Document 1101-2012-п, valid, current version — Revision on October 16, 2015, on the basis - 781-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1101
Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 538 від 07.08.2013
№ 781 від 23.09.2015}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про наукові парки” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1101

ПОРЯДОК
державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки

{У тексті Порядку слово “Держінформнауки” замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки, передбаченої Законом України “Про наукові парки” (далі - проекти).

2. Для проведення державної реєстрації проекту виконавчий орган управління наукового парку (далі - заявник) подає МОН такі документи:

1) заява за формою, затвердженою МОН;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

2) підписаний керівником виконавчого органу управління наукового парку проект за формою, затвердженою МОН. Проект прошивається, нумерується і скріплюється печаткою наукового парку (за наявності);

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

3) копії установчих документів партнерів наукового парку, які беруть участь у реалізації проекту;

4) копія договору про партнерство між науковим парком та партнерами наукового парку, які беруть участь у реалізації проекту;

5) ліцензія на право провадження виду діяльності, що передбачений проектом, якщо такий вид передбачає ліцензування;

6) документи із зазначенням номенклатури та обсягів ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектувальних виробів та матеріалів, що не виробляються в Україні, із зазначенням коду згідно з УКТЗЕД та обґрунтуванням доцільності їх ввезення в Україну.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

3. МОН проводить перевірку комплектності поданих документів, обліковує їх та протягом п’яти робочих днів з моменту їх обліку передає експертній організації для проведення експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, МОН повертає їх заявнику протягом п’яти робочих днів з моменту їх обліку з обґрунтуванням причини відмови.

Заявник для проведення експертизи має право запропонувати експертну організацію, яка повинна відповідати нормам Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

Експертна організація складає за результатами експертизи висновок, копія якого надсилається заявникові, а оригінал - МОН.

Експертиза проекту проводиться експертною організацією відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу” за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

Висновок експертної організації чинний протягом строку, визначеного у висновку.

4. У разі отримання негативного висновку експертної організації МОН у триденний строк повертає документи заявнику з обґрунтуванням причин відмови.

Заявник після врахування зауважень та пропозицій має право подати повторно документи на розгляд МОН.

5. У разі отримання позитивного висновку експертної організації МОН передає документи Мінекономрозвитку, Мінфіну, ДФС, Фонду державного майна, які розглядають їх з урахуванням критеріїв, затверджених МОН, та у місячний строк подають МОН висновки щодо реєстрації або відмови у реєстрації проекту.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

Номенклатура ввезення надсилається ДФС для опрацювання в частині відповідності устаткування, обладнання, комплектувальних виробів та матеріалів кодам УКТЗЕД та центральному органові виконавчої влади, відповідальному за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики, науково-технічної політики у промисловості, для подання МОН обґрунтованих висновків стосовно того, що в Україні не виробляються зазначені у номенклатурі устаткування, обладнання, комплектувальні вироби та матеріали.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

6. На підставі позитивних висновків центральних органів виконавчої влади щодо реєстрації проекту та висновку експертної організації МОН протягом 10 робочих днів з дня їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію проекту, видає наказ про реєстрацію та вносить його до державного реєстру проектів і видає заявникові свідоцтво про державну реєстрацію проекту (далі - свідоцтво) за формою, затвердженою МОН, про що робиться запис у журналі про державну реєстрацію проектів.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 23.09.2015}

{Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 23.09.2015}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

7. У разі надходження зауважень від центральних органів виконавчої влади МОН подає копії документів, висновків центральних органів виконавчої влади щодо реєстрації проекту та висновку експертної організації на розгляд Міжвідомчої комісії з питань реалізації проектів наукових парків (далі - Міжвідомча комісія).

Міжвідомча комісія утворюється Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

8. Міжвідомча комісія розглядає за участю представників центральних органів виконавчої влади, що висловили зауваження, подані МОН документи та у місячний строк подає МОН рекомендації щодо державної реєстрації проекту або відмови у реєстрації.

9. МОН з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої комісії приймає у триденний строк рішення про державну реєстрацію проекту або повертає документи заявнику з обґрунтуванням причин відмови.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію проекту МОН здійснює таку реєстрацію та видає свідоцтво про державну реєстрацію проекту відповідно до пункту 6 цього Порядку.

10. Після закінчення строку дії свідоцтва МОН видає наказ про скасування державної реєстрації проекту, про що робиться відповідний запис у державному реєстрі проектів. МОН у триденний строк з дня прийняття рішення повідомляє заявника і партнера наукового парку про скасування державної реєстрації проекту.

11. У разі прийняття рішення про припинення реалізації проекту в повному обсязі або частково відповідно до положень частини четвертої статті 16 Закону України “Про наукові парки” заявник надсилає у триденний строк з дня прийняття такого рішення МОН подання про скасування державної реєстрації проекту або внесення змін до державного реєстру проектів.

МОН скасовує державну реєстрацію проекту або вносить зміни до державного реєстру проектів, про що робить відповідний запис у зазначеному реєстрі та повідомляє про це ДФС, Фонд державного майна, заявника і партнера наукового парку.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}on top