Document 1069-IV, valid, current version — Adoption on July 9, 2003
( Last event — Entry into force, gone August 9, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189, N 33-34, ст. 267;
2004 р., N 5, ст. 32) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "53.139.040,4" та "42.096.465"
замінити відповідно цифрами "53.228.540,8" та "42.185.965,4";
у частині другій цифри "55.773.965,6" та "43.606.465"
замінити відповідно цифрами "55.863.466" та "43.695.965,4".
2. Пункти 1 і 3 частини першої статті 40 викласти в такій
редакції:
"1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету
Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам,
міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у
сумі 5.512.577 тис. гривень";
"3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з
обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення,
районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі
2.383.412,4 тис. гривень".
3. Пункт 14 частини другої статті 43 викласти в такій
редакції:
"14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів".
4. У частині другій статті 44 слова "бюджету Автономної
Республіки Крим" виключити.
5. Доповнити статтею 72-15 такого змісту:
"Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум
податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам
податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з
акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України".
6. У додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 1 до цього Закону.
7. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 2 до цього Закону.
8. У додатку N 4 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 3 до цього Закону.
9. У додатку N 5 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 4 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в десятиденний термін привести
у відповідність із цим Законом міжбюджетні відносини між Державним
бюджетом України ( 380-15 ) та бюджетом Автономної Республіки Крим
за 2003 рік ( rb0434002-03 ), які склалися на час набрання
чинності цим Законом.
3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим у місячний
термін внести зміни до рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на 2003 рік
( rb0434002-03 ) для приведення його у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1069-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"
(тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ----------------------------------------------------------------------- 100000 Податкові надходження 34 397 413,1 32 535 421,7 1 861 991,4
140000 Внутрішні податки на
товари та послуги 18 664 474,0 17 052 045,7 1 612 428,3
140200 Акцизний збір із 4 331 804,0 3 083 790,8 1 248 013,2 вироблених в Україні
товарів
Разом доходів (без 50 845 128,4 39 802 553,0 11 042 575,4 урахування міжбюджетних
трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0
410101 Кошти, що надходять до 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0 Державного бюджету з
інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 53 228 540,8 42 185 965,4 11 042 575,4

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2003 рік"
(тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3510000 Міністерство 13 392 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 170 468,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 13 392 389,9 12 963 872,5 2 654,8 1 237,3 920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0 251 250,0 14 170 468,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511050 0180 Дотації 5 512 577,0 5 512 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 512 577,0 вирівнювання з
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та
Севастопольському
міському бюджету
Всього 43 695 965,4 39 711 402,6 9 899 128,3 1 111 132,7 3 871 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 863 466,0

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Показники міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету)
між державним та місцевими
бюджетами на 2003 рік"
--------------------------------------------------------------------------------- |Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти |бюджету |---------------------------------------------------- Код бюджету|адміністративно-| Дотація вирівнювання з | Кошти, що передаються |територіальної | державного бюджету | до державного бюджету |одиниці |-------------------------+-------------------------- | |Всього |Норматив |Всього |Норматив | |(тис. грн.)|щоденного |(тис. грн.)|щоденного | | |відрахування | |відрахування | | |(у відсотках | |(у відсотках | | |від обсягу | |від розрахун- | | |надходжень | |кового обсягу | | |на території | |доходів за- | | |Автомної | |гального фон- | | |Республіки | |ду місцевих | | |Крим, облас- | |бюджетів, що | | |тей та міста | |враховуються | | |Севастополя | |при визначенні | | |доходів дер- | |міжбюджетних | | |жавного бюд- | |трансфертів) | | |жету, що є | | | | |джерелом | | | | |перерахування| | | | |дотацій, та | | | | |коштів, що | | | | |передаються з| | | | |місцевих бюд-| | | | |жетів до дер-| | | | |жавного | | | | |бюджету) | | --------------------------------------------------------------------------------- 01205000000 м. Євпаторія 3796,8 0,55
01206000000 м. Керч 3710,6 0,54
01208000000 м. Саки 1299,8 0,19
01209000000 м. Судак 460,1 0,07
01301000000 Бахчиса- 12565,9 1,81
райський р-н
01302000000 Білогірський 12531,8 1,81
р-н (Автономна
Республіка
Крим) 01303000000 Джанкойсь- 22822,2 3,29
кий р-н 01304000000 Кіровський р-н 10320,9 1,49
01305000000 Красногвар- 15195,5 2,19
дійський р-н 01306000000 Краснопе- 6742,6 0,97
рекопський р-н 01307000000 Ленінський р-н 10925 1,58
01308000000 Нижньогірсь- 9867,1 1,42
кий р-н 01309000000 Первомайський 8220,1 1,19
р-н (Автономна
Республіка
Крим) 01310000000 Роздольненсь- 6435,1 0,93
кий р-н 01311000000 Сакський р-н 15576,5 2,25
01312000000 Сімферо- 20502,4 2,96
польський р-н 01313000000 Совєтський р-н 6948,3 1,00
01100000000 Бюджет 89500,4 12,91
Автономної
Республіки Крим
ВСЬОГО 5512577,0 2383412,4

Додаток N 4
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 5 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Показники міжбюджетних відносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2003 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ Код бюджету | Назва місцевого бюджету | Розрахунковий обсяг | адміністративно- | доходів загального | територіальної одиниці | фонду Державного | | бюджету України, за | | рахунок яких | | здійснюється | | перерахування дотації | | вирівнювання ------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 693456,0
26000000000 Міський бюджет міста Києва 11228862,7
ВСЬОГО 33817453,5on top