Document 1147-2018-п, valid, current version — Adoption on December 27, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 3, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1147
Київ

Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1147

ПОРЯДОК
проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами (далі - органи Держаудитслужби) державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Державний фінансовий аудит Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - аудит) - вид державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності використання коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, правильності ведення ними бухгалтерського обліку і достовірності їх фінансової звітності, стану внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) аудиторські процедури - комплекс дій державного аудитора (аудиторська вибірка, методи і способи формування та дослідження гіпотез аудиту (суджень державного аудитора щодо причин виникнення та наявності проблем, недоліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отримання аудиторських доказів (документів, інформації) під час аудиту;

2) державний аудитор - посадова особа органу Держаудитслужби, яка наділена повноваженнями з проведення аудиту та користується правами, визначеними статтею 10 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”;

3) збір інформації - отримання від учасника аудиту необхідних матеріалів (інформації) за письмовим запитом та/або за його місцезнаходженням (зокрема, шляхом проведення зустрічної звірки);

4) об’єкт аудиту - Пенсійний фонд України, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - фонди соціального страхування);

5) учасник аудиту - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізична особа - підприємець, яка отримувала кошти фондів соціального страхування.

4. Основними завданнями аудиту є:

1) проведення аналізу та перевірки:

законності та ефективності використання коштів бюджетів фондів соціального страхування;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності об’єкта аудиту;

стану внутрішнього контролю у об’єкта аудиту та внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є розпорядник бюджетних коштів;

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі (далі - пропозиції та рекомендації).

5. Аудит проводиться такими етапами:

1) планування та організація аудиту (попереднє дослідження діяльності об’єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).

Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або його заступникові. Керівник аудиту подає для ознайомлення програму аудиту об’єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 16 цього Порядку;

2) проведення аудиту (проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій);

3) звітування за результатами аудиту шляхом формування та узгодження проекту звіту про результати аудиту (далі - звіт), підписання протоколу узгодження, формування, підписання та подання звіту об’єкту аудиту;

4) моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Документування проведення аудиту здійснюється в паперовій формі.

6. Методи і механізм планування та організації аудиту, здійснення аудиторських процедур, критерії, індикатори оцінювання, що використовуються на кожному етапі проведення аудиту, звітування за результатами аудиту, моніторинг виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження, механізм та підходи до організації, здійснення збору інформації, оформлення і використання отриманих результатів визначаються методикою проведення аудиту.

Методика проведення аудиту затверджується наказом Держаудитслужби.

7. Під час проведення аудиту з метою дослідження гіпотез аудиту та отримання аудиторських доказів може здійснюватися збір інформації такими способами:

за письмовим запитом органу Держаудитслужби;

державними аудиторами за місцезнаходженням учасника аудиту. Результати збору інформації (зокрема зустрічних звірок) таким способом відображаються в довідці, яка підписується державним аудитором та керівником учасника аудиту і додається до звіту.

8. Аудит проводиться згідно з планом проведення заходів державного фінансового контролю, затвердженим в установленому порядку та погодженим з Міністром Кабінету Міністрів України в десятиденний строк з дня його надходження.

Аудит може проводитися за ініціативи органу, уповноваженого на здійснення державного нагляду у сфері пенсійного та соціального страхування.

9. Повідомлення про проведення аудиту надсилається об’єкту аудиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку його проведення.

10. Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням учасника аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примірниках направлення за встановленими Держаудитслужбою зразками, яке підписує керівник органу Держаудитслужби.

11. Державні аудитори надають керівникові об’єкта аудиту (учасника аудиту) чи його заступникові направлення в день виходу для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням учасника аудиту.

12. Загальний строк проведення аудиту становить не більш як 90 робочих днів.

13. Строк проведення аудиту може бути продовжено або скорочено за рішенням керівника органу Держаудитслужби з одночасним внесенням в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю на підставі доповідної керівника аудиту.

У разі продовження строку проведення аудиту державні аудитори зобов’язані пред’явити керівникові об’єкта аудиту або його заступникові направлення з відміткою про продовження строку його дії.

У разі зміни строку проведення аудиту після внесення в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю нове направлення не оформляється.

14. Аудит проводиться групою державних аудиторів.

Керівництво групою державних аудиторів здійснює керівник аудиту, який визначається із складу групи державних аудиторів.

Склад групи державних аудиторів, строки проведення аудиту визначаються органом Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.

15. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) проведенню аудиту (недопущення державних аудиторів, відсутність ведення бухгалтерського обліку, ненадання необхідних для перевірки документів, наявність інших об’єктивних і незалежних від органу Держаудитслужби причин) та/або збору інформації, державний аудитор в установленому порядку складає та підписує у двох примірниках акт про неможливість проведення аудиту (далі - акт) і долучає другий примірник акта до матеріалів аудиту.

16. Перший примірник акта подається об’єкту аудиту особисто під підпис керівника об’єкта аудиту, його заступника або одним із таких способів:

через структурний підрозділ діловодства об’єкта аудиту з відміткою на другому примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об’єкта аудиту та підписом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

в електронній формі в установленому законодавством порядку.

17. Під час проведення аудиту можуть залучатися на договірних засадах кваліфіковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

18. Об’єкт аудиту (учасник аудиту) забезпечує місце для роботи державних аудиторів, створення умов для зберігання документів, можливість користування службовим зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до електронних баз, систем та програмних комплексів, що використовуються під час автоматизації провадження його діяльності, подання матеріалів, інформації, документів, необхідних для проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.

Доступ до інформації, програмно-апаратних комплексів та інших матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом надається в порядку, встановленому законодавством.

19. Керівник аудиту відповідно до методики проведення аудиту формує проект звіту та подає його об’єкту аудиту для ознайомлення не пізніше ніж за один робочий день до завершення строку проведення аудиту, визначеного в направленні, зокрема з урахуванням продовження або скорочення такого строку, одним із способів, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

20. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту ознайомлюються з проектом звіту та готують (у разі потреби) обґрунтовані коментарі до нього у письмовій формі у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня отримання такого проекту звіту одним із способів, визначених у пункті 16 цього Порядку.

Об’єкт аудиту надсилає коментарі (у разі їх наявності) до Держаудитслужби у строк, визначений органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого проекту, з урахуванням строку ознайомлення з ним об’єкта аудиту.

21. Керівник та визначені ним працівники об’єкта аудиту разом з керівником аудиту та державними аудиторами обговорюють і узгоджують проект звіту у визначений органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого проекту строк з урахуванням строку ознайомлення об’єкта аудиту з проектом звіту.

22. Під час обговорення та узгодження проекту звіту державні аудитори мають право отримувати від об’єкта аудиту додаткову інформацію, підтвердні документи та/або відповідні пояснення з метою уточнення викладених у коментарях до проекту звіту фактів.

23. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається протокол узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - протокол узгодження) за формою згідно з додатком. Протокол узгодження підписується у день обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту та керівником об’єкта аудиту по одному примірнику для органу Держаудитслужби та для об’єкта аудиту.

24. У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту не враховані коментарі об’єкта аудиту, протокол узгодження підписується з проставленням відповідної позначки.

25. У разі відмови керівника об’єкта аудиту в письмовій формі від узгодження проекту звіту та/або підписання протоколу узгодження керівник аудиту складає акт про відмову підписувати звіт, інформує про такий факт за рішенням керівника органу Держаудитслужби Кабінет Міністрів України, а також інші заінтересовані органи та робить відповідний запис у протоколі узгодження.

26. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження складає та підписує по одному примірнику звіту для органу Держаудитслужби та об’єкта аудиту.

Керівник аудиту візує усі примірники звіту на кожній сторінці із зазначенням загальної кількості сторінок на останній сторінці.

27. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження подає одним із способів, визначених у пункті 16 цього Порядку, об’єкту аудиту відповідний примірник звіту разом із супровідним листом, підписаним керівником органу Держаудитслужби або його заступником із зазначенням строку інформування про виконання пропозицій та рекомендацій, поданих у звіті.

28. Пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, обов’язкові до розгляду та реагування об’єктом аудиту.

29. Об’єкт аудиту у строк, визначений у листі органу Держаудитслужби, зазначеному в пункті 27 цього Порядку, інформує орган Держаудитслужби про стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, заплановані та вжиті заходи, спосіб виконання зазначених у звіті пропозицій та рекомендацій і результати їх впровадження.

30. Орган Держаудитслужби проводить моніторинг стану виконання пропозицій та рекомендацій, відображених у звіті, і результатів їх впровадження.

31. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра Кабінету Міністрів України про результати аудиту та/або стан виконання пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження об’єктом аудиту і приймає рішення про таке інформування інших органів.

Результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації.

32. Орган Держаудитслужби з метою інформування громадськості розміщує звіт на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.Додаток
до Порядку

ПРОТОКОЛ
узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуванняon top