в підрозділах спеціального і| | | |особливого призначення | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |особи, які зайняті на роботі| | | |з охорони і нагляду в | | | |психіатричних лікарнях з | | | |інтенсивним (суворим) | | | |наглядом за особами, які там| | | |утримуються | |----------------------------+------+----------------------------| |Підвищення посадового окладу| | | |за небезпечні для здоров'я | | | |та особливо важкі умови | | | |служби, відсотків посадового| | | |окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |особи, які зайняті на роботі| | | |із засудженими та взятими | | | |під варту особами, хворими | | | |на туберкульоз, в установах | | | |виконання покарань та | | | |слідчих ізоляторах | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |лікарі-лаборанти за роботу в| | | |токсикологічних лабораторіях| |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |лікарі: анестезіологи, | | | |бактеріологи, вірусологи, | | | |паразитологи і | | | |дезінфекціоністи, які | | | |працюють за спеціальністю в | | | |лікувально-профілактичних | | | |закладах, відділеннях, | | | |палатах, лабораторіях та | | | |кабінетах; епідеміологи | |----------------------------+------+----------------------------| | | |лікарі та середній медичний | | | |персонал за роботу: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |у лікувально-профілактичних | | | |закладах, відділеннях, | | | |палатах та кабінетах для | | | |інфекційних хворих | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у шкірно-венерологічних | | | |лікувально-профілактичних | | | |закладах, відділеннях, | | | |палатах і кабінетах | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у рентгенівських, | | | |радіологічних та | | | |рентгенорадіологічних | | | |відділах, відділеннях, | | | |лабораторіях і кабінетах | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у відділеннях, кабінетах | | | |ультразвукової діагностики | | | |та ендоскопії | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у патолого-анатомічних | | | |відділеннях | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |у лікувально-профілактичних | | | |закладах, відділеннях, | | | |палатах, кабінетах, | | | |призначених для тримання і | | | |лікування психічно хворих | |----------------------------+------+----------------------------| | | |у лікувально-трудових | | | |профілакторіях, лікувально- | | | |профілактичних закладах, | | | |відділеннях, палатах, | | | |кабінетах, утворених для | | | |тримання і примусового | | | |лікування засуджених, які | | | |страждають на алкоголізм і | | | |наркоманію | |----------------------------+------+----------------------------| | | 25 |лікарі-психіатри, лікарі- | | | |психіатри-наркологи, які | | | |працюють за спеціальністю, | | | |крім тих, які працюють у | | | |центральному апараті | | | |Державного департаменту з | | | |питань виконання покарань, | | | |апаратах управлінь | | | |(відділів) Державного | | | |департаменту з питань | | | |виконання покарань в | | | |Автономній Республіці Крим, | | | |областях, м. Києві та | | | |Київській області | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка до посадового | |особи, які перебувають у | |окладу за безперервний стаж | |штатах шифрувальних служб і | |шифрувальної роботи, | |зайняті безпосередньо на | |відсотків посадового окладу | |шифрувальній роботі, а також| | | |зайняті безпосередньо на | | | |обслуговуванні закритої | | | |апаратури зв'язку і роботі з| | | |ключовою документацією до | | | |неї: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |від одного до трьох років | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |від трьох до п'яти років | |----------------------------+------+----------------------------| | | 20 |понад п'ять років | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка до посадового | |медичні працівники: | |окладу за кваліфікаційну | | | |категорію, відсотків | | | |посадового окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| | | |лікарі-хірурги, які оперують| | | |хворих у стаціонарах і мають| | | |кваліфікаційну категорію: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |другу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |першу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 20 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| | | |лікарі незалежно від | | | |найменування посади (крім | | | |лікарів-хірургів, які | | | |оперують хворих у | | | |стаціонарах), працівники з | | | |числа середнього медичного | | | |персоналу, які мають | | | |кваліфікаційну категорію: | |----------------------------+------+----------------------------| | | 5 |другу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 10 |першу | |----------------------------+------+----------------------------| | | 15 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| |Доплата за службу в нічний | 35 |особи рядового і | |час, відсотків посадового | |начальницького складу | |окладу | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Доплата до посадового окладу| 15 |особи рядового і молодшого | |за охоронну службу із | |начальницького складу | |службовим собакою, відсотків| |слідчих ізоляторів, установ | |посадового окладу | |виконання покарань | |----------------------------+------+----------------------------| |Доплата до посадового окладу| 100 |особи рядового і | |за участь у роботах з | |начальницького складу, які | |ліквідації епідемій і | |залучаються для лікування, | |спалахів інфекційних хвороб,| |обслуговування, охорони та | |а також осередків особливо | |виконання інших робіт, | |небезпечних і небезпечних | |пов'язаних з високим | |інфекційних хвороб, | |ризиком зараження збудниками| |відсотків посадового окладу | |інфекційних хвороб у період | | | |ліквідації епідемій і | | | |спалахів інфекційних хвороб,| | | |а також осередків особливо | | | |небезпечних і небезпечних | | | |інфекційних хвороб | ------------------------------------------------------------------

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
РОЗМІРИ
надбавки за вислугу років військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової служби), особам рядового
і начальницького складу

------------------------------------------------------------------ | Вислуга років |Розмір надбавки, відсотків посадового окладу | | | з урахуванням окладу за військовим | | | (спеціальним) званням | |------------------+---------------------------------------------| |Від 1 до 2 років | 5 | |------------------+---------------------------------------------| |Від 2 до 5 років | 10 | |------------------+---------------------------------------------| |Від 5 до 10 років | 20 | |------------------+---------------------------------------------| |Від 10 до 15 років| 25 | |------------------+---------------------------------------------| |Від 15 до 20 років| 30 | |------------------+---------------------------------------------| |Від 20 до 25 років| 35 | |------------------+---------------------------------------------| |25 і більше | 40 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб середнього
і старшого начальницького складу Адміністрації
та регіональних органів Держспецзв'язку
за основними типовими посадами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, | | | гривень | | |--------------------------------| | |Адміністрація|регіональні органи| |-------------------------------+-------------+------------------| |Директор департаменту | 2140 | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник регіонального органу | | 1990 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник управління | 1900-1990 | 1700-1750 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник відділу | 1600-1800 | 1400-1600 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник сектору | 1400-1600 | 1350-1400 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Головний інспектор із захисту | 1300-1400 | 1200-1300 | |інформації | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Головний спеціаліст, | 1150-1200 | 1000-1100 | |консультант | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Провідний спеціаліст, інспектор| 1100-1150 | 900-1000 | |із захисту інформації | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Спеціаліст | 1000-1050 | 800-900 | ------------------------------------------------------------------ { Постанову доповнено Додатком 30 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб
середнього і старшого начальницького
складу за основними типовими керівними
посадами територіальних підрозділів, закладів
та установ (крім керівних та науково-педагогічних
посад у наукових установах та навчальних закладах)
Держспецзв'язку та осіб середнього і старшого
начальницького складу Держспецзв'язку за основними
типовими посадами, які мають наскрізний характер

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: територіального | 1990 | |підрозділу, закладу, установи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: відділу, групи вузлів| 1400-1600 | |зв'язку, групи станцій | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: сектору (відділення),| 1350-1400 | |вузла зв'язку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старші: інженер, фахівець сфери | 1000-1100 | |захисту інформації, інші | | |професіонали | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інженер, фахівець сфери захисту | 800-900 | |інформації, інші професіонали | | ------------------------------------------------------------------ { Постанову доповнено Додатком 31 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу, гривень | |-----------------------+----------------------------------------| | I | 450-485 | |-----------------------+----------------------------------------| | II | 485-530 | |-----------------------+----------------------------------------| | III | 530-565 | |-----------------------+----------------------------------------| | IV | 565-605 | |-----------------------+----------------------------------------| | V | 605-645 | |-----------------------+----------------------------------------| | VI | 645-685 | |-----------------------+----------------------------------------| | VII | 685-720 | |-----------------------+----------------------------------------| | VIII | 720-740 | |-----------------------+----------------------------------------| | IX | 740-760 | ------------------------------------------------------------------ { Постанову доповнено Додатком 32 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового забезпечення |Розмір| Категорія осіб рядового | | | | і начальницького складу, | | | | найменування органів | | | | управління, підрозділів | |----------------------------+------+----------------------------| |Щомісячні | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за класну | |особи рядового і | |кваліфікацію, відсотків | |начальницького складу, що | |посадового окладу | |займають посади, за якими | | | |згідно із затвердженою | | | |Головою Держспецзв'язку | | | |номенклатурою може | | | |присвоюватися класна | | | |кваліфікація, та мають клас:| | |------+----------------------------| | | 5 |другий | | |------+----------------------------| | | 8 |перший | | |------+----------------------------| | | 11 |майстра | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |особи з числа начальницького| |категорію особам | |складу, які займають посади | |начальницького складу із | |лікарів-хірургів і оперують | |числа медичного персоналу, | |хворих у стаціонарах, якщо | |відсотків посадового окладу | |вони мають кваліфікаційну | | | |категорію: | | |------+----------------------------| | | 10 |другу | | |------+----------------------------| | | 15 |першу | | |------+----------------------------| | | 20 |вищу | | |------+----------------------------| | | |особи з числа начальницького| | | |складу, які займають посади | | | |лікарів (крім лікарів- | | | |хірургів, які оперують | | | |хворих у стаціонарах), особи| | | |з числа середнього медичного| | | |персоналу, якщо вони мають | | | |кваліфікаційну категорію: | | |------+----------------------------| | | 5 |другу | | |------+----------------------------| | | 10 |першу | | |------+----------------------------| | | 15 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за безперервний | |особи рядового і | |стаж шифрувальної роботи, | |начальницького складу, які | |відсотків посадового окладу | |безпосередньо зайняті на | | | |шифрувальній роботі, при | | | |безперервному стажі: | | |------+----------------------------| | | 10 |від одного до трьох років | | |------+----------------------------| | | 15 |від трьох до п'яти років | | |------+----------------------------| | | 20 |понад п'ять років | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за операторське | 10 |особи рядового і | |обслуговування та збереження| |начальницького складу, які | |апаратури засекречування, | |займають посади водіїв, | |відсотків посадового окладу | |механіків-водіїв, | | | |механіків-водіїв-радистів | | | |машин, обладнаних | | | |абонентними засобами зв'язку| |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за службу у | 25 |особи рядового і | |високогірних місцевостях, | |начальницького складу, які | |відсотків посадового окладу | |проходять службу на висоті | | | |1200 метрів над рівнем моря | | | |і вище (у разі, коли їм не | | | |встановлено підвищення | | | |посадових окладів за службу | | | |на території гірських | | | |населених пунктів) | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |водії, що мають клас: | |категорію, відсотків |------+----------------------------| |посадового окладу | 5 |другий | | |------+----------------------------| | | 10 |перший | |----------------------------+------+----------------------------| |Курсантська посадова | |курсанти (з числа осіб, які | |надбавка, відсотків | |не перебували на службі | |посадового окладу | |перед зарахуванням на | | | |навчання) навчальних | | | |закладів Держспецзв'язку, | | | |призначені на посади: | | |------+----------------------------| | | 10 |командира відділення | | |------+----------------------------| | | 15 |заступника командира взводу | | |------+----------------------------| | | 20 |старшини курсу | |----------------------------+------+----------------------------| |Підвищення посадового окладу| |курсанти (з числа осіб, які | |за результатами чергової | |не перебували на службі | |екзаменаційної сесії, | |перед зарахуванням на | |відсотків посадового окладу | |навчання), що мають за | | | |результатами екзаменаційної | | | |сесії оцінки: | | |------+----------------------------| | | 50 |тільки відмінні | | |------+----------------------------| | | 25 |добрі та відмінні | |----------------------------+------+----------------------------| |Одноразові | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Винагорода за тривалу | |особи рядового і | |безперервну службу, | |начальницького складу | |посадовий оклад і оклад за | |залежно від тривалості | |спеціальне звання | |безперервної календарної | | | |служби з урахуванням стажу | | | |військової служби: | | |------+----------------------------| | | 1 |за 15 років | | |------+----------------------------| | | 1,5 |за 20 років | | |------+----------------------------| | | 2 |за 25 років | | |------+----------------------------| | | 2,5 |за 30 років | | |------+----------------------------| | | 3 |за 35 і кожні наступні | | | |п'ять років". | ------------------------------------------------------------------ { Постанову доповнено Додатком 33 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р.
N 439 ( 439-92-п ) "Деякі питання оплати праці працівників органів
внутрішніх справ".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р.
N 232 ( 232-96-п ) "Про надбавки до грошового забезпечення
працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби
безпеки і прокуратури" у частині, що стосується слідчих
співробітників Служби безпеки України.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 663 ( 663-97-п ) "Про внесення зміни до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 439" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 27, с. 126).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р.
N 452 ( 452-98-п ) "Про упорядкування додаткових видів грошового
забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 14, ст. 537).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р.
N 1223 ( 1223-99-п ) "Про заходи щодо виконання статті 2 Указу
Президента України від 16 червня 1999 р. N 650" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 28, ст. 1409).
6. Пункти 1-3, 5-7 та абзац другий пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. N 1510
( 1510-99-п ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників Державної
кримінально-виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 33, ст. 1736).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р.
N 1920 ( 1920-99-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 42, ст. 2097).
8. Пункти 1-6 постанови Кабінету Міністрів України від
22 травня 2000 р. N 829 ( 829-2000-п ) "Про грошове забезпечення
військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 21,
ст. 863).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р.
N 1170 ( 1170-2000-п ) "Про надбавки до посадових окладів
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які
мають спортивні звання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30,
ст. 1278).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня
2000 р. N 1848 ( 1848-2000-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 51, ст. 2210).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2001 р. N 182 ( 182-2001-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 9, ст. 360).
12. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня
2001 р. N 325 ( 325-2001-п ) "Про встановлення надбавок до
посадових окладів державних експертів з питань таємниць"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 610).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
2001 р. N 1339 ( 1339-2001-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 42, ст. 1886).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 334 ( 334-2002-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 597).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 р. N 491 ( 491-2002-п ) "Про внесення змін у додаток 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. N 1223"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 808).
16. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2002 р. N 1455 ( 1455-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 40, ст. 1859).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 р. N 251 ( 251-2003-п ) "Про упорядкування грошового
забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 9, ст. 395).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р.
N 1167 ( 1167-2003-п ) "Деякі питання грошового забезпечення
військовослужбовців Державної прикордонної служби" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1622).
19. Пункти 33 і 63 змін, що вносяться до актів Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня
2003 р. N 1966 ( 1966-2003-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2770).
21. Підпункт 2 пункту 1 та пункт 2 змін, що вносяться до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. N 1510,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2004 р. N 574 ( 574-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 17, ст. 1198).
22. Пункти 1, 2, 4-6 та підпункти 1 і 2 пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2004 р. N 1473
( 1473-2004-п ) "Про грошове забезпечення військовослужбовців
Державної спеціальної служби транспорту" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 44, ст. 2907).
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2004 р. N 1543 ( 1543-2004-п ) "Про доповнення додатка 3 до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3029).
24. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 р. N 193 ( 193-2005-п ) "Про підвищення грошового
забезпечення деяких категорій військовослужбовців та інших осіб"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 526).
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня
2005 р. N 299 ( 299-2005-п ) "Про встановлення розміру додаткової
грошової винагороди деяким категоріям військовослужбовців та іншим
особам" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 840).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня
2005 р. N 869 ( 869-2005-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2199).
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня
2006 р. N 386 ( 386-2006-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 452" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 13, ст. 891).
28. Абзац третій підпункту 1 та підпункт 2 пункту 14, пункти
23 та 36 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з
питань діяльності органів і установ виконання покарань,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2006 р. N 1074 ( 1074-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 31, ст. 2233).
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня
2007 р. N 508 ( 508-2007-п ) "Про доповнення постанови Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2006 р. N 1851"( Офіційний вісник
України, 2007 р., N 22, ст. 868).
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня
2007 р. N 594 ( 594-2007-п ) "Деякі питання грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у
2007 році" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 24, ст. 992).
31. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2007 р. N 1166 ( 1166-2007-п ) "Про грошове
забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної
спеціальної служби транспорту".


Publications of document