Document 123/94-ВР, valid, current version — Adoption on July 26, 1994
( Last event — Entry into force, gone August 22, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 34, ст.315 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 3, ст. 17) такі зміни:
1. Частину дев'яту статті 32 викласти у такій редакції:
"Депутатам надається щорічна відпустка у міжсесійний період
тривалістю 45 календарних днів, якщо законодавством не передбачена
відпустка більшої тривалості, з виплатою допомоги на оздоровлення
у розмірі подвійної місячної заробітної плати".
2. Статтю 33 викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Оплата праці народного депутата України
Оплата праці народного депутата України проводиться у
розмірах, встановлених Верховною Радою України. На народного депутата України поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) в частині, що регулює питання
службової кар'єри та матеріального і соціально-побутового
забезпечення державних службовців".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 липня 1994 року
N 123/94-ВРon top