Document 1170-2018-п, valid, current version — Adoption on December 27, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 3, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1170
Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України “Про Фонд енергоефективності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1170

ПОРЯДОК
визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що виникла в результаті здійснення заходів з енергоефективності за програмами державної установи “Фонд енергоефективності” (далі - економія видатків на фінансування субсидій) з метою надання державній установі “Фонд енергоефективності” (далі - Фонд) додаткової державної підтримки.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) базовий період - три повні роки, що передують року здійснення заходів з енергоефективності за програмами Фонду;

2) базовий річний рівень споживання - обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг, усереднений за базовий період;

3) заявник - суб’єкт, який діє в інтересах та від імені кінцевих бенефіціарів гранту (власників або співвласників будівлі), подав заявку до Фонду та якому частково була відшкодована вартість заходів з енергоефективності;

4) річна усереднена вартість комунальної послуги - середній за розрахунковий період показник оплати відповідними кінцевими бенефіціарами відповідної комунальної послуги, що визначається виходячи з цін (тарифів) на таку комунальну послугу, які діяли протягом періоду надання послуги, та фактичних обсягів її споживання відповідними кінцевими бенефіціарами;

5) розрахунковий період - період з 1 травня року, що передує розрахунковому, до 1 травня року, в якому проводиться розрахунок економії видатків на фінансування субсидій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про Фонд енергоефективності” (далі - Закон), Законі України від 9 листопада 2017 р. № 2189-VIII “Про житлово-комунальні послуги”.

3. Періодом визначення розміру економії видатків на фінансування субсидій є розрахунковий період.

4. Визначення розміру економії видатків на фінансування субсидій, а також прогнозних обсягів економії видатків на фінансування субсидій на відповідні періоди здійснюється Фондом.

5. Визначення розміру економії видатків на фінансування субсидій здійснюється на основі інформації про обсяги споживання та вартість відповідних комунальних послуг, а також інформації про розміри нарахувань субсидій на оплату відповідних комунальних послуг за об’єктом заявника згідно з цим Порядком. Інформація про обсяги споживання та вартість комунальних послуг визначається відповідно до показань вузлів комерційного обліку (а у разі їх відсутності - на основі інформації про споживання комунальних послуг згідно з показаннями вузлів розподільного (індивідуального) обліку або за нормами споживання за цінами (тарифами) на оплату комунальних послуг, що діяли у відповідному періоді протягом розрахункового періоду).

6. Інформація про розміри нарахувань субсидій на оплату відповідних комунальних послуг, помісячних нарахувань плати за комунальну послугу, обсяги фактично відшкодованих субсидій та про дати і підстави здійснення перерахунку розміру субсидій, призначених кінцевим бенефіціарам, подається підприємствами, що надають відповідні житлово-комунальні послуги, та управителями протягом 30 календарних днів з дня надходження від Фонду відповідного запиту із зазначенням переліку заявників Фонду.

Інформація, отримана Фондом у процесі здійснення відповідних заходів з енергоефективності, вноситься до бази даних щодо проектів, реалізованих у рамках програм Фонду, та може подаватись центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за відповідними запитами.

7. З метою визначення економії видатків на фінансування субсидій Фонд також використовує інформацію, отриману від заявників внаслідок збору результатів, контролю якості та верифікації заходів з енергоефективності, здійснених за участю Фонду, в тому числі інформацію про фактичну економію енергоресурсів, зокрема витрати, для відшкодування яких надано субсидію (нарахування за відповідну комунальну послугу), отриману відповідно до Закону на підставі поданих до Фонду заявок та укладених договорів. Порядок збору Фондом інформації про фактичну економію енергії в результаті здійснення заходів, що фінансуються Фондом, у тому числі збір інформації про обсяги фактичної економії енергії, розміри нарахувань субсидій на оплату відповідних комунальних послуг, визначається програмами, схваленими Наглядовою радою Фонду.

8. Визначення економії видатків на фінансування субсидій за кожним заявником здійснюється на основі інформації про споживання виключно тих комунальних послуг, щодо яких заявник здійснив заходи з енергоефективності за програмами Фонду та щодо яких йому частково була відшкодована вартість заходів з енергоефективності.

9. У разі коли у будівлі заявника відсутні кінцеві бенефіціари, яким протягом розрахункового періоду призначено субсидію на комунальні послуги, за якими визначається розмір економії видатків на фінансування субсидій, розрахунок економії видатків на фінансування субсидій за такою будівлею у поточному розрахунковому періоді не проводиться.

10. Економія видатків на фінансування субсидій за результатами здійснення заходів з енергоефективності відповідно до Закону визначається Фондом як еквівалент суми економії видатків на фінансування субсидій усіх заявників.

11. Визначення розміру економії видатків на фінансування субсидій за кожним заявником розраховується за формулою:

Se = (Pb - Pc) x Xc x V,

де Se - річна економія видатків на фінансування субсидій за заявником в результаті здійснення заходів з енергоефективності (гривень);

Pb - базовий річний рівень споживання (Гкал або кВт*год);

Pc - обсяг відповідної комунальної послуги відповідно до показань будинкового вузла комерційного обліку за розрахунковий період, за який визначається розмір економії видатків на фінансування субсидій (Гкал або кВт*год);

Xc - частка обсягу нарахувань за відповідну комунальну послугу, для відшкодування якої надано субсидію у загальному обсязі нарахувань за таку послугу, за розрахунковий період;

V - річна усереднена вартість комунальної послуги за розрахунковий період (гривень за 1 Гкал або гривень за 1 кВт*год).

12. Базовий річний рівень споживання (Pb) визначається за такими формулами:

1) у разі наявності показань приладів комерційного обліку, зафіксованих протягом базового періоду:

де Pbi - обсяг спожитої послуги за відповідний і-й рік базового періоду згідно з показаннями вузлів комерційного обліку відповідної послуги (Гкал або кВт*год);

i - відповідний рік в межах базового періоду (1-й, 2-й або 3-й), за який визначається річний обсяг споживання відповідної комунальної послуги;

2) у разі відсутності показань приладів комерційного обліку, зафіксованих протягом базового періоду:

де j - відповідний період в межах базового періоду з незмінною ціною (тарифом) за користування відповідною комунальною послугою;

m - кількість періодів, на які встановлено уповноваженим органом різні ціни (тарифи) на надання відповідної комунальної послуги протягом базового періоду;

VPbj - обсяг нарахувань за комунальну послугу в період дії незмінної ціни (тарифу) за користування відповідною комунальною послугою, встановленої уповноваженим органом у j-му періоді в межах базового періоду (гривень);

Cj - ціна (тариф) на відповідну комунальну послугу, що діяла протягом j-го періоду (гривень за 1 Гкал або гривень за 1 кВт*год).

13. Частка обсягу нарахувань за відповідну комунальну послугу, для відшкодування якої надано субсидію у загальному обсязі нарахувань за таку послугу, за розрахунковий період (Xc) визначається за формулою:

де VSc - обсяг нарахувань за відповідну комунальну послугу (після здійснення заходів з енергоефективності за програмами підтримки Фонду), для відшкодування яких надано субсидію на оплату такої послуги у розрахунковому періоді (гривень);

VPc - обсяг нарахувань за відповідну комунальну послугу за розрахунковий період (гривень).

14. Річна усереднена вартість комунальної послуги за розрахунковий період (V) визначається за формулою:

де n - кількість періодів у межах розрахункового періоду, протягом яких діяли встановлені уповноваженим органом різні ціни (тарифи) на відповідні комунальні послуги;

k - відповідний період з числа періодів, на які встановлено уповноваженим органом різні ціни (тарифи) на відповідну комунальну послугу протягом розрахункового періоду;

qk - обсяг споживання відповідної комунальної послуги у період дії незмінної ціни (тарифу), встановленої уповноваженим органом в межах розрахункового періоду (Гкал або кВт*год);

Ck - ціна (тариф) на комунальну послугу, встановлена уповноваженим органом в межах розрахункового періоду, що діяв в k-му періоді до моменту його наступного перегляду (гривень за 1 Гкал або гривень за 1 кВт*год).

15. Якщо після проведення розрахунку за формулами, зазначеними у пунктах 11-14 цього Порядку, економія видатків на фінансування субсидій має від’ємне значення, розрахунок за таким заявником не враховується під час визначення розміру економії видатків на фінансування субсидій.

16. Для забезпечення достовірності даних, необхідних для розрахунку економії видатків на фінансування субсидій, Фонд може формувати базу даних обміну інформацією щодо обсягів споживання комунальних послуг, нарахувань оплати за спожиті комунальні послуги та розрахунків за субсидіями за заявниками і забезпечує обмін такою інформацією між відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.on top