Document 1080-XIV, valid, current version — Adoption on September 21, 1999
( Last event — Entry into force, gone October 19, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за
порушення законодавства про державну таємницю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 49, ст.429 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 212-2 такого змісту:
"Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
Порушення законодавства про державну таємницю, а саме:
1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі
державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;
2) засекречування інформації:
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту;
про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожують
безпеці громадян;
про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне
забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти та культури населення;
про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб;
іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, не може бути засекречена;
3) безпідставне засекречування інформації;
4) надання грифа секретності матеріальним носіям
конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить
державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним
носіям інформації, що становить державну таємницю, а також
безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних
носіїв секретної інформації;
5) порушення встановленого законодавством порядку надання
допуску та доступу до державної таємниці;
6) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної
таємниці та незабезпечення контролю за охороною державної
таємниці;
7) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
без отримання в установленому порядку спеціального дозволу на
провадження такої діяльності, а також розміщення державних
замовлень на виконання робіт, доведення мобілізаційних завдань,
пов'язаних з державною таємницею, в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
8) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони
державної таємниці під час здійснення міжнародного
співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих
іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними;
9) невиконання норм і вимог технічного захисту секретної
інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення
цілісності цієї інформації або просочування її технічними
каналами,-
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа
передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
2. Частину першу статті 15 після слів "законних вимог
прокурора" доповнити словами "порушення законодавства про державну
таємницю".
3. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "і
208-1" замінити словом і цифрами "208-1 і 212-2".
4. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом
такого змісту:
"органів Служби безпеки України (стаття 212-2)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1080-XIVon top