Document 1111-IV, valid, current version — Adoption on July 10, 2003
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.54 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Перше речення частини першої статті 14 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2003 р., N 38, ст.317) після слів
"вальцювальники гарячого прокату" доповнити словами "оброблювачі
поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих
дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень
нагрівальних колодязів та стриперних відділень)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1111-IVon top