Document 118-2018-п, valid, current version — Adoption on February 7, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 14, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 118
Київ

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 118

КРИТЕРІЇ
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

1. До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність належать:

недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб’єктів господарювання;

збільшення кількості проектів у сфері наукових досліджень, технічного розвитку та інноваційної діяльності.

2. В цих критеріях під взаємовигідною співпрацею розуміється співробітництво між незалежними сторонами для обміну знаннями та/або науково-технічними результатами для досягнення спільної мети, основою якого є поділ праці, спільно визначена сфера, розподіл ризиків та результатів спільного проекту, при цьому строки та умови спільного проекту, зокрема щодо фінансових внесків, розподілу ризиків і результатів, поширення результатів, прав інтелектуальної власності, повинні бути визначені сторонами на основі договору до початку реалізації проекту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Законах України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

3. Державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність є допустимою у разі, коли:

1) надається з метою сприяння розвитку у сфері наукових досліджень, технічного розвитку та інноваційної діяльності;

2) спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, а саме:

витрат на підтримку реалізації проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт, які належать до категорій фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, а також їх комбінації. До таких витрат належать:

- витрати на оплату праці персоналу за період, протягом якого такий персонал зайнятий у певному проекті;

- вартість інструментів і обладнання та витрати на їх використання під час реалізації проекту;

- витрати на будівлі та землю, які використовуються для реалізації проекту. Для будівель дозволеними вважаються лише амортизаційні витрати, які відповідають строку реалізації проекту, визначені на основі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Для землі дозволеними вважаються витрати на комерційну передачу або фактичні капітальні витрати;

- витрати на дослідження за договором, на знання та патенти, отримані на комерційній основі, а також витрати на консультаційні або еквівалентні послуги, використані з метою реалізації проекту;

- накладні витрати;

- інші операційні витрати;

витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт;

витрат на підтримку створення та оновлення дослідницьких інфраструктур, зокрема інвестиційних витрат на нематеріальні та матеріальні активи;

витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва, до яких належать:

- витрати на отримання та підтримання чинності охоронних документів на об’єкти прав інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи;

- витрати на тимчасове залучення персоналу, який має відповідну вищу освіту та не менше п’яти років відповідного професійного досвіду, без заміни іншого персоналу суб’єктів середнього та малого підприємництва;

- витрати на послуги з консультацій, допомоги та навчання в сфері передачі та обміну знань (зокрема консультування, ліцензування, публікації, передача інновацій, переміщення науково-дослідного та іншого персоналу), а також отримання, охорони, використання нематеріальних активів та застосування стандартів і правил для їх впровадження;

- витрати на послуги з надання офісних приміщень, доступу до баз даних, бібліотек, результатів досліджень, лабораторій, послуги з маркування якості, тестування та сертифікації з метою розроблення більш ефективних продуктів, технологій, послуг;

витрат на інноваційну діяльність, пов’язану із створенням нового або більш вдосконаленого виробничого методу (крім зростання виробництва або сервісних можливостей внаслідок додавання виробничих або логістичних ліній, аналогічних чи подібних до тих, які вже використовуються; припинення використання певної технології; звичайної заміни чи розширення обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими та/або більш вдосконаленими продуктами) та/або впровадженням нового методу організації господарської діяльності суб’єкта господарювання, організації робочих місць або зовнішніх зв’язків (крім змін, пов’язаних з організаційними методами, які вже застосовуються суб’єктом господарювання; змін в стратегії управління; злиття та поглинання; змін, пов’язаних із припиненням використання певної технології, із звичайною заміною чи розширенням обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими чи істотно вдосконаленими продуктами). До таких витрат належать:

- фактичні витрати на оплату праці персоналу за час, протягом якого персонал задіяний в проекті;

- витрати на інструменти, обладнання, будівлі та землю, які використовуються під час реалізації проекту;

- витрати на дослідження за договором, на ліцензії та/або патенти, отримані на комерційній основі;

- додаткові накладні та інші операційні витрати, у тому числі витрати на матеріали, товари та подібні продукти, понесені безпосередньо під час реалізації проекту;

витрат на підтримку та розвиток добровільних об’єднань незалежних суб’єктів господарювання, наукових установ, закладів вищої освіти, неприбуткових організацій, що утворюються з метою стимулювання інноваційної діяльності шляхом спільного фінансування об’єктів, обміну знаннями та професійним досвідом, а також для забезпечення процесу обміну та передачі знань (зокрема консультування, ліцензування, публікації, передача інновацій, переміщення науково-дослідного та іншого персоналу), поширення інформації та співпраці в межах таких об’єднань. До таких витрат належать:

- інвестиційні витрати для будівництва і реконструкції об’єктів такого об’єднання, здійснення інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи;

- операційні витрати (протягом не більше десяти років з моменту утворення такого об’єднання), а саме витрати на персонал і адміністративні витрати, пов’язані з формуванням такого об’єднання, з обміном інформацією та наданням або спрямуванням спеціалізованих послуг з підтримки бізнесу, просуванням такого об’єднання на ринку з метою залучення нових суб’єктів господарювання або організацій, управлінням потужностями об’єднання, організацією навчальних програм, семінарів і конференцій з метою сприяння обміну знаннями, розширенню зв’язків і транснаціональній співпраці;

3) спрямована на фінансування некомерційної господарської діяльності наукової установи або закладу вищої освіти, до якої належить:

основна статутна діяльність наукової установи та/або закладу вищої освіти, зокрема:

- надання освітніх і наукових послуг науковою установою або закладом вищої освіти, які повністю або переважно фінансуються за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів та контролюються органами державної влади або органами місцевого самоврядування;

- провадження наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі здійснення науковою установою або закладом вищої освіти взаємовигідної співпраці в сфері наукової та науково-технічної діяльності;

- надання обладнання в оренду Центром колективного користування науковим обладнанням;

- розповсюдження результатів досліджень на відкритій недискримінаційній основі, зокрема шляхом загальнодоступного навчання, через загальнодоступні бази даних, загальнодоступні публікації та програмне забезпечення;

залучення науковою установою або закладом вищої освіти інших суб’єктів господарювання для надання послуг, необхідних для виконання наукових досліджень, науково-технічних розробок або здійснення процесу обміну та передачі знань, з урахуванням вимог законодавства у сфері публічних закупівель та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

4) спрямована на фінансування діяльності наукової установи або закладу вищої освіти, що провадять як некомерційну господарську діяльність, так і комерційну господарську діяльність (зокрема діяльність, що полягає у здачі в оренду приміщень, обладнання, наданні послуг суб’єктам господарювання або проведенні досліджень на підставі договору), за таких умов:

комерційна господарська діяльність необхідна для функціонування наукової установи та/або закладу вищої освіти та нерозривно пов’язана з некомерційною господарською діяльністю такої наукової установи або закладу вищої освіти;

для здійснення обох видів діяльності використовуються одні і ті ж ресурси, зокрема матеріали, обладнання, персонал, основні засоби;

обсяг комерційної господарської діяльності не перевищує 20 відсотків загального обсягу діяльності наукової установи або закладу вищої освіти за рік.

4. До категорій отримувачів державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність належать суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

5. Державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність не надається суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами; стосовно яких порушено справу про банкрутство; які перебувають на стадії ліквідації; які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади; які втратили більш як половину статутного капіталу через накопичені збитки чи з інших причин; обсяг зобов’язань яких (крім суб’єктів малого та/або середнього підприємництва) за останні два роки більш як у 7,5 раза перевищує обсяг власного капіталу; прибуток яких до оподаткування без вирахування відсотків за користування кредитами (позиками) та амортизації є меншим за витрати на сплату відсотків за кредитами (позиками) відповідного періоду; кредитний рейтинг яких характеризується низькою та дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1294).

6. Державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність надається у будь-якій формі.

7. Норми максимального розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, визначені згідно з додатком.

8. Один і той самий суб’єкт господарювання може бути отримувачем державної допомоги за кількома програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.

9. У разі коли суб’єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги або індивідуальної державної допомоги, з метою визначення сукупного розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність враховується розмір державної допомоги, що надається на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, за всіма діючими програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.

Якщо критеріями оцінки допустимості інших категорій державної допомоги визначений більший, ніж цими критеріями, максимальний розмір державної допомоги на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, такий розмір вважається допустимим для конкуренції і для державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

10. Визначення максимального розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність і витрат, що можуть бути відшкодовані суб’єктам господарювання, здійснюється з урахуванням податків та інших зборів.Додаток
до критеріїв

НОРМИ
максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам господарювання на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

(відсотків)

Найменування статей витрат

Суб’єкти малого підприємництва

Суб’єкти середнього підприємництва

Суб’єкти великого підприємництва

Витрати на підтримку реалізації проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт:
фундаментальні дослідження

100

100

100

прикладні дослідження:

70

60

50

- у разі взаємовигідної співпраці між суб’єктами господарювання (для суб’єктів великого підприємництва - співпраці транснаціонального характеру або принаймні з одним суб’єктом середнього та малого підприємництва);

80

75

65

- у разі взаємовигідної співпраці між суб’єктом господарювання і науковою установою чи закладом вищої освіти;

80

75

65

- у разі широкого розповсюдження результатів дослідження

80

75

65

науково-технічні (експериментальні) розробки:

45

35

25

- у разі взаємовигідної співпраці між суб’єктами господарювання (для суб’єктів великого підприємництва - співпраці транснаціонального характеру або принаймні з одним суб’єктом середнього та малого підприємництва);

60

50

40

- у разі взаємовигідної співпраці між суб’єктом господарювання і науковою установою чи закладом вищої освіти;

60

50

40

- у разі широкого розповсюдження результатів

60

50

40

Витрати на проведення техніко-економічного обґрунтування

70

60

50

Витрати на підтримку створення та оновлення дослідницьких інфраструктур

50

50

50

Витрати на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва

50

50


Витрати на інноваційну діяльність

50

50

15

Витрати на підтримку розвитку добровільних об’єднань незалежних суб’єктів господарювання, наукових установ, закладів вищої освіти, неприбуткових організацій:
інвестиційні витрати

65

65

65

операційні витрати

50

50

50
on top