Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2007 р. № 1194
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 810 від 11.08.2010
№ 962 від 12.10.2010
№ 1105 від 06.12.2010
№ 893 від 10.09.2012
№ 872 від 27.11.2013
№ 61 від 08.02.2017}

{У тексті постанови слова “Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 893 від 10.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Хокей України" (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 893 від 10.09.2012}

3. Міністерству фінансів, Міністерству молоді та спорту під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 27.11.2013}

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати до 1 лютого починаючи з 2009 року Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 27.11.2013}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. № 1194

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма "Хокей України"

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 2008-2017 років належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя і відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку хокею.

{Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 10.09.2012}

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для України є вкрай важливим формування інфраструктури хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу з об'єднанням фінансових ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і приватних структур в обсягах, наведених у додатку 1.

Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку хокею і здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних і реконструкція існуючих спортивних споруд із штучним льодом, та запровадження сертифікації таких споруд для проведення змагань різного рівня;

{Абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 10.09.2012}

створення ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;

запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку хокею;

створення науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базових елементів хокею;

удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;

залучення різних груп населення до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя;

сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм;

формування календаря національних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участі хокеїстів у міжнародних змаганнях;

створення системи проведення чемпіонату України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах;

удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових Олімпійських ігор;

активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного хокею;

підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на телебаченні та радіо;

покращення міжнародного співробітництва з метою підтримки і розвитку хокею в Україні.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень розвитку хокею та сформувати механізм удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до національних інтересів та вимог щодо розвитку хокею у світі;

посилити державну підтримку поліпшення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 60 нових спортивних споруд із штучним льодом для хокею;

збільшити до 600-800 тис. чисельність осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров'я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їх життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 12 тис. школярів до короткочасного навчання базових елементів хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше як 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах та 60 відділень при спортивних клубах;

підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та проводити його у вищій лізі серед 12-14 та у першій - серед 6-8 команд;

{Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 10.09.2012}

повернути національну збірну команду України до елітної групи чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року, використовувати виступи українських хокеїстів як дієвий спосіб патріотичного виховання громадян та піднесення престижу України в світі;

{Абзац сьомий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 10.09.2012}

запровадити ринковий механізм фінансування вітчизняного хокею;

створити інноваційну систему кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

{Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 872 від 27.11.2013}

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 850,67 млн. гривень, з них з державного бюджету 337,72 млн. гривень, які спрямовані насамперед на будівництво та реконструкцію спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею..

{Абзац другий розділу в редакції Постанов КМ № 893 від 10.09.2012, № 61 від 08.02.2017}

Щорічний обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок державного бюджету, визначається виходячи з фактичних можливостей, а також з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми "Хокей України"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 675 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 66, ст. 2556).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194.

3. Державний замовник - координатор - Мінмолодьспорт.

4. Державні замовники - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

6. Виконавці Програми - Мінмолодьспорт, МОН, Укрінфрапроект, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою).

7. Строк виконання: 2008-2017 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансу вання, млн. гривень

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет 

337,72

16,79

1,15

61

81,34

118,74

36,05

3,5

4,73

4,57

9,85

Місцеві бюджети 

260,93

28,8

9,22

27,49

11,93

37,73

38,64

18,26

1,02

37,5

50,34

Інші джерела 

252,02

3,11

3,06

3,77

4,11

6,77

28,32

34,49

8,08

75,82

84,49

Усього 

850,67

48,7

13,43

92,26

97,38

163,24

103,01

56,25

13,83

117,89

144,68

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 893 від 10.09.2012, № 872 від 27.11.2013, № 61 від 08.02.2017}
Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 61)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

у тому числі за роками

усього

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

12

44

2

2

1) проектування, будівництво нових та реконструкція наявних спортивних споруд із штучним льодом

Укрінфрапроект

державний бюджет

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4Мінмолодьспорт

-"-

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

12

44

2

2

2) підключення інженерних мереж для функціонування спортивних споруд із штучним льодом, в тому числі їх проектування і будівництво

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

80

20


15


250

20


кількість актів

1


1

3) затвердження типового положення про регіональний центр хокею

Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


кількість центрів

2

1

1

4) створення умов для розвитку мережі регіональних центрів хокею шляхом укомплектування їх необхідним спортивним інвентарем та хокейним знаряддям, а також забезпечення участі у змаганнях з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

18

6

12

Разом за завданням 1396,5

36,2


74,2

78,5

139,4

50,46

12

у тому числі:


державний бюджет

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4
місцеві бюджети

98

20


15


25

206

12

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею

кількість актів


1


1) прийняття нормативно-правового акта про порядок організації масового навчання базових елементів хокею школярів молодших класів

МОН,
Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею, тис. осіб

79,15


11,7

2,84

2,45

28

37

2) навчання базових елементів хокею школярів молодших класів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

5,5


0,52

3


кількість актів

1


1

3) встановлення нормативів щодо безкоштовного виділення часу для масових занять з хокею різних вікових груп населення на спортивних спорудах із штучним льодом, збудованих згідно з Програмою

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою)


щорічна кількість комплексних масових змагань

1

1

1

1

1

1

4) проведення комплексних всеукраїнських спортивних змагань з хокею

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,89

0,09

0,15


0,2

0,2

0,25Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

1,9

0,1

0,3

0,3

0,2

0,5

0,5
разом

2,79

0,19

0,45

0,3

0,4

0,7

0,75

Разом за завданням 28,29

0,19

0,95

0,3

0,4

2,7

3,75

у тому числі:


державний бюджет

0,89

0,09

0,15


0,2

0,2

0,25
місцеві бюджети

5,5


0,52

3
інші джерела

1,9

0,1

0,3

0,3

0,2

0,5

0,5

3. Удосконалення системи дитячо-юнацького хокею

кількість актів

1


1

1) розроблення та затвердження нової навчальної програми з хокею для спортивних навчальних закладів

Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


-"-

1


1

2) розроблення та затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення відділень та ДЮСШ з хокею

-"-


кількість нових відкритих відділень та ДЮСШ з хокею

25


1

62

3

3

5

5

3) відкриття нових та забезпечення розвитку діючих ДЮСШ та відділень з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

136,6

8,3

8,5

11,2

10,3

11,1

16,1

16,1


25

30


кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34інші джерела

98,63

0,4

0,2

0,2

0,63

0,6

15,2

22,4


27

32


всього відділень та ДЮСШ з хокею


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34разом

235,23

8,7

8,7

11,4

10,93

11,7

31,3

38,5


52

62


збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм в ДЮСШ, на тис. осіб

8,17

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

0,12

0,14

0,65

2,4

3,8
щорічна кількість тренерів у ДЮСШ та відділеннях з хокею, осіб


58

61

67

76

87

93

94

84

122

143
кількість змагань

149

8

8

9

14

14

15

17

17

21

26

4) проведення регіональних змагань з хокею серед дітей та молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

8,96

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,02

1,02

1,26

1,56
інші джерела

9,29

0,6

0,6

0,6

0,98

0,98

1,05

1,19


1,47

1,82
разом

18,25

1,1

1,1

1,2

1,78

1,78

1,95

2,21

1,02

2,73

3,38


кількість команд


23

23

24

24

28

26

27

27

28

30

5) створення та забезпечення розвитку Української юнацької хокейної ліги (вікові групи
11-12 років
13-14, 15-16 і 17-18 років)

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

кількість відділень в училищах

1
16) відкриття та забезпечення розвитку відділень хокею в училищах фізичної культури

МОН

державний бюджет

5,58
0,24

1,14

0,31,9

23


1

1


1Київська, Львівська, Харківська, Херсонська облдержадміністрації

місцеві бюджети

11,87


0,22

0,69

0,83

0,83

1,14

1,14


3,24

3,78Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

3,01

0,35

0,05

0,2

0,07

1,08

1,26


всього кількість відділень в училищах

4


1

1

1

1
разом

20,45


0,22

0,69

1,07

2,32

1,49

1,34

0,07

6,22

7,04

Разом за завданням 3
273,95

9,8

10,02

13,29

13,78

15,8

34,74

42,05

1,09

60,95

72,42

у тому числі:


державний бюджет

5,58
0,24

1,14

0,31,9

2місцеві бюджети

157,43

8,8

9,22

12,49

11,93

12,73

18,14

18,26

1,02

29,5

35,34
інші джерела

110,93

1

0,8

0,8

1,61

1,93

16,3

23,79

0,07

29,55

35,08

4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею

кількість хокейних команд (клубів)


6

7

7

8

5

5

4

8

22

22

1) забезпечення розвитку
хокейних клубів
у регіонах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, засновники


щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі


6

7

7

8

5

5

4

8

12

12

2) проведення чемпіонату України з хокею (професіональна ліга, перша ліга)

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,35


0,25

0,1

щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у першій лізі

8

10

10


Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

8,86

0,52

0,56

0,55

0,70,5

0,23

2,8

3
разом

9,21

0,52

0,81

0,65

0,70,5

0,23

2,8

3


місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею


18

19

19

20

21

21

20

21

16

14

3) формування системи
моральної та матеріальної заінтересованості гравців та тренерів збірних команд у підвищенні рівня спортивної та професійної майстерності

-"-

інші джерела

8,281,8


3,12

3,36


місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх
12кількість маркетингових програм

3


11

1

4) сприяння професіоналізації хокею в України шляхом виконання маркетингових програм, реклами, телебачення та інших засобів масової інформації

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

62

30

32


кількість зборів

139

11

15

13

14

17

12

12

9

18

18

5) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею

Мінмолодьспорт

державний бюджет

31,8

0,5

0,9

1,7

2,8

3,2

5,2

3,5

4,43

2,27

7,3


кількість змагань

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12


Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

51,1

0,8

1,2

1,6

1,8

4,7

10,4

7,5

7,5

7,8

7,8
разом

82,9

1,3

2,1

3,3

4,6

7,9

15,6

11

11,93

10,07

15,1

Разом за завданням 4
162,39

1,82

2,91

3,95

5,3

7,9

15,6

13,3

12,16

45,99

53,46

у тому числі:державний бюджет

32,15

0,5

1,15

1,8

2,8

3,2

5,2

3,5

4,43

2,27

7,3інші джерела

130,24

1,32

1,76

2,15

2,5

4,7

10,4

9,8

7,73

43,72

46,16

5. Підвищення ефективності кадрового, наукового-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею

1) кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах, осіб


34


5860


60


105

1) проведення тематичних семінарів для тренерів з хокею за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,2
0,1


0,1Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,65

0,1


0,20,12


0,03


0,2
разом

0,85

0,1


0,20,12


0,13


0,3


2) кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку, осіб


30

34


42

57

69

75

60

80

83

2) розроблення та виконання програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з хокею

-"-

інші джерела

0,79

0,14

0,1

0,1

0,05

0,2

0,2


кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

13) здійснення навчально-наукового забезпечення розвитку хокею вищими навчальними закладами з фізичної культури і спорту

МОН

державний бюджет

0,4

0,2

0,2Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,6

0,1


0,2


0,15

0,15
разом

1

0,1


0,2


0,35

0,35


3) кількість методичних рекомендацій

11


3

3

1


4

4) розроблення методичних рекомендацій із:

-"-

інші джерела

2,23

0,09

0,12

0,120,4

0,5


0,5

0,5


самостійного навчання катанню на ковзанахструктури та змісту багаторічної підготовки хокеїстіворганізації роботи хокейних клубівспортивної підготовки хокеїстів високої кваліфікаціїмаркетингової роботи спортивних споруд із штучним льодомвизначення особливостей змагальної діяльності та тренування жінок у хокеї 4) кількість досліджень

3


11

1

5) проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку хокею 

-"-

-"-

0,98


0,08

0,30,20,2

0,2


5) кількість програм

53

5

5

5

7

4

610

11

6) створення науково-популярних та просвітницьких радіо- і телепрограм з хокейної тематики

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

3,7

0,4

0,3
0,51

1,5

Разом за завданням 5
9,55

0,69

0,5

0,82


0,14

1,32

0,6

0,18

2,25

3,05

у тому числі:державний бюджет

0,6
0,1

0,2

0,3
інші джерела

8,95

0,69

0,5

0,82


0,14

1,32

0,6

0,08

2,05

2,75

Усього за Програмою850,67

48,7

13,43

92,26

97,38

163,24

103,01

56,25

13,83

117,89

144,68

у тому числі:

державний бюджет

337,72

16,79

1,15

61

81,34

118,74

36,05

3,5

4,73

4,57

9,85

з них:
Укрінфрапроект

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4

Мінмолодьспорт

33,24

0,59

1,15

1,8

2,8

3,2

5,35

3,5

4,73

2,47

7,65

МОН

5,98
0,24

1,14

0,32,1

2,2

місцеві бюджети

260,93

28,8

9,22

27,49

11,93

37,73

38,64

18,26

1,02

37,5

50,34

інші джерела

252,02

3,11

3,06

3,77

4,11

6,77

28,32

34,49

8,08

75,82

84,49

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 810 від 11.08.2010, № 962 від 12.10.2010, № 1105 від 06.12.2010; в редакції Постанови КМ № 893 від 10.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 27.11.2013; в редакції Постанови КМ № 61 від 08.02.2017}Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 61)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

одиниць

12

44

2

2

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

-"-

12

44

2

2

кількість актів

-"-

1


1

кількість центрів

-"-

6

2

4

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею

кількість актів

-"-

33

6

710

10

кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею

тис. осіб

79,15


11,7

30,6

2,45

28

37


щорічна кількість комплексних масових змагань з хокею

одиниць


1

1

1

1

1

1

3. Удосконалення системи дитячо- юнацького хокею

кількість актів

-"-

1


1

кількість нових відкритих відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею

-"-

25


1

62

3

3

5

5


кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею

-"-


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34


збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм у ДЮСШ

тис. осіб

8,17

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

0,12

0,14

0,65

2,4

3,8


кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею

осіб


58

61

67

76

87

93

94

84

100

143


кількість змагань

одиниць

151

8

8

9

14

14

15

17

17

21

26


кількість команд

-"-


23

23

24

24

28

30

27

27

28

30


кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури

-"-

5


1

1

1

1


4. Удосконалення системи

кількість хокейних клубів

одиниць


6

7

7

8

5

5

4

8

22

22

спорту вищих досягнень з хокею

щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі

-"-


6

7

7

8

5

5

4

8

12

12


щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі

-"-

8

10

10


місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею

-"-


18

19

19

20

21

21

20

21

16

14


місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх

-"-
12

кількість маркетингових програм

-"-

3


11

1


кількість зборів

-"-

139

11

15

13

14

17

12

12

9

18

18


кількість змагань

-"-

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12

5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та

кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах

осіб


34


5860


60


105

інформаційного забезпечення розвитку хокею

кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку

-"-


30

34


42

57

69

75

75

80

83


кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

одиниць

1
кількість методичних рекомендацій

-"-

11


3

3

1


4


кількість досліджень

-"-

3

1

1


кількість програм

-"-

53

5

5

5

7

4

610

11

{Програму доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 872 від 27.11.2013; в редакції Постанови КМ № 61 від 08.02.2017}


Publications of document