On Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine
Law of Ukraine on April 4, 1995116/95-ВР
Document 116/95-ВР, valid, current version — Revision on January 11, 2019, on the basis - 2646-VIII

14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;

15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;

16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;

17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;

18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;

2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених законопроектів і прийнятих законів.

4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб, - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету. Відхилення від цих вимог допускається при формуванні складу комітетів відповідно до статті 16 Регламенту Верховної Ради України у межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

{Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 10-VII від 25.12.2012}

Стаття 35. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів

1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією голови комітету з прийняттям відповідного рішення.

2. У разі відсутності голови комітету з поважних причин, а так само в період, коли посада голови комітету є вакантною, обов'язки голови комітету виконує відповідно його перший заступник, заступник.

Стаття 36. Повноваження секретаря комітету

1. Секретар комітету:

1) бере участь у складанні проекту плану роботи комітету;

2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комітету;

3) контролює ведення діловодства секретаріатом комітету, підписує протоколи засідань комітету;

4) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;

5) веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;

6) контролює виконання рішень комітету та забезпечення членів комітету, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;

7) контролює виконання планів роботи комітету;

8) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комітету та матеріалів, передбачених частиною третьою статті 34 цього Закону.

Стаття 37. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів

1. Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети.

2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.

3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

4. Предмети відання підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом.

Стаття 38. Порядок діяльності підкомітетів

1. Підкомітет розглядає проекти актів Верховної Ради України і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання, на своїх засіданнях, звітує комітету щодо них.

2. Засідання підкомітетів проводяться в такому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цією статтею.

3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.

4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.

5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.

Стаття 39. Права та обов'язки членів комітетів

1. Члени комітетів мають рівні права та обов'язки.

2. Члени комітетів мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комітету;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету;

3) брати участь у підготовці проектів актів Верховної Ради України.

3. Члени комітетів зобов'язані:

1) брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;

2) бути присутніми на засіданнях комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять;

3) дотримуватися порядку на засіданнях комітетів, підкомітетів, робочих груп, слуханнях у комітетах;

4) виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями комітету.

Стаття 40. Відрядження членів комітетів

1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету.

2. Відрядження члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження.

3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.

4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.

5. Кожний народний депутат України має право ознайомитися із звітом за результатами відрядження члена комітету в Апараті Верховної Ради України.

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Стаття 41. Планування роботи комітетів

1. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України.

2. Плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план.

3. У планах роботи комітетів визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комітету та працівники секретаріату комітету, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

Стаття 42. Форми роботи комітетів

1. Формами роботи комітетів є засідання, слухання в комітетах.

2. Засідання комітетів можуть бути відкритими або закритими.

3. Зазначені у частині другій цієї статті засідання комітетів можуть бути виїзними чи спільними з іншими комітетами.

4. Комітети можуть організовувати "круглі столи", конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 43. Скликання засідань комітетів

1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.

2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засідання.

3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.

4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.

5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп, та інші питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.

6. Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, відповідно до Конституції України, цього Закону та Регламенту Верховної Ради України вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти:

1) рішення про відкликання голови комітету;

2) рішення про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;

3) рішення про зміну предмета відання комітету;

4) рішення про ліквідацію комітету;

5) інше рішення, передбачене Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 44. Порядок проведення засідань комітетів

1. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України.

2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих засіданнях комітетів присутні на засіданнях особи мають право здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, онлайн-трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах передачі даних у спосіб, що не заважає проведенню засідань комітетів.

Про здійснення звукозапису, кіно-, фото- і відеозйомки, трансляції засідання по радіо і телебаченню, онлайн-трансляції в мережі Інтернет чи інших мережах передачі даних присутні на засіданні особи повідомляють перед початком проведення засідання головуючого, який оголошує про це перед розглядом питань порядку денного засідання.

У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання комітету за рішенням комітету такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання комітету.

{Частина друга статті 44 в редакції Закону № 873-VIII від 09.12.2015}

3. Голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а в разі його відсутності - визначеним головуючим на засіданні членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.

4. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених цим Законом, приймаються акти, зазначені в частині першій статті 49 цього Закону.

5. Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Перегляд актів комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.

6. Процедурні питання роботи комітетів, не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 45. Особливості проведення спільного засідання комітетів

1. Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України.

2. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України спільні засідання комітетів можуть вести відповідно Голова Верховної Ради України або його заступники.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.

4. Акти, прийняті на спільному засіданні комітетів, підписуються головами та секретарями відповідних комітетів.

Стаття 46. Особливості проведення закритого засідання комітетів

1. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату комітету.

2. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законом.

Стаття 47. Участь членів комітетів у засіданнях комітетів

1. Члени комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданні комітету.

2. Члени комітету зобов'язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комітету керівництво комітету.

3. Про відсутність членів комітетів на засіданнях комітетів без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним фракціям у Верховній Раді України.

Стаття 48. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб

1. Комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення.

2. Комітети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питань, віднесених до предметів їх відання.

3. Для розгляду на засіданнях комітетів питань, віднесених до предметів їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

4. Комітети зобов'язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити в письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.

5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання комітету, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

Стаття 49. Акти, що приймаються комітетами

1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються:

1) рішення - з організаційних питань;

2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;

3) рекомендації - щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах.

Стаття 50. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів

1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.

2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.

3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:

1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;

2) суб'єкти права законодавчої ініціативи, реєстраційний номер, дата внесення законопроекту - при розгляді проектів актів Верховної Ради України;

3) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Верховної Ради України тощо;

4) перелік інших документів, що вплинули на результати розгляду питання;

5) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.

4. Резолютивна частина рішень, висновків, рекомендацій має містити:

1) за результатами розгляду проектів законів та інших актів - позицію комітету щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи іншого акта відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою України, - позицію комітету по кожній кандидатурі на цю посаду.

5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб зазначаються:

1) положення законодавчих актів України, які були порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою, службовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного органу, органу місцевого самоврядування чи посадової, службової особи;

3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом порушень законодавчих актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

Стаття 51. Оформлення протоколів засідань комітетів

1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол і стенограма засідання.

{Частина перша статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету набирає чинності з 1 січня 2007 року. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету. Додатково див. пункти 1 та 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" цього Закону}

2. У протоколі засідання комітету зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

3. До протоколу додаються стенограма засідання, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету.

4. Протокол засідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.

5. Протоколи і стенограми засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України або постановою Верховної Ради України не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами комітетів.

6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету.

Стаття 52. Оформлення слухань у комітетах

1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.

2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.

Стаття 53. Звіти про роботу комітетів

1. Комітет звітує про свою роботу Верховній Раді України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

2. Наприкінці кожної сесії Верховної Ради України комітет розглядає питання про виконання плану роботи комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затверджує шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи.

Розділ VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Стаття 54. Правовий статус секретаріатів комітетів

1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету і Керівнику Апарату Верховної Ради України.

2. Секретаріати комітетів здійснюють організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання комітетів.

3. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів установлюються розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України.

4. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів можуть утворюватися відділи та служби.

5. Витрати на утримання секретаріатів комітетів визначаються в межах кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.

6. У разі ліквідації комітету працівникам секретаріату цього комітету надаються гарантії, передбачені законом.

7. Припинення повноважень народних депутатів України - членів комітетів у зв'язку із закінченням терміну повноважень Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів.

8. Зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету.

Стаття 55. Структура секретаріатів комітетів

1. Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітетів та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.

2. Керівники секретаріатів комітетів організовують діяльність секретаріатів комітетів.

3. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників), які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.

4. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.

5. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників відділів та служб, а також працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу".

Стаття 56. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів

1. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів визначаються Законом України "Про державну службу", цим та іншими законами України.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 57. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку, крім випадків, передбачених законом.

2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне повідомлення їм про вжиті заходи посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком:

частини першої статті 18, що набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року;

частини першої статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету, що набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету.

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток № 2 до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року № 1385-IV "Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 183).

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
4 квітня 1995 року
№ 116/95-ВР
on top