Document 1056-2018-п, valid, current version — Adoption on December 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 15, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1056
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”

Відповідно до частини другої статті 64 Закону України “Про ринок електричної енергії” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1056

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії” (далі - конкурс), кваліфікаційні вимоги до електропостачальників для участі в конкурсі та критерії визначення переможця.

2. Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

рівних можливостей - у конкурсі може брати участь будь-який електропостачальник, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Порядком;

прозорості - конкурс проводиться відкрито, з обов’язковим оприлюдненням інформації про всі етапи конкурсу (оголошення, проведення та результати конкурсу), зокрема із своєчасним оприлюдненням інформації про оголошення конкурсу, його умови, кваліфікаційні вимоги, критерії та умови визначення переможців процедури, етапи та строки проведення;

недискримінаційності - відбір переможця конкурсу здійснюється на основі визначених критеріїв.

3. До участі у конкурсі допускаються електропостачальники, які провадять діяльність з постачання електричної енергії споживачам на підставі відповідної ліцензії та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Порядком (далі - кандидат).

4. Визначення постачальника “останньої надії” здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Порядку, крім випадку, передбаченого пунктом 27 цього Порядку.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ринок електричної енергії”.

Склад та порядок роботи конкурсної комісії

6. Постачальник “останньої надії” обирається конкурсною комісією.

Рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження її посадового складу приймається Міненерговугіллям.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує її голова.

Голова конкурсної комісії має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу та призначати секретаря конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії входять представники органів державної влади, посади яких відповідають рівню не нижче керівника структурного підрозділу, загальною кількістю сім осіб, а саме:

два представники Міненерговугілля;

два представники НКРЕКП;

представник Мінрегіону;

представник Мінсоцполітики;

представник Секретаріату Кабінету Міністрів України.

7. Конкурсна комісія утворюється протягом місяця з дня набрання чинності цим Порядком строком на чотири роки.

Головою конкурсної комісії призначається представник Міненерговугілля.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним у разі присутності не менше п’яти її членів від повного складу конкурсної комісії.

Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані кандидатами, на відповідність вимогам цього Порядку;

приймає і реєструє пропозиції, внесені кандидатами;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та здійснює інші функції, передбачені цим Порядком.

8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

9. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Міненерговугілля.

10. Засідання конкурсної комісії є відкритим для громадськості. Під час проведення засідань конкурсної комісії може здійснюватися відео- та аудіофіксація.

Рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу оголошується за результатами засідання та оформляється відповідним протоколом.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується усіма її членами, які були присутні на засіданні, та оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

Члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу в разі незгоди з прийнятим конкурсною комісією рішенням з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

11. Конкурсна комісія готує щорічні звіти про результати своєї роботи та подає їх Міненерговугіллю.

12. Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій;

4) оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможців конкурсу;

5) оголошення результатів конкурсу.

Оголошення про проведення конкурсу

13. Міненерговугілля оголошує конкурс на підставі протоколу конкурсної комісії про оголошення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

14. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:

1) дата і підстава проведення конкурсу;

2) кваліфікаційні вимоги до електропостачальників;

3) межі території, на якій постачальники “останньої надії” повинні провадити діяльність;

4) критерії, яким повинен відповідати кандидат;

5) строки виконання функцій постачальників “останньої надії”;

6) умови виконання функції постачальника “останньої надії” (орієнтовна кількість споживачів, для яких здійснюватиметься виконання функцій постачальника “останньої надії”, обсяги постачання електричної енергії тощо), - за поданням НКРЕКП;

7) етапи та тривалість кожного етапу конкурсу;

8) строки (година, дата) подання та розкриття конкурсних пропозицій;

9) перелік документів та інформація, що повинні міститися у конкурсній пропозиції, вимоги до них відповідно до цього Порядку;

10) порядок оформлення та подання конкурсних пропозицій, зокрема адреса (у тому числі адреса електронної пошти) для подання конкурсних пропозицій у паперовій та електронній формі;

11) контактні дані осіб, відповідальних за організацію конкурсу, та графік роботи конкурсної комісії.

15. До участі у конкурсі допускаються кандидати, які відповідають таким кваліфікаційним вимогам, перелік яких є вичерпним:

1) організаційним:

мають чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

уклали договори, необхідні для роботи на ринку електричної енергії, та отримали статус учасника ринку;

2) кадровим:

мають персонал для виконання функцій постачальника “останньої надії” для забезпечення стандартів якості електропостачання;

3) кваліфікаційним:

мають досвід роботи як електропостачальника (постачальника за регульованим та/або нерегульованим тарифом) не менш як два роки;

4) технологічним:

наявність функціональних можливостей білінгової системи для виставлення рахунків споживачам відповідно до вимог правил роздрібного ринку електричної енергії понад існуючу у кандидата кількість споживачів;

наявність функціональних можливостей ІТ-систем для обміну інформацією з учасниками ринку, а також із споживачами відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, понад існуючу у кандидата кількість споживачів (колл-центри, центри обслуговування споживачів, функціональні можливості особового кабінету споживача на власному офіційному веб-сайті);

5) фінансовим:

підтвердження про те, що постачальник не перебуває у стані банкрутства/ліквідації;

підтвердження наявності джерел забезпечення фінансових гарантій (банківська гарантія, власні кошти на рахунку, кредитний договір) на організованих сегментах ринку електричної енергії;

6) відсутність над кандидатом контролю у значенні, передбаченому Законом України “Про захист економічної конкуренції”, який здійснюється резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.

Подання конкурсних пропозицій

16. Кандидат подає конкурсну пропозицію відповідно до оголошення про проведення конкурсу протягом 30 календарних днів з дати публікації такого оголошення.

17. Конкурсна пропозиція оформляється у вигляді пакета документів та інформації відповідно до вимог цього Порядку та оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція разом з описом вкладення надсилається рекомендованим листом на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, або подається особисто представником кандидата конкурсній комісії.

Також усі матеріали та копії документів, що подаються кандидатом на конкурс, надсилаються на електронну адресу конкурсної комісії у форматі pdf, крім інформації про ціну (тариф) на послуги постачальника “останньої надії”, яку пропонує кандидат.

18. Конкурсна пропозиція подається українською мовою. Документи, складені іноземною мовою, подаються виключно з перекладом на українську мову, що засвідчений в установленому порядку.

19. Конкурсна пропозиція кандидата складається із:

1) заяви про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім’я та по батькові керівника відповідного суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), реквізити ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу);

2) витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо засновників (акціонерів), а також кінцевого бенефіціарного власника;

3) документів та інформації, які підтверджують відповідність кандидата вимогам пункту 15 цього Порядку;

4) ціни (тарифу) на послуги постачальника “останньої надії”, яку пропонує електропостачальник.

20. Кандидат має право у будь-який час до закінчення строку подання конкурсної пропозиції звертатися до конкурсної комісії для отримання інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

Відповідні запити надсилаються електронною поштою особі, відповідальній за організацію конкурсу, відповідно до оголошення про його проведення.

Запити та відповіді на них розміщуються на офіційному веб-сайті Міненерговугілля з дотриманням вимог поводження з інформацією з обмеженим доступом.

21. Конкурсна пропозиція вважається належним чином поданою в разі її надходження на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, не пізніше встановленого строку її подання (у тому числі для документів, надісланих рекомендованим листом) та в разі, коли подані документи відповідають переліку, зазначеному в цьому Порядку.

22. Відповідальність за повноту і достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, несе кандидат.

Оцінка конкурсних пропозицій та  обрання переможця конкурсу

23. Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється у день, зазначений в оголошенні про проведення конкурсу. Під час розкриття конкурсних пропозицій можуть бути присутні кандидати та представники громадськості.

24. За результатами розкриття конкурсних пропозицій складається протокол засідання конкурсної комісії, в якому зазначається, зокрема, перелік кандидатів та комплектність їх конкурсних пропозицій.

25. Після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів перевіряє подані конкурсні пропозиції та оцінює відповідність кандидатів вимогам, що висуваються до постачальників “останньої надії”, відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” та цього Порядку.

Якщо кандидат не відповідає хоча б одній із кваліфікаційних вимог, визначених у пункті 15 цього Порядку, пропозиція такого кандидата відхиляється.

Оцінка конкурсних пропозицій кандидатів, що допущені до участі у конкурсі, проводиться за рівнями ціни (тарифу) на послуги постачальника “останньої надії”.

26. Переможцем конкурсу вважається кандидат, який запропонував найнижчу ціну (тариф) на послуги постачальника “останньої надії”.

Конкурсна комісія оголошує результати конкурсу безпосередньо на своєму засіданні, що фіксуються у протоколі засідання, та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дати засідання конкурсної комісії письмово (рекомендованим листом та/або електронною поштою) повідомляє про це кандидату - переможцю конкурсу.

27. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

коли жоден з кандидатів не відповідає кваліфікаційним вимогам, що висуваються до постачальника “останньої надії” відповідно до цього Порядку;

відсутності належним чином поданих конкурсних пропозицій.

У разі коли конкурс не відбувся, конкурсна комісія протягом трьох робочих днів готує відповідний протокол, на підставі якого Міненерговугілля разом з проектом рішення звертається до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо продовження на шість місяців строку виконання функцій постачальника “останньої надії” постачальником, що надавав таку послугу на дату проведення конкурсу, або покладення спеціальних обов’язків з виконання функцій постачальника “останньої надії” на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам.

Визначення постачальника “останньої надії”

28. Постачальник “останньої надії”, що обирається за результатами конкурсу, визначається не пізніше ніж за 105 днів до дати початку провадження ним діяльності.

29. За результатами проведеного конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії Міненерговугілля готує проект рішення Кабінету Міністрів України про визначення постачальника “останньої надії” за результатами конкурсу.

30. Кабінет Міністрів України своїм рішенням визначає постачальником “останньої надії” переможця конкурсу та покладає на нього спеціальні обов’язки щодо виконання функцій постачальника “останньої надії”, а також визначає дату початку здійснення таких функцій.

31. Рішення Кабінету Міністрів України, прийняте відповідно до пункту 30 цього Порядку, оприлюднюється шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля, НКРЕКП та постачальника “останньої надії”, зазначеного у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України.

Заключна частина

32. Електропостачальник, щодо якого за результатами конкурсу прийнято рішення Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов’язків щодо виконання функцій постачальника “останньої надії”, виконує свої функції та обов’язки відповідно до:

1) Закону України “Про ринок електричної енергії”;

2) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

3) Правил ринку;

4) Правил роздрібного ринку електричної енергії;

5) Кодексу системи передачі;

6) Кодексу систем розподілу;

7) інших нормативно-правових актів.

33. У разі виникнення обставин, що можуть суттєво ускладнити виконання постачальником “останньої надії” своїх функцій та обов’язків відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, такий електропостачальник зобов’язаний не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після виникнення таких обставин повідомити про це Міненерговугіллю та НКРЕКП.

У разі неспроможності електропостачальника, щодо якого прийнято рішення Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов’язків щодо виконання функцій постачальника “останньої надії”, виконувати свої функції та обов’язки відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” Міненерговугілля протягом трьох робочих днів оголошує новий конкурс.

34. У разі реорганізації постачальника “останньої надії” або здійснення операцій, виконання яких може призвести до зменшення активів, збільшення зобов’язань постачальника “останньої надії” або зміни контролю над ним, такий постачальник інформує про це Міненерговугілля не пізніше ніж за три місяці до дати настання такої події та подає необхідну інформацію про очікувані зміни у діяльності такого постачальника “останньої надії”.

35. Підставою для оголошення нового конкурсу є невідповідність постачальника “останньої надії” вимогам Закону України “Про ринок електричної енергії” та цього Порядку:

1) дії або бездіяльність постачальника “останньої надії”, що є несумісними з його функціями та обов’язками відповідно до законодавства;

2) неспроможність електропостачальника, стосовно якого прийнято рішення Кабінету Міністрів України з покладення спеціальних обов’язків щодо виконання функцій постачальника “останньої надії”, виконувати свої функції та обов’язки;

3) закінчення строку виконання функцій постачальника “останньої надії”.

Інформація про невідповідність постачальника “останньої надії” вимогам Закону України “Про ринок електричної енергії” та цього Порядку надається НКРЕКП та електропостачальником Міненерговугіллю.

36. Конкурсна документація, зокрема конкурсні пропозиції кандидатів, зберігаються у Міненерговугіллі в установленому порядку протягом десяти років з дати визначення постачальника “останньої надії” за результатами конкурсу.

37. Конкурсна пропозиція вважається публічною та загальнодоступною.

38. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.on top