Document 1242-2010-п, valid, current version — Adoption on December 29, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 13, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1242
Київ
Про затвердження зразка повідомлення
про нотаріальне посвідчення договору
оренди об'єктів нерухомості

Відповідно до підпункту "б" підпункту 170.1.5 пункту 170.1
статті 170 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразок повідомлення про нотаріальне посвідчення
договору оренди об'єктів нерухомості, що додається.
2. Установити, що повідомлення про нотаріальне посвідчення
договорів оренди об'єктів нерухомості надсилаються державними та
приватними нотаріусами до органів державної податкової служби за
податковою адресою платників податків (орендодавців) у день
посвідчення таких договорів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1692 ( 1692-2003-п )
"Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення
договору оренди нерухомого майна" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 45, ст. 2351).
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1242
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про нотаріальне посвідчення договору оренди
об'єктів нерухомості

Орендодавець ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у
паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків)
Орендар _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова адреса,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні
переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у
паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків)
Загальна характеристика об'єкта нерухомості (назва об'єкта,
площа, місцезнаходження) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Сума орендної плати згідно з договором ______________________
Мінімальна сума орендного платежу (за 1 квадратний метр
загальної площі)* __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Грошова оцінка об'єкта нерухомості* _________________________
Строк дії договору ___ ____________ 20__ р.
Дата посвідчення договору ___ ____________ 20__ р.
Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій ______
М.П. ____________________ ________________________
(підпис нотаріуса) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20_ р.
_______________
* У разі коли це передбачено умовами договору.on top