Про реєстрацію символіки громадського об'єднання
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form, Statement, Certificate, Specification on December 19, 20121209
Document 1209-2012-п, first version — Adoption on December 19, 2012
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1209
Київ

Про реєстрацію символіки громадського об’єднання

Відповідно до статті 18 Закону України “Про громадські об’єднання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації символіки громадського об’єднання, що додається.

2. Установити, що:

1) розмір плати за реєстрацію символіки становить:

чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об’єднань, крім громадських об’єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об’єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

2) розмір плати за видачу громадському об’єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням становить 50 відсотків плати за реєстрацію символіки громадського об’єднання.

Молодіжні та дитячі громадські об’єднання від плати за реєстрацію символіки звільняються;

3) плата за реєстрацію символіки громадського об’єднання, а також за видачу громадському об’єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням зараховується до державного бюджету.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1209

ПОРЯДОК
реєстрації символіки громадського об’єднання

1. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до цього Порядку.

2. Реєстрація символіки зареєстрованих громадських об’єднань здійснюється Укрдержреєстром.

3. Для реєстрації символіки громадського об’єднання (далі - символіка) Укрдержреєстру подається заява за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

рішення про затвердження символіки, прийняте відповідно до статуту громадського об’єднання. У рішенні повинно бути затверджено вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки, її зображення та опис, визначено порядок надання дозволу на використання символіки та порядок її зберігання;

зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif), вписане у квадрат розміром 8 х 8 сантиметрів (на паперовому та електронному носіях);

опис символіки (на паперовому та електронному носіях);

копія статуту громадського об’єднання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою (у разі її наявності).

Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, що подаються на паперових носіях, подаються у двох примірниках.

4. Заява про реєстрацію символіки розглядається протягом семи робочих днів з дня її надходження до Укрдержреєстру.

У межах зазначеного строку Укрдержреєстр приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про реєстрацію символіки;

про відмову у реєстрації символіки;

про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки.

5. Копія рішення про реєстрацію символіки із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) відповідному громадському об’єднанню.

6. Документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію символіки, подається протягом трьох місяців з дня отримання громадським об’єднанням копії рішення Укрдержреєстру про реєстрацію символіки громадського об’єднання.

На наступний робочий день після отримання документа, що підтверджує внесення плати за реєстрацію символіки:

громадському об’єднанню видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки за зразком згідно з додатком 2, а також прошитий, пронумерований та оформлений Укрдержреєстром один примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки;

дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки громадських об’єднань, у якому зазначається:

- найменування громадського об’єднання;

- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;

- вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки;

- опис символіки;

- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію символіки.

Укрдержреєстр розміщує на своєму офіційному веб-сайті опис та зображення символіки зареєстрованих громадських об’єднань.

7. У разі неподання в установлений строк громадським об’єднанням документа про оплату реєстраційного збору рішення Укрдержреєстру про реєстрацію символіки такого громадського об’єднання визнається таким, що втратило чинність, про що розміщується відповідна інформація на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру та письмово повідомляється громадському об’єднанню рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

8. У реєстрації символіки громадського об’єднання відмовляється у разі, коли вона відтворює:

1) державні символи України;

2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених органів;

3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

4) зареєстровану символіку іншого громадського об’єднання;

5) ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

9. Копія рішення про відмову у реєстрації символіки разом з документами, що подавалися для реєстрації (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для такої відмови.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про відмову у реєстрації символіки, громадське об’єднання може повторно подати заяву про реєстрацію символіки.

10. Заява про реєстрацію символіки залишається без розгляду по суті у разі, коли:

1) не подано усіх документів, визначених пунктом 3 цього Порядку;

2) подані документи оформлені без додержання вимог пункту 3 цього Порядку;

3) опис символіки не відповідає зображенню символіки;

4) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об’єднання.

Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки разом з документами, що подавалися для реєстрації (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день після його прийняття із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки, громадське об’єднання може повторно подати заяву про реєстрацію символіки.

11. Для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою громадське об’єднання подає Укрдержреєстру заяву у довільній формі.

До заяви додаються:

примірник загальнодержавного друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу громадському об’єднанню дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки.

12. Укрдержреєстр протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;

про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою.

13. Укрдержреєстр приймає рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою у разі, коли:

1) до заяви не додані документи, передбачені пунктом 11 цього Порядку;

2) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об’єднання;

3) Укрдержреєстру надійшло рішення суду щодо заборони видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою.

14. Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою разом з документами, що подавалися із заявою (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, громадське об’єднання може повторно подати заяву про видачу такого дубліката.

15. Укрдержреєстр за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою у межах строку, передбаченого пунктом 12 цього Порядку, зобов’язаний:

1) внести до Реєстру символіки громадських об’єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

2) оформити та видати (надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки.

16. Для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням громадське об’єднання подає Укрдержреєстру заяву у довільній формі.

До заяви додаються:

оригінал свідоцтва про реєстрацію символіки (пошкоджений);

документ, що підтверджує внесення плати за заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням.

17. Укрдержреєстр протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви приймає у формі наказу одне з таких рішень:

про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням;

про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням.

18. Укрдержреєстр приймає рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням у разі, коли:

1) до заяви не додані документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку;

2) заява підписана особою, яка не наділена повноваженнями представляти громадське об’єднання.

19. Копія рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням разом з документами, які подавалися із заявою (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком до рішення є правовий висновок, який повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави для прийняття такого рішення.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням, громадське об’єднання може повторно подати заяву про заміну свідоцтва.

20. Укрдержреєстр за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням зобов’язаний у межах строку, передбаченого пунктом 17 цього Порядку, видати (надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про реєстрацію символіки громадського об’єднання


Додаток 2
до Порядку

СВІДОЦТВО
про реєстрацію символіки громадського об’єднанняЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1209

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 p. № 144 “Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян” (ЗП України, 1993 p., № 7, ст. 148).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 p. № 113 “Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду України” (ЗП України, 1994 p., № 6, ст. 155).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 p. № 621 (ЗП України, 1996 p., № 13, ст. 361).

4. Пункт 3 змін та доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 p. № 283 (Офіційний вісник України, 1998 p., № 10, ст. 383).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 p. № 633 “Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 45, ст. 1850).on top