Document 1215-IV, valid, current version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань
пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.104 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367):
1) частину сьому викласти в такій редакції:
"Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого
самоврядування та/або державної служби не менше 10 років,
здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про
державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру
трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),
виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина
пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів
Державного бюджету України";
2) частину дев'яту виключити;
3) частину десяту доповнити реченням такого змісту: "У цих
випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для
державних службовців, із сум заробітної плати, на які
нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
за останньою займаною виборною посадою на день призначення
пенсії";
4) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"У разі звільнення з роботи в органах місцевого
самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам
місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога
в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10
років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на
посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців";
5) частину дванадцяту замінити частинами дванадцятою і
тринадцятою такого змісту:
"Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в
період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами I та
II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності
призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про
державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого
самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого
самоврядування чи державної служби не менше 10 років та загального
трудового стажу, встановленого для призначення пенсії по
інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ). У разі повернення зазначених осіб на
службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу
виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до
звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на
державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії,
призначеної на загальних підставах.
У разі смерті особи в період перебування на службі в органах
місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку,
передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого
годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія
призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні
годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника в
розмірі 70 відсотків заробітку годувальника на одного
непрацездатного члена сім'ї та 90 відсотків - на двох і більше
членів сім'ї за наявності у годувальника стажу служби в органах
місцевого самоврядування чи державної служби не менше 10 років.
До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті
37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 2003 року
N 1215-IVon top