Document 1170-VII, valid, current version — Revision on July 8, 2018, on the basis - 2469-VIII

Апарат Національної ради забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Національній раді, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

42. У Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347; 2009 р., № 24, ст. 296):

1) абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"володілець інформації - фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію";

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у частині третій статті 4 слово "власника" замінити словом "володільця";

4) у частині другій статті 8 слово "повинна" замінити словом "повинні";

5) у частині другій статті 9 слово "обробляється" замінити словом "обробляються";

6) у тексті Закону:

слова "власник інформації" у всіх відмінках і числах замінити словами "володілець інформації" у відповідному відмінку і числі;

слова "інформація, яка є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку.

43. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 32-33, ст. 485; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII, від 28 січня 2014 року № 732-VII та від 21 лютого 2014 року № 767-VII):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"державні інформаційні ресурси - інформація, яка перебуває у володінні державних органів, військових формувань, а також інформація, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фізичними або юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб’єктами владних повноважень";

частину другу доповнити словами "та "Про доступ до публічної інформації";

2) у частині першій статті 16:

у пункті 13 слово "оброблятиметься" замінити словом "оброблятимуться";

у пункті 14 слова "збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається" замінити словами "збираються, обробляються, зберігаються, передаються чи приймаються";

у пункті 28 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави" замінити словами "службової інформації, зібраної у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни";

3) у тексті Закону слова "інформація, яка є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку.

44. У статті 12 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480; 2014 р., № 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII):

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

45. У статті 20 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484):

частину першу викласти в такій редакції:

"Інформація про поводження з ГМО є відкритою і загальнодоступною, крім інформації, віднесеної відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом";

у частині другій слова "не може розглядатися як конфіденційна та таємна" замінити словами "не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".

46. Абзац десятий статті 3 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), викласти в такій редакції:

"зберігати державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію".

47. У статті 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Відкритість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осіб, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до відкритих засідань визначається розпорядженням Голови Верховної Ради України.

3. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України "Про інформацію" в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, крім тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону";

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Верховна Рада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються Апаратом Верховної Ради".

{Пункт 48 втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

49. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Об’єкти захисту

1. Об’єктами захисту є персональні дані.

2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом";

2) частину шосту статті 6 після слів "даних про фізичну особу" доповнити словами "які є конфіденційною інформацією";

3) друге речення частини третьої статті 10 доповнити словами "крім випадків, передбачених законом";

4) частину першу статті 16 доповнити реченням другим такого змісту: "Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації".

50. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 10 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527) слова "доступу громадян до інформації" замінити словами "доступу до публічної інформації".

51. У частині першій статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) слова "Закону України "Про інформацію" замінити словами "законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

52. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4):

1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:

"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) абзац перший частини сьомої статті 19 викласти в такій редакції:

"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали детального плану території надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

53. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; із змінами, внесеними Законом України від 27 лютого 2014 року № 795-VII):

1) у частині шостій статті 15:

доповнити словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти наказів міністерства, які мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міністерства відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Накази центрального органу виконавчої влади підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

{Пункт 54 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

55. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3):

1) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) у статті 52:

частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

абзац третій частини шостої виключити;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим".

56. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України":

1) у частині четвертій статті 3:

третє речення викласти в такій редакції: "Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

2) частину другу статті 47 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розгляд та надання відповідей на запити, що надходять до Кабінету Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Гриф "Для службового користування" чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
№ 1170-VII
on top