Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on February 24, 2016114
Document 114-2016-п, valid, current version — Revision on July 1, 2019, on the basis - 545-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 114
Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 545 від 19.06.2019}

Відповідно до пункту 231.8 статті 231 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 114
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 545)

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних (далі - розрахунок коригування) за операціями з реалізації та ввезення на митну територію України пального або спирту етилового, до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі - Реєстр), надання даних, які містяться в Реєстрі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Законах України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

3. Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо обміну електронними документами з контролюючими органами у порядку, визначеному законодавством.

Реєстр працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування.

Технічне обслуговування Реєстру проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.

Інформація про запланований час технічного обслуговування Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті ДФС не пізніше ніж за 24 години до початку технічного обслуговування.

4. До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального або спирту етилового, та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального або спирту етилового суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку.

5. Акцизна накладна складається в одному або двох примірниках.

Акцизна накладна складається в одному примірнику у разі:

реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу та/або з акцизного складу пересувного для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального чи спирту етилового або будь-яким іншим особам - неплатникам акцизного податку;

ввезення/вивезення пального або спирту етилового на митну територію України/за межі митної території України (на підставі даних відповідної митної декларації).

Акцизна накладна складається у двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

з акцизного складу до іншого акцизного складу, зокрема через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного у разі, коли до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Суб’єкти господарювання, які станом на 1 липня 2019 р. зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та у яких станом на 16 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, складають до 20 липня 2019 р. (включно) акцизні накладні у двох примірниках для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами/акцизними складами пересувними, розпорядниками яких є платники акцизного податку, які з 1 липня 2019 р. підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

Перший примірник складеної акцизної накладної реєструється в Реєстрі, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складення надсилається розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов’язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Реєстрі після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Реєстрі та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.

6. Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, до акцизної накладної, що видана платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, для реєстрації в Реєстрі надсилається:

перший примірник - платником акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або спирту етилового або коригування показників у результаті не змінює обсягу реалізованого пального або спирту етилового;

другий примірник - особою - отримувачем пального (після отримання від платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування, який зареєстрований в Реєстрі);

перший та другий примірники - платником акцизного податку - отримувачем пального або спирту етилового, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального або спирту етилового.

Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку до акцизної накладної за операціями з реалізації пального або спирту етилового неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального або спирту етилового, для реєстрації у Реєстрі надсилається зазначеним платником акцизного податку.

Кількість примірників розрахунку коригування повинна бути такою самою, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої він складений.

Граничні строки реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування встановлено Кодексом.

7. На складені акцизні накладні/розрахунки коригування накладаються спочатку кваліфікований електронний підпис посадової особи платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, яка відповідає за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, або керівника чи уповноваженої особи, а потім кваліфікована електронна печатка платника акцизного податку (за наявності).

Платник акцизного податку, що є фізичною особою - підприємцем, накладає спочатку кваліфікований електронний підпис фізичної особи - підприємця чи уповноваженої особи, а потім - кваліфіковану електронну печатку платника акцизного податку (за наявності).

У разі складення акцизної накладної у двох примірниках платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає кваліфікований електронний підпис відповідно до абзаців першого та другого цього пункту на перший та другий примірники акцизної накладної. Перший примірник акцизної накладної надсилається для реєстрації до Реєстру, а другий примірник - платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на нього власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та після отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний надсилає його для реєстрації до Реєстру.

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку - отримувачем пального або спирту етилового у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 6 цього Порядку, платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає на складений у двох примірниках розрахунок коригування кваліфікований електронний підпис відповідно до абзаців першого та другого цього пункту та надсилає такий розрахунок коригування платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на отримані примірники розрахунку коригування власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та надсилає його для реєстрації до Реєстру.

8. Для реєстрації в Реєстрі платник акцизного податку здійснює шифрування акцизних накладних/розрахунків коригування з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, на які накладено кваліфікований електронний підпис, та надсилає їх у затвердженому форматі (за стандартом) засобами телекомунікаційного зв’язку до ДФС з урахуванням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

9. З метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної накладної/розрахунку коригування платнику акцизного податку, який здійснює реєстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються реквізити такого документа, інформація про відповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту), результати перевірки кваліфікованого електронного підпису, інформація про платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, дата і час прийняття, реєстраційний номер.

Квитанція, на яку накладається кваліфікована електронна печатка ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платнику акцизного податку, який здійснює реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування. Електронний примірник квитанції зберігається у ДФС.

10. Після надходження акцизної накладної/розрахунку коригування в автоматичному режимі здійснюється їх розшифрування та проводиться перевірка:

відповідності акцизної накладної/розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту);

наявності у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, що коригується, та відповідної кількості примірників акцизної накладної, до якої складені розрахунки коригування;

факту реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування з такими самими реквізитами;

дотримання вимог щодо наявності обсягу пального або спирту етилового, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Кодексу;

дотримання вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Кодексу;

чинності кваліфікованого електронного підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника акцизного податку таких акцизної накладної/розрахунку коригування;

факту реєстрації суб’єкта господарювання, що надіслав для реєстрації акцизну накладну/розрахунок коригування, платником акцизного податку на момент складення та реєстрації таких акцизної накладної/розрахунку коригування з урахуванням положень пункту 23 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу;

дотримання вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг” та порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

У разі реєстрації отримувачем пального та/або спирту етилового другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування проводиться перевірка факту реєстрації в Реєстрі першого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування платником акцизного податку, що реалізує пальне та/або спирт етиловий.

11. Датою та часом надання акцизної накладної/розрахунку коригування до ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття.

Якщо протягом операційного дня платнику акцизного податку не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування, вони вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

12. Підтвердження надання другого примірника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрації в Реєстрі та отримання з Реєстру другого примірника акцизної накладної здійснюється у порядку, передбаченому для підтвердження надання, реєстрації та отримання з Реєстру розрахунків коригування, які реєструються отримувачем пального або спирту етилового.

Отримувач пального або спирту етилового має право звірити дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Реєстру.

13. Якщо платник акцизного податку, який реалізує та/або отримує пальне або спирт етиловий, надіслав до ДФС кілька перших примірників або кілька других примірників однієї акцизної накладної/розрахунку коригування з однаковими обов’язковими реквізитами за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, зареєстрованим вважається документ, щодо якого внесено відомості до Реєстру та надійшла відповідна квитанція.

14. З метою отримання інформації, що міститься в Реєстрі, отримувач пального або спирту етилового та/або особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, складає запит в електронній формі у затвердженому форматі (стандарті).

15. Запит в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”. Електронний примірник запиту зберігається в особи, яка його склала та надіслала.

16. Після надходження до ДФС запит розшифровується з перевіркою кваліфікованого електронного підпису, визначенням відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту).

У разі виявлення невідповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту) отримувачу пального або спирту етилового та/або особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанція про неприйняття запиту із зазначенням причини.

17. На запит щодо надання інформації, яка міститься в Реєстрі, безоплатно надсилається в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування та акцизна накладна/ розрахунок коригування в електронній формі.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 545 від 19.06.2019}on top