Document 1071-2007-п, valid, current version — Adoption on August 30, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2007 р. N 1071
Київ
Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа
майбутнього" на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки щороку за поданням Міністерства
освіти і науки включати визначені Програмою завдання, показники і
заходи до відповідних розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки,
Міністерству економіки, Міністерству регіонального розвитку та
будівництва під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік передбачати кошти на виконання завдань та
заходів Програми, у тому числі за рахунок субвенції на
соціально-економічний розвиток регіонів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 1071
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

Загальна частина
Ця Програма спрямована на удосконалення національної системи
освіти, вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії з
урахуванням перспективи якісних змін в державі, а також на
створення належних умов для забезпечення громадянам рівного
доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту,
навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах
інформаційного суспільства, інтеграції української освіти в
світовий освітній простір.
Пріоритетами державної політики є розроблення і втілення в
життя освітніх інновацій, що якісно змінюють зміст, структуру,
форми, методи, засоби, технології навчання і виховання.
Якість і доступність освіти потребує прискореного
інноваційного розвитку, який ґрунтується на прогресивних світових
освітніх тенденціях, сучасних навчальних технологіях та забезпечує
цілеспрямований навчально-виховний процес, що відповідає запитам
учнів та дає змогу вільно розвивати здібності і таланти.
Визначальною рисою інноваційного пошуку моделі "Школа майбутнього"
(далі - новітній навчальний заклад) є вибір найдоцільніших
педагогічних новацій у створенні навчальних закладів, що будуть
своєрідним еталоном організації навчально-виховного процесу.
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні та випробуванні п'яти
інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, діяльність яких
спрямовується на удосконалення механізму надання освітніх послуг.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два варіанти виконання Програми.
Перший варіант передбачає збереження нинішнього обсягу
бюджетного фінансування, що дасть змогу вдосконалити
нормативно-правову базу галузі освіти, частково провести наукові
дослідження, розробити і впровадити індивідуальні програми та
інноваційні методики і технології навчання та виховання учнівської
молоді.
Однак зазначений варіант не може забезпечити в повному обсязі
виконання Програми, оскільки обмежений обсяг фінансування галузі
освіти призвів до погіршення стану матеріально-технічної бази
навчальних закладів, що уповільнює роботу з впровадження сучасних
інноваційних технологій та засобів навчання.
Другий варіант є оптимальним і передбачає поєднання державної
підтримки та участі органів місцевого самоврядування і суб'єктів
господарювання у розробленні та реалізації інноваційних моделей
новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах. Прогнозні обсяги і
джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
У ході виконання Програми планується:
утворити в Автономній Республіці Крим навчально-виховний
осередок новітнього навчального закладу, що формується навколо
загальноосвітньої школи I-III ступеня N 2 м. Ялти, адаптований до
умов конкретного населеного пункту, що дасть змогу задовольняти
різнобічні освітні потреби і запити учасників навчально-виховного
процесу;
утворити новітні навчальні заклади та забезпечити їх
діяльність у Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській областях.
З метою забезпечення раціонального використання коштів,
виділених на створення матеріально-технічної бази зазначених
новітніх навчальних закладів, передбачається можливість
застосування різних будівельних проектів, оскільки в одних
випадках може проводитися реконструкція приміщення навчального
закладу, а в інших - будівництво нових споруд з усією необхідною
інфраструктурою. Застосування єдиного типового проекту призведе до
неефективного використання коштів та неврахування демографічних,
економічних, соціальних і культурних особливостей регіонів.
Виконання Програми проводитиметься у два етапи.
На першому етапі (2007-2008 роки) передбачається:
розроблення та реалізація інноваційних моделей новітніх
навчальних закладів з високим рівнем якості освіти, новітнім
навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним
кадровим потенціалом;
проведення наукових досліджень інноваційної діяльності
новітніх навчальних закладів;
удосконалення нормативно-правової бази проведення
інноваційного навчально-виховного процесу;
удосконалення змісту та поліпшення якості освіти;
розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних
планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором,
факультативів тощо; проведення відповідних моніторингових
досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів,
запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних
досягнень;
виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно
свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої
особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової
до життя і праці в інформаційному суспільстві;
організація системної міжнародної співпраці, виконання
спільних з Радою Європи програм інноваційного розвитку школи XXI
століття;
розроблення та впровадження нових сучасних моделей освітнього
менеджменту;
створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з
учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;
розроблення проектно-технічної документації для спорудження
шкільних приміщень або їх реконструкції; будівництво
(реконструкція) новітніх навчальних закладів у п'яти регіонах;
забезпечення новітніх навчальних закладів сучасним
матеріально-технічним обладнанням, електронними підручниками,
посібниками тощо; інформатизація та комп'ютеризація
навчально-виховного та управлінського процесу; утворення
інформаційно-бібліотечних центрів підвищення освітнього рівня
учнів та педагогів;
удосконалення системи підготовки (перепідготовки)
педагогічних кадрів.
На другому етапі (2009-2010 роки) планується:
проведення аналізу роботи новітніх навчальних закладів та
поширення набутого досвіду;
впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу
навчання, виховання та управлінської діяльності;
створення належних умов для забезпечення рівного доступу до
якісної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку;
удосконалення освітніх стандартів відповідно до засад
демократичного суспільства, нових економічних умов і технологій
навчання з метою формування ключових компетентностей учнів та
приведення вітчизняних підходів до змісту загальної середньої
освіти у відповідність із загальноєвропейськими;
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання,
зокрема дистанційної;
приведення системи оцінювання навчальних досягнень учнів у
відповідність із сучасними вимогами; проведення моніторингу якості
освіти та особистісного розвитку учнів;
створення умов для оптимального вибору учнями новітніх
навчальних закладів майбутньої професії відповідно до їх
індивідуальних особливостей, здібностей з урахуванням потреб ринку
праці, формування в них прагнення до трудової діяльності,
професійної самореалізації;
започаткування та щорічне проведення відповідних
всеукраїнських наукових конференцій, засідань за круглим столом з
проблем становлення новітнього навчального закладу;
висвітлення у засобах масової інформації досягнень новітнього
навчального закладу, поширення досвіду педагогічних і
науково-педагогічних працівників;
підготовка і видання науково-методичних праць з питань
розвитку новітніх навчальних закладів, педагогіки і психології
життєтворчості.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу підвищити якість освітніх
послуг відповідно до потреб та здібностей учасників
навчально-виховного процесу і забезпечити новітні навчальні
заклади кваліфікованими педагогічними працівниками. Очікувані
результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів,
передбачених у державному і місцевих бюджетах, та інших джерел.
Загальні обсяги фінансування становлять 163,56 млн. гривень,
у тому числі з державного бюджету - 120,71 млн., бюджету
Автономної Республіки Крим - 6,12 млн., місцевих бюджетів -
36,73 млн. гривень.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 160 ( 160-2007-р )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1119).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 N 1071.
3. Державний замовник-координатор - МОН.
4. Державні замовники:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька,
Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська обласні державні
адміністрації.
5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
6. Виконавці Програми - управління освіти і науки Донецької,
Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської обласних державних
адміністрацій.
7. Строк виконання - 2007-2010 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
(млн. гривень) ------------------------------------------------------------------ |Джерела фінансування |Обсяг фінансування |У тому числі за роками| | | |----------------------| | | |2007| 2008| 2009| 2010| |---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----| |Державний бюджет | 120,71 | 10|55,64|34,64|20,43| |---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----| |Бюджет Автономної | 6,12 |0,02| 1,03|2,53 | 2,54| |Республіки Крим | | | | | | |---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----| |Місцевий бюджет | 36,73 |2,88|17,32|11,05| 5,48| |---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----| |Інші джерела | | | | | | |---------------------+-------------------+----+-----+-----+-----| |Усього | 163,56 |12,9|73,99|48,22|28,45| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на виконання Державної цільової
соціальної програми "Школа майбутнього"
на 2007-2010 роки



Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
"Школа майбутнього" на 2007-2010 роки

(відсотків) ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Значення показників | | завдання | показників |--------------------------| | |виконання завдання|усього| у тому числі за | | | | | роками | | | | |-------------------| | | | |2007|2008|2009|2010| |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |1. Розроблення та |проведення | 100| 5| 55| 90| 100| |реалізація п'яти |реконструкції, | | | | | | |інноваційних |будівництво | | | | | | |моделей новітніх |приміщень | | | | | | |навчальних |навчальних | | | | | | |закладів в |закладів, на базі | | | | | | |Автономній |яких створюються | | | | | | |Республіці Крим, |інноваційні моделі| | | | | | |Донецькій, |новітніх | | | | | | |Кіровоградській, |навчальних | | | | | | |Тернопільській, |закладів в | | | | | | |Херсонській |Автономній | | | | | | |областях |Республіці Крим, | | | | | | | |Донецькій, | | | | | | | |Кіровоградській, | | | | | | | |Тернопільській, | | | | | | | |Херсонській | | | | | | | |областях | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |обладнання | 100| 3| 13| 80| 100| | |приміщень | | | | | | | |навчальних | | | | | | | |закладів, на базі | | | | | | | |яких створюються | | | | | | | |інноваційні моделі| | | | | | | |новітніх | | | | | | | |навчальних | | | | | | | |закладів в | | | | | | | |Автономній | | | | | | | |Республіці Крим, | | | | | | | |Донецькій, | | | | | | | |Кіровоградській, | | | | | | | |Тернопільській, | | | | | | | |Херсонській | | | | | | | |областях | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |2. Підвищення |охоплення дітей | 80| 54| 65| 70| 80| |якості освітніх |дошкільного віку | | | | | | |послуг відповідно |відповідною | | | | | | |до потреб та |освітою | | | | | | |здібностей |------------------+------+----+----+----+----| |учасників |охоплення дітей | 99,7|99,7|99,8|99,8|99,9| |навчально- |повною загальною | | | | | | |виховного процесу |середньою освітою | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |створення умов для| 95 | 20| 45| 75| 95| | |дітей, які | | | | | | | |потребують | | | | | | | |корекції фізичного| | | | | | | |та (або) | | | | | | | |розумового | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |охоплення учнів | 100| 24| 55| 75| 100| | |позашкільною | | | | | | | |освітою | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |охоплення учнів | 65 | 25| 35| 50| 65| | |загальноосвітніх | | | | | | | |навчальних | | | | | | | |закладів | | | | | | | |II ступеня | | | | | | | |допрофільним | | | | | | | |навчанням | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |охоплення учнів | 100| 29| 45| 70| 100| | |загальноосвітніх | | | | | | | |навчальних | | | | | | | |закладів усіма | | | | | | | |видами профільного| | | | | | | |навчання | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |підготовка | 100| 35| 45| 70| 100| | |навчальних програм| | | | | | | |з предметів, | | | | | | | |спецкурсів, | | | | | | | |факультативів | | | | | | | |варіативної | | | | | | | |складової | | | | | | | |навчального плану | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |організаційне, | 100| 50| 70| 90| 100| | |наукове, | | | | | | | |навчально- | | | | | | | |методичне | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |інноваційних | | | | | | | |процесів | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |проведення | 100| 35| 45| 55| 100| | |профорієнтаційної | | | | | | | |роботи з учнями | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |створення умов для| 100| 45| 50| 70| 100| | |всебічного | | | | | | | |духовного і | | | | | | | |полікультурного | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |учнівської молоді | | | | | | | |та гуманізації | | | | | | | |навчально- | | | | | | | |виховного процесу | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |забезпечення учнів| 100| 65| 75| 85| 100| | |1-11 класів | | | | | | | |гарячим | | | | | | | |харчуванням | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |3. Забезпечення |підвищення | 100| 20| 45| 70| 100| |новітніх |кваліфікації | | | | | | |навчальних |педагогічних | | | | | | |закладів |працівників | | | | | | |кваліфікованими |------------------+------+----+----+----+----| |педагогічними |створення | 100| 145| 65| 85| 100| |працівниками |соціально- | | | | | | | |педагогічних умов | | | | | | | |для заохочення | | | | | | | |педагогів до | | | | | | | |пошукової, | | | | | | | |дослідницької | | | | | | | |діяльності, вміння| | | | | | | |адаптуватися до | | | | | | | |освітніх | | | | | | | |трансформацій та | | | | | | | |професійних вимог | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |залучення науково-| 90| 45| 55| 65| 90| | |педагогічних | | | | | | | |працівників до | | | | | | | |профорієнтаційної | | | | | | | |роботи | | | | | | ------------------------------------------------------------------on top