Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Terms, Typical Form, Sample, Statement, Note, Description, Requirements, Specification on December 30, 20151187
Document 1187-2015-п, valid, current version — Revision on May 23, 2018, on the basis - 347-2018-п



Додаток 9
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 10
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання

Найменування навчальної дисципліни та виду професійнопрактичної підготовки

Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби)

конспекту або розширеного плану лекцій

плану практичних занять

плану семінарських занять

завдань для лабораторних робіт

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь

комплексної контрольної роботи після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь

навчальних матеріалів

2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування виду практичної підготовки згідно з навчальним планом

Семестр (тиждень), в якому (з якого) в якому передбачена практика

Тривалість практики, тижнів

Інформація про наявність програм практики (“+” або “–”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії)

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 11
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа, кв. метрів

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників

Площа читального залу, кв. метрів, кількість місць

Примітка*

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо

Найменування підручника, навчального посібника тощо

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Рік надходження

__________
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для книг в електронній формі не зазначається.

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 12
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої світи/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти _____________________________________________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________________________________________________

Код та найменування спеціальності ________________________________________________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа для

одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу

одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності




2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)




3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності/розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)




4. Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного для завершення повного циклу освітньої діяльності




5. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)




6. Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю




7. Відомості про членів проектної групи




8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності




9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності




10. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)




11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи заявленій спеціальності




12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти; викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід роботи) у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (для документів про освіту, виданих закладами освіти інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні)




13. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності




14. Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)




15. Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами




16. Копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально




17. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на створення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

18. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері фахової передвищої та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста)




{Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}



Додаток 13
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

{Додаток 13 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}



Додаток 14
до Ліцензійних умов

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

Фактичне значення

1. Забезпечення викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану, відсотків

100


2. Відповідність фахової освіти педагогічних працівників, відсотків

100


3. Забезпечення викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, відсотків

25


4. Забезпечення майстрами (інструкторами) виробничого навчання, відсотків

100


5. Забезпечення майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою, відсотків

100


6. Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації, відсотків

100


__________
Примітки:



1. У пункті 1 забезпечення викладачами визначається залежно від фахової освіти викладача, яка дає можливість викладати навчальні предмети (дисципліни), що є спорідненими за змістом, та з урахуванням наявного педагогічного навантаження.

2. У пункті 2 відповідність фахової освіти педагогічного працівника визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом, що становить не менш як п’ять років, або проходженням відповідної психолого-педагогічної підготовки.

3. У разі ліцензування освітньої діяльності за професією з первинної професійної підготовки вперше пункт 3 не заповнюється, але заповнюється у разі провадження освітньої діяльності закладом освіти більше 10 років за відповідною професією.

4. У разі ліцензування професії вперше пункт 6 не заповнюється, але заповнюється у разі провадження освітньої діяльності закладом освіти.

{Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}



Додаток 15
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

Фактичне значення

1. Забезпечення майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних (освітніх) програм, відсотків

100


2. Наявність соціально-побутової інфраструктури:



1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+


2) спортивного залу

+


3) стадіону або спортивного майданчика

+


4) медичного пункту

+


5) пунктів харчування

+


3. Забезпечення гуртожитком, мінімальний відсоток потреби

70


4. Забезпечення комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткованням, необхідним для виконання навчальних планів

+


__________
Примітка.



Підпункти 1-3, 5 пункту 2 та пункт 3 не застосовуються під час провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві.

2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

Фактичне значення

1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту

+


2. Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

+


3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+


4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану та професійно-практичної підготовки, відсотків:



поурочно-тематичні плани

100


перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання

100


плани виробничого навчання навчальних груп на місяць

100


плани занять (уроків)

100


наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100


наявність методичних вказівок для тематичного та вихідного контролю

100


5. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+


6. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+


7. Забезпечення програмами усіх видів практик, відсотків

100


8. Наявність робочих програм практик

+


9. Наявність методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації

+


10. Наявність дидактичного забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом

+


11. Забезпечення навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану, відсотків

100


12. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів

+


__________
Примітки:


1. У пункті 5 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи здійснення контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті.

2. У пункті 6 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь, комплексної контрольної роботи, після проведення атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.

3. У пункті 11 забезпечення навчальними матеріалами вважається за наявності підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту учнів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.



on top