Document 112_103, valid, current version — Ratification on December 20, 2006, on the basis - 500-V
( Last event — Entry into force, gone January 25, 2007, on the basis - v-596321-07. Take a look at the history? )

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь
про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
від 17 грудня 1992 року
{ Протокол ратифіковано Законом
N 500-V ( 500-16 ) від 20.12.2006 }

Дата підписання: 18.10.2005 Дата ратифікації: 20.12.2006 Дата набуття чинності: 25.01.2007
Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь, далі -
"Сторони", погодилися внести в Угоду між Урядом України і Урядом
Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року
( 112_007 ) такі зміни: 1. Абзац 6 преамбули викласти у такій редакції: "підтверджуючи необхідність розвивати двосторонні відносини у
сфері торговельно-економічних зв'язків у відповідності з
принципами Світової організації торгівлі (СОТ),".
2. Статтю 1 викласти в такій редакції: "1. Сторони не будуть застосовувати мита, податки і збори, що
мають еквівалентну митам дію, на експорт і/або імпорт товарів, що
походять з держави однієї зі Сторін і призначені для держави
іншої Сторони. У разі потреби Сторони можуть передбачити
виключення з цього торговельного режиму по погодженій
номенклатурі товарів, які будуть оформлятися відповідними
протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
2. Для цілей цієї Угоди і на період її дії під товарами, що
походять з держав Сторін, розуміються товари відповідно до Правил
визначення країни походження товарів, затвердженими Рішенням Ради
голів урядів Співдружності Незалежних Держав ( 997_484 ) від
30 листопада 2000 року".
3. Статтю 3 викласти в такій редакції: "Сторони у взаємній торгівлі будуть утримуватися від
застосування заходів, що обмежують експорт і/або імпорт товарів у
рамках цієї Угоди. Сторони можуть встановлювати заходи, що
обмежують експорт і/або імпорт товарів в односторонньому порядку,
але тільки на строго визначений термін. Ці заходи можуть бути
введені у формі кількісних обмежень на експорт і/або імпорт або у
формі спеціальних мит, антидемпінгових і компенсаційних мит.
Зазначені заходи повинні мати винятковий характер і можуть
застосовуватися тільки у випадках: гострого дефіциту даного товару на внутрішньому ринку (до
стабілізації становища на ринку); гострого дефіциту платіжного балансу (до стабілізації
становища з платіжним балансом); імпорту товарів на територію держави однієї із Сторін у таких
зростаючих кількостях чи на таких умовах, що це наносить або
загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи
безпосередньо конкуруючих товарів; здійснення заходів, передбачених статтею 5 даної Угоди. Сторона, яка використовує будь-які обмеження відповідно до
цієї статті, зобов'язана згідно з запитом іншої Сторони в
найкоротші терміни надати необхідну інформацію щодо причин, форм
та термінів введення вищезгаданих обмежень. При виборі заходів
відповідно до цієї статті Сторони будуть віддавати пріоритет тим з
них, які чинять найменший негативний вплив на досягнення цілей
цієї Угоди".
4. Статтю 4 викласти в такій редакції: "Усі розрахунки і платежі з торговельно-економічного
співробітництва між суб'єктами господарювання держав Сторін будуть
здійснюватися на основі відповідних міжбанківських угод".
5. Статтю 9 викласти в такій редакції: "При здійсненні заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх економічних відносин, для обміну статистичною
інформацією, проведення митних процедур Сторони погодилися
використовувати Гармонізовану систему опису і кодування товарів
Всесвітньої митної організації".
6. Статтю 12 викласти в такій редакції: "З метою проведення погодженої політики експортного контролю
по відношенню до третіх країн Сторони будуть проводити регулярні
консультації і приймати узгоджені заходи для створення ефективної
системи експортного контролю".
7. Статті 13, 17, 18 виключити. Статті 14, 15, 16, 19 вважати
відповідно статтями 13, 14, 15, 16.
8. Статтю 13 викласти в такій редакції: "Ніщо в цій Угоді не перешкоджає кожній із Сторін
встановлювати стосунки з третіми країнами і виконувати узяті на
себе зобов'язання відповідно до будь якої іншої міжнародної угоди,
учасницею якої ця Сторона є чи може бути, за умови, якщо ці
відносини і зобов'язання не суперечать положенням і цілям цієї
Угоди".
9. Статтю 14 доповнити абзацом 2 в такій редакції: "Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди".
10. Статтю 15 викласти в такій редакції: "Реалізація цілей цієї Угоди і розробка рекомендацій щодо
удосконалення торговельно-економічного співробітництва між двома
країнами покладається Сторонами на Міжурядову
українсько-білоруську змішану комісію з питань
торговельно-економічного співробітництва".
11. Статтю 16 викласти в такій редакції: "Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Ця Угода втрачає силу після закінчення шести місяців з дати
письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити
її дію. Положення цієї Угоди після припинення її дії будуть
застосовуватися до контрактів між суб'єктами господарювання держав
Сторін, укладених, але не виконаних у період її дії".
Цей Протокол набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності.
Вчинено у м. Мінську 18 жовтня 2005 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та білоруською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)on top