Document 1167-VI, valid, current version — Recognition of the unconstitutional of certain provisions on December 17, 2009, on the basis - v033p710-09

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження зміни до статті 22
Конституції Автономної Республіки Крим
щодо строку повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.460 )
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Затвердити внесену Постановою Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 17 вересня 2008 року N 958-5/08
( rb0958002-08 ) зміну до Конституції Автономної Республіки Крим
( 350-14, rb239k002-98 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 5-6, ст. 43), якою абзац другий частини першої статті
22 Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14, rb239k002-98 )
викладено в такій редакції:
"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
становить п'ять років".
II. Прикінцеві положення
{ Словосполучення "які будуть проведені у 2010 році" першого
речення пункту 1 розділу II втратило чинність, як таке, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 }
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України наступних чергових виборів до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у
2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим п'ятого скликання.
2. Частину третю статті 4 Закону України "Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 29, ст. 191) викласти в такій редакції:
"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
становить п'ять років".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1167-VIon top