Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 30, 20151159
Document 1159-2015-п, valid, current version — Adoption on December 30, 2015
( Last event — Revision, comes December 31, 2020, on the basis - 567-2016-п. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1159
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1159

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1329 “Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1527; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) пункт 1 після слів “є дипломи доктора і кандидата наук” доповнити словами “та Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь”;

2) у пункті 2 слово “дипломів” замінити словом “документів”.

2. У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73, ст. 2401):

1) в абзаці першому пунктів 10 і 11 слова “державного стандарту” замінити словами “вимог, установлених МОН”;

2) розділ “Переатестація і нострифікація” викласти в такій редакції:

“Визнання документів про наукові ступені

37. Визнання документів про наукові ступені (кваліфікаційних документів) державного зразка, які видані громадянам України органами атестації інших держав, здійснюється МОН в установленому ним порядку.

Документом, що засвідчує визнання документа про науковий ступінь, є Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь, форма якого затверджується МОН.

38. Власники дипломів про наукові ступені, виданих органами атестації іноземних держав, набувають прав на державні гарантії, встановлені законодавством для наукових працівників, з дати прийняття МОН рішення про їх визнання.”.

3. Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 883), доповнити пунктом 3 такого змісту:

“Найменування документа

Інформація, яка повинна міститися в документі

3. Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь

найменування Свідоцтва
серія та реєстраційний номер Свідоцтва
прізвище, ім’я, по батькові особи
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення, із зазначенням міста та держави його розташування
наукова кваліфікація особи (здобутий науковий ступінь в іноземній державі, галузь знань та/або спеціальність)
наукова кваліфікація системи освіти України, якій відповідатиме визнаний документ про науковий ступінь (науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)
інформація про права власника Свідоцтва
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи МОН”.
on top