Document 1231-2001-п, current version — Revision on February 2, 2018, on the basis - 26-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2001 р. № 1231
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 35 від 25.01.2012
№ 662 від 22.09.2016
№ 26 від 31.01.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 р. № 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2000 р., № 20, ст. 824, № 30, ст. 1272; 2001 р., № 3, ст. 61) зміни, що додаються.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 662)

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення Мінфіном конкурсного відбору банків, у яких одержувачам пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі (далі - одержувач) відкриваються поточні рахунки, через які здійснюється їх виплата.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

конкурс - спосіб відбору банків з метою забезпечення належних умов виплати пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі через поточні рахунки одержувачів;

претендент - банк, який на підставі банківської ліцензії надає послуги з відкриття та ведення банківських рахунків фізичних осіб і подав конкурсну документацію для участі в конкурсі відповідно до цього Порядку;

уповноважений банк - переможець конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги, заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки одержувачів.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}

3. До участі в конкурсі допускаються банки, щодо яких протягом останніх шести місяців Національним банком не запроваджувався особливий режим контролю за діяльністю банку та не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій або у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, та які на час проведення конкурсу відповідають таким вимогам:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}

не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;

не мають заборгованості із сплати податків і зборів;

протягом останніх 12 місяців щодо яких або до власників істотної участі в яких, або до пов’язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій;

здійснюють емісію електронних платіжних засобів (платіжних карток).

4. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію у складі не менше ніж дев’ять осіб та призначає її голову.

До складу конкурсної комісії входять представники Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Казначейства, Пенсійного фонду, Національного банку, представники інших державних органів (за згодою).

Конкурси проводяться конкурсною комісією двічі на рік - 10 липня та 10 грудня за умови надходження конкурсної документації більше ніж від одного претендента з дати оголошення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення конкурсу.

У разі коли дата проведення конкурсу припадає на святковий або вихідний день, конкурс проводиться наступного робочого дня.

5. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який затверджується головою конкурсної комісії, а за його відсутності - заступником голови конкурсної комісії. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії.

6. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мінфіну і повинно містити:

інформацію про дату проведення конкурсу;

кінцеву дату подання конкурсної документації (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу);

адресу, за якою подається конкурсна документація.

7. Для участі в конкурсі претендент повинен подати конкурсній комісії таку конкурсну документацію:

1) заяву про участь у конкурсі;

2) копію банківської ліцензії;

3) аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на останню звітну дату або засвідчену в установленому порядку його копію;

4) інформацію про власників істотної участі банку;

5) інформацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відсутності (наявності) фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб стосовно сплати зборів, штрафів, пені;

6) довідку ДФС щодо відсутності (наявності) заборгованості із сплати податків і зборів;

7) інформацію Національного банку щодо:

застосування (незастосування) до претендента протягом останніх шести місяців заходів впливу;

дотримання економічних нормативів, встановлених Національним банком;

фінансового стану претендента на перше число місяця, у якому подаються документи;

8) інформацію про застосування (незастосування) до претендента (власників істотної участі, пов’язаних осіб) Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій протягом останніх 12 місяців;

9) перелік платіжних систем, платіжні картки яких емітує банк-претендент;

10) зобов’язання щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов’язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку (додаток 2);

11) нотаріально засвідчену копію свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом;

12) інформацію про наявність та/або графік створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення безперешкодного доступу до банку та його банкоматів відповідно до законодавства.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}

8. Конкурсна документація складається українською мовою. Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати її подання, не розглядається.

Претендент має право відкликати конкурсну документацію до кінцевої дати її подання, повідомивши про це конкурсній комісії письмово.

9. Конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію, надану банками-претендентами, протягом п’яти робочих днів з моменту кінцевої дати її подання.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків-претендентів за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому строк подання додаткової інформації не може перевищувати трьох робочих днів з дати такого звернення.

У разі ненадання запитуваної додаткової інформації конкурсна комісія може прийняти рішення про зняття з розгляду конкурсної документації претендента.

10. Переможцями конкурсу визначаються претенденти, які відповідають вимогам пунктів 3 та 7 цього Порядку, та банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 26 від 31.01.2018}

11. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну документацію, якщо вона не відповідає вимогам, установленим в пункті 7 цього Порядку, або якщо під час її розгляду було виявлено недостовірні дані.

12. Рішення (протокол) конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу протягом трьох робочих днів з дати його затвердження надсилається Пенсійному фонду та Мінсоцполітики і є підставою для укладення ними договорів з переможцями конкурсу щодо виплати пенсій та грошової допомоги. Договір повинен бути укладений не пізніше десятого робочого дня після затвердження протоколу про визначення переможців конкурсу.

Якщо договір не укладено протягом зазначеного строку, конкурсна комісія може за поданням Пенсійного фонду або Мінсоцполітики продовжити строк його укладення, але не більше ніж на десять робочих днів або скасувати результати конкурсу щодо цих переможців.

Обслуговування осіб, які отримують заробітну плату в уповноваженому банку, та надання додаткових послуг банком здійснюється на підставі договорів між уповноваженим банком та цими особами.

13. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім претендентам протягом десяти робочих днів з дати визначення переможців конкурсу і розміщує інформацію про результати конкурсу на офіційному веб-сайті Мінфіну.

14. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства. При цьому поданням скарги не зупиняється виконання рішення про визначення переможців.

У разі задоволення компетентним органом скарги оголошується новий конкурс, в якому претендент, що оскаржив результати попереднього конкурсу, має право брати участь на загальних підставах.

15. У зв’язку із ситуацією, яка загрожує своєчасній та в повному обсязі виплаті через уповноважений банк пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, за ініціативою державного органу - члена комісії невідкладно (не пізніше 24 годин від заявлення Мінфіну такої ініціативи) проводиться позачергове засідання комісії, на якому розглядається питання припинення права на проведення виплат через уповноважений банк, стосовно якого виникла така загроза.

16. Моніторинг дотримання переможцями конкурсу вимог цього Порядку до уповноважених банків забезпечує Мінфін.

Уповноважені банки щокварталу станом на останню дату місяця звітного кварталу не пізніше 10 числа місяця кварталу, що настає за звітним, зобов’язані надати конкурсній комісії інформацію:

Національного банку щодо:

застосування (незастосування) до уповноваженого банку протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

{Абзац п'ятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}

щодо застосування (незастосування) протягом звітного кварталу до уповноваженого банку (власників істотної участі, пов’язаних осіб) санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС.

Одержувачі, які відкрили поточні рахунки в уповноважених банках, у разі виявлення порушень мають право повідомляти про них територіальним органам Пенсійного фонду України, Казначейства або структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за їх місцезнаходженням. Пенсійний фонд України, Казначейство та Мінсоцполітики щомісяця не пізніше 10 числа, що настає за звітним, подають конкурсній комісії узагальнену інформацію про виявлені порушення, за результатами розгляду якої конкурсна комісія має право приймати рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку.

17. У разі порушення уповноваженими банками вимог, встановлених пунктом 3 цього Порядку, та у разі виникнення ситуації, яка загрожує своєчасній та в повному обсязі виплаті через уповноважений банк пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, та/або запровадження тимчасової адміністрації в уповноваженому банку конкурсна комісія має право звернутися до банку з письмовим застереженням щодо усунення порушення та/або прийняти рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку.

Рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку приймається конкурсною комісією, якщо уповноваженим банком протягом 15 календарних днів з дня отримання такого застереження не усунуто порушення, зазначене у письмовому застереженні, крім випадків запровадження тимчасової адміністрації в уповноваженому банку.

У разі необхідності прийняття рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку засідання комісії може скликатися позачергово.

Повторне набуття банком статусу уповноваженого банку розглядається конкурсною комісією за умови подання банком конкурсної документації, передбаченої пунктом 7 цього Порядку, у строки, встановлені пунктом 6 цього Порядку, але не раніше ніж через шість місяців після усунення банком усіх порушень.

18. Інформація про прийняття рішення щодо припинення банком виконання функцій уповноваженого банку розміщується на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом трьох днів з дати його прийняття.

19. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.

20. Конкурсна документація зберігається Мінфіном три роки.

21. Організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Мінфін.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 26 від 31.01.2018}Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
послуг і граничне значення їх показників, яких банк зобов’язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку

Повне найменування банку ________________________________________

Порядковий номер

Найменування послуг

Граничне значення

1.

Випуск/відкриття та розрахунково-касове обслуговування основної платіжної картки/поточного рахунка

безоплатно

2.

Нарахування відсотків на залишок за поточним рахунком, за яким проводиться виплата пенсії, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ

протягом строку дії договору, укладеного з одержувачем

3.

Зарахування пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ на рахунки їх одержувачів

не пізніше наступного операційного дня з дати надходження коштів до банку

4.

Зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів

безоплатно

5.

Видача готівки з поточного рахунка через власну мережу кас і банкоматів

безоплатно

6.

Проведення безготівкових операцій у сфері торгівлі та послуг

безоплатно

7.

Проведення операцій в межах одного банку із перерахуванням коштів з поточного рахунка на депозитний (вкладний чи інший)

безоплатно

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи банку)

_________________
(підпис)

М.П.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596

1. Пункт 2 постанови визнати таким, що втратив чинність.

2. У Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах:

1) у назві слова "банківських установах" замінити словом "банках";

2) друге речення пункту 1 викласти у такій редакції: "Уповноваженими банками є банки, визнані переможцями конкурсу на право виплати пенсій та грошової допомоги через банківські рахунки за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з якими за результатами цього конкурсу Мінпраці та Пенсійним фондом укладено відповідні договори";

3) у пункті 2:

слова "у зазначених банківських установах, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці" замінити словами "у банках, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці за результатами конкурсу".on top